Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ Дана робота є випускною роботою бакалавра спеціальності «Менеджмент організацій» на тему «Дослідження ефективності кадрової політики підприємства». Об’єкт дослідження в дипломній роботі – акумуляторний завод «Сада», м.Херсон. Робота складається з двох розділів – теоретичного і аналітичного. Обсяг роботи – 79 сторінок основного тексту. Робота містить 8 таблиць і 4 малюнки. Для її написання було використано 42 літературних джерела, 1 електронний – Офіційний сайт акумуляторного заводу «Сада», м.Херсон. Мета даної роботи – дослідити теоретичні аспекти кадрової політики та її практичні реалії стосовно предмету дослідження – акумуляторного заводу «Сада». Задачі роботи: Дослідження теоретичних аспектів кадрової політики підприємства. Вивчення кадрової політики акумуляторного заводу «Сада». Розробка методів покращення кадрової політики на підприємстві. Робота складається з двох основних розділів. Перший – теоретичний, другий – аналітичний. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Роль і завдання кадрової політики на сучасному етапі розвитку економіки України 1.2.Основні елементи та аспекти кадрової політики на підприємстві 1.3.Взаємодія кадрової політики та стратегії підприємства 1.4.Характеристика об’єкту дослідження 1.5. Кадровий аудит Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА» 2.1. Оцінка складу кадрів на підприємстві за ознаками 2.2. Оцінка факторів впливу на формування кадрової політики підприємства 2.3. Особливості формування раціональної кадрової політики підприємства 2.4. Оцінка ефективності кадрової політики Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Кадрова політика організації – специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, узгоджених з організаційною стратегією, організаційним та кадровим потенціалом. Термін &quo ;кадрова політика&quo ; може розглядатися у широкому та вузькому змісті: у широкому – це система принципів і норм (які повинні бути усвідомленими та сформульованими певним чином), що увідповіднюють людські ресурси до стратегії організації, обумовлюючи всі заходи з роботи з персоналом – відбір, прийом, оцінку, навчання, планування кар'єри; у вузькому – це система конкретних правил, побажань, обмежень (часто неусвідомлених) у взаємозв'язках працівників, які можуть бути використаними для вирішення конкретної проблеми у сфері менеджменту персоналу. Можна розрізняти типи кадрової політики організації відповідно до: впливу, що здійснює керівництво, на проблеми у сфері менеджменту персоналу. Таким чином, вирізняють чотири типи кадрової політики: пасивна, коли керівництво організації не має чіткої програми дій стосовно персоналу. Менеджмент людських ресурсів зводиться до ліквідації негативних наслідків і кадрових проблем. Така організація відрізняється відсутністю процедур планування потреб у персоналі, оцінки результатів, мотивації; реактивна, коли керівництво здійснює контроль за проявом негативних явищ, намагаючись з'ясувати причини конфліктів, криз та оперативно їх вирішити.

Головні хиби такої політики – слабкість процедур планування, прогнозування, спрямованих на запобігання, недопущення негативних явищ у майбутньому; превентивна політика спрямована на створення планів, прогнозів розвитку щодо майбутніх потреб у персоналі. Проте її слабкістю є відсутність ефективних важелів впливу на поточні проблеми та завдання, пов'язані з персоналом організації; активна політика характеризується наявністю планів і прогнозів, а також засобами впливу на конкретні ситуації / проблеми. Керівництво здатне розробляти ефективні програми, процедури відповідно до перспективної стратегії розвитку організації загалом, успішно їх втілювати в життя, вносячи за необхідності корективи. орієнтації організації на забезпечення діяльності власним персоналом чи на залучення зовнішніх фахівців. За цим критерієм розрізняють відкриту та закриту кадрову політику. Мета даної роботи – дослідити теоретичні аспекти кадрової політики та її практичні реалії стосовно предмету дослідження – акумуляторного заводу «Сада». Мета роботи визначає її основні задачі: Дослідження теоретичних аспектів кадрової політики підприємства. Вивчення кадрової політики акумуляторного заводу «Сада». Розробка методів покращення кадрової політики на підприємстві. Робота складається з двох основних розділів. Перший – теоретичний, другий – практичний. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Роль і завдання кадрової політики на сучасному етапі розвитку економіки України Кадрова політика в умовах ринкової економіки передбачає, перш за все, підходити до роботи з кадрами, розглядаючи її в нерозривному зв’язку з сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри у відповідності з новими задачами. Вирішальним критерієм при підборі і оцінці кадрів, перш за все керівних кадрів, є їх відношення до роботи в умовах ринку, причому відношення не на словах, а на ділі. Особливе значення має висунення і підтримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на практиці активно просувати в життя курс на розвиток підприємства в умовах ринкової економіки. Особлива увага приділяється використанню людського фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів. Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, організаційно-економічних і психологічних заходів в держави з формування. Використання і відтворення трудового (кадрового) потенціалу . Кадрова політика має за головну мету забезпечення сьогодні та у майбутньому кожної посади і робочого місця персоналом належної кваліфікації. Основними завдання кадрової політики є: - своєчасне забезпечення підприємства (організації) персоналом необхідної якості й у достатній кількості; - забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов’язків громадян; - раціональне використання трудового потенціалу; - формування і підтримання ефективної роботи трудових колективів. Основні різновиди кадрової політики: - політика добору кадрів; - політика профнавчання; - політика оплати праці; - політика формування надрових процедур; - політика соціальних відносин .

Кадровою політикою традиційно вважають систему правил і норм, що приводять людські ресурси організації у відповідність до стратегії компанії. Тому методи роботи з персоналом фірма (підприємство) використовує згідно з обраною концепцією бізнесу. Метою кадрової політики є забезпечення збалансованості процесій поновлення та збереження кількісного та якісного складу кадрів. Безумовно, що основними факторами впливу на кадрову політику фірми є стан зовнішнього середовища та ситуація на ринках послуг і праці. Кадрове планування на підприємстві має такі розділи: планування потреб в персоналі; планування підвищення кваліфікації; планування кар’єри; планування використання працівників; планування втрат працівників (вихід на пенсію, вступ до навчальних закладів, до збройних сил і таке інше); планування витрат на реалізацію всього комплексу кадрових завдань . Кадрова політика в організації може відігравати пасивну, превентивну та активну роль. Пасивна роль кадрової політики зводиться до ліквідації негативних наслідків конфліктів, коли керівництво врегульовує суперечку без прагнення виявити ти усунути її причину. Рис. 1.1. Основні елементи кадрової політики фірм Превентивна роль базується на діагностиці персоналу та прогнозуванні кадрової політики па середньостроковий період. Активна роль кадрової політики надає можливість розробки цільових кадрових програм, їх корекції на основі постійного моніторингу службової ситуації та відповідно до змін зовнішнього середовища. Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі і на розвиток економіки країни, так як вирішення багатьох господарських питань, що виникають, багато в чому залежить від правильності використання кадрів. Робота з кадрами відноситься до ключових моментів діяльності будь-якого підприємства як елемента економіки держави. Сучасний етап політичного і економічного розвитку не може обійтися без енергійних, творчо мислячих керівників, що вміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та виявляти альтернативи, володіти методами їх об’єктивної оцінки, брати на себе відповідальність в складних ситуаціях. Зростання ролі людського фактору в сучасному виробництві підтверджується результатами досліджень провідних американських вчених. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірм. Кадрова політика набуває все більш важливе значення як фактор підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість спеціалістів формулюють сучасну концепцію управління людськими ресурсами достатньо широко, підкреслюючи й відмінності за критеріями оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка форма організації, а не централізована бюрократична) і т.п. При цьому ними відмічається наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб, особливо в останні два десятиліття.

Отже, монографія є підсумком великої аналітичної роботи над першоджерелами, яких раніше не торкалася рука дослідника. Монографія В.С.Сідака грунтується переважно на документах - використовуються матеріали близько трьох десятків архівних фондів, які вперше відкрилися тільки після 1991 р. Окремі з них, скажімо, Архіву Служби безпеки України, й досі мало доступні для істориків. Поряд з архівними використані деякі друковані матеріали, здебільшого відомчого характеру. Автор прагнув опрацювати всю можливу інформацію перед тим, як написати цю книгу, і, можна стверджувати, досяг мети. Звичайно, в його дослідженні залишилися певні лакуни, але знайти суттєві додаткові джерела вже навряд чи вдасться. Не треба забувати, що українські держави, архіви яких досліджуються у книзі, швидко загинули. Разом з ними загинула або була спеціально знищена основна частина письмових матеріалів, які відбивали діяльність спецслужб. У монографії досліджуються ключові питання діяльності органів безпеки – особливості державної політики в цій галузі, правове регулювання, форми, методи та "механізми" їх роботи, кадровий склад

1. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

2. Дослідження та розробки на підприємстві

3. Робота кадрової служби підприємства

4. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

5. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

6. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
7. Організація облікової політики підприємства
8. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

9. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

10. Управління ціновою політикою підприємства

11. Ціноутворення та цінова політика підприємства

12. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

13. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

14. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

18. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

19. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

20. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

21. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

22. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування
23. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
24. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

25. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

26. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

27. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

28. Ефективність використання ресурсів підприємства

29. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

30. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

31. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

32. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

33. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

34. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

35. Національна політика СРСР в роки перебудови

36. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

37. Інформаційні системи і технології підприємства

38. Дослідження харчування
39. Бізнес-план підприємства
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

41. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

42. Основні напрямки зовнішньої політики України

43. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

44. Розробка підприємства LOMAPAK

45. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

46. Фінанси підприємства

47. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

48. Формування основних фондів підприємства

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

49. Інноваційна діяльність підприємства

50. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

51. Оцінка фінансового стану підприємства

52. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

53. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

54. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
55. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
56. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

57. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

58. Інформаційна політика України

59. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

60. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

61. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

62. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

63. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

64. Метеорологічні дослідження

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

65. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

66. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

67. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

68. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

69. Автомазація виробничих процесів підприємства

70. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
71. Палеоантропологічнi дослідження
72. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

73. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

74. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

75. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

76. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

77. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

78. Облік основних засобів підприємства

79. Облік створення підприємства

80. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

82. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

83. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

84. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

85. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

86. Аудит підприємства
87. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
88. Економіко- і політико-географічне положення України

89. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

90. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

91. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

92. Методи та етапи статистичного дослідження

93. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

94. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

95. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

96. Реєстрація приватного підприємства

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

97. Теорія і методологія дослідження управління

98. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

99. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.