Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА” Центр післядипломної освіти Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка» Варіант 3 Виконав: слухач факультету центр післядипломної освіти спеціальність: економіка підприємства 4 курс, 2 група Гаркуша Д.О. Перевірив: Стар. викл. Востряков О. В. Київ-2010 Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача Мікроекономічний аналіз поведінки індивіда-споживача базується на мотиваційній концепції прагнення споживача задовольнити свої потреби. Матеріально-уречевлені засоби та послуги, що спроможні задовольнити потреби, називають благами. Споживач здійснює свій вибір благ, керуючись власними потребами та наявними коштами. Загальною основою для зіставлення різноманітних варіантів заведено вважати корисність благ — їх здатність задовольняти потребу. Формалізований аналіз поведінки споживача передбачає визначення функції корисності як певного співвідношення обсягів споживаних благ і рівня корисності, що досягається споживачем: ,(1) де — рівень корисності; — кількість споживаних благ, одиниць; — кількість видів благ. Вирізняють два основних підходи до формалізації вибору споживачів, з яких випливають різні рівні кількісної порівнянності корисності благ. Це виражається кількісною (кардиналістською) та порядковою (ординалістською) функціями корисності. За кількісною функцією (2) можна простежити залежність між зміною кількості одиниць одного споживаного блага X за незмінної кількості інших благ і відповідною зміною рівня корисності, що також має кількісний вимір (скажімо, в умовних одиницях — ютилях). При цьому сумарна корисність усіх споживаних одиниць блага називається сукупною корисністю ( U), а прирощення сукупної корисності за збільшення споживання блага на одиницю — граничною корисністю (MU). Рис. 1. Зміна сукупної та граничної корисності блага Х у процесі його пропорційного споживання За умови, що споживання інших благ не змінюється, а благом Х споживач насичується, задоволення від споживання наступної одиниці (порції) цього блага зменшується, тобто гранична корисність кожної наступної одиниці блага Х знижується. Це емпіричне положення має фундаментальний характер, стосується всіх економічних благ і називається законом спадної граничної корисності. Рішення споживача щодо кількості, в якій варто споживати блага, завжди пов’язане з відмовою від якоїсь кількості інших благ задля придбання однієї додаткової одиниці певного блага. Споживач керується принципом раціональності, а саме: маючи обмежені кошти і бажаючи максимізувати сукупну корисність від споживання благ, він розподіляє свій бюджет (дохід) так, щоби корисність, отримана від останньої грошової одиниці, витраченої на те чи інше благо, стала однаковою: , (3) де MUX, MUY — гранична корисність блага X та Y, ютиль; PX, PY — ціна блага X та Y, грош. од. Рівняння (3) розглядається як основне в концепції споживчого попиту (в рамках теорії корисності) й означає досягнення споживачем стану рівноваги. Воно може бути перетворено наступним чином: , (4) За порядковою функцією корисності споживач завжди може визначити, якому набору благ він віддає перевагу, але не може визначити, наскільки цей набір кращий від іншого.

Лінії з’єднання точок на площині, що означають однакові за своєю корисністю набори благ, називаються кривими байдужості. Рис. 2. Крива байдужості Чим далі від початку координат знаходиться крива байдужості, тим більшу корисність вона відображає. Аналіз поведінки споживача за кривими байдужості дає змогу визначити, від якої кількості одного блага (Y) згоден відмовитися споживач задля збільшення іншого блага (X) на одиницю за умов незмінності рівня корисності від набору благ. Показник, який кількісно визначає цей процес, носить назву граничної норми заміщення MRSXY і обчислюється таким чином: , (5) де &Del a;Y — втрати у споживанні Y, одиниць; &Del a;X — вигоди у споживанні Х, одиниць. MRS також можна визначити через співвідношення граничних корисностей благ згідно із законом спадної граничної корисності: .(6) Ціни на блага та рівень споживчого бюджету враховуються за допомогою бюджетної лінії, що будується в тій самій системі координат, що й крива байдужості. Рис. 3. Бюджетна лінія Бюджетна лінія є прямою, її рівняння: (7) де В — бюджет споживача, грош. од. Чим далі бюджетна лінія розміщена від початку координат, тим більші бюджетні можливості споживача вона ілюструє. За певного рівня бюджету та незмінності цін для споживача існує відповідна бюджетна лінія, кожна точка якої показує набори благ, при споживанні яких бюджет витрачається повністю. Вона ділить координатну площину на дві частини: праву, де набори є недосяжними, і ліву, де набори є досяжними, але такими, що не вичерпують бюджет. Нахил бюджетної лінії до осі X визначається як gα, тобто як співвідношення цін відповідних благ: . Рис. 4. Рівновага споживача У геометричній інтерпретації задачі споживчого вибору оптимальне рішення досягається у точці, де найвища з можливих кривих байдужості дотична до бюджетної лінії, що й означає найбільш високий з можливих рівнів добробуту (рис. 4). У цій точці нахили кривої байдужості та бюджетної лінії збігаються, тому.(8) Виходячи з (3.2), умова рівноваги може бути виражена таким чином: . (9) або. (10) Це означає, що споживач у стані рівноваги розподіляє свій бюджет таким чином, щоб остання грошова одиниця, витрачена на кожне благо, давала таку саму граничну корисність. Виведений еквімаржинальний принцип рівності зважених граничних корисностей є спільним для обох теоретичних підходів: кардиналістського (3) та ординалістського (10). Задача Підприємство функціонує у короткостроковому періоді. Для фірми капітал є фіксованим ресурсом і дорівнює 10 одиницям. Співвідношення між залученням праці та випуском продукції наведено у таблиці: L, год. 0 2 4 6 8 10 12 Q, од. 0 10 40 60 72 80 84 На підставі наведених даних: Розрахуйте AP, MP та визначте найбільш раціональний обсяг виробництва продукції за критерієм ефективного використання факторів виробництва. L 0 2 4 6 8 10 12 P = Q 0 10 40 60 72 80 84 - 5 10 10 9 8 7 - 5 15 10 6 4 2 В місці перетину кривих АР і МР середня продуктивність змінного фактора є максимальною, тобто в цьому випадку досягається найефективніше використання ресурсу. Тобто найбільш раціональним буде випуск 60 одиниць продукції при затраті на виробництво 6 годин.

Визначте A C, AVC і MC, якщо ціна одиниці праці складає 40 грн., ціна одиниці капіталу – 10 грн. Який обсяг продукції буде для фірми найбільш ефективним? L 0 2 4 6 8 10 12 Q 0 10 40 60 72 80 84 VC = L 40 0 80 160 240 320 400 480 FC 100 C = FC VC 100 180 260 340 420 500 580 - 18 6,5 5,67 5,83 6,25 6,9 - 8 4 4 4,44 5 5,71 - 8 2,67 4 6,67 10 20 Найбільш ефективним для фірми буде випуск 60 одиниць продукції. (точка перетину кривих MC та AVC) За допомогою розрахунків поясніть, який обсяг продукції та за якою ціною буде пропонувати фірма в умовах досконалої конкуренції, якщо ринковий попит характеризується наступними даними: P, грн. 2 4 6 8 10 Q, од. 80 60 40 20 5 Чи буде фірма продовжувати свою діяльність у довгостроковому періоді? Особливістю ринку досконалої конкуренції є те, що окреме підприємство для максимізації свого прибутку повинно виконувати умови подвійної рівності МR = MC = P. Якщо ціна продукту в короткотерміновому періоді перевищує середні затрати на його виробництво (P &g ; A C), фірма одержує економічний прибуток. Якщо ціна збігається (P = A C), то фірма забезпечує самоокупність, економічний прибуток нульовий. Якщо (P &l ; A C), то фірма несе збитки. Підприємство максимізує прибуток при обсязі продукції Q = 80 од. з ціною 10 грн. за 5 од.В довгостроковому періоді фірма лишається в галузі, якщо вона отримує прибуток, який забезпечується рівноважною ринковою ціною Р і виходить з галузі, коли Р &l ; A C. В нашому випадку рівноважній ціні Р = 10 грн. відповідає рівноважний обсяг продукції Q = 80 од.; таким чином за Q = 80, А С = 6,25. Р &g ; A C, тому фірма може продовжувати свою діяльність у довгостроковому періоді.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Принцип работы и назначение телескопа

2. Принцип построения налога на добавленную стоимость

3. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

4. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

5. Принципы гражданского процессуального права

6. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти
7. Основные принципы международного публичного права
8. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

9. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

10. Принцип разделения властей

11. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

12. Принцип разделения властей

13. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")

14. Принцип аналогии в морфологии

15. Принцип действия боевых номеронабирателей и сканеров

16. Состав и принципы построения ЭВМ

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Модемы, модемные стандарты, принцип работы

18. Принцип работы CD-ROM

19. Компакт-диски. Классификация. Принципы чтения и записи

20. Состав и функционирование ИС построенной по принципу "клиент-сервер" для численного обоснования решений

21. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

22. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS
23. Интернет – червь I LOVE YOU (LOVE LETTER FOR YOU). Принцип работы. Меры безопасности для защиты от заражения и предотвращения деструктивных действий
24. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

25. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, принципы лечения

26. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

27. Задачи и принципы лечебного питания

28. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

29. Принципы уголовного судопроизводства

30. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

31. Проблемы экологической этики и принципы экологического гуманизма

32. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

33. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

34. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

35. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

36. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

37. Триоды. Устройство и принцип действия

38. Принцип относительности Эйнштейна
39. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова
40. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

41. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

42. Философия К. Поппера и принцип фальсификации

43. Диалектика: принципы, законы, категории

44. Кредит, его сущность и принципы

45. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

46. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

47. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

48. Сущность и основные принципы маркетинга

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

49. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости

50. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

51. Принципы управления преуспевающих компаний

52. Принципы мотивации

53. Акционерные общества: Принципы создания и функционирования

54. Методические принципы установления рыночных цен (WinWord-2000)
55. Рыночное хозяйство и принципы его функционирования
56. Принципы и формы налоговой политики

57. Миграция населения. Особенности современных принципов миграции

58. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории

59. Принципы развития предпринимательства в России

60. Принципы социальной эволюции

61. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

62. Принцип дополнительности

63. У истоков принципа деятельности

64. Особенности этикета, нравственности, моральных принципов и быта народов языческой Руси

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Принцип гражданственности в поэзии Н. А. Некрасова

66. Принцип не совсем обманутых ожиданий

67. Принципы синхронного описания языка

68. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М. Ремизова

69. Христианский реализм как художественный принцип русской классики

70. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.
71. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга
72. Организация завода по производству пива на принципах маркетинга

73. Принципы управления развитием нового продукта на предприятии

74. Принцип Дирихле

75. Принципы и законы новой (

76. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

77. Принципы лечения позднего токсикоза

78. Хронические гастриты у детей: принципы диагностики

79. Общие принципы лечения острого алкогольного гепатита

80. Основные принципы психологии здоровья

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Современные принципы диагностики и лечения эндометриоза

82. Литература - Патофизиология (ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ГЕМОГРАММ)

83. Литература - Топографическая анатомия (общие принципы паллиативных операций на

84. Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

85. Принципы магнитно-резонансной томографии

86. Синдром ;елудочно-кишечного кровотечения. Принципы диагностики и лечения
87. Принципы лечения сепсиса
88. Виды и принципы создания совместных предприятий в России

89. Пять принципов бизнеса, которые должен знать каждый менеджер

90. Принципы построения организации

91. Эмерсон: Двенадцать принципов производительности

92. Принципы централизации и децентрализации в структурах управления

93. Как уважать людей – десять принципов власти

94. Расстановка приоритетов в работе по принципу Эйзенхауэра

95. Принцип минимизации

96. Финляндия - общие принципы налогообложения

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. Контроль: принципы, субъекты и виды

98. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

99. Принцип антропогенеза


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.