Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Системи оброблення економічної інформації

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗА КУРСОМ «СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» Автори: Валерій Анатолійович Лахно, Павло Петрович Палагно РедакторВ.А. Лахно Оригінал-макетП.П. Палагно Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір офсетна. Гарнітура imes. Друк офсетний. Усл. печ. л. 2 . Тираж 100 экз. Видав. № 215 . Замовлення № 71-16 . Ціна договірна. Видавництво Луганського національного аграрного університету 91000, м. Луганськ. УДК 519.21.(075.8). Системи оброблення економічної інформації (методичні вказівки до курсового проектування студентів спеціальності 6.050100 – Економічна кібернетика) /Автор: Лахно В.А., Палагно П.П. – Луганськ: ЛНАУ, 2005.- 40 с. Методичні вказівки покликані допомогти студентам в виконані курсового проекту з курсу “Системи оброблення економічної інформації”. Подано навчально-методичне забезпечення до курсового проектування, що розкривають технологічні та організаційні питання проектування автоматизованих економічних систем, зміст і правила оформлення документації. Наведено інструктивний матеріал для кожного етапу курсового проектування АІС. Програмування частин автоматизованої системи здійснюється у середовищі Delphi, C Builder, VB . Автор: В.А. Лахно, к.т.н., доц. П.П. Палагно, ас. Відповідальний за випуск:І.М. Кукса, к.е.н., доц. Рецензент: Леви Л.І. д.т.н., проф. Луганського національного аграрного університету ЗМІСТ 1. Цілі курсового проектування. 4. Зміст курсового проекту та його обсяг 5. Зміст пояснювальної записки. 6. Вказівки щодо оформлення та захисту курсового проекту Додаток А Додаток Б Додаток В Приклади вхідних даних до курсового проекту Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту 1. Цілі курсового проектування. Курсове проектування з дисципліни «Економічної інформації» передбачає знання студентами сучасних систем програмування та систем управління базами даних, основних технологічних та організаційних засобів забезпечення якості програмного продукту і має такі цілі: — розвиток у студентів ініціативи та творчих здібностей, поглиблення та закріплення теоретичних знань; — набуття практичних навичок використання сучасних технологічних засобів та методів розробки програм; — розвиток вміння працювати в колективі розробників програмних продуктів; — набуття навичок управління якістю програмного продукту; — закріплення вміння користуватися довідковою літературою, правильно оформлювати програмну документацію. З метою наближення процесу проектування програмного продукту до реальних виробничих умов його організація здійснюється в умовах застосування ігрових методів навчання.2. Тематика курсових проектів. Тематика курсових проектів формується, виходячи з потреб галузей народного господарства в інформаційному обслуговуванні, і тісно пов'язується з спрямованістю цільової підготовки студентів. Щорічно перелік тем курсових проектів оновлюється. Орієнтований перелік тем курсових проектів за рівнями складності подано в додатку. 3. Графік виконання робіт Курсовий проект виконується в процесі курсу відповідно до графіка (табл.3

. 1). Таблиця 3.1. Графік виконання робіт № п/п Етапи і зміст роботи Документація Термін (тиждень) 1 1.1 1.2 1.3 Обґрунтування необхідності розробки програми: Постановка задачі Визначення складу вихідних та вхідних даних Попередній вибір методів розв'язання задачі Розділ технічн. завдання 2 3 3 2 2.1 2.2 Розробка та затвердження технічного завдання: Визначення вимог до програмного комплексу Узгодження та затвердження технічного завдання Техн. завд. Розділи техн. завд. Перелік знайдених дефектів 4 5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Розробка технічного проекту: Уточнення методів розв'язання задачі Уточнення структури та визначення способу організації вихідних та вхідних даних Розробка алгоритму: зовнішнє проектування програми; проектування логіки програми Визначення інформаційних зв'язків програмних компонент комплексу Узгодження та затвердження технічного проекту Пояснюв. записка Перелік знайдених дефектів 6 7 4 4.1 4.2 4.3 Розробка робочого проекту: Написання текстів програм Тестування та налагодження програм: розробка тестів для перевірки зовнішніх функцій комплексу; розробка тестів для перевірки логіки програми; перевірка працездатності програмного комплексу Оформлення експлуатаційних документів Текст прог. Набір тестів Перелік зн. дефектів Опис прог. Опис застос. 8 13 15 16 16 5 5.1 5.2 Захист проекту: Тестування програмного комплексу членами комісії Оцінка якості документації Протокол знайдених дефектів 16 4. Зміст курсового проекту та його обсяг У структурному плані курсовий проект складається з текстової частини з приблизним обсягом 30—40 аркушів та додатків: форми документів, набір тестових даних, результати тестування. Пропонується така структура текстової частини: технічне завдання; пояснювальна записка; опис застосування; опис програми; література; додатки (текст програми, інструкція, вихідні відомості). 4.1. Зміст документа «технічне завдання» Технічне завдання є специфікацією вимог до програмного виробу, що розробляється, і містить такі розділи: 1.1. Найменування та область застосування. 1.2. Призначення розробки. 1.3. Вимоги до програмного забезпечення. 1.4. Вимоги до програмної документації. 1.5. Техніко-економічні показники. 1.6. Стадії та етапи розробки. 1.7. Порядок контролю та прийому. У підрозділі «Найменування та область застосування» подається повне найменування та позначення (стисла назва проекту) програмного виробу; стисла характеристика області застосування програмного виробу та об'єкта, в якому передбачається його використання. Наприклад, повне найменування — «Нарахування допомоги у зв'язку з непрацездатністю»; позначення — «Непрацездатність». У підрозділі «Призначення розробки» повинно бути викладено експлуатаційне та функціональне призначення програмного виробу. Експлуатаційне призначення — це мета використання майбутнього програмного виробу. Наприклад, експлуатаційним призначенням системи автоматизованого обліку праці та заробітної плати (АОПЗ) є оперативність розрахунків (не треба вибирати вручну дані для кожного робітника за минулі періоди; швидкість розрахунків, що особливо відчутно за умови великих обсягів робіт); зручність виконання операцій (не треба потім вручну переносити результати до «книги» розрахунків по зарплаті); достовірність результатів; надійність виконання операцій (можливість оперативного внесення змін при виявленні помилок користувача під час введення початкових даних).

Функціональне призначення — це засоби досягнення поставленої мети. У підрозділі «Вимоги до програмного забезпечення» містить перелік основних вимог, реалізація яких дасть змогу розв'язати поставлену задачу. Вимоги мають бути викладені повно, чітко, в термінах, зрозумілих проектувальнику. Не дозволяється використання формулювань, що мають неоднозначний зміст. У разі необхідності в текстову частину можуть бути включені приклади та схеми. Підрозділ «Вимоги до функціональних характеристик» містить таку інформацію: 1. Опис функцій та обмежень. Дається поетапний опис кожного обчислення, функції чи процедури, яка повинна виконуватись програмою, що проектується. У процесі цього опису необхідно використовувати матеріал, викладений в пунктах «Вхідні дані» та «Вихідні дані», тобто описувати, які вхідні дані обробляються під час виконання кожної функції чи процедури і які вихідні дані одержуються в результаті цієї обробки. Визначаються всі обмеження, які обумовлюються характером чи умовами використання функцій або процедур. Вказується необхідна точність обчислень. Стисло описуються теоретичні положення, методи та пропозиції, обрані для використання. З метою забезпечення надійного функціонування програми повинні бути передбачені: - ієрархічна структура комплексу; - блоки, які контролюють усунення збійних ситуацій в роботі системи (наприклад, блок контролю наявності необхідних баз даних або блок поновлення зруйнованого заголовка файла бази даних); - контроль вводу даних, який забезпечує стійкість програми до помилок користувача (наприклад, контроль по діапазону значень даних або застосування методу контрольних сум і т. ін.). Зверніть увагу, що повинні бути вказані конкретні методи контролю щодо даних, що обробляються; - можливості, які забезпечують збереження та використання даних під час оновлення роботи після аварійного переривання (наприклад, використання проміжних файлів для зберігання даних та розподілу етапів розв'язання задачі, періодичне запам'ятовування даних, які вводяться). У підрозділі “Умови експлуатації” необхідно описати експлуатаційні характеристики комплексу: перелік функціональних можливостей комплексу та різновиди їх реалізації (наприклад, можливість обробки не тільки первинного лікарняного листка, а и його продовження; можливість настроювання розрахунків допомоги по непрацездатності, використовуючи дані попередніх двох місяців або за окладом); під час одного звертання до комплексу можлива реалізація будь-якої кількості технологічно взаємопов'язаних функцій, передбачених у ньому; під час звертання до будь-якої функції можлива відмова від неї за бажанням користувача; режим взаємодії користувача з програмним комплексом — діалоговий, з реалізацією найбільш зручного для користувача рівня спілкування (повідомлення, підказки, можливість повторного звертання, можливість настроювання на рівень підказок); одноразове введення даних під час формування інформаційної бази; автоматичне формування похідних показників; можливість перегляду змісту інформаційної бази та її коригування; відсутність обмежень на розміри задачі; можливість поетапного розв'язання задачі із забезпеченням збереження проміжних результатів; можливість видачі вихідної інформації за бажанням користувача як на екран дисплея, так і на друкуючий пристрій.

А українською? Навіть у нас, в Україні, не всі. Тобто, щоб подати читачеві свіжу інформацію, ми повинні будемо перекласти її з російської, а значить, витратити додаткові гроші. Добре колишнім радянським, а тепер російським газе-там - вони користуються мережею власних кореспондентів по всьому світі й можуть їх утримувати, бо виходять велетенськими накладами - на весь СНД. А нам що робити? Засилати людей до Іраку? Так у нас ніяких грошей не вистачить. От і виходить, що в найкращому становищі ті, хто працює російською мовою на весь російськомовний ринок. У них більші наклади, більше інформації, більша мережа. Крім того, вони з рекламодавця візьмуть більше грошей, бо знов-таки у них більше читачів. Тож ми з вами ринок програємо, бо виходимо українською мовою, а значить, економічно слабші. Зате на всю котушку розквітають “Труд в Украине”, “Аргументы и факты Украина” і навіть таке екзотичне створіння, як “Московский (?!) Комсомолец (!!!) в Украине”. Мало у нас своїх комсомольців. А музика? Зрозуміло, що “ВВ” та “Океан Ельзи” пробилися

1. Автоматизована обробка економічної інформації

2. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

3. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

4. Інформаційні ресурси економічної діяльності

5. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

6. Інформаційні системи в економіці
7. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
8. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

9. Економічное районуванне, його суть та значення

10. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

11. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

12. Історія соціально-економічної географії світу

13. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

14. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

15. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

16. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

17. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

18. Поняття стратегічної інформації

19. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

20. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

21. Право на одержання екологічної інформації

22. Аналіз економічної нестабільності в Україні
23. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"
24. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

25. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

26. Основи економічної теорії

27. Основні показники економічної статистики

28. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

29. Семінарське заняття з економічної теорії

30. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

31. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

32. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

33. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

34. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

35. Економічні системи

36. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

37. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

38. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
39. Компютерні інформаційні системи
40. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

41. Північно-Кавказький економічний район Росії

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

44. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

45. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

46. Інформаційна система НБУ

47. Інформаційні системи (20 питань)

48. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Інформаційно-довідкова система

50. Корпоративна інформаційна система R/3

51. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

52. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

53. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

54. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
55. Система захисту інформації в Російській Федерації
56. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

57. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

58. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

59. Захист інформації в інформаційних системах

60. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

61. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

62. Інформаційні системи в маркетингу

63. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

64. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

65. Інформаційні системи в менеджменті

66. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

67. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

68. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

69. Синтез системи керування електроприводом технологічної установки

70. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
71. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
72. Система екологічної сертифікації

73. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

74. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

75. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

76. Происхождение Солнечной системы и Земли

77. Вселенная, Галактика и Солнечная система

78. Происхождение и развитие солнечной системы

79. Солнечная система в центре внимания науки

80. Обзор солнечной системы

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

81. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

82. Строение солнечной системы

83. Солнечная система

84. Тросовые системы в космосе

85. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

86. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
87. Система HLA и инфекционные заболевания
88. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

89. Бактериальная система секреции белков первого типа

90. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

91. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

92. Транспортная система Украины

93. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

94. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

95. Банковская система Франции

96. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

97. Налоговая система

98. Налоговая система России

99. Налоговая система РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.