Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Принятие управленских решений

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Тема 2. Прийняття управлінських рішень. Мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні основ теорії прийняття рішень, а також методів обгрунтування управлінських рішень. Основні задачі, які повинні бути вирішеними в процесі досягнення поставленої мети: . визначити зміст поняття “прийняття рішень” у вузькому та широкому розумінні; . розкрити сутність поняття “управлінські рішення”; . з’ясувати сутність класичної, поведінкової та раціональної моделі прийняття рішень; . ідентифікувати етапи раціональної теорії прийняття рішень та визначити їх зміст; . визначити сутність індивідуальних та групових підходів до прийняття рішень; . розглянути можливості використання різних методів обгрунтування управлінських рішень; . з’ясувати шляхи застосування теорії ігор в прийнятті управлінських рішень; . ознайомитися з методами прийняття рішень в умовах невизначеності; . охарактеризувати методику використання експертних методів прийняття рішень. Студент повинен знати: . місце процесу прийняття рішень у системі управління; . сутність класичної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішень; . зміст етапів раціональної технології прийняття рішень; . сутність моделі вибору стилю прийняття рішення Р. Роскіна; . методи індивідуального та групового пошуку альтернативних варіантів; . класифікацію методів обгрунтування управлінських рішень; . сутність методу “платіжна матриця”; . механізм використання методу “дерево рішень”; . методику обгрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності; . сфери використання експертних методів прийняття рішень. Студент повинен вміти: . пояснити відмінності між класичною, поведінковою та ірраціональною моделями прийняття рішень; . визначити зміст кожного з етапів раціональної технології прийняття рішень; . з’ясувати сутність кожного з методів обгрунтування управлінських рішень та можливості їх використання; . вирішувати учбові завдання з використанням методів “платіжної матриці” та “дерева рішень”; . застосовувати теоретично-ігрові методи в практиці вирішення управлінських проблем; . навести приклади використання експертних методів для розробки якісного управлінського рішення. 1. Основи теорії прийняття рішень. В науковій літературі процес прийняття рішень розглядається у двох аспектах. У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється із усім процесом управління. У вузькому розумінні прийняття рішень трактується, як вибір найкращого рішення із багатьох альтернатив. Кожне з поданих визначень має свої недоліки: у першому – поняття “прийняття рішень” охоплює процес його виконання і контролю результатів; у другому – звужується до вибору найкращої альтернативи, хоча процес прийняття рішень розуміє також і встановлення критеріїв оцінки, і вибір способів оцінки, і таке інше. Отже, визначимо поняття “прийняття рішень” наступним чином: Прийняття рішень являє собою процес, який починається з виникнення проблемної ситуації і закінчується вибором рішення, тобто вибором дій по усуванню проблемної ситуації. Місце прийняття рішень в процесі управління можливо представити наступним чином (рис. 1): Рівень рішення інформація Рис.

1. Місце прийняття рішень в процесі управління. Існує безліч факторів, які впливають на процес прийняття рішення в організаціях. Серед найбільш важливих, слід визначити наступні: Ступінь ризику – розуміється, що завжди існує вірогідність прийняття неправильного рішення, яке може неблагоприємно вплинути на організацію. Ризик – фактор, який менеджери враховують свідомо, або підсвідомо, при прийнятті рішення, так як він пов’язаний із зростанням відповідальності. Час, що мається в розпорядженні для прийняття рішення – відбивається через те, що кількість часу, який менеджер може скористати для прийняття рішення, часто обмежена. На практиці, більшість керівників не мають можливості проаналізувати усі можливі альтернативи, відчуваючи дефіцит часу. Ступінь підтримки менеджера колективом – цей фактор враховує те, що нових менеджерів сприймають не зразу. Якщо порозуміння і підтримки інших менеджерів і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати за рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих рішень. Особисті здібності менеджера – один з найбільш важливих факторів. Незалежно від того, як менеджери приймають рішення і відповідають за них, вони повинні мати здібності до того, щоб приймати вірні рішення. Політика організації – у даному випадку враховується суб’єктивний фактор при прийнятті рішення. Статус, влада, престиж, легкість виконання – усе це може вплинути на прийняття того, чи іншого рішення. Кінцевим результатом прийняття рішення є саме рішення, яке постає, як первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв’язку формальних та неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів менеджменту. Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; містить у певному співвідношенні основні функції менеджменту. Як інструмент впливу, управлінське рішення – це акт регулювання процесів управління, що: > формується на основі аналізу стану об’єкта управління по критеріях цілей, ресурсів та ефективності; > є виразом вольового впливу суб’єкта на об’єкт управління; > приписується у межах встановлених організаційно-практичних норм та регламентів, які існують в організації. В теорії управління існують три основні моделі прийняття рішень: . класична модель . поведінкова модель . ірраціональна модель Класична модель спирається на поняття “раціональності” в прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути об’єктивною і логічною, мати чітку ціль, і усі дії в процесі прийняття рішень направлені на вибір найкращої альтернативи. Отже, основні характеристики класичної моделі наступні: - приймаючий рішення має чітку ціль прийняття рішення; - приймаючий рішення має повну інформацію відносно ситуації, що склалася; - приймаючий рішення має повну інформацію відносно можливих альтернатив і наслідків їх реалізації; - приймаючий рішення має раціональну систему впорядкування переваг в ієрархії важливості; - ціль приймаючого рішення завжди полягає у тому, щоб зробити вибір, який робить максимальним економічний зиск організації.

Діяти згідно з поданою моделлю можливо в умовах наявності повного масиву інформації, що достатньо проблематично на практиці. Крім того, значний вплив на прийняття рішень чинять суб’єктивні фактори, які в повному обсязі враховуються у поведінковій моделі. Поведінкова модель має наступні основні характеристики: - приймаючий рішення має неповну інформацію відносно ситуації прийняття рішення; - приймаючий рішення має неповну інформацію відносно можливих альтернатив; - приймаючий рішення не має можливості передбачити наслідки реалізації кожної можливої альтернативи. Виходячи з цих характеристик, Г. Саймон визначив два ключових поняття поведінкової моделі: o “обмеженої раціональності”, що означає здатність людей тільки намагатися приймати раціональні рішення, проте їх раціональність завжди буде обмеженою; o “досягнення задоволеності”, тобто менеджери прагнуть, щоб їх вибір при прийнятті рішення був оптимальним, пересилюючи можливий ризик. Вищеназвані параметри грають важливу роль в процесі прийняття рішень. Ірраціональна модель базується на припущенні, що особи, приймаючі рішення в більшості ірраціональні в цьому процесі. Цей підхід стверджує, що рішення приймається ще до того, як досліджуються альтернативи. Використовується така модель частіше всього у випадках, які стосуються принципово нових, складно вирішуваних і надзвичайних рішень, а також тоді, коли менеджер або група менеджерів має достатньо влади для прийняття рішення. Ірраціональними частіше всього є політичні рішення. 2. Процес прийняття рішень. В теорії управління значна увага приділяється дослідженню загальної технології прийняття рішень, тобто поділу цього процесу на декілька взаємопов’язаних етапів. Найбільш проста технологія прийняття рішень – інтуітивна, яка показана на рис. 2. Рис. 2. Інтуітивна технологія прийняття рішення. При інтуітивній технології рішення визначається накопиченим суб’єктом управління досвідом прийняття рішень у подібних ситуаціях. Основним критерієм при цьому є найменші збитки для досягнення цілі. Тобто, якщо раніше не приймалися аналогічні рішення, вірогідність прийняття помилкового рішення зростає. Перевага інтуїтивної технології полягає у швидкості прийняття рішень, недолік – у великій вірогідності помилки. Послідовність етапів раціональної технології прийняття рішень відображена на рис. 3. Розглянемо зміст кожного з етапів: 1. Діагноз проблеми включає наступні підетапи: – виявлення та опис проблемної ситуації (усвідомлення та вираження у будь-якій формі протиріччя між змінним характером впливу зовнішнього та (чи) внутрішнього середовища на організацію та можливостями організації забезпечити досягнення в цих умовах своєї мети; – постановка мети вирішення проблемної ситуації (визначення бажаного кінцевого результату вирішення проблемної ситуації); – ідентифікація критеріїв прийняття рішення (визначення ознак, на базі яких проводитиметеся оцінка вирішення проблемної ситуації і упорядкування їх за ступенем важливості). 2. Накопичення інформації з проблеми. Цей етап включає збір і обробку різних даних, що мають відношення до проблемної ситуації, яка розглядається.

Тем более было бы неверным делать поспешные выводы о характере войны на основе дозированного применения ВТО против Ирака и Югославии или опыта проведения контр террористической операции в России. И это, не смотря на то, что "только 300 КР все решили в войне против Ирака", а корпусная операция в ЧР представляется сегодня как способ решения проблемы на Кавказе и явление вселенского масштаба. Сегодня для принятия безошибочных решений представляется важным выстроить прежде всего общую "идеологию контрвойны для России" на основе логических критериев и здравого смысла. Именно общие подходы здесь более всего уместны (примером, такого рода общих, но крайне необходимых подходов могут быть приведенные ниже статьи А. Бобракова и В. Курсаковаiv). Но они не имеют прямой связи с ортодоксальной военной наукой, которая в принципе все давно разложила по статьям "Основ" и уставов. Поэтому исследователи погрязли в самокопании, мучаются терминологической тарабарщиной и естественно страдают научным бесплодием. Выскажу кощунственную для корифеев военной науки мысль: как это ни странно применение термина "идеология войны" в рамках общих рассуждений для принятия решений не только допустимо, но и оправдано практикой стратегического планирования и десятилетием бесплодных попыток найти методологическую базу реформ ВС России

1. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

2. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

3. Анализ и принятие управленческих решений

4. Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

5. Методы экспертных оценок при разработке и принятии управленческих решений

6. Влияние внешней среды на принятие управленческих решений
7. Функциональная организация процессов принятия управленческих решений
8. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности

9. Процесс принятия внешнеполитических решений: Деятельность СНБ в период администрации Дж Буша

10. Методы принятия управленческого решения

11. Проблема принятия управленческого решения

12. Технология принятия управленческого решения

13. Принятие управленческих решений

14. Система принятия верных решений

15. Необходимые условия принятия правильных решений

16. Педагогическая система обучения принятию управленческого решения в вузе

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Город как объект управления: основные концепции принятия политических решений в городах

18. Принятие финансового решения

19. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности

20. Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

21. Использование максимальной оценки при обосновании и принятии краткосрочных решений в бизнесе

22. Прогноз долгосрочной конкурентной позиции компании как основа принятия стратегических решений
23. Классификация методов разработки и принятия управленческих решений
24. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

25. Принятие управленческих решений

26. Принятие судебного решения в арбитражном процессе

27. Процесс принятия потребительского решения

28. Анализ и диагностика ситуации принятия управленческих решений

29. Изучение методов принятия управленческих решений для конкретной проблемы

30. Использование количественных методов анализа для принятия управленческих решений

31. Методы принятия управленческих решений

32. Обоснование и принятие кадровых решений

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Особенности принятия управленческих решений

34. Принятие стратегических решений о выборе реализуемой услуги

35. Принятие управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия

36. Принятие управленческих решений на примере фирмы "Тойота"

37. Принятие управленческого решения о замене оборудования

38. Процедура отбора экспертов при принятии коллективных решений
39. Процесс принятия управленческого решения
40. Разработка и принятие управленческих решений

41. Теория принятия управленческих решений

42. Технологии групповой работы по принятию управленческих решений

43. Технология принятия управленческого решения

44. Выработка и принятие управленческих решений

45. Принятие управленческого решения по применению метода Assessment Center для оценки персонала

46. Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процесах розничного кредитирования

47. Методы анализа экономической информации и принятия бизнес-решений

48. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Теория игр и принятие решений

50. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

51. Подготовка, принятие и реализация политических решений

52. Решение проблем и принятие решений

53. Методология и методы принятия решения

54. Процесс принятия решений. Интуитивная и рациональная технология принятия решений
55. Модели и методы принятия решений
56. Принятие решения и его совершенствование

57. Задачи по теории принятия решений

58. Системный анализ и проблемы принятия решений

59. Принятие решений в условиях неопределенности

60. Планирование заместительной гормональной терапии у женщин с естественной менопаузой: от принятия решения - к выбору препарата

61. Организационно-технологическая модель принятия решения

62. Процесс принятия решений

63. Экономико-математическое моделирование процесса принятия решения в менеджменте

64. Системы Поддержки Принятия Решений

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие

65. Принятие решения человеком

66. Творческое мышление как результат принятия решения

67. Практическая методика принятия решений в пяти шагах

68. Решение проблем и принятие решений

69. Принятие решений в менеджменте

70. Экологическая оценка и принятие решений
71. Управленческие решения: сущность, требования, механизм разработки, этапы и процедуры принятия
72. Проблемы прикладного выбора при принятии решения типа "сделать или купить"

73. Выбор методов и моделей принятия решений в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне

74. Рациональное решение и этапы его принятия

75. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

76. Возникновение науки кибернетика как способа хранения и переработки информации для принятия правильных управленческих решений

77. Теория принятия решений: математические методы для выбора специалиста на должность администратора сети

78. Система информационной поддержки процессов принятия решений в сельскохозяйственном производстве

79. Принятие решений с учетом неопределенностей

80. Альтернативные модели принятия решений

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Система переработки информации и ее связь с принятием решений

82. Лингвосемантическая категория “принятие решения” (средства выражения и особенности функционирования)

83. Принятие решений по ценообразованию

84. Принятие решений в системе административно-государственного управления

85. Процессуальная самостоятельность следователя при принятии решения (согласно законодательству Республики Казахстан)

86. Обработка информации и принятие решения в системах ближней локации
87. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота
88. Теория принятия решений

89. Влияние макросреды на принятие решений в маркетинге

90. Процесс принятия решения о покупке

91. Процесс принятия решения потребителями о покупке в спортивных магазинах

92. Математические методы в теории принятия решений

93. Анализ и разработка схемы принятия решений в организации

94. Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений

95. Методы и модели принятия решений

96. Принятие и реализация управленческих решений

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

97. Принятие решений в условиях риска

98. Процесс принятия решения в организации

99. Риск при принятии решения в кадровой сфере


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.