Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Реферат на тему: Міжнародні стандарти у сфері управління документацією Виконала: Нічик Тетяна Перевірив: проф. Палеха Ю.І. Київ - 2010 План Підстава розроблення ISO 15489 – 2001 Актуальність і необхідність розроблення Загальна характеристика міжнародного стандарту ISO 15489 Терміни та поняття Нормативна база діловодства в Україні Досвід впровадження в окремих країнах Шляхи впровадження 1. Підстава розроблення Концепція розробляється відповідно до плану науково-дослідної та методичної роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на 2004 р. 2. Актуальність і необхідність розроблення Глобалізація сучасних економічних і суспільних процесів зумовлює необхідність міжнародної уніфікації та стандартизації інформаційних процесів. Зміни політичної та економічної ситуації в Європі із створенням Євросоюзу фактично привезли до створення єдиного економічного простору, єдиного ринку для більшості європейських країн. Певною мірою це змушує держави у складі Європейського Союзу відмовитися від деяких національних особливостей господарювання, у тому числі й від національних систем управління документацією. Діяльність сучасних корпорацій, компаній та фірм давно вийшла за межі національних кордонів, транснаціональні корпорації мають представництва у багатьох країнах, у тому числі й тих, де їм доводиться працювати за правилами національної економіки. Саме ці нові економічні реалії зумовили потребу вироблення єдиного (міждержавного) стандарту з управління документацією, що й призвело до видання Міжнародною організацією стандартизації 15 вересня 2001 р. стандарту ІSО 15489-2001 &quo ;Інформація та документація - Управління документацією&quo ; (далі - Стандарт). Україна не залишилися осторонь світових процесів. З 1998 р. діє затверджена Президентом України Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Мета стратегії - забезпечити входження нашої держави до європейського політичного, інформаційного, економічного і правового простору. Одним з основних напрямів інтеграційного процесу є адаптація законодавства України до законодавства ЄС 2. Вона передбачає, зокрема, поступове приведення законодавства України у відповідність з європейськими стандартами. У сучасній інформаційній інфраструктурі відбуваються суттєві зміни, зумовлені інтеграцією України в світовий інформаційний простір, впровадженням прогресивних інформаційних технологій (нових носіїв інформації, способів запису даних, відтворення, зберігання та пошуку інформації), автоматизацією канцелярської праці, що вплинуло на характер документів та діловодства в цілому. На часі - застосування у сфері діловодства міжнародних правил і технологій, спілкування мовою, що зрозуміла всім. 3. Загальна характеристика міжнародного стандарту ISO 15489 Стандартизація управління документацією дозволяє більш ефективно організувати роботу з документами у галузі управлінської діяльності. Стандартизація політики та процедур управління документацією забезпечує наявність належної уваги процесам ведення документації та збереженості всіх документів, а використання стандартної методики і процедур - більш швидкий і ефективний пошук документної інформації.

Стандарт стосується управління документами всіх видів та на всіх носіях, створених або отриманих організацією (державною і недержавною) в процесі її діяльності, а також фізичними особами (суб'єктами підприємницької діяльності), які зобов'язані створювати та використовувати документи. Він визначає обов'язки організації під час реалізації процесів документування, надає рекомендації щодо розроблення політики управління документацією в організації та пов'язаних з нею процедур, систем і процесів, а також щодо розроблення та впровадження систем документації. Управління документацією розглядається у міжнародному стандарті як частина системи управління якістю, що базується на вимогах стандартів ISO 9001 та ISO 14001. Стандарт ISO 15489 є викладом оптимальної методики управління документацією, яка призначена як для фахівців в галузі управління документацією, так і для спеціалістів з інших сфер діяльності, зокрема, розробників нових інформаційних програм і систем, щоб забезпечити відповідність цих програм та систем вимогам управління документацією. Загальний концептуальний характер стандарту робить його придатним для використання в будь-якій організації, незалежно від її статусу та напрямку діяльності, забезпечуючи при цьому сучасний підхід до управління документацією. Стандарт складається з двох частин. Частина 1 &quo ;Загальні положення&quo ; містить виклад загальних принципів управління документацією в державних і недержавних організаціях, що створюють документи. Ці принципи полягають у визначенні й документальному оформленні: основних правил та стандартів роботи з документами в організації (політика організації в сфері управління документацією); повноважень та відповідальності працівників організації у роботі з документацією; діловодних технологій і процедур. Крім того, управління документацією повинно включати створення та застосування спеціальних систем для управління документами, інтегрованих в загальну систему управління та управлінські процеси організації. У цій частині також викладені загальні засади розроблення та впровадження систем документації, подано опис процесів управління документацією, наголошується на необхідності регулярного моніторингу відповідності цих процесів визначеним в організації правилам і стандартам та наявності постійної програми навчання роботі з документами. Частина 2 &quo ;Методичні рекомендації&quo ; містить опис методики, що дозволяє реалізувати принципи управління документацією, описані у першій частині Стандарту. Частина 1 призначена для використання менеджерами в організаціях, спеціалістами з управління документацією, інформацією та всіма іншими працівниками організації та фізичними особами (суб'єктами підприємницької діяльності), зобов'язаних створювати та використовувати документи у своїй діяльності. Частина 2 призначена для використання спеціалістами з управління документацією та працівниками, до обов'язків яких входить управління документацією в організації. Частина 2 забезпечує єдину методологію застосування частини 1 стандарту у всіх організаціях, що прагнуть налагодити процес управління документацією відповідно до вимог ІSО.

Крім того, розробники стандарту підкреслюють, що стандарт призначається і для вищого керівництва організацій. У Стандарті, зокрема, визначена відповідальність організацій за створювані ними документи та раціональну роботу з ними. Основні правила роботи з документами (&quo ;політика&quo ;) в організації повинні бути визначені та зафіксовані у документі, підписаному вищим керівництвом організації. Обов'язки повинні бути розподілені між усіма працівниками організації, які в процесі своєї діяльності створюють документи, та відображені в їхніх посадових інструкціях. Сумісність та узгодженість двох частин стандарту показана у двох таблицях-додатках з перехресними посиланнями на статті цих частин. До кожної частини є алфавітний покажчик. В умовах розвитку світової торгівлі організації, що застосовують даний стандарт, можуть бути впевненими у тому, що їх принципи та технології роботи з документами прийняті у всьому світі. Для організації, що працює у кількох країнах з особливими національними системами діловодства, новий стандарт допоможе створити єдину функціональну систему управління документацією. Стандарт схвалено Міжнародною радою архівів, яка рекомендувала його до застосування всім утворювачам документів - як державним, так і приватним 4. 4. Терміни та поняття Термінологія стандарту ISO 15489 базується на термінах, регламентованих стандартом ISO 5127 &quo ;Документація та інформація - Словник&quo ; 5, що застосовується під час розроблення прикладних стандартів з різних видів інформаційної діяльності, у тому числі бібліотечної та архівної справи, управління документацією. Проте технічний комітет Міжнародної організації стандартизації, що розробляв стандарт з управління документацією, прийняв не всі визначення термінів, які пропонує стандарт ISO 5127, та визнав за необхідне стосовно окремих термінів дати свої формулювання. Це стосується, насамперед, базових понять - &quo ;документ&quo ; та &quo ;управління документацією&quo ;. У стандарті ISO 15489 термін &quo ;документ&quo ; визначається як інформація, яку організація або фізична особа створює, одержує (отримує) і зберігає як свідчення та інформацію згідно правових зобов'язань або в процесі виконання дій з основної діяльності. Термін &quo ;управління документацією&quo ; у цьому стандарті трактовано як галузь управління, що відповідає за ефективний та систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням на зберігання та вилученням для знищення документів, включаючи процеси відбору та зберігання в документальній формі свідчень і інформації про ділову діяльність. Терміни та поняття, що відрізняються від стандарту ISO 5127, подано в статті 3 ISO 15489:1 6. 5. Нормативна база діловодства в Україні Нормативну базу діловодства України можна умовно розділити на декілька груп. Першу групу становлять закони, які регламентують загальні засади політики держави в галузі інформації взагалі та діловодства зокрема (закони України &quo ;Про інформацію&quo ; 7, &quo ;Про державну таємницю&quo ; 8, &quo ;Про Національний архівний фонд та архівні установи&quo ; 9, &quo ;Про електронні документи та електронний документообіг&quo ; 10, &quo ;Про електронний цифровий підпис&quo ; 11 тощо).

Таке прохання англйський командир схвалив, бо в тому район вже стояли запасний полк  деяк нш пдроздли Дивз. Але ц околиц ще не були зайнят англйськими вйськами, як щойно осягнули КляAенфурт. Саме мсто англйц ще не зайняли, правдоподбно тому, що в мст урядували станиц партизанв Тто, з якими передов вддли англйцв тльки що вступили у зв'язок. На заввагу Макарушки, що партизани Тто не терптимуть Дивзю в район Фелькермаркту, якщо альянти туди не увйдуть, англйський командир сказав, щоб укранц держали Фелькермаркт аж до часу приходу альянтв. А на заввагу, що Тто все ж таки союзник альянтв, вн тльки повторив сво доручення. З таким розпорядженням Макарушка похав до Фелькермаркту, де незабаром отримав виклик по телефону вд управлння партизанв Тто. Макарушка заявив партизанам, що англйц наказали Укранськй Дивз збиратися в район Фелькермаркту, на що отримав вдповдь, що це неможливе, бо Фелькермаркт лежить у сфер впливв ЮAослав, а не Англ. Псля довших переговорв, Макарушка ршився пд тиском партизанв Тто видати наступного ранку наказ на вдмарш у пвнчному напрям

1. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

2. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

3. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

4. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

5. Сутність і сфера міжгалузевого управління

6. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
7. Управління персоналом в соціальній сфері
8. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

9. Ділові взаємовідносини в апараті управління

10. Методи управління підприємством

11. Рішення в системі управління

12. Управління запасами

13. Управління проектами

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

16. Організаційна система управління природокористуванням України

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

18. Управління утворенням прибутку підприємства

19. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

20. Акти державного управління

21. Мораль і соціальне управління

22. Методи управління банківськими ризиками
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

25. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

26. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

27. Управління ризиками

28. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

29. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

30. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

31. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

34. Поняття і наукові засади державного управління

35. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

36. Структура державного управління

37. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

38. Управління духовними процесами суспільства
39. Управління юридичним консалтингом
40. Функції та принципи державного управління

41. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

42. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

43. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

44. Системний аналіз складних систем управління

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

66. Менеджмент та система управління

67. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

68. Механізм і методи управління фірмою

69. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

70. Національні моделі корпоративного управління
71. Організаційна структура управління підприємством
72. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Основи управління персоналом підприємств

75. Особливості антикризового управління

76. Особливості управління організацією

77. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

78. Персонал як об’єкт управління організації

79. Принципи управління персоналом

80. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

82. Розвиток науки управління

83. Система управління персоналом

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
88. Сутність лідерства та управління

89. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

92. Управління виробничими витратами

93. Управління енергетичною безпекою

94. Управління інноваційним розвитком підприємств

95. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

96. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

98. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

99. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.