Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ Актуальність теми. Кількість розглянутих за останній час в судах спорів, предметом яких були права на комерційні найменування, свідчить про те, що роль комерційних найменувань в економічному житті держави та суспільства є доволі значною. В той же час певні недоліки законодавства щодо захисту прав на комерційні найменування та невіднайдення шляху їх подолання принаймні на теоретичному рівні не дає змоги стверджувати про існування в Україні дієвого механізму захисту, а відтак і охорони прав на такі найменування. В цілому в доктрині цивільного права України проблемам правового регулювання інституту комерційного найменування приділяється багато уваги. Питання загального характеру регулювання комерційного найменування в Україні були досліджені в таких дисертаційних роботах: А.О. Кодинця «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг в Цивільному праві України» (Київ, 2006), І. В. Кривошеїної «Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України» (Київ, 2007), С.І. Іщука «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» (Київ, 2009). Ґрунтовне дослідження цієї теми викладене у роботі «Комерційне найменування в Україні: основні правові аспекти» за редакцією Ю.Л. Бошицького, О.О. Козлової, Г.О. Андрощука (Київ, 2006). Теоретичним підґрунтям для цієї роботи, окрім робіт вказаних вище авторів, стали праці багатьох вітчизняних та іноземних вчених-юристів, зокрема: В.Д. Базилевича, В.І. Березанської, С.А. Бобкова, О.О. Бовіна, Г. Боденхаузена, В.Ю. Бузанова, М.К. Галянтича, Є.Н. Данилової, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, С.О. Довгого, В.С. Дроб’язко, В.О. Жарова, В.О. Калятіна, Ю.М. Капіци, О.Ю. Кашинцевої, Н.С. Кузнєцової, В.М. Литвина, В.В. Луця, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, В.В. Розенберга, О.Д. Святоцького, О.П. Сергеєва, Ю.К. Толстого, Ю.С. Шемшученка. Аналіз праць зазначених науковців дає підстави стверджувати, що на теоретичному рівні проблема правового регулювання створення, використання та охорони комерційного найменування та прав на нього знайшла своє вирішення, а подеколи навіть не одне. В той же час питання захисту прав на комерційне найменування в більшості випадків розглядалося лише фрагментарно. І окрім того, дане питання не є проблемою чисто матеріального права, вона стосується і проблем процесуального права України. Саме цей аспект правового регулювання інституту комерційного найменування – захист прав на нього, тобто комплексний аналіз норм матеріального та процесуального права, а відповідно теоретичних розробок та практичного досвіду, є недослідженим. У зв’язку з цим подальше дослідження проблем та перспектив правового регулювання захисту прав на комерційне найменування вбачається актуальним. Вищезазначене обумовлює необхідність комплексного теоретичного дослідження проблем правового регулювання відносин, пов’язаних із набуттям, реалізацією та захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробці комплексної моделі захисту прав на комерційне найменування.

Реалізація поставленої мети зумовлює необхідність вирішення автором таких завдань: – визначити конкретний об’єкт захисту; – виявити коло осіб, які уповноважені звертатися по відповідний захист; – встановити повноваження судових органів щодо захисту прав на комерційне найменування; – дослідити питання переваг та недоліків та достоїнств українського законодавства, що регулює питання захисту прав на комерційне найменування, та запропонувати шляхи вирішення проблемних питань відповідного законодавства. Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у зв’язку з порушеннями прав на комерційне найменування та подальшим вирішенням спорів, які виникають внаслідок таких порушень, у судах України. Методи дослідження. Методологічною основою даної роботи є діалектичний метод пізнання, що виявляється, зокрема, у застосуванні таких процесів діалектики, як аналіз та синтез, при дослідженні окремо та в цілому питань теми даної роботи. В роботі також використано такі методи наукових досліджень: формально-юридичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, статистичний, системно-структурний. Так, формально-юридичний метод застосовано під час аналізу змісту норм законодавства, що визначають поняття, структуру комерційного найменування, суб’єктів, які мають право звертатися по захист прав на комерційне найменування, порядок набуття та реалізації права на досліджуваний засіб індивідуалізації (підрозділи 1.1, розділ 2 роботи). Історико-правовий метод було використано автором при розгляді еволюції інституту комерційного найменування, а також при встановленні його поняття (підрозділи 1.1, 1.3 роботи). Порівняльно-правовий метод дозволив з’ясувати співвідношення комерційного найменування із іншими об’єктами права інтелектуальної власності – засобами індивідуалізації (підрозділ 1.2 роботи). За допомогою статистичного методу автором було опрацьовано матеріали судової практики (розділ 3 роботи). Використання системно-структурного методу дозволило, зокрема, чітко визначити пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України щодо захисту прав на комерційне найменування. В процесі дослідження використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Емпіричною базою дослідження є рішення Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, в тому числі загальних судів у кримінальних справах, та господарських судів. Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, з яких перший має три підрозділи, а третій – два, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Повний обсяг роботи складає 115 сторінок, з яких 11 сторінок займає список використаних джерел, що включає 104 найменування. Додатки викладені на 2 сторінках. 1. Об’єкт судового захисту прав на комерційне найменування 1.1 Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави Закріплюючи законодавчо права та свободи за тими чи іншими суб’єктами права, держава забезпечує відповідні юридичні гарантії їх належної реалізації. В системі юридичних гарантій прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб важливу роль відіграє цивільно-правий захист, за допомогою якого досягається відновлення порушених майнових або особистих немайнових прав та інтересів, попередження і припинення дій, які порушують (або можуть порушити) права та інтереси зацікавлених осіб, усунення протиріч у праві і т.д

. Захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб в тій чи іншій формі є об’єктивною необхідністю. Створюючи норми права і тим самим передбачаючи можливість виникнення на їх основі суб’єктивних прав та інтересів, держава повинна передбачити і відповідну форму їх захисту. Під формою захисту суб’єктивних прав та інтересів слід розуміти певний порядок захисту прав та інтересів, які здійснюється тим чи іншим юрисдикційним органом в залежності від його природи в ст. 16–19 передбачено такі форми захисту: судовий захист, захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, нотаріусом, самозахист. Проте саме судовий захист видається найбільш дієвим, адже, по-перше, тільки юрисдикція суду згідно з п. 2 ст. 124 Конституції України від 28 червня 1996 року поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (в той час як державні органи діють в межах, визначених законодавством). А по-друге, саме до суду можуть бути оскаржені рішення зазначених вище органів, якщо вони (навіть в межах власної компетенції) вирішили певне питання. Проте перш ніж розглянути питання способів судового захисту, суб’єктів, які можуть звертатися за захистом, прав на комерційне найменування, необхідно, на нашу думку, спершу визначитися, власне, із об’єктом захисту – комерційним найменуванням. І саме така структура даної роботи: об’єкт судового захист – суб’єкт звернення – спосіб захисту, видається найбільш логічною. В зв’язку з викладеним, слід почати саме з визначення поняття комерційного найменування. Паризькою конвенцією , до якої приєдналася і Україна, комерційне найменування віднесено до інституту промислової власності. При цьому вираз «промислова власність» досить умовний і використовується тому, що винаходи, знаки для товарів та послуг тощо, оцінюються передусім з позицій промислової значущості, економічної ефективності, отримання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності . На відміну від згаданої Конвенцій в ЦК України не здійснено відповідного розподілу об’єктів інтелектуальної власності на інститути – в ст. 420 ЦК України наведено лише перелік таких об’єктів (при чому від є вичерпним). В той же час деякими науковцями виділяються такі чотири групи – інститути об’єктів інтелектуальної власності: – авторське право та суміжні права; – патентне право (або право промислової власності); – право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції (робіт, послуг), що виробляється ними; – нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності (наприклад, ноу-хау, топографії інтегральних мікросхем тощо). Зрозуміло, що комерційне найменування разом із знаками для товарів та послуг і найменуваннями місця походження товару науковцями віднесено до об’єктів третього інституту права інтелектуальної власності. Саме такий розподіл, наведений вище, видається більш доцільним, аніж відображений в Паризькій конвенції, оскільки відображає специфіку кожного із об’єктів права інтелектуальної власності.

Як це засвідчує хоча б ім’я Ґаутам в індійського Будди, майже сучасника Заратуштри й теж творця нової, нині найбільшої за кількістю віруючих релігії — буддизму. Як видно зі сказаного, можливості задовільно й умотивовано пояснити ім’я Заратуштра на іранському грунті нібито вичерпані. Тому очевидно, що для належного й переконливого витлумачення його необхідно шукати якихось нових шляхів і підходів.<428> 2. На допомогу приходить санскрит Уявлення, міфологія і мова «Авести» винятково близькі до уявлень, міфології і мови «Ріґведи», так званого ведійського санскриту, інакше — ведійської мови. Тому не тільки правомірно, а й украй необхідно залучати індійські факти для витлумачення або кращого зрозуміння тих чи інших іранських реалій. Це повною мірою стосується й імені Заратуштра. Його, як згадувалося, розкладають на Зарат + уштра, де уштра — «верблюд», а зарат — «старий». Тобто ім’я тлумачиться як «Старий Верблюд». Значення, як на сучасне сприйняття, справді не дуже піднесене, навіть глузливе, якщо не зневажливе

1. Избирательное право в Российской Федерации и практика его реализации

2. Понятие права, и современный подход к типологии права

3. Права на чужие вещи в Римском праве

4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

5. Право международных договоров - отрасль общего международного права

6. Право на психическое здоровье как естественное право человека
7. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики
8. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права

9. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

10. Право на відпустку за трудовим правом України

11. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

12. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

13. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

14. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

15. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

16. Корпоративное право: проблемы науки и практики

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. 10 правил возврата долгов (с примерами из русской практики)

18. Еволюційне тлумачення права

19. Інституційне право Європейського Союзу

20. Право собственности на недвижимость - теория и практика признания, регистрации, защиты

21. Практика привлечения к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения в области избирательного права

22. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя
23. Комерційне телебачення України
24. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

25. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

26. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

27. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

29. Административное право

30. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

31. Административное право (шпаргалка)

32. Государственное и административное право (Контрольная)

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Проблемы избирательного права современной России

34. Административное право

35. Предмет, метод, источники Административного права

36. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

37. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

38. Административно-процессуальное право РФ
39. Природа и система административного права
40. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

41. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

42. Банковское право

43. Учебник по банковскому праву

44. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

45. Авторское право

46. Субъекты гражданского права

47. Защита авторских прав

48. Авторское право

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Брачно-семейное право мусульман

50. Вещно-правовые способы защиты права собственности

51. Гражданское и семейное право

52. Гражданское право

53. Гражданское право (Контрольная)

54. Гражданское право (Шпаргалка)
55. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)
56. Гражданское право РФ (шпаргалка)

57. Договорное право

58. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

59. Гражданское право

60. Засоби захисту права власностi

61. Значение срока в Гражданском праве

62. Наследственное право: завещание

63. Объекты Гражданского права

64. Ответственность в гражданском праве

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Понятие гражданского права как отрасли права

66. Права ребенка

67. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

68. Право собственности на природные ресурсы

69. Право: сделки

70. Предмет и метод гражданского права
71. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
72. Способы защиты гражданских прав

73. Ценные бумаги как объект гражданского права

74. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

75. Шпаргалка по гражданскому праву

76. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

77. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

78. Представительство по гражданскому праву

79. Осуществление гражданских прав

80. Шпаргалки по гражданскому праву

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Шпора по гражданскому праву

82. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

83. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

84. Право собственности граждан

85. Гражданское право в системе права

86. Потребитель и его права
87. Защита прав потребителей
88. Право собственности на автомобиль

89. Финансовая аренда и право промышленной собственности

90. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

91. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

92. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

93. Право собственности и другие вещные права

94. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

95. Авторское право на программное обеспечение

96. Международные документы о правах женщин

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

97. Недействительность сделок в Гражданском праве

98. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

99. Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.