Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Загальні питання бухгалтерського балансу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Бухгалтерський баланс, його побудова та призначення Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують балансові узагальнення як статичні, так і динамічні. Слово &quo ;баланс&quo ; (лат. bis — двічі, la s — чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки бухгалтерів. Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату. За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів. Слова &quo ;актив&quo ; і &quo ;пасив&quo ; означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, США використовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім — пасиву. Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так: Баланс Актив Пасив Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення господарських засобів Сума У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу). Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками тощо. Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 1. Таблиця 1. Баланс підприємства Актив Сума, грн Пасив Сума, грн Основні засоби 750 000 Статутний капітал 40 000 Запаси 120 000 Прибуток 475 000 Виробництво 25 000 Кредити банків 40 000 Кaca 5 000 Постачальники 266 000 Лоточний рахунок 101 000 Резервний капітал 180 000 Баланс 1 001 000 Баланс 1 001 000 Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування.

Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці. 2. Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 2. Таблиця 2. Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики побудови активу і пасиву балансу Актив Пасив Вітчизняна практика Актив будують у порядку зростання ліквідності: нерухомість; запаси; кошти Пасив будують за зобов'язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими Світова практика Актив будують у порядку убування ліквідності: грошові кошти; товари і запаси; нерухомість; акціонерний капітал Пасив будують за ступенем погашення: поточні рахунки до оплати; довготермінові пасиви; акціонерний капітал Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів — статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін. Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 &quo ;Баланс&quo ;. Відповідно до статті 11 &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ; Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства. Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3). Таблиця 3. Розділи балансу підприємства Актив Пасив № розділу Назва розділу № розділу Назва розділу 1 Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними 1 Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань 2 Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу 2 Забезпечення наступнихвитрат і платежів —нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (відпустки, гарантії), цільові надходження 3 Витрати майбутніх періодів — витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів 3 Довгострокові зобов'язання — всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями 4 Поточні зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу або 12 місяців з дати балансу 5 Доходи майбутніх періодів — доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів Як бачимо, актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві балансу.

Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства. У І розділі активу балансу &quo ;Необоротні активи&quo ; об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи. У II розділі активу балансу &quo ;Оборотні активи&quo ; подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитні сертифікати, чеки тощо). У III розділі активу балансу &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів. У І розділі пасиву балансу &quo ;Власний капітал&quo ; відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства. У II розділі пасиву балансу &quo ;Забезпечення наступних витрат і платежів&quo ; подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування. У III розділі пасиву балансу &quo ;Довгострокові зобов'язання&quo ; подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року. У IV розділі пасиву балансу &quo ;Поточні зобов'язання&quo ; відображають зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо. У V розділі пасиву балансу &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Похожая ситуация наблюдается и с большинством других продуктов питания, она была характерна и для конца 1997 года. В целом следует отметить, что в разрезе потребительских товаров бурный рост импорта, отраженный в официальной статистке и происходящий на фоне роста отечественного производства, не вполне соответствует умеренному росту потребления (при этом по данным Госкомстата товарные запасы в розничной торговле остаются относительно стабильными). К сожалению, данные по зеркальной статистике за второе полугодие 1997 года будут опубликованы МВФ не ранее июня 1998 года, после чего можно будет скорректировать систему коэффициентов с учетом изменения российской статистики. В связи с этим БЭА осуществлена косвенная корректировка этих коэффициентов на основе сопоставления динамики стоимостных и натуральных показателей российского импорта в рамках системы макроэкономических балансов (в графическом виде результаты досчетов представлены в Приложении). Полученные результаты показывают, что оценки общих (включая досчеты) объемов импорта во втором полугодии 1997 года оказываются ниже, чем рассматриваемые в настоящее время в официальных данных, что позволяет утверждать, что положительное сальдо внешнеторгового баланса России сокращается существенно медленнее, чем это оценивается в официальных публикациях

1. Загальні питання антропосоціогенезу

2. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

3. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

4. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

5. Раздельное питание

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих
7. Питание и здоровье человека
8. Рациональное питание

9. Организация и контроль питания больных

10. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

11. Питание детей старше года

12. Задачи и принципы лечебного питания

13. Предприятие общественного питания

14. Культура питания

15. Микробиология продуктов детского питания

16. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Разработка микроблока питания

18. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

19. Универсальный блок питания

20. Питание с учетом различных вероисповеданий

21. Рациональное питание

22. Рациональное питание
23. Химия пищеварения рационального питания
24. Культура питания

25. Режим питания спортсмена

26. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

27. Платежный баланс страны, его роль и назначение

28. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете

29. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

30. Бухгалтерский баланс

31. Технико-экономический анализ МУП (по балансу)

32. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

34. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

35. Платежный баланс, особенности платежного баланса РФ

36. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

37. Баланс

38. Общий анализ структуры баланса предприятия (на примере Городокской прицефабрики, Беларусь)
39. Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)
40. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

41. Организация питания

42. Теория рационального питания

43. Развитие Украинского питания

44. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

45. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре

46. 20 привычек умного питания

47. Цинк и другие элементы в питании человека

48. Питание полугодовалого pебенка-искусственника

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Питание и здоровье

50. Макро и микроэлементы в питании

51. Парентеральное питание

52. Патофизиология (Нарушения кислотно-основного баланса)

53. Принципы рационального питания

54. Основы рационального питания
55. Детское и специальное питание сегодня
56. Гигиена питания хирургического больного

57. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

58. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды

59. Источник бесперебойного питания

60. Загальная характеристика специализированных установок ООН

61. Слово учителя – особое, аудиовизуальное (словестно-образное) средство реализации принципа динамического баланса

62. Принцип динамического баланса как методологическая основа научного познания

63. Загальне вчення про зобов

64. Основные предприятия размещения и питания, расположенные на территории Санкт-Петербурга

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Источник питания

66. Тиристорные устройства для питания автоматических телефонных станций

67. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

68. Батареи и элементы питания (Аккумуляторы)

69. Техническое оснащение и охрана труда общественного питания

70. Альтернативные Источники Питания
71. Питание спортсменов
72. Питание спортсменов

73. Витамины и питание

74. Биохимические аспекты коррекции питания борцов

75. Нейродермит. Лечебная физическая культура и лечебное питание.

76. Режим питания спортсмена

77. Реформация бухгалтерского баланса и распределение прибыли

78. Роль различных веществ в питании человека

79. Система «природа — общество» и климат. О тепловом балансе Земли

80. Вопросы анализа и регулирования платежного баланса

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Оценка платежного баланса России за I квартал 2004 г.

82. Модель динамического межотраслевого баланса

83. Баланс вашего предприятия

84. Анализ взаимосвязи показателей баланса народного хозяйства и системы национальных счетов

85. Особенности на предприятиях общественного питания

86. Внешнеэкономическая деятельность России и состояние платёжного баланса
87. Платежный и торговый баланс
88. Торговый и платежный баланс

89. Анализ ликвидности баланса предприятия

90. Дополнительное кислородное питание

91. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

92. Сухие корма в питании кошек

93. Белковый баланс организма

94. Баланс его будова та структура задача

95. Бухгалтерский баланс

96. Бухгалтерский баланс и отчётность

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

98. Бухгалтерский баланс

99. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения ,техника составления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.