Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація документування господарських операцій

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та зрозумілого відображення всіх оцінених фактів господарського життя у первинних документах, що забезпечується документуванням. Документування пронизує весь процес ведення бухгалтерського обліку та є базою для складання облікових регістрів і бухгалтерської звітності. Як елемент методу бухгалтерського обліку документування є складовою бухгалтерського спостереження - збору інформаційних даних Про факти господарського життя та їх реєстрації у первинних документах. У процесі спостереження відбуваються: опис фактів господарського життя; фіксація даних про них на матеріальних носіях - документах; зберігання і передача інформаційних даних для бухгалтерської обробки. Оскільки об'єктів бухгалтерського обліку, дані про стан і зміни яких підлягають реєстрації, дуже багато, бухгалтер особисто не може спостерігати за всіма господарськими операціями. Тому на підприємствах обов'язки щодо складання первинних документів передаються іншим працівникам, які беруть участь у здійсненні операцій. За допомогою документів, які складаються такими працівниками, бухгалтер спостерігає за всіма змінами у складі засобів і джерел їх утворення. Первинною дією документування є складання документу. Документування може здійснюватися ручним або механізованим способом. Класичний підхід до документування господарських операцій у бухгалтерському обліку полягає в тому, що: а) документальному оформленню підлягають всі факти господарського життя виражені у вартісному вимірнику; б) підставою для відображення фактів у системі бухгалтерського обліку можуть бути лише правильно оформлені документи. В економічній літературі та офіційних документах можна зустріти різні назви документування - &quo ;первинний облік&quo ;, &quo ;первинні документи&quo ;, &quo ;первинна документація&quo ;. Однак використання терміну &quo ;первинний облік&quo ; є некоректним, оскільки немає &quo ;вторинного&quo ; або &quo ;третинного&quo ; і т.д. обліку. Пояснення документування через такі терміни як &quo ;первинні документи&quo ; або &quo ;первинна документація&quo ; також некоректне, оскільки вони є результатом документування. Для облікових працівників важливо мати всі нормативні документи, які регулюють питання документування господарських операцій. Текст цих документів може зберігатися у програмних засобах комп'ютерної техніки.Процес документування складається з 3-х етапів (див. рис.3). Процес документування 1 етап складання первинних документів 2 етап приймання первинних документів 3 етап обробка первинних документів Організація бухгалтерського обліку повинна забезпечити своєчасне та повне документування здійснених господарських операцій суб'єкта господарювання. Це надасть можливість здійснювати контроль за збереженням майна власника, зокрема, за зберіганням матеріальних і грошових цінностей. Крім того, документування є основою для нагляду за діяльністю осіб, наділених правами розпорядження майном підприємства. Складання первинних документів відбувається безпосередньо на підприємстві. Відповідно до Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Крім того, керівник повинен забезпечити виконання всіма підрозділами та працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів. Перелік первинних документів є значним, однак, у бухгалтерській службі складається лише незначна їх частина (прибутковий і видатковий касові ордери, довідки та розрахунки бухгалтерії, довіреності, перепустки на винесення ТМЦ за межі підприємства). Інші документи складаються працівниками інших структурних підрозділів підприємства, тому правила складання первинних документів повинні роз'яснюватися всім причетним до цього процесу працівникам. У свою чергу, працівники бухгалтерської служби повинні знати порядок оформлення всіх документів, вміти читати їх реквізити, а також перевіряти правильність їх оформлення. Окрім первинних документів бухгалтерського оформлення працівникам бухгалтерської служби доводиться мати справу з організаційно-розпорядчими документами, тобто установчими документами, положеннями, інструкціями, наказами та ін. Крім того, бухгалтери можуть брати участь у підготовці проектів розпорядчих документів. Зокрема, головний бухгалтер візує ті розпорядчі документи, виконання яких передбачає здійснення витрат (накази про преміювання, встановлення надбавок працівникам та ін). Тому працівники бухгалтерської служби повинні знати основні вимоги, які висуваються до цих документів. Облікові працівники для виконання своїх посадових обов'язків отримують копії розпорядчих документів, наприклад, накази з особового складу. На основі останніх відбувається нарахування заробітної плати, видача премій та ін. Відповідно до законодавства первинні документи повинні складатися в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Складання та оформлення документів передбачає заповнення всіх його реквізитів і одержання всіх необхідних резолюцій, віз, печаток і штампів. За результатами досліджень документування господарських операцій займає більше 50% обсягу облікових робіт. Тому в зниженні витрат праці на складання й обробку первинних документів приховано значні резерви зниження витрат на управління підприємством. Скороченню витрат коштів і часу на складання первинних документів, зменшенню їх кількості, а отже, й часу на їх обробку, може сприяти: застосування накопичувальних документів замість разових, наприклад, відомостей виробітку (журнал обліку готової продукції) замість лімітно-забірних карток, вимог тощо. Такі дії виключають етап накопичення даних з разових первинних документів; поєднання первинного документа з обліковим регістром (наприклад, відпуск матеріалів зі складу без видаткового документа під розписку одержувача в книзі складського обліку з наступним складанням бухгалтерської проводки за підсумками регістрів складського обліку); оформлення декількох операцій одним документом (наприклад, надходження матеріалів від постачальника та їх оприбуткування на склад - проставленням спеціального штампу та підпису комірника на документі постачальника). Для відображення в бухгалтерському обліку документи приймаються лише за умови правильного їх оформлення.

З ряду причин документи можуть бути складені з помилками. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітності підчистки та необумовлені виправлення не допускаються. Виправлення помилок здійснюється за такими правилами: закреслюються відображені у документі неправильні дані (закреслення здійснюється однією лінією так, щоб можна було прочитати виправлене); поряд із закресленим записом робиться правильний; на полях документу робиться запис &quo ;Виправлено на. (повністю зазначається текст нового запису)&quo ;; особа, яка внесла виправлення, підписується під записом &quo ;Виправлено на.&quo ; і ставить дату виправлення; документ, до якого внесено зміни, ще раз підписується всіма особами, які підписували його раніше. Для усунення неточностей і помилок може також застосовуватися спосіб від'ємного або сторнувального запису. При цьому помилковий запис повторюється червоними чорнилами (пастою кулькової ручки червоного кольору) або стандартними кольорами (синій, чорний) із занесенням його в прямокутну рамку. Червоний колір або прямокутна рамка анулює помилковий запис, після чого має бути зроблено правильний запис. У документах, якими оформлюються касові та банківські операції і операції з цінними паперами, виправлення не допускаються взагалі. Приймання первинних документів відбувається від інших підприємств або інших працівників підприємства (структурних підрозділів підприємства). Документи від інших підприємств можуть надходити поштою (у т. ч. електронною), телетайпом, факсом, доставлятися кур'єром. При отриманні таких документів необхідно перевірити правильність їх доставки: звернути увагу на цілісність конвертів, чи наявні всі сторінки документу та додатки. В документах, які надійшли факсом, перевіряється загальна кількість отриманих сторінок, їх відповідність вказаній кількості на першому листі факсу, можливість їх читання. Якщо документи, які надійшли поштою та мають прострочений строк виконання, то необхідно зберігати конверти, оскільки в такому випадку печатка на ньому може слугувати доказом дати отримання документа. У випадку неповного отримання документів факсом або поганої якості окремих сторінок про це слід повідомити відправника. Враховуючи, що факс, як правило, виводиться на світлочуттєвий папір, доцільно одразу зробити копії таких документів. Бухгалтерські документи надходять у загальному потоці документів, адресованих підприємству, а потім передаються до бухгалтерської служби. Відповідальна особа повинна відсортувати документи, які потребують термінового прийняття рішень керівником або виконання. Інші документи можуть передаватися заступнику керівника, вповноваженому приймати рішення щодо виконання документів. Перед передачею вхідних документів на розгляд керівнику їх необхідно зареєструвати і зафіксувати факт створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому номера з подальшим записом у книгах або журналах реєстрації первинних документів, поділених на розділи за кожним видом документів. У цих регістрах необхідно робити відмітки про те, хто прийняв і хто видав документ із зазначенням підрозділів підприємства, дати господарської операції та ті суми.

Если это условие выполняется, то необходимо в налоговый орган по месту своего учета представить соответствующее письменное уведомление и следующие документы, подтверждающие право на такое освобождение: Pвыписку из бухгалтерского баланса (представляют органи зации); Pвыписку из книги продаж; Pвыписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели); Pкопию журнала полученных и выставленных счетов-фактур. Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение. В случае получения такого освобождения компания будет по-прежнему работать на общеустановленной системе налогообложения, но не будет плательщиком НДС. Особенности работы с УСН расписаны в главе 26.2 «УСН» НК РФ. Переход на упрощенную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в следующем порядке. PОрганизации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление

1. Визначення первісної вартості готової продукції

2. Уявлення про еволюцію первісної людини

3. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

4. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

6. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
7. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
8. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

9. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

10. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

11. Формування прибутку підприємства. Права студента

12. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

13. Первая краевая задача для уравнения теплопроводности в нецилиндрической неограниченной области

14. Державные задачи России в отечественной геополитической мысли накануне и после Первой мировой войны

15. Цели, задачи и порядок аттестации и рационализации рабочих мест

16. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Задачи и порядок проведения анализа оптового товарооборота

18. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

19. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

20. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

21. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

22. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)
23. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов
24. Основные задачи сферы государственного регулирования

25. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

26. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

27. Задачи, основные функции и система ОВД

28. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

29. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

30. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

31. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

32. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

34. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

35. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

36. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

37. Первые четыре Государственные Думы

38. Русская церковь и государство в первой половине XVI века
39. Одесса в годы Первой Мировой Войны
40. Южный Урал в период первой русской революции 1905 – 1907гг.

41. Россия в первой мировой войне

42. Первая мировая война

43. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

44. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

45. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

46. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

47. Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

48. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Порядок регистрации брака. Недействительность брака

50. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

51. Трудовые споры и порядок их разрешения

52. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

53. Прием и порядок переведения работника на другую работу

54. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
55. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения
56. Первые европейские университеты и наука

57. Литература русского зарубежья первой половины XX века (По произведениям В. В. Набокова)

58. Первый роман о Салавате Юлаеве (Злобин)

59. Первые годы У. Шекспира в театре. Начальное творчество У. Шекспира

60. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

61. Петр Первый. Исторический портрет

62. Александр Грехам Белл - создатель первого телефона

63. Петр Первый Великий

64. Иван IV – первый царь Всея Руси

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

66. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

67. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

68. СССР в первые послевоенные десятилетия (1945 – 1964 гг.)

69. Первые дни ВОВ

70. Борьба за выход России из Первой мировой войны. Брестский мир
71. Наука и культура первой половины XIX в.
72. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

73. Первая мировая война

74. Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

75. Россия и первая мировая Война

76. Иван Иванович Ползунов – первый русский теплотехник

77. Первое русское кругосветное плавание под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна (1803-1806 гг.)

78. Медицинское обеспечение российской армии в период Первой Мировой Войны

79. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

80. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. По решению прикладных задач на языке FRED

82. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

83. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

84. Решение математических задач в среде Excel

85. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

86. Учебник по языку Basic в задачах и примерах
87. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)
88. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

89. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

90. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

91. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

92. Решение задач - методы спуска

93. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

94. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

95. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

96. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Решение задач линейного программирования

98. Транспортная задача

99. Решение задачи линейного программирования

100. Задача остовных деревьев в k–связном графе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.