Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття злочину у кримінальному праві України

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст стр. Вступ 3-4 РОЗДІЛ 1. Поняття злочину та його ознаки . 5-13 РОЗДІЛ 2. Поняття стадій вчинення умисного злочину . 14-16 РОЗДІЛ 3. Стадії вчинення умисного злочину 3.1. Готування до злочину 17-19 3.2. Замах на злочин 20-23 3.3. Закінчений злочин 24-26 РОЗДІЛ 4. Добровільна відмова при незакінченому злочині . 27-31 Висновки 32-33 Перелік посилань 34-35 Список використаних джерел 36-37 Вступ Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості - той чи інший рух або утримання від нього, використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього світу; психологічні властивості - прояв свідомості і волі, певна мотивація поведінки, її цілеспрямованість. Але на відміну від інших вчинків людини злочин за своєю соціальною сутністю є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільстві, відображають його найбільш важливі інтереси, внаслідок чого охороняються законом про кримінальну відповідальність. Злочин завжди суперечить основним потребам та інтересам суспільного розвитку. А оскільки саме об'єктивні закономірності розвитку суспільства, його потреби та інтереси виступають критерієм, мірилом цінності чи антицінності людської поведінки, відповідності чи невідповідності її цим потребам та інтересам, злочин завжди є антисоціальною поведінкою. При цьому, оскільки інтереси і потреби суспільства постійно розвиваються, відповідно змінюється на певному етапі суспільного розвитку й оцінка поведінки людини як антисоціальної, злочинної. Тому поняття злочину не може бути незмінним: воно завжди повинно відповідати конкретному етапу розвитку суспільства, потребам та інтересам, притаманним саме цьому етапу. Це дозволяє зробити два висновки: 1) поняття злочину залежить від соціально-економічних відносин, що існують на певному етапі розвитку суспільства, і тому є історично мінливим; 2) визнання певної поведінки людини злочином (криміналізація діяння) чи виключення її з кола злочинних (декриміналізація діяння) є безперервним процесом оцінки відповідності чи невідповідності цієї поведінки суспільному розвитку. Стосовно стадій вчинення умисного злочину можемо знайти багато літератури, до якої належать численні монографії, наукові статті, підручники та навчальні посібники багатьох сучасних вітчизняних криміналістів. Серед яких відомі: Ю.В. Александров, В.А. Клименко, М.І. Бажанов, О.М. Омельчук, М.І. Мельник, В.О. Кузнєцов, Н.В. Чернишова, П.Л. Фріс, Ж.Ю. Половніков. Об’єкт дослідження в курсовій роботі - наукові праці сучасних вітчизняних криміналістів. Предмет дослідження - суспільні відносини, які виникають при встановленні стадій вчинення злочину. Мета дослідження - розкриття та дослідження стадій вчинення злочину за сучасних умов розвитку кримінального права в Україні. На підставі мети дослідження слід вирішити завдання - розкрити суть та дослідити зміст стадій вчинення злочину за сучасних умов розвитку кримінального права в Україні. При написанні курсової роботи було використано методи: порівняльний, описовий та метод дослідження.

РОЗДІЛ 1. Поняття злочину та його ознаки Поняття злочину, як і поняття покарання, є найважливішим у кримінальному праві. Адже саме воно покликане відокремити злочинні діяння від інших правопорушень та аморальних вчинків, показати їх соціальну і правову сутність. Термін «злочин» походить від слів «зло» і «чинити», тобто йдеться про те, що людина чинить зло іншим, причому таке зло, яке суспільству не байдуже. Окремі діяння, які мають бути віднесені до категорії злочинів, а отже, й злочинність як явище існували завжди, в тому числі і в первісному суспільстві: вбивства, захоплення чужого майна. Звичаї того суспільства обумовлювали й форми боротьби зі злочинністю: позбавлення життя, вигнання з племені. З появою держави та права й розшаруванням суспільства сутність злочинних проявів стала фіксуватися в законах країн. Ці закони захищали, насамперед, інтереси правлячих класів, а отже, власників, але вони одночасно були спрямовані й проти всіх, хто «незаконно» посягав на людину та її власність, відігріваючи стабілізаційну роль у суспільстві. У всіх відомих історії суспільствах кримінальне законодавство захищало інтереси панівних верств населення, але дуже важливим є те, якою мірою ці інтереси збігалися з позицією більшості населення. У сучасних країнах не спостерігається скільки-небудь значної опозиції саме кримінально-правовим нормам, в тому числі й колу діянь, визначених злочинами . Треба також зауважити, що у всі часи існувало й існуватиме й надалі певне «ядро» злочинності, «вічні» злочини: посягання на власність і особу. У стародавньому Римі їх звали mala i se (злочини від природи). Одночасно із зміною суспільства змінювалися злочини, які були притаманні певним періодам його соціального розвитку; злочинами оголошувалися також діяння, боротьба з якими вважалася законодавцеві можливою тільки шляхом застосування кримінальної репресії. Такі злочини звалися mala prohibi a (злочини за забороною). До перших належали крадіжки, бандитські напади, вбивства, зґвалтування. До других - святотатство, ухилення від сплати податків, заклики до бунту. Отже, злочинність притаманна всім країнам у всіх соціально-економічних формаціях й існуватиме доки існує людство, частково модифікуючись відповідно до змін у суспільстві. Одним із перших визначення злочину знаходимо у згаданого нами вище видатного юриста стародавнього Риму Ульпіана Доміція (? - 228 р.): злочин - це дія, пов'язана з насильством або обдурюванням. Цікаво, що Ульпіан був головним радником і prefec um prae orio (начальником гвардії) імператора Олександра Севера. Север був у захваті від Ульпіана, але інакше думали гвардійці, які і вбили його на очах імператора. Ульпіан мав згадуване нами раніше jus publice respo de di. Він належить до найвидатніших юристів усіх часів і народів. Ульпіан досконало знав усі галузі права і юридичну літературу. Він залишив після себе колосальну юридичну спадщину, яка потім склала третину всіх дігест у Кодексі Юстиніана (834 р.), базилевса Візантії, причому юридична мова їх була бездоганною . У законодавчому плані перші поняття злочину були дані в КК Франції 1791 і 1810 років і в кримінальному уложенні Баварії 1813 року.

Усі визначення злочину можна поділити на нормативні та матеріально-нормативні. Так, починаючи із зазначених вище кримінальних законів, у законодавстві західних країн панує нормативне визначення злочину як діяння, відповідальність за яке передбачена кримінальним законом (в законодавстві деяких країн взагалі немає такого визначення). У параграфі 11 КК ФРН серед термінів, які застосовуються в цьому документі, сформульоване визначення: протиправне діяння - тільки таке, яке містить склад злочину, передбачений кримінальним законом. Стаття 10 КК Іспанії формулює положення: злочинами або провинами є дія або бездіяльність, що караються законом, вчинені з умислом або через необережність. Подібні визначення несуть у собі важливий принцип законності: ullum crime , ulla poe a si e lege (немає злочину, немає покарання без вказівки на те закону). Щодо матеріально-нормативного визначення поняття злочину, то воно не обмежується викладенням вищенаведеного положення, а й розкриває соціальну суть злочину, вказуючи на притаманність йому такої ознаки, як суспільна небезпека, яку він несе суспільству. Ще Чезаре Баккаріа (1738-1794) підкреслював, що злочин - це діяння, яке заподіює шкоду суспільству. Вказівка на суспільну небезпеку покликана відокремити (і в теорії і, головне, в законодавстві) злочин від інших правопорушень, показати його виключно, порівняно з іншими протиправними діяннями, небезпечний характер, що й обумовлює особливі заходи держави у боротьбі з ним (застосування покарання). Ось як формулює поняття злочину частині 1 статті 11 КК України: Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. У цьому визначенні співіснують і матеріальна ознака (суспільна небезпечність злочину) і нормативна ознака (діяння повинно бути передбачено у КК України). Це і є приклад матеріально-нормативного визначення, яке має бути визнане найбільш прийнятним. Згідно із законом злочином визнається діяння (дія або бездіяльність), яке є: 1) суспільно небезпечним; 2) кримінально-протиправним; 3) винним; 4) караним; 5) вчиненим суб'єктом злочину (суб'єктним). Слово «діяння» старослов'янського походження, воно охоплює як активну злочинну поведінку (дію) так і пасивну злочинну поведінку (бездіяльність). Злочинна поведінка (у вигляді дії чи бездіяльності), як і будь-яка людська дія чи бездіяльність має певну вмотивованість і цілеспрямованість, тобто викликається тими чи іншими спонуканнями (це стосується як поведінки, в основі якої лежить умисел, так і поведінки, в основі якої лежить необережність). Рефлекторні дії людини не мають такого підґрунтя. Вони вчиняються у безтямі, несвідомо, у ході конвульсій, уві сні, в результаті гіпнотичного впливу. Отже, незважаючи на можливі, викликані ними, шкідливі наслідки, такі дії не тягнуть кримінальної відповідальності. Скажімо, під час конвульсій хворий наніс тілесні ушкодження іншій людині. Думки, переконання, якими б аморальними вони не були, не можуть бути злочином, оскільки не містять діяння. Звичайно, йдеться про випадки, коли ці думки, переконання висловлені зовні: в розмовах, в листах.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Кримінальне право України

2. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

3. Проект кримінального кодекса України

4. Достатність доказів у кримінальному процесі України

5. Вина в кримінальному праві країни

6. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
7. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
8. Поняття, функції та система трудового права України

9. Господарське право України

10. Цивільне право України

11. шпори з цивільного права України

12. Аграрне право України

13. Адміністративне право України

14. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

15. Державне право України

16. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

17. Основи адміністративного права України

18. Основи цивільного права України

19. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

20. Система цивільного права України

21. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

22. Теорія з Кримінального права
23. Довідкова система по кримінальному праву
24. Фінансове право України

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Державний бюджет України і бюджетне право

27. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

28. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

29. Нормативно-правові акти України

30. Поняття й принципи громадянства України

31. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

32. Права, вільності і зобов’язання громадян України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

34. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

35. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

36. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

37. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

38. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
39. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
40. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

41. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

42. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

43. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

44. Атомна енергетика України і РПС

45. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

46. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

47. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

48. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

50. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

51. Історія України

52. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

53. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

54. Період гетьманщини України
55. Центральна Рада і пролетаріат України
56. Культура України в 30-х рока

57. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Податкова політика України

60. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

61. Загальна характеристика конституції України

62. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

63. Поняття підприємницького права

64. Суверенітет України

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

66. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

67. Бюджет України: актуальні проблеми

68. Державній бюджет України

69. Сбалансованість бюджета України

70. Фінансова система України
71. Організаційна система управління природокористуванням України
72. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

73. Машинобудування України

74. Бідність в України

75. Вплив російської кризи на економіку України

76. Місце України в глобалізаційних процесах

77. Машинобудівний комплекс України

78. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

79. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

80. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

81. Грошовий обіг України

82. Органи внутрішніх справ України

83. Грошові розрахунки в господарському обороті України

84. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

85. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

86. Інформаційна політика України
87. Конституційні засади виконавчої влади України
88. Судова система України

89. Заповідники України

90. Культура та побут населення України

91. Легка промисловість України i транспорт

92. Сільське господарство i харчова промисловість України

93. Електроенергетика України

94. Регіональний розвиток харчової промисловості України

95. Законодавство України про військову службу

96. Діяльність уряду України в галузі екології

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

98. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

99. Верховна Рада України в системі органів влади


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.