Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДИПЛОМНА РОБОТА &quo ;Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів&quo ; Зміст Вступ 1. Первинне сприймання навчального матеріалу молодшими школярами як психолого-педагогічна проблема 1.1 Теоретичні основи організації оптимальної пізнавальної діяльності молодших школярів 1.2 Педагогічна сутність первинного сприймання нового: характеристика основних понять проблеми 1.3 Психолого-педагогічні особливості сприймання молодшими школярами навчального матеріалу на уроці 1.4 Специфіка сприймання вербальної інформації молодшими школярами 1.5 Специфіка сприймання візуальної інформації у початковій школі 1.6 Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі 2. Організація оптимального первинного сприймання матеріалу у навчальному процесі початкової школи 2.1 Розв’язання проблеми організації первинного сприймання навчального матеріалу у масовій початковій школі 2.2 Забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у передовому педагогічному досвіді 2.3 Системний підхід до удосконалення етапу первинного сприймання матеріалу молодшими школярами Висновки Список використаних джерел Вступ Навчання – двосторонній процес. Воно включає викладання – діяльність учителя, який керує процесами сприймання, розуміння і запам'ятання учнями навчального матеріалу, і учіння – діяльність учнів, які сприймають навчальний матеріал, осмислюють і запам'ятовують його, навчаються застосовувати набуті знання на практиці. Про це свідчать такі державні документи, як Національна доктрина розвитку освіти та Концепція загальної середньої освіти. Врахування основних положень даних документів вимагає організації навчального процесу у школі на основі врахування комплексу психолого-педагогічних чинників організації засвоєння знань. Набуття учнями знань, умінь і навичок може забезпечуватись при мінімальній участі педагогів. Але без активної діяльності самих учнів процес засвоєння навчального матеріалу неможливий. Щоб набути знань, умінь і навичок, учні повинні докласти певних вольових зусиль, наполегливості, мати бажання вчитись. Проте передумовою активної пізнавальної діяльності молодших школярів э сприймання навчального матеріалу, яке в початковій школі потребує спеціальних умов і організації. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу має спиратися на наявні в їхній пам'яті уявлення, на їх чуттєвий досвід або опорні знання, якими вони оволоділи раніше або під час вивчення споріднених предметів. Проте в цьому досвіді можуть бути уявлення поверхові й невиразні, нечіткі й неточні, неправильні й спотворені. Опорою ж для засвоєння нових знань можуть бути тільки виразні, чіткі й правильні уявлення. Тому для успішного навчання в школі важливе значення має формування в дітей конкретних образів, уявлень про навколишній світ, чуттєвого (сенсорного) досвіду (se sos – чуття, сенсорний досвід – чуттєвий досвід, що складається з різних уявлень пам'яті) . Важливе значення у початковому навчанні школярів має забезпечення наступності й послідовності процесу засвоєння знань – від чуттєвого осмислення до понятійного узагальнення і використання у системі практичної діяльності.

Проте досвід показує, що при дотриманні інших складових процесу засвоєння знань у сучасній масовій школі не враховується один із його етапів – забезпечення первинного сприймання навчальної інформації . Цей етап вчителі вважають необов’язковим і приділяють йому надзвичайно мало уваги. Незважаючи на те, що необхідність первинного сприймання обґрунтовується такими особли-востями дітей, як образність, конкретність та емоційність сприймання. Проблему залучення якомога більшої кількості органів чуття для засвоєння навчального матеріалу розвивали усі провідні педагоги минулого. Так, І.Г. Песталоцці писав: «Моєю найсуттєвішою, вихідною точкою зору є наступна: споглядання (чуттєве сприйняття) людиною самої природи є єдиним істинним фундаментом навчання, скільки воно (споглядання) є єдиною основою людського пізнання. Все що слідує за ним, є просто результатом, або абстракцією, від цього чуттєвого сприйняття» . К.Д. Ушинський – основоположник наочного навчання у вітчизняній педагогіці – писав: «Педагог, який бажає що-небудь міцно закарбувати в дитячій пам’яті, повинен потурбуватися про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, відчуття м’язових рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак взяли участь в акті запам’ятовування» . Звідси випливає, що етап організації первинного сприймання навчального матеріалу, зумовлений у початковій школі психічними особливостями учнів та комплексом навчально-виховних завдань на уроці, при його адекватному застосуванні забезпечує активізацію різних органів чуття і, відповідно, закріплення виучуваного в пам’яті та його краще засвоєння. Формування сенсорного досвіду відбувається ще в дошкільному віці. Воно може бути організованим, цілеспрямованим в умовах виховання в дошкільних закладах і неорганізованим, стихійним в умовах домашнього виховання. Але в усіх випадках варто, щоб цей досвід формувався на основі доступної дітям ігрової, практичної, навчальної діяльності і спостереження за об'єктами під час цієї діяльності. У школі вже з початкових класів набагато розширюються можливості для організованого формування в дітей сенсорного досвіду. Найголовнішими аспектами його є спостереження об'єктів в природному оточенні, в шкільному кутку живої природи, розглядання натуральних об'єктів на уроці як роздавального матеріалу, робота на шкільних навчально-дослідних ділянках, розглядання реальних зображень об'єктів, кінофільмів тощо. Ознайомлення з рослинами лісу, поля, саду, тваринним світом свого краю – птахами, звірами, комахами, рибами, з шкідниками полів і садів і способами боротьби з ними. Відомо, що перші враження від сприйнятих об'єктів і первинні відтворення відомостей про них глибоко вкарбовуються в пам'яті, тому так важливо не допустити створення в свідомості дітей помилкових асоціацій, які потім дуже важко виправити. Проблема організації та психолого-педагогічного забезпечення етапу первинного сприймання як компонента адекватного осмислення та ефективного засвоєння знань здавна є важливим аспектом педагогічних, психологічних та методичних досліджень. У різні часи і з різною мірою об’єктивності цю проблему розглядали К.Д

. Ушинський, І. Песталоцці, А.Дістервег та інші педагоги. Також проблеми організації первинного сприймання навчального матеріалу досліджуювалися у контексті психологічних (Б.М. Величков-ський, К.М. Вербіцький, О.В. Запорожець, Б. Макелрі, М.З. Шехтер, В.С. Юркевич та ін.), педагогічних (І.М.Вікторенко, Л.В. Занков, М.В. Гар-кавенко, В.О. Онищук, А.М. Захарова, О.З. Крапівіна, С.П. Логачевська, О.Я. Савченко, В. Оконь, В.І. Орлов, І.П.Підласий, Ю.І. Щербаков та ін.) та методичних (Н.П. Байбара, Р.Е. Басангова, М.В. Богданович, Л. Варзацька, Н. Гордіюк, М.В.Дідух, М.Ігнатенко, О.І. Киричук, Е. Пелешок, Т. Шевчук, С.Цінько та ін.) досліджень. Зважаючи на аспектність та відсутність системного підходу в дослідженні даної проблеми, а також важливу роль етапу організації первинного сприймання навчального матеріалу у засвоєнні знань учнями початкових класів, темою нашого дослідження є «Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матері-алу у молодших школярів». Об’єктом дослідження є первинне сприймання навчального матеріалу, а предметом дослідження – шляхи і способи організації первинного сприймання навчального матеріалу та дидактичні умови їх забезпечення у початковій школі. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити дидактичні умови, способи та шляхи організації первинного сприймання навчального матеріалу у початковій школі. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання використовувати психологічно й дидактично адекватні шляхи організації первинного сприймання навчального матеріалу, зокрема оптимальне поєднання слова і наочності, то якість навчання молодших школярів значно підвищиться. У відповідності до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені завдання дослідження: Розкрити сутність поняття первинного сприймання навчального матеріалу у початковій школі. Виділити дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі. Забезпечити системний підхід до розв’язання даної проблеми. Впровадити у навчальний процес систему розроблених вправ, які забезпечують залучення всіх можливих органів чуттів до сприймання нового матеріалу. Визначити вплив експериментальної методики на результативність навчального процесу. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній та методичній літературі, контент-аналіз. Емпіричні методи дослідження: анкетування вчителі початкових класів, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналіз результатів експерименту, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, вивчення і узагальнення шкільної документації. Практична значущість дослідження полягає у розробці системного підходу щодо забезпечення умов оптимального первинного сприймання нового матеріалу. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Вн завжди глибоко вивчав ¶ добре знав матерали справи, хоча виписки робив рдко. Сила ораторського мистецтва А. Кон проявлялась  в тому що вн умв показати не лише саму подю, але й т умови, як до не призвели. У Кон дар психологчного аналзу поднувався з даром художника слова. Його промова була багата образами, порвняннями, узагальненнями, влучними зауваженнями. Це все надавало ш життво правдивост, захоплювало слухачв Микола Карабчевський (1851-Ш5). Народився в Херсонськй губерн. Псля закнчення (¶з срибною медаллю) Миколавсько реально гмназ вступив на юридичний факультет Петербурзького унверситету, який у 1874 роц успшно закнчив з ступнню кандидата права. Не отримавши посвдчення про благонадйнсть, яке вимагалося для роботи в установах мнстерства юстиц, Микола Карабчевський вступа до адвокатури Петербурзько судово палати. Досить швидко завоював популярнсть як один з найкращих захисникв З успхом виступав у багатьох «гучних» процесах: про нтендантськ зловживання пд час росйсько-турецько вйни (кримнальна справа розглядалася особливим присутствм Петербурзького Вйськово-окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в убивств студента Довнар; братв Скитських; мултанських вотякв, у виршенн дол яких активну участь брав його земляк, письменник В

1. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

2. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

3. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

4. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

5. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

6. Роль хімії в створенні нових матеріалів
7. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
8. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

9. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

10. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

11. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

12. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

13. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

14. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

15. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

16. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

18. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

19. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

20. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

21. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

22. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"
23. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
24. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

25. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

26. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

27. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

28. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

29. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

30. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

31. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

32. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

34. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

35. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

36. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

37. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

38. Інструментальні матеріали
39. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
40. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

41. Матеріали і методи дослідження

42. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

43. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

44. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

45. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

46. Матеріалістична філософія Нового часу

47. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

48. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

50. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

51. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

52. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

53. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

54. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
55. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять
56. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

57. Геологическаа форма движения материи

58. Материал для сочинения по литературе

59. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

60. Синтез оптимальных уравнений

61. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

62. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

63. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

64. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

66. Выбор оптимального варианта повышения мощности турбообводом в составе энергоблока ВВЭР-640

67. Эмоциональная связь матери и младенца

68. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

69. Разработать оптимальное рабочее место инженера-программиста, расчет освещенности, расчет информационной нагрузки

70. Философия духа и материи Рене Декарта
71. Понятие материи (Контрольная)
72. Формирование категории "Материя"

73. Движение материи

74. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

75. Особенности химической формы развития материи

76. Особенности химической формы развития материи

77. Оптимальный поиск переносного компьютера (ноутбука) на рынке

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

80. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Прощание с Матерой. Распутин В.

82. Лимнийская икона Божией Матери

83. Ситкинская икона Божией Матери

84. Порт-Артурская икона Божией Матери

85. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

86. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"
87. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств
88. Геометрический материал на уроках математики

89. Оптимальные решения

90. Материя в дробноразмерном пространстве

91. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

92. Круговороты материи и механизм их осуществления

93. Резус-конфликт между матерью и плодом

94. Рацион беременной и кормящей матери

95. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

96. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

97. Конструирование психосемантических полей как способ выявления ключей для выбора оптимального названия

98. Творческая эволюция живой и «неживой» материи

99. Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.