Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Національний банк України та особливості його функціонування

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему: «Національний банк України та особливості його функціонування» Виконав: студент групи . . Київ-2007 План: І. Створення національного банку України та його статус ІІ. Функції національного банку України та особливості його діяльності ІІІ. Список використаної літератури I.Створення національного банку України та його статус Центральним банком нашої країни є Національний банк України (НБУ). Банківська система незалежної України і відповідно Національ­ний банк України створювалися протягом 1991 р. у зв'язку з дезін­теграцією радянської банківської системи. Правовою основою банківської системи нашої держави став Закон України «Про банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 бе­резня 1991 року. Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» цей законодавчий акт було введено в дію з 1 трав­ня 1991 року. Згідно із зазначеною постановою Верховної Ради дія Закону України «Про банки і банківську діяльність» поширювалася на всі наявні в нашій країні банки. Було також оголошено власністю Украї­ни Український республіканський банк Держбанку СРСР, Українсь­кий республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку (Укрпромбанк), Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їхньою мережею, обчислювальними центрами, всіма активами, пасивами, а також Українське республі­канське управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій. Особливо важливим було те, що окремо, в п. 3 постанови Вер­ховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;» передбачалося «створити на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР Наці­ональний банк України». Власне, цим пунктом постанови Верховної Ради України організаційно було вирішено питання про створення центрального банку незалежної держави — України. Цією самою постановою Національний банк України було зо­бов'язано до 1 травня 1991 р. розробити проект свого Статуту, ви­значити структуру і чисельність центрального апарату, підпорядко­ваної мережі установ і подати на затвердження Президії Верховної Ради України. Одночасно Раді Міністрів України і Національному банку України доручалося внести до Верховної Ради України про­позиції щодо розміру та джерел формування статутного фонду На­ціонального банку України. Отже, на підставі зазначених вище законодавчих актів було ска­совано державну монополію у банківській системі та створено нову дворівневу фінансову систему. Перший рівень — Національний банк України, другий — комерційні банки. Діяльність цих банків тісно взаємозв'язана. Власне, вони утворюють взаємоузгоджену й керова­ну єдиним органом структуру. Водночас кожна із складових цієї си­стеми функціонує відповідно до законів ринку. Статус і принципи діяльності Національного банку України ви­значені Основним Законом держави. Статті, які стосуються функці­онування Національного банку, вміщені у двох розділах, присвяче­них законодавчій і виконавчій владам.

Це не випадково, оскільки йдеться про центральний банк держави, який очолює її національну фінансово-кредитну систему. Національний банк за своїм правовим статусом є однією з най­важливіших інституцій держави. Він не входить до жодної з гілок влади. Свою діяльність здійснює на засадах незалежності та еконо­мічної самостійності. Проте цей головний орган банківської систе­ми з ряду питань є залежним від Верховної Ради України, перед якою і звітує про свою діяльність. До повноважень законодавчого органу держави Конституція України відносить призначення на посаду та звільнення з посади го­лови Національного банку України, що здійснює Верховна Рада за поданням Президента України. Крім того, саме Верховна Рада Украї­ни призначає половину складу Ради Національного банку України, а також заслуховує звіти його голови про діяльність банку. Інша половина Ради згідно зі ст. 106, п. 12 Конституції України призначається Президентом України. Такий підхід дає можливість двом гілкам влади пропорційно, рівною мірою брати участь у фор­муванні складу Ради Національного банку України і здійснювати регулятивний вплив держави на фінансово-кредитну політику, її ре­алізацію. Конституційні засади формування вищого органу управ­ління НБУ, а також його керівництва є прикладом рівноваги двох гілок влади в Україні. Рада Національного банку України відповідно до ст. 100 Консти­туції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради На­ціонального банку України визначається законом. Важливо наголосити, що правом законодавчої ініціативи у Вер­ховній Раді, крім Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Конституція наділяє також і Націо­нальний банк України (ст. 93, п. 1 Конституції України). Надання цього права Національному банку свідчить про вищий ступінь його значущості у системі державних інституцій. Суттєве значення для ефективного функціонування НБУ мають його взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України. Ці державні органи проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розроблення і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку. НБУ підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, доки вона не су­перечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Голова Національного банку або за його дорученням один із зас­тупників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів з правом дорадчого голосу. Отже, НБУ як орган держави є рівно­правним партнером державного органу виконавчої влади — Кабі­нету Міністрів України. Національний банк України як економічно самостійна державна установа здійснює видатки, як правило, за рахунок власних доходів. Однак одержання прибутків не є метою діяльності Національного банку. Для забезпечення виконання своїх функцій він має право на придбання та розпорядження рухомим і нерухомим майном. Кошторис видатків Національного банку на кожний рік затвер­джується Радою НБУ. Цей самий орган затверджує Основні напря­ми грошово-кредитної політики Національного банку.

Викладеним вище не обмежуються правові основи функціону­вання НБУ. Як юридична особа він діє на підставі Статуту Націо­нального банку України, затвердженого постановою Президії Вер­ховної Ради України від 7 жовтня 1991 р. ІІ. Функції національного банку України Функції НБУ та його органів є невід'ємною складовою функцій державного управління. Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. Це передбачено у ст. 99 Конституції України, де зазначено: «Грошовою одиницею України є гривня. За­безпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією цен­трального банку держави — Національного банку України». Наголосимо, що з моменту введення національної грошової оди­ниці відповідно до конституційних норм вона стає не лише фінансо­во-економічним, а й політичним фактором. Адже національна гро­шова одиниця — це ознака економічного і політичного потенціалу держави, її незалежності. Чинне законодавство про центральний банк держави покладає на нього виконання і низки інших функцій. До них насамперед нале­жить визначення та проведення грошово-кредитної політики відпо­відно до затвердженої Верховною Радою України загальнодержав­ної програми економічного розвитку. Національний банк України має монопольне право здійснювати емісію національної валюти України та організовувати її обіг. Це означає, що жоден інший суб'єкт банківської системи не може здій­снювати цю функцію. Центральний банк держави виступає також кредитором в остан­ній інстанції для банків і кредитних установ, організовує систему рефінансування, визначає для банків та інших кредитних установ правила здійснення банківських операцій, бухгалтерського обліку звітності та захисту інформації. З цією метою Національний банк розробляє та ухвалює відповідні нормативні акти у вигляді поло­жень, постанов керівних органів тощо. НБУ визначає систему, порядок і форми розрахунків, у тому чи­слі між банками та іншими кредитними установами, напрями роз­витку сучасних електронних банківських технологій, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, систем розрахунків, автоматизацію банківської діяльності та засобів захисту бан­ківської інформації; здійснює банківське регулювання та нагляд; веде Реєстр банків, їхніх філій та представництв, валютних бірж і кредитних установ, здійснює ліцензування банківських та інших операцій у передбачених законом випадках. На НБУ покладено таку важливу функцію, як складання платі­жного балансу і балансу міжнародних інвестицій України, здійс­нення їх аналізу та прогнозування. Значення цієї функції особливе. Адже наша країна наприкінці 1991 р. як нова незалежна держава не мала доступу до іноземних кредитів. На той час фінансове станови­ще країни погіршила ще й заява Зовнішекономбанку СРСР, який об­слуговував зовнішню торгівлю, про те, що понад 7 млрд дол. США «зникли» і про їхнє використання немає жодних підтверджувальних документів. Понад 1 млрд дол. США з цієї суми належав українсь­ким підприємствам та приватним особам. Зовнішекономбанк також заявив, що він більше не обслуговуватиме виплат, які стосуються зовнішньої торгівлі колишніх радянських республік.

Хмельницького з сином, звелли м стати навколшки, поклали м на голови омофори, прочитали вдповдн молитви. У многолтт та на ктинях т митрополити титулували Богдана «Государем  Гетьманом Велико Рос». Церемоня нчого не каже нам у ХХ ст., а тод вона повдомляла Московщин, Укран  свтов, що Рим не визна за ¶¶¶ Рим Москву, а вважа Кив гдним перейняти права  обовязки ¶¶ Риму. Богданова поразка пд Берестечком 1651 року зруйнувала грецьк над на Кив ¶¶¶ Рим, а поразка Украни в Переяслав 1654 року врятувала Москву ¶¶¶ Рим. Не знайшлося в Укран укранського Флофея з укранською нацональною доктриною «Кив ¶¶¶ Рим». Втрет захиталася основа московсько нацонально доктрини 1917 року. Тод 100 тисяч киян несли сотн жовто-блакитних прапорв та портретв укранського нацонального пророка Т. Шевченка, спвали його «Заповт». Жодних червоних прапорв не було. Та недаремно Московщина виховувала 200 рокв всляких брюховецьких, галаганв, драгоманових. Преганебного для нас 1917 року, що визначив долю Украни на наступне столття, провдна верства Украни дала народов на провдникв не хмелв, виговських, дорошенкв, мазеп, горднкв, полуботкв, шевченкв, а новтнх самойловичв, кочубев, розумовських. ¶ винниченки, грушевськ, скоропадськ, скрипники, чубар, любченки врятували «Москву ¶¶¶ Рим»

1. Національний банк України

2. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

3. Функції Національного банку України

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

6. Економічна і національна безпека України
7. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

10. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

11. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

12. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

13. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

14. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

15. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

18. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

19. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

20. Напрями співробітництва України та Угорщини

21. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

22. Система митних органів України та їх повноваження
23. Експортний потенціал України та її регіонів
24. Інфляція в Україні та її особливості

25. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

26. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

27. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

28. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

29. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

32. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Національна депозитарна система України

34. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

35. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

36. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

37. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

38. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
39. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
40. Регіональні особливості відтворення населення України

41. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

42. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

43. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

44. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

45. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

46. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

47. Походження людини та її поява на території України

48. Українська національна революція 1649-1657рр

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

49. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

50. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

51. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

52. Особливості перехідної економіки України

53. Банківська система України

54. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
55. Регіональний розвиток харчової промисловості України
56. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

57. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

58. Методики оцінки фінансового стану банків України

59. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

60. Банківська система України

61. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

62. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

63. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

64. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Регіональна економіка промисловості України

66. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

67. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

68. Національне та міжнародне право

69. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

70. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура
71. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
72. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

73. Предмет та методологія інформаційного права України

74. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

75. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

76. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

77. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

78. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

79. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

80. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

81. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

82. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

83. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

84. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

85. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

86. Пилип Орлик та перша Конституція України
87. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України
88. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

89. Суспільно-політичне та культурне життя України

90. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

91. Українське національне відродження ХІХ ст.

92. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

93. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

94. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

95. Художня культура незалежної України: традиції та новації

96. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

98. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

99. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.