Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Предмет і методи економіки праці

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Предмет: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Тема: Предмет і методи економіки праці 1. Загальна характеристика, предмет і методи економіки праці В системі наук про працю існують відносно самостійні, але тісно пов’язані між собою дисципліни: економіка підприємств, організація та нормування праці, соціологія праці, ергономіка та інші. Об’єктом дослідження цих дисциплін служить праця - доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних благ та надання послуг. Різниця між цими дисциплінами полягає в предметі дослідження, тобто в тому, яку сторону об’єкта, в даному випадку праці, вони вивчають. Предметом дослідження економіки праці служать економічні відносини, що виникли з приводу її використання. Вони охоплюють проблеми ринку праці, оцінки ефективності трудової діяльності, організації, нормування та оплати праці, її планування та аналізу, а також проблеми людського капіталу. В зарубіжних країнах спеціалісти вважають, що економіка праці - це дослідження поведінки роботодавців і робітників у відповідь на дію загальних стимулів у вигляді заробітної плати, прибутку та негрошових факторів в галузі трудових взаємовідносин, наприклад, умов праці. В практичній діяльності проблеми економіки праці органічно пов’язані. Наприклад, щоб підвищити рівень організації праці, необхідно використовувати як економічні, так і соціальні критерії. Норма праці повинна мати не тільки економічне, технічне, а й соціальне обґрунтування. Такі категорії, як умови праці, оплата праці, мають і економічні, і соціальні аспекти. Зараз підвищена увага до комплексного вирішення проблем, що пов’язані з трудовою діяльністю людини, в зв’язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин. Найсуттєвіші перетворення відбуваються чи мають відбуватися саме у соціально-трудовій сфері, зачіпаючи інтереси мільйонів людей і викликаючи закономірне протистояння суб’єктів цих відносин (передусім роботодавців та найманих працівників). Запропонований курс побудований на об’єктивних законах і механізмах ринкової економіки, в ньому враховано досягнення закордонної теорії та практики в галузі трудових відносин, досвід вітчизняних підприємств, а також особливості становлення ринкових відносин в Україні. Виділення економіки праці у самостійну наукову дисципліну зумовлене потребою теорії та практики. Економіка праці повинна теоретично узагальнити явища і процеси в галузі суспільної праці та озброїти практику науковими методами дослідження. Економіка праці як наукова дисципліна виникла внаслідок розвитку і диференціації загальної економічної теорії. Вона вивчає питання суспільної організації праці як особливого явища в системі складного суспільного організму. Тому всі процеси, що досліджує економіка праці, можна зрозуміти тільки в зв’язку з пізнанням загального механізму дії законів суспільного виробництва, які досліджує економічна теорія. Методологічною основою економіки праці як науки є діалектичний метод. Це означає, що всі явища і процеси в галузі суспільної організації праці необхідно розглядати у взаємозв’язку та взаємодії.

Історичний підхід дозволяє дослідити особливості в організації праці на різних етапах розвитку суспільства та економіки. Основними методами, що використовують для управління процесами праці, являються економічні методи, які пов’язані з використанням засобів та інструментів, що стимулюють економічну зацікавленість в досягненні високих результатів праці. Інструментами економічних методів виступають важелі та стимули - ціна, ставки плати за виробничі фонди, податки, кредит, собівартість, фінансові пільги та санкції, стимули і мотивація праці. Поряд з економічними методами в управлінні працею використовують також адміністративні методи. Вони виступають у якості державної директиви і мають обов’язкову силу для виконання. До них слід віднести встановлення межі працездатності людини, тривалості робочого часу, розподіл прав, обов’язків та відповідальності робітників. Широко застосовують в управлінні працею і соціально-психологічні методи. 2. Економіка праці в системі наук Різноманітні проблеми трудової діяльності людей стали об’єктом дослідження багатьох наукових дисциплін. Межі цих наук, як правило, ще не мають повної однозначності, тому необхідно розглянути основні проблеми економіки праці з точки зору їх взаємозв’язку з іншими науками. Людські ресурси являють собою найважливіший фактор будь-якого виробництва – основний елемент соціально-трудових відносин. Тому в першому розділі вивчаються проблеми оцінки економічної активності населення, відтворення робочої сили: демографічна, соціальна та трудова мобільність населення; чинники, що впливають на динаміку працездатності людей; трудовий потенціал країни та показники його використання. Тобто ця глава висвітлює макроекономічні проблеми формування та використання робочої сили і найбільше кореспондується з навчальною дисципліною &quo ;управління трудовими ресурсами&quo ;. Глава &quo ;Ринок праці та зайнятість населення&quo ; присвячена аналізу ринків праці та методів їх регулювання, факторів динаміки зайнятості населення, політиці держави в галузі зайнятості, соціальному захисту безробітних тощо. Значна увага приділена висвітленню особливостей українського ринку праці та найактуальніших для нашої країни проблем праці. В частині правового забезпечення ринку праці ці проблеми переплітаються з нормами трудового права, а в частині регулювання ринку праці — з предметом курсу &quo ;Управління трудовими ресурсами&quo ;. Людський капітал визначається сукупністю якостей та характеристик людини (здібності, освіти, здоров'я, професіоналізму тощо), що впливають на результати її трудової діяльності і, відповідно, на розмір її трудових доходів. Зокрема, теорія людського капіталу дозволяє визначити доцільність витрат, наприклад, на навчання або на зміну місця роботи залежно від розміру майбутнього приросту доходів і тривалості їх одержання. Дуже багато цих проблем досліджуються на межі між економікою праці та такими науками як економіка освіти, соціологія праці, управління персоналом, психологія праці, трудове право. Науково-технічний прогрес як основоположний фактор сучасного економічного розвитку передбачає своєю найважливішою умовою кардинальне вдосконалення робочої сили, покращання її характеристик на ринку праці.

Виділення проблем якості робочої сили, освіти та професійної підготовки в окрему главу викликане зростанням значення цих аспектів формування та використання людських ресурсів в економічному розвитку як окремої людини, так і кожного підприємства і країни в цілому. Відображені зміни, які відбуваються в сферах освіти та професійної підготовки в Україні в зв’язку з демократизацією суспільного життя та переходом до ринкових форм господарювання. Зазначені проблеми вивчаються також такими науками як соціологія праці, управління персоналом, економіка освіти. Наукова організація праці відділилася від економіки праці в самостійну науку, яка, на жаль, не завжди включається в навчальні плани підготовки бакалаврів і спеціалістів. Тому загальний курс економіки праці обов'язково включає розділ &quo ;Організація праці&quo ;, в якому вивчаються конкретні форми і методи поєднання людей і техніки в процесі праці: поділ і кооперування праці; організація й обслуговування робочих місць; покращення умов праці; раціоналізація трудових процесів; впровадження оптимальних прийомів і методів праці; зміцнення дисципліни праці тощо. Ці проблеми вивчаються також у курсі &quo ;Управління персоналом&quo ;. Найважливішою характеристикою умов праці є безпека трудової діяльності людини. Покращання умов праці сприяє зростанню її продуктивності, проте потребує відповідних інвестицій. Проблемою економіки праці є оптимізація умов праці з урахуванням взаємодії соціальних та економічних факторів. Але умови та безпека праці є предметом вивчення наукової організації праці, охорони праці, фізіології, психології, ергономіки. Проблеми компенсації людині шкідливого впливу виробничого середовища та відшкодування збитків здоров'ю людини в результаті виробничих травм та професійних хвороб знаходяться в полі дослідження трудового права. Нормування праці полягає у встановленні об'єктивно необхідних витрат і результатів праці за елементами трудового процесу. Велике значення нормування праці для забезпечення ефективності діяльності підприємства виділило цей розділ економіки праці в окрему науку, проте в загальному курсі економіки праці розглядаються принципи і методи встановлення витрат праці, врахування її результатів, пошуку оптимальних співвідношень між чисельністю персоналу різних груп та категорій і кількістю обладнання. Ці проблеми частково вивчаються також науковою організацією праці, охороною праці. Дослідження проблем ефективності праці полягає, передусім, в освоєнні та грамотному застосуванні методів зіставлення результатів та витрат праці, доходів від трудової діяльності та затрат на утримання персоналу; оцінки внеску окремих співробітників та колективів у загальні підсумки діяльності підприємства; визначення факторів та використання резервів збільшення та покращання результатів і зменшення витрат праці. На основі теорії ефективності формуються критерії оцінки діяльності людей і господарських систем. 3 табл. 1 бачимо, що, крім економіки праці, ці проблеми досліджуються також в курсах ергономіки та організації праці (наукової організації праці). Формування доходів і оплата праці — надзвичайно важливий розділ економіки праці, в якому розглядаються поняття вартості життя; причини диференціації доходів, чинники, що визначають структуру і рівень оплати праці, елементи організації оплати праці, форми і системи заробітної плати.

Договор о передаче спора на рассмотрение третейского суда должен быть заключен в письменной форме. В ст. 17, 18, 19 предусмотрено, что решение третейского суда, не исполненное добровольно, может быть приведено в исполнение принудительно на основании исполнительного листа, выдаваемого народным судом. При выдаче исполнительного листа судья проверяет, не противоречит ли решение третейского суда закону и не было ли допущено при его вынесении нарушения правил, установленных Положением о третейских судах. На отказ народного судьи в выдаче исполнительного листа может быть подана жалоба или принесен протест в десятидневный срок со дня отказа. 6. Система гражданского процессуального права Гражданское процессуальное право является самостоятельной отраслью права и имеет свой предмет, метод, систему. Система гражданского процессуального права состоит из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть содержит в себе основные положения, применимые ко всем видам производства и всем видам стадий: основополагающие принципы, подведомственность, подсудность, представительство, доказывание и доказательства и т.Pд

1. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Форми і методи регулювання економіки державою

4. Предмет та метод економічного аналізу

5. Предмет, метод, источники Административного права

6. Предмет, метод, содержание cудебной медицины
7. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
8. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений

9. Предмет, методы и структура юридической психологии

10. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

11. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

12. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

13. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

14. Державне регулювання економіки

15. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

16. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

18. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

19. Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии

20. Ревізія як елемент методу економічного контролю

21. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

22. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права
23. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
24. Предмет і методи міжнародного приватного права

25. Предмет, метод и источники хозяйственного права

26. Предмет, метод и функции ТПГ

27. Предмет, метод цивільного права

28. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

29. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

30. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

31. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

32. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

34. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

35. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

36. Конкурентоспроможність національної економіки

37. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

38. Методи економічної оцінки інновацій
39. Сучасна школа в умовах ринкової економіки
40. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

41. Філософія економіки

42. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

43. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

44. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

45. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

46. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

47. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

48. Державне регулювання економіки

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

49. Державне регулювання економіки

50. Економіка праці

51. Економіка праці й соціально-трудові відносини

52. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

53. Інноваційний розвиток економіки регіонів

54. Інституційні чинники розвитку національної економіки
55. Концептуальні основи аналізу національної економіки
56. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

57. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

58. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

59. Основи економіки

60. Основи економіки підприємства малого бізнесу

61. Основні риси перехідної економіки України

62. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики

63. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

64. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

65. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

66. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

67. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития

68. Моделювання економіки

69. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

70. Предмет и метод гражданского права
71. Экология. Предмет и методы
72. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

73. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

74. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

75. Предмет и метод экономической науки

76. Особливості економічного розвитку Київської Русі

77. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

78. Предпринимательское право как наука. Предмет и метод

79. Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

80. Предмет и методы психологии

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

82. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

83. Предмет и метод экономической теории

84. Предмет и метод экономической теории

85. Предмет и метод основ экономической теории

86. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года
87. Предмет, задачи и методы теории перевода
88. Предмет и метод экономической науки

89. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

90. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

91. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

92. Предмет и метод бухгалтерского учета

93. Предмет и метод бухгалтерского учета

94. Предмет и метод бухгалтерского учета

95. Понятие трудового права, его предмет и метод

96. Понятие, предмет и метод налогового права

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Понятие, предмет и метод экологического права

98. Предмет и метод административного права

99. Предмет и метод теории государства и права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.