Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив тіньової економіки на оподаткування

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

У системі ринкових відносин ухилення від сплати податків базується на принципах, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу доходів. При розгляді цих проблем необхідно враховувати обставини, за яких застосовуються схеми ухилення від сплати податків. У працівників, які отримують доходи у формі заробітної плати, податок справляється з доходу до одержання заробітної плати (спосіб стягнення податків — «у джерела»), тому суб'єктом ухилення може бути роботодавець. У працівників, які беруть безпосередню участь у процесі підприємницької діяльності як суб'єкти господарювання, оподаткування здійснюється на основі декларації (спосіб стягнення податків — «за декларацією»). І саме в цьому випадку існує можливість для податкових зловживань. Під тіньовою економікою розуміють сукупність економічної діяльності, не врахованої офіційною статистикою і не включеної до валового національного продукту країни. Таке визначення хоча й визнається більшістю фахівців, але через узагальнений характер допускає віднесення до цієї категорії досить широкого переліку видів діяльності. В результаті у конкретних ситуаціях фахівці по-різному тлумачать поняття тіньової економіки. Багато дослідників виділяють структурні компоненти тіньової економіки. Вагомою складовою тіньового сектора вважають так званий чорний ринок (або кримінальну економіку), що тісно пов'язаний зі сферою грошового обігу і виникає внаслідок шахрайства, розкрадання, рекету, незаконних валютних операцій тощо. Іншою складовою тіньового сектора господарства країни є так звана паралельна економіка, що більшою мірою, ніж чорний ринок, пов'язана зі сферою виробництва. 1. Ухилення від оподаткування — загроза економічній безпеці держави Одним із ключових чинників тінізації економіки є недосконалість і переважно фіскальний характер податкової політики, а також нестабільність її законодавчої бази. Чинне податкове законодавство України не стимулює суб'єктів господарювання інвестувати капітали в легальну економіку. За оцінками експертів, загальне податкове навантаження в Україні майже вдвічі перевищує цей показник в інших країнах. Це стимулює приховування реальних обсягів економічної діяльності, виведення її у «тінь». Окремо слід зазначити недосконалість механізму відшкодування ПДВ та застосування кримінальних схем у зовнішньоекономічній діяльності. Зрештою, саме через тінізацію ПДВ фактично перетворився з джерела бюджетних надходжень на чинник формування державного боргу. Обтяжливість податкової системи України визначається не величиною податкових ставок, а насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й нестабільністю податкового законодавства, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств. Податкове навантаження розподіляється між суб'єктами економічної діяльності вкрай нерівномірно. За даними ДПА України, сума фактично отриманих пільг в оподаткуванні юридичних осіб становила у 2002 р. 46,8 млрд. грн., у 2003 р. — 51,2 млрд. грн., у 2004 р. — 56,3 млрд. грн., у 2005 р. — 29,9 млрд. грн. При цьому податкові пільги не спрямовані на стимулювання економічного зростання та інвестиційно-інноваційних процесів.

З 2002 р. співвідношення наданих пільг як до доходів Зведеного бюджету, так і до ВВП, постійно зменшувалося, причому випереджальними темпами зменшувалася частка пільг щодо податку на прибуток. Скасовано дію податкових стимулів до інновацій, передбачених Законом України від 04.07.2002 р. 40-IV «Про інноваційну діяльність». Це свідчить про подальшу фіскалізацію податкової політики та поступову відмову від здійснення податкового регулювання під тиском потреб фіскального збалансування, оскільки саме пільги щодо податку на прибуток відіграють роль стимуляторів інвестиційних процесів та економічного розвитку. Таким чином, існуючі недоліки податкової системи України стримують процеси накопичення та збільшення інвестицій в основний капітал. Акцент на непрямих податках призводить до негайного вилучення у підприємств значної частини доходу, отриманого завдяки зростанню сукупного попиту, гальмуючи стимуляційний вплив останнього. Це створює необмежені можливості для підприємств уникати оподаткування прибутків, заганяє в «тінь» значну частину обороту товарів та послуг. За даними опитувань, у середньому підприємства в Україні приховують близько 21% свого доходу від реалізації продукції. У податковому праві йдеться про дві форми несплати податків: податкове правопорушення й ухилення від оподаткування. Вітчизняна юриспруденція визначає податкові правопорушення як протиправні діяння (або бездіяльність), що проявляються у невиконанні або виконанні неналежним чином обов'язків, порушенні прав і законних інтересів учасників податкових правовідносин, за що передбачається юридична відповідальність. Основним фіскальним правопорушенням у сфері оподаткування є ухилення від сплати податків, головним критерієм якого є навмисне порушення діючого податкового законодавства. У свою чергу, діяльність підприємств, установ, організацій або громадян щодо заниження податкових платежів у межах закону називається податковим плануванням. Так, податкове планування припускає надання правдивої інформації про об'єкт оподаткування для того, щоб передбачені законом податкові пільги використовувались у повному обсязі і без порушень. Ще на початку XX ст. відомий юрист Дж. Санзерленд зазначав, що право кожного платника податків — уникати податків, використовуючи для цього всі дозволені засоби, тобто ті, які прямо не заборонені законом і які ніким не можуть бути оспорені. Водночас ухилення від сплати податків характеризується наявністю у платників податків чітко спрямованого умислу, корисливих мотивів і мети, що полягають у порушенні норм податкового законодавства, навмисному невиконанні конституційного обов'язку кожного громадянина сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом, а це є значною суспільною небезпекою. По-перше, держава недоотримує значні бюджетні кошти, у зв'язку з чим скорочується фінансування державних програм. По-друге, неплатники податків перебувають у вигіднішому становищі порівняно із законослухняними платниками з точки зору ринкової конкуренції і можуть провокувати своїми діями інших суб'єктів економічної діяльності. По-третє, при значному поширенні фіскальних злочинів, що ведуть до дефіциту дохідної частини бюджету, держава вдається до компенсації нестачі бюджетних надходжень шляхом уведення нових податкових платежів, збільшення ставок діючих податків і зборів.

Тому в інтересах як суспільства, так і кожного платника податків, щоб податкове законодавство не порушувалось систематично. Слушно буде зазначити, що вітчизняний законодавець справедливо підійшов до визначення ступеня суспільної небезпеки за вчинення даного правопорушення, враховуючи суму недоотриманих бюджетом та державними цільовими фондами коштів, тобто завдану державі і суспільству шкоду від несплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів. При цьому враховується також і характеристика правопорушника, наприклад, якщо особа раніше була засуджена за ухилення від сплати податків або вчинила порушення за зговором з групою осіб. А це, в свою чергу, сприяє більш диференційованому підходу до призначення покарання. Суб'єктами складу злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів», можуть бути як посадові особи підприємства, організації, установи незалежно від форм власності, на яких покладено обов'язки щодо ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та бухгалтерської звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів та інших податкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів (керівники підприємств, установ, організацій, їхні заступники, головні бухгалтери, посадові особи бухгалтерії, а також інші посадові особи, які мають право підпису платіжних документів), так і громадяни, в тому числі громадяни-підприємці, які зобов'язані подавати до податкових органів документи, розрахунки за сплаченими податками, отриманими доходами чи сплачувати обов'язкові платежі і збори. Аналіз порушених кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків у різних регіонах країни свідчить, що найхарактернішими способами скоєння зазначеного виду злочину є: неподання або подання у невстановлені строки органам податкової служби документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, наприклад, декларації про прибуток, з податку на додану вартість чи розрахунків зі сплати акцизного збору; приховування об'єктів оподаткування, тобто невідображення у відповідних звітних документах об'єктів оподаткування: наприклад, приховування платником податків наявності у його власності земельної ділянки — ухилення від сплати податку на землю; невідображення у декларації про прибуток отриманих від цієї ділянки доходів — ухилення від сплати податку на прибуток тощо. Неподання податкової декларації є одночасно і приховуванням об'єкта оподаткування; заниження сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів, тобто умисне неправильне обчислення сум обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджетів чи державних цільових фондів, при правильному відображенні об'єктів оподаткування та без їх заниження чи приховування; заниження об'єктів оподаткування, зменшення бази оподаткування, а саме: невідображення у звітних документах, поданих до податкових органів, у повному обсязі об'єктів оподаткування, умисне неправильне обчислення оподатковуваної бази, заниження податкової ставки тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов'язкові платежі, які повинні бути сплачені платником податку, сплачуються ним у неповному обсязі.

Тому вс сили потрбно спрямувати на те, щоб заволодти Константинополем цим утвердити панування Рос над свтом». Для цього Петро радить збуджувати нтриги мж Персю Туреччиною, щоб вони завжди ворогували, Персю варто душити економчно (заважати й торгувати), а Туреччину просто зруйнувати. «Рося повинна розширятися на пвноч в межах Балтики, на пвдн в межах Чорномор'я». Для цього слд зв'язати руки Англ, розпалюючи ворожнечу мж нею Швецю. «Остаточно закрпити за нами велик благодатн земл Малорос пвденно-захдного Чорномор'я. Домагатися союзу з Англю для розвитку посилення росйського флоту». Дал Петро рекоменду оволодти Персю торговельним шляхом в ¶ндю. Серйозну увагу слд звернути на Австрю. Необхдно «потай створювати й ворогв, намагаючись зштовхнути з Нмеччиною». Для досягнення духовно гегемон над народами ґвропи потрбно активно використовувати релгйний вплив на «вдступникв» греко-католицьку церкву. Та головне «безперервно думати над тим, як пдкорити Туреччину увйти в Константинополь

1. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

2. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

3. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4. Державне регулювання ринкової економіки

5. Особливості перехідної економіки України

6. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
7. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
8. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

11. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

12. Економічний потенціал національної економіки

13. Особливості національної економіки Тунісу

14. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

15. Тенденції розвитку міжнародної економіки

16. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

18. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

19. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

20. Філософія економіки

21. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

22. Функціонування капіталу в різних сферах економіки
23. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери
24. Державне регулювання економіки

25. Державне регулювання економіки

26. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

27. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

28. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

29. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

30. Концесія як механізм розвитку економіки держави

31. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

32. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

33. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

34. Основи економіки підприємства

35. Основи ринкової економіки

36. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

37. Ринок і державне регулювання економіки

38. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
39. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків
40. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

41. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

42. Моделювання економіки

43. Особливості економічного розвитку Київської Русі

44. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

45. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

47. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

48. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

50. Вплив валютних курсів на економіку України

51. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

52. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

53. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

54. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
55. Київська Русь
56. Опіки. Види, допомога

57. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Река Днепр и город Киев

60. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

61. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

62. Культура Київської Русі.

63. Культура Київської Русі

64. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Економічна інтеграці в АТР

66. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

67. Київська школа музики

68. Проблеми удосконалення оподаткування

69. Економічне районування України

70. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
71. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
72. Варіаційні принципи механіки

73. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

74. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

75. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

76. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

77. Економіка бджільництва

78. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

79. Економічний аналіз

80. Міжнародна економіка

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

81. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

82. Роль держави в економіці

83. Історія економічних учень

84. Подільский економічний район

85. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

86. Економічні системи
87. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
88. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

89. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

90. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

91. Вплив малих доз радiацii

92. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

93. Київська область

94. Система оподаткування в Украiнi

95. Архітектура і мистецтво Київської Русі

96. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Правове регулювання вільних економічних зон

98. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

99. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.