Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТАГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра захисту рослин Завідувач кафедрою А.К.Мішньов ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Біохімія трансгенної картоплі в умовах України»Для одержання кваліфікації спеціаліста за спеціальністю 7.130105 – Захист рослин» Виконавець (Загорулько О.) Науковий керівник (Чіванов В.Д.) Консультант з екологічної експертизи (Жатова Г.О.) Консультант з питань техніки безпеки (Шандиба О.Б.) Суми - 2001 ЗМІСТ Стор. 1. Огляд літератури . Загальна характеристика фізико-хімічних властивостей глікоалкалоїдів рослин родини Глікоалкалоїди рослин картоплі та їх будова . Глікоалкалоїди як токсичні сполуки Роль глікоалкалоїдів в явищі імунітета до бактеріальних, грибкових захворювань і шкідників та їх значення в селекції нових сортів картоплі 2. Природні умови Методика проведення Результати Охорона Охорона навколишнього Список використаної ВСТУП Підвищений “тиск” на організм людини ксенобіотичних сполук природного та штучного походження обумовлює необхідність поглибленого вивчення таких сполук, і в першу тих із них, котрі входять до складу найбільш поширених харчових продуктів, зокрема картоплі. Глікоалкалоїди картоплі являють собою групу вторинних метаболітів, яким притаманні найрізномантніші види біологічної активності . Так, дослідами i vi ro доведена здатність цих сполук спричинювати хромосомні аберації, порушувати цілісність ліпосом та природніх біомембран тощо . Останнє свідчить на користь того, що глікоалкалоїдам притаманна потенційна мутагенна і, можливо, канцерогенна активність . Виходячи з наведеного, цілком природньою є підвищена зацікавленість в дослідженні глікоалкалоїдів з боку фахівців в галузях медичної токсикології і генетики людини, тим більше, що в останні роки на світовий ринок виходять нові сорти продовольчої картоплі, отриманої як шляхом “класичної” селекції за участі дикоростучих видів роду Sola um , так і за допомогою генетичної інженерії ( ew Leaf, Mo sa o, США). Обидва підходи не виключають біосинтезу в тканинах рослин картоплі, зокрема бульбах, окрім характерних для культурної картоплі глікоалкалоїдів -Соланіну та -Чаконіну “мінорних” глікоалкалоїдів (солакаулін, соласолін, соламаргін, деміссін, томатін, лептін І і ІІ, лептінін-І і ІІ тощо), які ведуть походження з дикоростучих попередників, або синтезуються de ovo . Останнім притаманні токсикологічні характеристики, відмінні від добре відомих аналогічних показників -Соланіну та -Чаконіну. Якщо прийняти до уваги встановлений факт щодо синергетичного багаторазового підсилення біологічної активності суміші двох різних за хімічною структурою глікоалкалоїдів , то стає цілком обгрунтованою необхідність досліджень кількісних та якісних показників глікоалкалоїдів продовольчої картоплі паралельно з селекцією та молекулярною інженерією, успішність яких залежить від наявності нових високочутливих методів фізико-хімічного аналізу. Складність аналізу сумарної фракції глікоалкалоїдів з рослин картоплі пов’язана, зокрема з тим, що субфракція “мінорних” глікоалкалоїдів не перевищує за масою 0,5-5% .

Останнім часом в аналізі біомолекул набули широкого розповсюдження методи м’якоіонізаційної мас-спектрометрії, зокрема плазмено-десорбційна мас-спектрометрія (PDMS). Зважаючи на це, нами зроблена спроба проаналізувати фракцію глікоалкалоїдів бульб та квітів картоплі трансгенних сортів ewLeaf 6 Russe Burba k та ewLeaf 6 A la ic за допомогою PDMS мас-спектрометрії. Таким чином, метою наших досліджень був докладний аналіз глікоалкалоїдів бульб та квітів картоплі трансгенних сортів ewLeaf 6 Russe Burba k та ewLeaf 6 A la ic новітнім мас-спектрометричним методам. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ Загальна характеристика фізико-хімічних властивостей глікоалкалоїдів рослин родини Sola aceaе Рослини картоплi культурних та диких видів мiстять серед численних органiчних сполук групи вторинних метаболітів глiкоалкалоїди , найважливiшими з яких є a-соланiн, a-чаконiн, деміссин, лептіни I,II,III, соламарін, коммерсонін . Фiзiологiчнi функцii глiкоалкалоїдiв пов'язанi з явищем стiйкостi рослин картоплі проти фiтопатогенiв i шкiдникiв . Крiм того, глiкоалкалоїди беруть безпосередню участь в бiохiмiчних процесах, які притаманні тканинам листкiв, пагонiв, квiток, бульб рослин картоплi (цвiтiння, видова сумiснiсть, утворення насiння); обумовлюють разом з iншими вторинними метаболiтами смаковi якостi та придатнiсть картоплi для переробки , а також мають певне значення як токсичні, ембріотропні і канцерогеннi сполуки природнього походження . Зважаючи на це, багато перспективних за врожайнiстю та iншими господарсько-корисними якостями сортiв картоплi не були рекомендованi для широкого використання саме завдяки пiдвищеному вмiсту глiкоалкалоїдiв дослiдникiв, кiлькiснi та якiснi характеристики глiкоалкалоїдiв нових сортiв i гiбридiв картоплi заслуговують на поглиблене вивчення. Одним з найважливіших питань, пов’язаних з біохімією та фізіологією глікоалкалоїдів, яке і досі не знайшло однозначного вирішення, є встановлення корелятивних зв’язків між параметрами метаболізму глікоалкалоїдів та ступенем стійкості сортів картоплі проти шкідників і фітопатогенів . Іншим дискусійним питанням є невизначеність зв’язків між кількісним накопиченням глікоалкалоїдів в тканинах рослин картоплі різних сортів, зокрема бульбах і умовами вирощування (погодно-кліматичні умови протягом конкретного вегетаційного сезону, тип грунтів, удобрення тощо), а також умовами зберігання (температура, освітленість, вологість тощо). На думку провідних вчених дискусійні та суперечливі результати в цьому напрямку дослідження отримані тому, що, по-перше, на інтенсивність біосинтезу вторинних метаболітів взагалі і глікоалкалоїдів зокрема, різноспрямовано впливає велика кількість факторів зовнішнього середовища і це, разом з підвищеною лабільністю та чутливістю ферментних систем метаболізму глікоалкалоїдів до зазначених факторів обумовлює суттєві розбіжності, про які згадувалось вище; і, по-друге, більшість ранніх робіт були проведені без урахування різноманітності глікоалкалоїдів за хімічною структурою – в межах цих досліджень визначали тільки їх сумарну кількість ваговим або колориметричним методами .

Проте, глікоалкалоїди картоплі являють собою досить велику групу сполук, до складу якої входять «мажорні» (a-соланiн та a-чаконiн у культурних видів картоплі) і численні «мінорні» (b-соламарін, деміссидін, 5b-соланідан-3a-ол, томатіденол) компоненти. Крім того, тканини рослин картоплі містять спеціалізовані ферментні системи, які модифікують інтактні молекули глікоалкалоїдів з утворенням численних проміжних сполук, фізіологічна роль яких вичерпно не з’ясована (b-соланін, b-чаконін, g-соланін, g-чаконін тощо). Таким чином, дослідження статичних і динамічних кількісних та якісних параметрів глікоалкалоїдів рослин картоплі різних сортів в процесах вирощування в умовах конкретних кліматичних зон, зберігання та переробки, а також під впливом фітопатогенів, мають певні перспективи за умов використання з метою аналізу цих сполук нових високоінформативних фізико-хімічних методів досліджень . В Сумському ДАУ та Інституті прикладної фізики НАНУ (м.Суми) в 1994-2000 рр. в межах проекту «М’якоіонізаційна мас-спектрометрія в агробіології» провели цикл досліджень глiкоалкалоїдів рослин картоплi за допомогою новiтнього фiзико-хiмiчного методу аналізу полярних, термолабільних, нелетючих органiчних сполук – плазмено-десорбційної часопрольотної плазмено-десорбцiйної мас-спектрометрiї з iонiзацiєю уламками подiлу 252Cf (МС-ПДМС). Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять в своєму складі атом азоту. Загальною властивостю даної групи речовин є їх надзвичайно сильна фізиологічна дія на організм тварин та людей. Більшість алкалоїдів діють на нервову систему: в невеликих дозах здійснюють збуджуючий вплив, в великих - пригнічують, а в ще більших є сильнодіючими отрутами . Фізіологічне значення алкалоїдів в життєдіяльності самих рослин досі не з`ясовано. До цього часу не вдалося ще з великою достовірностю показати місце алкалоїдів в життєво важливих процесах обміну речовин, з іншого боку немає неспростовних доказів того, що алкалоїдоносні види рослин можуть існувати без алкалоїдів . В ряді робіт відзначається вплив алкалоїдів на обмін речовин у рослин, виникнення квітів, формування органел та органів рослин, ріст клітин, поділ ядер і т.д. Було доведено, що алкалоїди в клітинах рослин якимось чином ізольовані від внутрішнього середовища клітини. Так, розчини нікотину, нанесені на рослинні тканини табаку, чинять всебічну негативну фітотоксичну дію навіть при концентрації, рівній їх концентрації в тканинах. Доведено, що високий вміст алкалоїдів часто пов`язаний зі зниженням сили росту рослин. Інакше кажучи, у рослин в період вегетації та спокою існує тісний взаємозв`язок: «білковий азот - алкалоїди». Цими причинами, на думку Горяєва, пояснюється зміна складу алкалоїдів, а в деяких випадках і їх повна відсутність в тканинах алкалоїдних рослин (Solsola rich eri. Girge so ia Opposi iflora. A abasis urkes a ika) . 1.1. 1. Глікоалкалоїди рослин картоплі та їх будова. Глікоалкалоїди, які містяться в бульбах картоплі, раніше називали загальним терміном «соланін».

Не диво, що в таких умовах укранське друкарство занепада, все цннше з тогочасного письменства ховаться перед оком московського цензора в рукописних вдписах. Вслд за друкарнями зникають школи а навть от мандрвн дяковчител, що дос розсвали тьму невж й неграмотности. Навть будування церков з трьома банями, заборонено указом царя Павла ¶ з 1800 р. «Прибирання до рук» Украни, завершене, пд полтичним оглядом скасуванням Гетьманства й Запоржсько Сч, набрало чимраз дужчого розгону й у культурнй длянц. Та саме в момент найпотужншого ворожого засилля, на обрю укранського письменства починають «зор свт заповдати». ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО XVI-XVIII СТ. Ренесансове будвництво  рзьба на Укран ¶нцятиву й провд у розвитку ренесансового мистецтва Украни обйма Львв. Жахлива пожежа, що в 1527 р. перемнила столицю Галицько Волости в румовища, дала товчок до  вдбудови в пануючому тод на пвдн й заход Европи, новому стилю: з попелища середньовчного, готицького Львова, вирс, у другй половин XVI ст. новий Львв, ренесансовий

1. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

2. Організація роботи Верховної Ради України

3. Предмет та методологія інформаційного права України

4. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

5. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

6. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
7. Історія України
8. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

9. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

10. Інтеграція України у світове господарство

11. Чорна i кольорова металургія України

12. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

13. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

14. Організація обліку власного капіталу підприємства України

15. Академія наук України

16. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

17. Історія створення Державного Гімну України

18. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

19. Реалізація Конституції України

20. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

21. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

22. Історія збройних сил України
23. Історія прийняття Конституції України
24. Історія України

25. Історія України

26. Історія України. Соціально-політичні аспекти

27. Окупація України військами Німеччини та її союзників

28. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

29. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

30. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

31. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

32. Європейська інтеграція в пресі України

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

33. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

34. Історія становлення митної системи на теренах України

35. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

36. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

37. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

38. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
39. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС
40. Економіка України в умовах глобалізації

41. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

42. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

43. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

44. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

45. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

46. Громадянство України

47. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

48. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

52. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

53. Період гетьманщини України

54. Центральна Рада і пролетаріат України
55. Культура України в 30-х рока
56. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

57. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

58. Економічне районування України

59. Загальна характеристика конституції України

60. Господарське право України

61. Конституційний суд України

62. Цивільне право України

63. Суверенітет України

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Проект кримінального кодекса України

66. Бюджетна ситема України

67. Державний бюджет України і бюджетне право

68. Сбалансованість бюджета України

69. Фінансова система України

70. Організаційна система управління природокористуванням України
71. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
72. Бідність в України

73. Вплив російської кризи на економіку України

74. Місце України в глобалізаційних процесах

75. Машинобудівний комплекс України

76. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

77. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

78. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

79. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

80. Банківська система України

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Механізм кредитування банками України

82. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

83. Закон україни про міліцію

84. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

85. шпори з цивільного права України

86. Заповідники України
87. Культура та побут населення України
88. Легка промисловість України i транспорт

89. Сільське господарство i харчова промисловість України

90. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

91. Законодавство України про військову службу

92. Діяльність уряду України в галузі екології

93. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

94. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

95. Верховна Рада України в системі органів влади

96. Ґрунти України

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

97. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Ліквідність банківської системи України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.