Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова система Великобританії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство науки та освіти Донецький національний університет економіки та торгівлі Ім. М.І.Туган-Барановського Кафедра фінансів „Фінансова система Великобританії” Виконали: Ст. групи Фін-04-Г Биковець О.Г. Борисенко А.Т. Чернишова Є.А. Перевірила: Бєлозьорова Н.І. Донецьк-2007 Зміст 1. Склад фінансової системи Великобританії. 2. Державний бюджет. Його витрати і прибутки. 3. Спеціальні урядові фонди. 4. Фінанси місцевих органів влади. 1. Склад фінансової системи Великобританії. Повна офіційна назва країни — Об'єднане Королівство Вели­кобританії та Північної Ірландії. До складу Об'єднаного Королівства входять Англія, Шотландія і Уельс, розташовані на острові Великобританія, а також провінція Північна Ірландія, що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія. Крім то­го, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічні зв'яз­ки із самоврядними територіями — такими як острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, що лежать біля північно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш. Великобританія є унітарною державою. Главою держави є Королева. За Конституцією вона також є главою виконавчої і су­дової влади, а також невід'ємною частиною законодавчої влади. Вища законодавча і верховна влада в Об'єднаному Королівстві представлена Вестмінстерським Парламентом, що складається з трьох частин: Королеви, Палати лордів і Палати громад. Однією з найважливіших функцій Королеви є призначення Прем'єр-міністра (за звичаєм — це лідер політичної партії, яка одержала більшість у Палаті громад) і Першого міністра, що є главою ви­конавчої влади Шотландії. Також Королева затверджує призна­чення інших міністрів. Усі витрати, які несе Королева у зв'язку з виконанням нею державних обов'язків, фінансуються за рахунок коштів, які виділяються Парламентом на утримання королівсь­ких палаців та її переїзди. У 1991 р. такі витрати були затверджені в сумі 7,9 млн. ф. ст. на десятирічний термін. Близько 70% цих коштів йдуть на оплату праці тих, хто працює на Королеву. З 1993 р. Королева доб­ровільно сплачує прибутковий податок зі своїх особистих доходів. Основним завданням Вестмінстерського Парламенту, а точні­ше Палати громад, в галузі державних фінансів є затвердження ставок податків і зборів, видаткових статей і сум за кожною з них. Палата також стежить за тим, щоб виділені суми витрачали­ся тільки на передбачені Парламентом цілі. У травні 1999 р. з установою Шотландського парламенту Шотландії були передані певні повноваження, що стали сферою дії Шотландського парламенту й органів виконавчої влади, на­приклад, надання соціальної допомоги, охорона здоров'я, місце­ве самоврядування, освіта, забезпечення житлом, спорт, мис­тецтво, сільське і лісове господарства, рибальство, питання залу­чення зовнішніх коштів і внутрішніх інвестицій для економічно­го розвитку Шотландії та ін. Також парламент має право зміню­вати ставки оподатковування на території Шотландії. У 1998 р. Вестмінстерський Парламент прийняв закон про уп­равління Уельсом, який передбачає встановлення для Уельсу Національної Асамблеї. Вона не володіє, на відміну від Парла­менту Шотландії, повним правом законодавства, а може лише вносити деякі виправлення в закони, прийняті Вестмінстерським Парламентом.

Асамблея має право розробляти і реалізовувати політику в ряді галузей, таких як сільське господарство, культу­ра, економічний розвиток, освіта, охорона здоров'я, туризм та ін. Асамблея Північної Ірландії наділена правом законотвор­чості в таких галузях: зайнятість, підготовка кадрів, освіта, охо­рона здоров'я, навколишнє середовище, культура, мистецтво, сільське господарство, торгівля, розвиток сільських регіонів, внутрішні і зовнішні інвестиції. Зі сказаного вище можна зроби­ти висновок про те, що хоча закони, прийняті Вестмінстерським Парламентом у більшості випадків обов'язкові для виконання на всій території Великобританії, однак частина законодавчих по­вноважень в окремих галузях і сферах передана певним тери­торіям. Тому цілком законодавчі функції Вестмінстерського Парламенту поширюються лише на територію Англії. За розподіл функцій між суб'єктами виконавчої влади у Вели­кобританії (департаменти), а також за призначення і зміщення міністрів відповідає Прем'єр-міністр, який за традицією є і Пер­шим лордом Казначейства. За обсягом повноважень становище Прем'єр-міністра унікальне, тому що він має підтримку більшос­ті депутатів Палати громад і за діючим на сьогодні правилом сам засідає в цій Палаті. Прем'єр-міністр призначає 100 міністрів (Державні секретарі, Державні міністри і Молодші міністри). Міністри, які очолюють департаменти (міністерства), є Державними секретарями. Разом з тим вони можуть носити спеціальні титули: наприклад, Казна­чейство очолює Канцлер казначейства. Державним секретарям підлеглі Державні міністри, що очолюють окремі напрямки діяльності департаментів, і Молодші міністри (або просто секре­тарі), які поєднують роботу в департаментах з роботою в Парла­менті з розробки законопроектів. 20 Державних секретарів вхо­дять у Кабінет міністрів, що координує роботу департаментів, приймає найважливіші рішення з питань політики й економіки. У структурі виконавчої влади Великобританії є територіальні міністерства, які відповідають за політику відповідно до делегу­вання повноважень Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Фінансова система Великобританії після другої світової війни одержала подальший розвиток у напрямку більш активного втручання держави в економіку країни і соціальні процеси. В даний час фінансова система включає чотири ланки: державний бюджет; позабюджетні спеціальні фонди; фінанси місцевих органів влади; фінанси державних корпорацій. Головною ланкою є державний бюджет, йому належить основна роль у забезпеченні політичних і економічних умов відтворення виробничих відношень капіталізму, через державний бюджет перерозподіляється біля 40 % національного доходу країни. Він виступає як головну зброю державно-монополістичного регулювання і стимулювання економіки країни. За рахунок ресурсів бюджету здійснюється мілітаризація господарства і капіталовкладення в ряд нових галузей, що потребують значних витрат. На сучасному етапі в розвитку окремих ланок фінансової системи спостерігаються нові явища і процеси, це насамперед виражається в усе більшій концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті й в інших централізованих урядових фондах.

Фінансова політика уряду спрямована на збільшення прибутків державного бюджету, посилення процесу нейтралізації засобів, що дозволяє здійснювати основні витрати, що забезпечують утримання державного апарата, втручання в економіку, витяг максимальних прибутків головними капіталістичними монополіями. У той же час у загальнодержавних витратах значне місце займають місцеві бюджети. Витрати на соціальні цілі, особливо на освіту / крім системи вищої освіти/, центральний уряд перекладає на цю ланку фінансової системи. Крім того, із місцевих бюджетів фінансуються витрати на житлове і шкільне будівництво, спорудження доріг, мостів і інших об'єктів місцевого господарства. Ріст витрат місцевих бюджетів не супроводжується розширенням їх власної дохідної бази. Більш половини витрат місцевих органів влади покривається за рахунок субсидій із державного бюджету, істотний вплив робить бюджет і на фінанси державних підприємств. Багато націоналізованих галузей промисловості дефіцитні. Тому на фінансування капітальних вкладень із державного бюджету цим підприємствам направляються значні засоби у формі кредитів і субсидій. Таким чином, основні фінансові ресурси Англії поєднуються в державному бюджеті, що впливає на всі ланки фінансової системи, на всі сторони економічного і соціального життя. Бюджетний рік Великобританії охоплює період з 1 квітня по 31 березня наступного року. Бюджет є найважливішим із законів, які щорічно приймаються. За його основу береться Бюджетне по­слання Канцлера казначейства, з яким він виступає в жовтні-листопаді кожного року. У посланні викладається аналіз розвитку економіки за минулий рік і думка уряду щодо перспективи еко­номічного розвитку на середньострокову і довгострокову пер­спективи, а також проголошується валютна і фіскальна політика держави, розглядаються питання стану державних фінансів і з'яв­ляються зміни в податковій та інших фінансових сферах. Деталь­ний розгляд державних витрат проводиться в спеціальних коміте­тах Палати громад (наприклад, Комітет з рахунків державних ус­танов) і в установах, яким делеговані відповідні повноваження. У бюджетному процесі вирішальна роль належить уряду в особі Казначейства, тоді як проходження бюджету в Парла­менті зводиться, власне кажучи, до формального схвалення дій уряду. Депутати не можуть вносити, а Палата громад не може приймати законів про збільшення загальної суми бюджетних ви­трат, запропонованої урядом. Таке правило розширює можли­вості уряду впливати на мінливу економічну ситуацію в країні. Палата громад формально має право відхилити законопроект про бюджет, але практично це ніколи не робиться. Незважаючи на тривалу процедуру, Парламент завжди затверджує бюджет у сумах, запропонованих урядом. Особливість бюджетного процесу полягає в тому, що замість єдиного бюджетного закону Парламент щорічно приймає так званий «фінансовий закон», який фіксує зміни, внесені в систему бюджетних доходів, а також один чи кілька законів, які уповнова­жують уряд витратити протягом року з тією чи іншою метою пев­ну кількість грошей. При цьому бюджет виноситься на розгляд по частинах і в різний час (спочатку по витратах, потім по доходах).

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ Денежная единица Великобритании – фунт стерлингов. Он использовался задолго до возникновения централизованного государства еще в IX -X вв. В названии «фунт стерлингов» нашло отражение его первоначальное весовое содержание: из одного фунта серебра чеканили 240 пенсов, которые имели также второе название – «стерлинги». 20 пенсов составляли шиллинг, в одном фунте было 12 шиллингов. В XIV в. в Англии появляются в обращении золотые фунты стерлингов и до конца XVIII в. действует биметаллическая денежная система. В конце XVIII – начале X IX в. Англия становится первой страной золотого монометаллизма. По закону 1798 г. чеканка серебра была запрещена. Однако поскольку в этот период Англия вела войну с Францией, размен банкнот на золото (характерный для золотого монометаллизма) был прекращен и до 1821 г. в обращении находились не разменные на золото банкноты. С 1821 по 1914 гг. в Англии действовала система золотомонетного стандарта. С 1914 г. банкноты перестали размениваться на золото, а золотые монеты были изъяты из обращения

1. Характеристика налоговой системы Великобритании

2. Политическая система Великобритании

3. Банковская система Великобритании до 1848 г.

4. История развития централизованной банковской системы Великобритании

5. Налоговая система Великобритании

6. Правовая система Великобритании
7. Грошово-кредитна система Великобританії
8. Еволюція грошової системи Великобританії

9. Регіональна фінансова система

10. Фінансова система США

11. Фінансова система України

12. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

13. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

14. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

15. Система освіти у Великобританії

16. Денежные системы США Великобритании и России

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

18. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

19. В поисках системы мира

20. Малые тела Солнечной системы

21. Происхождение Солнечной системы

22. Строение солнечной системы
23. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
24. Солнечная система

25. Происхождение солнечной системы

26. Спутниковые системы местоопределения

27. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

28. Двигательные системы организма

29. Нервная система

30. Нервная система

31. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

32. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

33. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

34. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

35. Великобритания

36. Великобритания

37. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

38. Транспортная система Украины
39. Climate and Weather in Great Britain (Климат и погода в Великобритании)
40. Историчекое, экономико-географическое положение Великобритании

41. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

42. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

43. Банковская система Франции

44. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

45. Налоги и налоговая система РФ

46. Налоговая система государства, налоги и их виды

47. Налоговая система Российской Федерации

48. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Налоговая система Японии

50. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

51. Проблемы реформирования налоговой системы в России

52. Судебная система Российской Федерации

53. Система расходов бюджета

54. Налоговая система России в новом правовом поле
55. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений
56. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

57. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

58. Становление системы социальной защиты государственных служащих

59. Контроль в системе органов государственной власти

60. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

61. Гражданское право в системе права

62. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

63. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

64. История мирового развития в XX веке на примере Великобритании, США и Японии

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Судебная система 1917-22 гг.

66. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

67. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

68. Создание советской судебной системы

69. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

70. Федерализм и избирательная система в Германии
71. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
72. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

73. Система законодательства в области СМИ Германии

74. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

75. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

76. Налоговая система Дании

77. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

78. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

79. Избирательная система в РФ

80. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

81. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

82. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

83. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

84. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

85. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

86. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения
87. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития
88. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

89. Система налогооблажения в России

90. Упрощенная система налогообложения

91. Налоговая система России в сравнении с другими странами

92. Система безопасности заказчика

93. Апелляционный суд в судебной системе Украины

94. Социально-юридическая система немецкого фашизма

95. Системы государственного лицензирования

96. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Основные правовые системы современности

98. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

99. Система права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.