Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Реферат до вступу в аспірантуру зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами: “Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах” Виконав: Косторной Сергій Володимирович Перевірив: Кісіль Микола Іванович м. Мелітополь 2005 р. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Капітал — загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній і не­матеріальній формах, авансований у формування активів підприємства. Капітал означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, – поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована. Авансований капітал – це гошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство (підприємницьку діяльність) з метою одержання зиску (прибутку). Він витрачається на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансованих грошових коштів у економічній теорії заведено називати відповідно постійним і змінним капіталом. У свою чергу, постійний капітал з урахуванням цілеспрямованого використання й характеру кругообороту розділяється на основний і оборотний. Основний капітал – це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Оборотний капітал – це частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів). За джерелами формування капітал підприємства ділиться на власний і позиковий. Власний капітал створюється переважно за рахунок нерозподіленого прибутку. Він звичайно включає статутний, пайовий та резервний фонди. Позиковий (залучений) капітал формується на тимчасовій основі у вигляді довгострокової або (та) короткострокової позики, яка надається у формі банківського кредиту. Також виділяють наступні види капіталу: 1. За метою використання: виробничий; позичковий; спекулятивний. 2. За формою інвестування: фінансовий; матеріальний; нематеріальний. 3. За формою перебування в процесі кругообігу: грошовий; виробничий; товарний. 4. За формою власності: приватний; державний. 5. За організаційно-правовою формою діяльності: акціонерний; пайовий; індивідуальний. 6. За характером використання в господарському процесі: працюючий; непрацюючий (“мертвий”). 7. За характером використання власниками: споживчий; нагромаджений. 8. За правовими формами функціонування: легальний; “тіньовий”. Основні принципи формування капіталу підприємства: облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства; забезпечення відповідності обсягів залученого капіталу і суми активів підприємства; забезпечення мінімізації витрат по формуванню капіталу з різних джерел; забезпечення оптимальної структури капіталу з позиції ефективного його функціонування; забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі господарської діяльності.

Однією з особливостей капіталу є його постійна міграція. Ділова модель підприємства може існувати лише в одній стадії міграції капіталу: у фазі припливу, стабільності або відпливу. Ці стадії відображають її відносну потужність до створення капіталу, що базується на здатності моделі краще, ніж конкуренти, задовольнити клієнтів і, таким чином, отримати вищий прибуток. 1) Приплив капіталу. Компанія починає поглинати капітал з інших секторів своєї галузі економіки, оскільки її ділова модель є найкращою для задоволення потреб клієнтів. 2) Стабільність. Фаза стабільності притаманна діловим моделям, які відповідають вимогам клієнтів та загальному рівневі конкурентоспроможності. тривалість цієї фази може змінюватись залежно від змін пріоритетів клієнтів та появи нових, ефективніших ділових моделей. Протягом усієї фази стабільності капітал залишається в діловій моделі, але очікування помірного зростання в майбутньому перешкоджає припливу нового капіталу в компанію. 3) Відплив капіталу. У третій фазі капітал починає пересуватись від організацій із традиційною діяльністю до ділових моделей, що найкраще відповідають пріоритетам клієнтів. Статутний капітал слід розглядати як початковий, тобто такий капітал, з якого починається діяльність суб'єкта господарювання. Разом з тим на підприємствах різних організаційних форм кошти, які надані їх власникам для забезпечення статутної діяльності, мають різну економічну сутність. Так, статутний капітал: •для акціонерних товариств (АТ) - це номінальна вартість всіх емітованих акцій; •для товариств з обмеженою відповідальністю - це сума частин всіх власників; •для державних підприємств - це вартість всього майна, яке закріплене за економічним суб'єктом на правах повного господарського розрахунку; •для кооперативу - це вартість майна, яке надано учасникам для здійснення господарської діяльності. Створення юридичного суб'єкта господарювання починається з формування його початкового капіталу і закріплення цього факту чинними нормативними актами. Головна мета функціонування капіталу - це його рух. Протягом поточної діяльності у підприємства форма капіталу постійно змінюється. Ці зміни стосуються збільшення (зменшення) як абсолютного розміру капіталу, так і окремих його складових. Постійно здійснюється перетворення одних ресурсів на капітал, інших - на товар або інші види цінностей. Матеріальні цінності перетворюються на капітал тільки тоді, коли вони починають брати участь у господарському обороті. Сама велика сума грошових коштів, якщо вони не рухаються, не є капіталом. Тому характерною ознакою капіталу виступає його постійний рух. Слід звернути увагу, що для здійснення господарської діяльності (виробництва продукції, виконання відповідних робіт і надання послуг) підприємству необхідно мати цілий комплекс матеріальних, технічних, технологічних та інших засобів і грошових коштів. При цьому в господарській діяльності підприємства складається певне співвідношення між цими складовими. Тому можна дійти висновку, що капітал має властивість відображатися у виробленій продукції. При цьому вироблена продукція формується за участю різних складових капіталу.

Але слід взяти до уваги, що вартість продукції складається з окремих ланцюжків, кожен з яких пов'язаний з відповідною частиною капіталу. За класичною економічною теорією в процесі створення нового продукту створюється і нова споживча вартість. І тільки нова вартість, поряд з іншою, визначається капіталом. Поняття &quo ;капітал&quo ; асоціюється з поняттям &quo ;власність&quo ;. Як зазначалось, у момент створення підприємства його стартовим капіталом виступає вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, капітал підприємства обчислюється за такою формулою: ВК = А, де ВК - початковий статутний капітал (власний капітал); А - загальна вартість активів за балансом. Здійснюючи господарську діяльність, підприємство завжди використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями. Тому формула, за якою обчислюється власний капітал, набуває такого вигляду: ВК = А – З, де 3 – боргові зобов'язання. Тобто слід вважати, що власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Слід взяти до уваги, що власний капітал є важливою частиною капіталу підприємства і виконує такі функції: • довгострокового фінансування – перебуває у розпорядженні підприємства необмежено довго; • відповідальності і захисту прав кредиторів – власний капітал підприємства є для зовнішніх користувачів орієнтиром відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу; • компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатися за рахунок власного капіталу; • кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом; • фінансування ризику – власний капітал використовується для фінансування ризикових інвестицій; • самостійності – розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності підприємства; •розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна в разі ліквідації підприємства. Отже, власний капітал може утворюватися двома способами: 1) грошовими внесками та іншими активами власників підприємства; 2) методом накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві. Таким чином, власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві з чистого прибутку. Інвестований капітал – це сума простих і привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення. Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами. Інформація про власний капітал вміщується у першому розділі пасиву балансу. Розглянемо сутність кожної складової власного капіталу.

Головне управління табору знаходиться в м. Ташкент, Узбекської ССР. Група таборів «Ташкентлаг» охоплює собою і табори в околиці м. Чікменту. Знаємо про існування 18 окремих концтаборів. В'язні працюють в копальнях олива, вугілля, на хемічному комбінаті та на військових підприємствах. 212. Тбілісілаг. Місто Тбілісі — центр Грузинської ССР. Табори були організовані під час другої світової війни. Відомо про існування 30 окремих таборів, об'єднаних в 6 управліннях. В'язні працюють на будівництві летовищ та підземних анґарів, а також на підприємствах військової промисловости. 213. Тетюші. Табори розташовані в районі м. Тетюші, Татарської АССР. В'язні працюють в лісообробній промисловості. 214. Тіксі. Табори відомі під ч. 124/1, а управління знаходиться в Тіксі. Населений пункт Тіксі, Якутської АССР, лежить в дельті Лени, що впливає в море Лаптевих і є причалом для морських кораблів. В'язні працюють на розбудові причалу та нових летовищ на півночі. 215. Тіхвінлаг. Табори мають ч. 232, а управління знаходиться в м. Тіхвін, Ленінградської области

1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

4. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

5. Формування власного капіталу підприємств

6. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
7. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
8. Управління сільськогосподарськими підприємствами

9. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

15. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

16. Управління ціновою політикою підприємства

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

18. Аналіз стартегічного управління підприємством

19. Організаційна структура управління персоналу підприємства

20. Організаційна структура управління підприємством

21. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

22. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
23. Стратегічне планування і управління на підприємстві
24. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

25. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

26. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

27. Управління інноваційним розвитком підприємств

28. Управління корпоративною власністю підприємства

29. Управління якістю на підприємстві

30. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

31. Эфективність управління підприємством

32. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

34. Антикризове управління підприємством

35. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

36. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

37. Господарство України періоду утвердження капіталізму

38. Ділові взаємовідносини в апараті управління
39. Процес управління та його основні стадії
40. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

41. Управління запасами

42. Управління проектами

43. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

44. Управління фінансами України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. Аудит статутного капіталу

47. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

48. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

50. Акти державного управління

51. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

52. Кредитний ризик та методи управління ними

53. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

54. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
55. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
56. Валютні ризики: економічна природа та управління

57. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

58. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

59. Управління ризиками

60. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

61. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

62. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

63. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

64. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

66. Статутний і додатковий капітал

67. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

68. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

69. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

70. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
71. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
72. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

73. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

74. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

75. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

76. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

77. Структура державного управління

78. Сучасні принципи державного управління

79. Теорія і методологія дослідження управління

80. Управління юридичним консалтингом

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Функції та принципи державного управління

82. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

83. База даних по приватних підприємствах регіону

84. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

85. Системний аналіз складних систем управління

86. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander
87. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
88. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

89. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

90. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

91. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

92. Управління процесом створення нового товару

93. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

94. Міжнародна міграція капіталу

95. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

96. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

97. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

98. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

99. Антикризове управління бізнесом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.