Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Дипломна робота &quo ;Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках &quo ;Я і Україна. Природознавство&quo ; Зміст Вступ 1. Теоретичні основи формування природничих знань у молодших школярів 1.1 Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі 1.2 Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній та методичній літературі 1.3 Вікові особливості учнів початкової школи та їх урахування в процесі формування природничих знань 2. Методика формування знань про тварин у процесі вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство» в 3 класі 2.1 Аналіз змісту знань про тварин, що формуються під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство» 2.2 Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі 2.3 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність проблеми дослідження. Багато відомих вчених, педагогів, мислителів вбачають сенс життя в тому, щоб дитина бачила, розуміла, відчувала, переживала, осягала, як велику таємницю пробудження життя в природі. Перші весняні квіти, бруньки, що розкриваються, перше кумкання жаби, перший грім, приліт першої ластівки. Все це розкривається перед дітьми, як краса вічного життя. І чим глибше дитина одухотворяється цією красою, тим сильніше прагне творити прекрасне. Рідна природа, на думку К.Д. Ушинського, вчить дитину правильно спостерігати, збагачує її душу найбільш повними, яскравими образами. Які потім стають елементами її процесу мислення . «Дитину має цікавити все: і те, що вона бачить навкруги, і те, що ніколи, не бачила. Нехай її думки проникають в дрімучі ліси тропічних країн, в глибину океану і в безмежний простір космосу. А завданням вчителя і батька – розкрити перед дітьми книгу життя, живі, яскраві сторінки навколишнього світу. Нехай дитина відчує себе шукачем, і хай у юному серці запалиться вогник до жадоби пізнання», – зазначає В.О. Сухомлинський . Проблема формування і розвитку знань в теорії і практиці навчання є однією із найактуальніших і складних. Саме тому протягом тривалої історії розвитку початкової природничо-наукової освіти ця проблема була в центрі уваги багатьох вчених. Зокрема, їй присвячені дослідження педагогів М.М. Скаткіна, І.Д. Звєрєва, О.Я. Савченко, Т.М. Байбари, О.А. Біди, О.М. Варакути, В.П. Горощенка, Л.К. Нарочної, К.П. Ягодовського та інших. Розглядали дану проблему і психологи – Д.М. Богоявленський, П.Я. Гальперін, Н.О. Менчинська, Н.Ф. Тализіна, Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов та інші. Незважаючи на різноаспектність дослідження даної проблеми, спеціальних праць, предметом вивчення яких було б формування в учнів початкової школи знань про тварин, враховуючи при цьому системний підхід у формуванні їх змісту та обсягу, забезпечення послідовності процесу формування уявлень і понять системою різних методів та пізнавальних завдань, досі ще немає. Саме ці аспекти не знайшли належного місця у шкільній практиці. Таким чином, актуальність даної проблеми і недостатній рівень розробки в теорії та практиці початкової освіти зумовили вибір теми дослідження: «Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках «Я і Україна.

Природознавство». Об'єктом дослідження – процес формування природничих знань у молодших школярів на уроках «Я і Україна. Природознавство». Предмет дослідження – умови, етапи та методи формування в учнів 3 класу знань про тварин під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство». Мета дослідження полягає в розробці методики формування знань про тварин на уроках «Я і Україна. Природознавство» та експериментальній перевірці ефективності її використання у навчальному процесі початкової школи. У процесі дослідження ми виходили з такої гіпотези: якщо розробити і впровадити у навчальний процес методику формування знань про тварин, яка б враховувала умови та етапи формування природничих знань, зміст знань про тварини, передбачала б оптимальний добір і поєднання методів та засобів навчання, то це сприятиме підвищенню якості знань молодших школярів. Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначені такі завдання: проаналізувати теоретичні основи формування уявлень і понять у психолого-педагогічній та методичній літературі; вивчити стан розробки досліджуваної проблеми в практиці роботи сучасної початкової школи; проаналізувати зміст знань про тварин, що формуються в учнів початкової школи під час вивчення «Я і Україна»; визначити умови та етапи формування природничих знань у початковій школі; розробити методику формування знань про тварин на уроках «Я і Україна. Природознавство» та експериментально перевірити її ефективність. Дослідження виконувалось протягом 2007–2008 навчального року. Основні етапи дослідження: – констатувальний етап: вивчалась та аналізувалась психолого-педагогічна і методична література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкової школи, формувалися мета гіпотеза і завдання дослідження, розроблялись шляхи їх реалізації та матеріали експериментального дослідження. – формувальний етап: проводився педагогічний експеримент, велися спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, проводилися контрольні зрізи знань учнів. – підсумковий етап: проводилися узагальнення та аналіз результатів експериментальної роботи, формулювання висновки експериментального дослідження. Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, чинних навчальних програм та підручників «Я і Україна»; емпіричні – анкетування, бесіди з учителями, опитування учнів, спостереження за навчально-виховним процесом, педагогічний експеримент, методи математичної та статистичної обробки результатів контрольних зрізів. Практичне значення дослідження полягає у розробці методики формування в учнів 3 класу знань про тварин на уроках курсу «Я і Україна. Природознавство», яка може бути використана в практиці роботи вчителів початкової школи. Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі 3 класу Підгір'янської початкової школи та 3 класу Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів протягом 2007–2008 н. р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 38 учнів, із них: 18 учнів експериментального класу і 20 учнів контрольного класу. Структура дипломної роботи.

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаної літератури та додатків. 1. Теоретичні основи формування природничих знань у молодших школярів 1.1 Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі Основними видами природничих знань, що формуються в початковій школі, є поняття і уявлення. Формування нових понять – найскладніший вид пізнавальної діяльності учнів, який потребує безпосереднього керівництва ним з боку вчителя. Для міцного й осмисленого засвоєння знань дуже важливо не тільки ознайомлювати дітей з окремими поняттями, а й показувати учням їх групи, класи, категорії в підпорядкуванні, тобто підводити до ознайомлення з системою понять. Школа першого ступеня повинна забезпечити процес пізнавальної діяльності, який розпочинається із сприймання окремих явищ, подій, які відбуваються через відчуття окремих ознак чи властивостей, що діють на аналізатори суб’єкта. Так, наприклад, під час першого знайомства з квіткою, у дітей утворюються різні відчуття: це колір, форма, запах та інше. Всі ці ознаки самі по собі не існують, а належать окремому об’єкту – квітці. Тому у свідомості дитини виникає її образ. Він складається із сукупності відчуттів, які не зводяться до простої їх суми. Це пояснюється тим, що наочний образ сприймання відображає об’єкт, який характеризується цілісністю, зв’язками, взаємовідношеннями між якостями, властивостями, або його частин. Сприймання тісно пов’язане з образним мисленням і мовою, тобто усвідомленням суті предмету. Свідомо сприйняти предмет – означає впізнати і назвати його. Впізнання здійснюється на основі попереднього досвіду. Сприйнятий образ ніби накладається на образи попередніх сприймань, які зберігаються і відтворюються в пам’яті. Якщо ці образи співпадають, то об’єкт не тільки пізнається, але й відноситься суб’єктом до певної групи чи класу предметів. Психологічні закономірності сприймання зумовлюють необхідність цілеспрямованого керівництва утворенням чуттєвих образів у молодших школярів для того, щоб вони були об’єктивним відображенням предметів навколишнього світу. Відчуття відбуваються через аналізатори окремої особистості. Тому сприймання залежить від її психічних особливостей. Так потреби, інтереси, установки, почуття і воля проявляються у вибірковості сприймання. Вибірковість передбачає виділення одних предметів як об’єктів сприймання у порівнянні з іншими, які виступають його фоном. Наприклад, молодші школярі краще помічають яскраві і рухомі предмети на фоні менш яскравих і нерухомих. Вони повніше і глибше сприймають малюнок, який створюється поступово, поелементно, ніж уже готовий. Також швидше і повніше сприймають усе те, що включається у різні види діяльності, викликає активність та інтерес. Отже, результат сприймання – це створення цілісного образу об’єктна основі безпосередніх відчуттів з участю образного мислення і пам’яті. Такий образ виникає та існує тільки при наявності об’єкта. Однак він може згадуватися і відтворюватися в пам’яті, якщо буде сформоване уявлення про нього.

В этом отношении ему много помог замечательный ученый, приятель его отца Остилиус Ричи, нередко бывавший, в числе других знакомых, в доме отца его во Флоренции. Ричи преподавал математику пажам тосканского герцога и вместе с княжеским двором проводил обыкновенно каждую зиму в Пизе. Рассказывают, будто Галилей, жадно относившийся ко всякому знанию, подслушивал за дверью уроки, даваемые Ричи пажам, и, застигнутый в этом подслушивании, обратил на себя внимание Ричи. Как бы то ни было, но молодой Галилей обратился к Ричи с просьбой познакомить его с Евклидом, и тайно от отца. Это обращение показывает, с одной стороны, что университетская математика в союзе с метафизикой была очень плохой и не удовлетворяла любознательности Галилея, а с другой что запрещение отца было вовсе не шуточным, если двадцатилетний молодой человек желает скрыть это от него. Ричи согласился заниматься с Галилеем, но не считал возможным делать этого без согласия его отца, с которым находился в дружеских отношениях; он известил последнего о желаний сына и просил его не препятствовать юноше заниматься тем, к чему он чувствует склонность

1. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

2. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

3. Конспект урока по биологии - белки

4. Конспект урока по биологии - гликолиз

5. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

6. Конспект урока по биологии-биосинтез белков
7. Сценарий урока «Я вас любил…»
8. Типологія антигероя в чарівних казках слов’ян

9. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа

10. Конспект-урок по теме "Блины, оладьи, блинчики"

11. План-конспект урока гимнастики для учащихся 4 класса

12. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

13. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

14. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

15. Конспект традиционного урока

16. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Конспект лекций

18. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

19. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

20. План-конспект зачетных уроков

21. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

22. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
23. Бесіда на уроках у початкових класах
24. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

25. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

26. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

27. Конспект зачетного урока по математике (3 класс)

28. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

29. Організація позакласного читання в початкових класах

30. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

31. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

32. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

34. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

35. Применение схем-конспектов на уроках химии

36. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

37. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

38. Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"
39. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
40. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

41. Диференціація навчання на всіх етапах уроку

42. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

43. Класіфікація та асортимент скляних товарів

44. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

45. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

46. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

47. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

48. Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

50. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

51. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

52. Лжедмитрий 1

53. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

54. Александр 1
55. Почему я хочу стать чекистом
56. Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

57. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

58. Quien Soy Yo? (Кто это - я?)

59. Нетрадиционные формы урока

60. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

61. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

62. Морфология сказки В. Я. Проппа

63. Владимир Высоцкий "Я к микрофону встал, как к образам"

64. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

65. Биографии отдельных нобелевских лауреатов по литературе (Выборочный конспект сборника "Hобелевские лауреаты")

66. Использование художественной литературы на уроках истории

67. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

68. Сочинение по Пушкину: Чувства добрые я лирой пробуждал

69. Я Вам жить завещаю (Сотников)

70. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"
71. Писатель, с которым я бы хотел встретиться
72. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

73. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века

74. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"

75. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

76. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

77. Николай 1

78. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

79. Лжедимитрий 1

80. Биография Федора (1) Ивановича

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Исторические тесты по эпохе Петра 1

82. Конституція Пилипа Орлика

83. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

84. Что я знаю о Великой Отечественной Войне

85. Петр 1

86. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)
87. Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1
88. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

89. Процессор для ограниченного набора команд /часть 1 (7)

90. Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.

91. Шпаргалки по математическому анализу для 1-го семестра в МАИ

92. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

93. Конспект по статистике (основные понятия)

94. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

95. Шпаргалки на экзамен в ВУЗе (1 семестр, математика)

96. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Конспект по социальной психиатрии

98. Сахарный диабет, 1 часть

99. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.