Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Значення бюджету для функціонування держави

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 1.1 Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави 1.2 Структура бюджету 1.3 Бюджетна система України: принципи побудови та складові бюджетної класифікації Розділ 2. Механізм державного регулювання бюджетних правовідносин 2.1 Процедурні питання прийняття бюджету 2.2 Виконання бюджету 2.3 Звітування щодо виконання бюджету Розділ 3. Шляхи вдосконалення правового регулювання формування державного бюджету України Висновки Список використаних джерел ВступАктуальність теми дослідження. Бюджет є основним фінансовим планом, в якому відображається діяльність держави та місцевих органів. У такому розумінні бюджет посідає провідне місце у діяльності держави, оскільки визначає її можливості і пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за державою функцій, фактично, бюджет, який являє собою баланс доходів і видатків, відображає соціально-економічну, міжнародну, управлінську, оборонну та фінансову політику. У зв'язку з постійним рухом та завданнями, які має бюджет як основний фінансовий план держави, необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом, щоб забезпечити своєчасне й повне надходження доходів, та раціонального, цільового й ефективного використання коштів. Саме в цьому аспекті виникає юридичне значення бюджету у вигляді нормативно-правового закріплення бюджетних повноважень суб'єктів бюджетних відносин. Бюджет, затверджений на рівні закону на поточний бюджетний період, надає фінансовій діяльності органів виконавчої влади обов'язкового характеру, оскільки приписи закону мають конкретно-адресний характер і зобов'язують ці органи їх виконувати. Закон про бюджет покладає на орган виконавчої влади обов'язок зібрати певну суму коштів і дозволяє витратити зібрані кошти на фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням виконання функцій держави. Останнім часом значна увага акцентується увага, що частина видатків переважає над доходами чи навпаки, і держава прагне до їх рівноцінного і збалансованого розподілу. Виходячи з реалій сьогоднішнього дня особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної та видаткової частини Державного бюджету. Отже, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи. Стан курсової роботи. Під час написання курсової роботи використовувалися праці таких дослідників, як Базилевич В.Д. , Воронова Л.К. , Зюнькін А.Г. , Костенко Ю.О. та ін. Об'єктом дослідження курсової роботи є суспільні відносини у сфері бюджету. Предмет дослідження - особливості правового регулювання складання, прийняття та виконання Державного бюджету України. Метою курсової роботи є дослідження особливостей прийняття та правового регулювання Державного бюджету України. Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань: охарактеризувати Державний бюджет України як головний фінансовий план країни; розкрити бюджетну систему України і її значення для держави; конкретизувати особливості прийняття та виконання Державного бюджету України; обґрунтувати причини, які зумовлюють складності прийняття Державного бюджету України; виявити шляхи вдосконалення формування Державного бюджету України.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є комплексне використання принципів і засобів філософського, загальнонаукового та теоретико-правового підходів. Слід виходити з єдності соціально-правового та гносеологічного аналізу, об'єктивності, історизму, конкретності істини. Використано також системний, структурно-функціональний, порівняльно-ретроспективний, історико-логічний і аналітико-синтетичний методи, а також спеціальні методи адміністративного права. Серед сукупності спеціальних методів, що використовуються при написанні курсової роботи, основним був формально-юридичний метод. За його допомогою досліджувалася юридична природа Державного бюджету, здійснювалась наукова обробка правового матеріалу. Структура курсової роботи визначається її метою та завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, наводиться також список використаних джерел (34 назви). Загальний обсяг роботи 45 с. Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 1.1 Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування державиДля виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, концентрує рух грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов'язана з рухом товарної маси . Проте усвідомлення економічної суті бюджету зі своїм становленням пройшло довгий шлях. Перші наукові визначення бюджету з'явились тільки на початку XX ст. Так, енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона стверджує, що бюджет, із погляду держави, є загальним фінансовим законом, на якому будується розпис доходів і видатків держави. Цікавим у цьому джерелі є тлумачення щодо значення бюджету. Воно полягає у тому, що бюджет &quo ;дає постійні норми для класифікації державних доходів і видатків. Нормативні статті, що входять до його складу, є постійними величинами, які повторюються з року в рік, до зміни їх законодавчим шляхом, становлять його тверду, так би мовити, консолідуючу частину. Інша частина бюджету щорічно змінюється на основні ймовірності, за середнім розрахунком минулих років, а також внаслідок нових державних потреб, що спричинюють нові збори, надзвичайні витрати, додаткові кредити тощо; саме вона становить головний зміст бюджетного закону. Співвідношення між цими двома частинами бюджету визначається кожною державою по-своєму, відповідно до умов її фінансового господарства&quo ; . У цьому визначенні бюджету ще переважають лише функціональні аспекти над економічними, проте вже в цей період деякі вчені досить ґрунтовно формулюють його економічну суть. Зокрема, італійський фінансист Л. Косса в своїй фундаментальній праці &quo ;Основи фінансової науки&quo ; так формулює вимоги до бюджету: витрати бюджету повинні проводитися зі згоди тих, хто дає кошти для їх здійснення; влада, якій доручено витрачати суми, повинна підлягати серйозному контролю .

Правда, ще тривалий час у фінансовій літературі поняття бюджету ототожнювалося з державними фінансами, а державні фінанси - з державним господарством. Так, відомий французький вчений-фінансист П. Годме пише, що &quo ;державні фінанси - це суспільне багатство в формі грошей і кредиту, яке перебуває у розпорядженні органів держави&quo ; . У наукових працях західних теоретиків державних фінансів бюджет і бюджетний процес описуються з позиції ринкових відносин. За допомогою бюджету здійснюються мінові акти купівлі-продажу за схемою &quo ;податки-блага&quo ;. Тобто через бюджет здійснюється мінова угода між державою та приватними особами, де податки є формою залучення коштів і участі населення у фінансуванні потрібних йому затрат . Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи. Через бюджет фінансова діяльність органів управління отримує цілком визначену в законодавчому і нормативному плані базу для залучення й витрачання грошових коштів. Бюджет дає органам влади, які його затверджують, можливість контролювати діяльність виконавчо-розпорядчих органів, що складають і виконують бюджет. Хоча можливості такого контролю обмежені. Конституцією України надано виняткове право затверджувати бюджет держави Верховній Раді, а адміністративно-територіальні бюджети - відповідним представницьким органам. Після затвердження Державний бюджет набуває сили закону . Отже, бюджет - це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених конституцією. Економічна природа бюджету полягає в тому, що виникає об'єктивна необхідність у розподілі й перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, верствами населення й територіями з метою підвищення ефективності економіки та добробуту громадян. На думку Василика О.Д., бюджет, будучи дуже складним і багатогранним явищем, повинен розглядатися з декількох сторін: як ланка державних фінансів, як централізований фонд фінансових ресурсів, як фінансовий план держави. Економічна категорія - бюджет - виражає взаємозв'язок, що виникає між державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу та перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту шляхом створення централізованого та децентралізованих фондів фінансових ресурсів і їх використання на цілі розширеного відтворення та підвищення рівня життя суспільства . Головне призначення бюджету - регулювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними утвореннями, верствами населення, ґрунтуючись на потребах ринкового господарства відповідно до визначеної фінансової політики. Бюджетний кодекс України визначає бюджет як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функції які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

При цьому створюється враження, що останнім часом адептів монархічно-авторитарного варіанту українського державотворення помітно побільшало. А відтак важливо предметно розібратися в теоретичних підвалинах історичного феномена у тісному взаємопоєднанні з тим, як реалізувалися заміри і що вони реально несли суспільству в цілому. Принципове значення має неупереджена, позбавлена кон’юнктурних нашарувань оцінка результатів нетривалого функціонування режиму і виважений, вдумливий розбір аргументації, пропонованої сьогоднішніми дискутантами. Безперечно, суспільні суперечності (як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру) в Україні на середину весни 1918 р. надзвичайно загострилися, сплелися в надто тугий вузол. Перспективи скільки-небудь швидкої й обнадійливої нормалізації життя просто не проглядалося, точніше тогочасні правлячі кола її не пропонували. З цього погляду рішуче розрубання вузла, насильне усунення з політичної арени Центральної Ради — уособлення національно-демократичного фронту, оплоту соціалістично орієнтованих політичних сил, концентрація влади в руках правого табору були значною мірою зумовленими, навіть закономірними — принаймні, як тимчасова розрядка ситуації — з тим, щоб ефективніші рішення віднаходити дещо пізніше, „по ходу” запущеного в дію процесу

1. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

2. Государственный бюджет. Функции и структура

3. Значение и функции банков в современной экономике

4. Формы, значения и функции английского языка

5. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

6. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
7. Проблеми функціонування фінансових бірж України
8. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

9. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

10. Значение и функции удобрений

11. Комплексный теоретико-правовой анализ и определение сущности, значения и функций гражданско-правового договора в механизме рыночной экономики

12. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

13. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

14. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

15. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

16. Особливості функціонування єврорегіонів України

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Кризове явище функціонування та розвитку організації

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Особливості функціонування авіакомпаній

20. Особливості функціонування партійних систем

21. Значение и функции философии

22. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта
23. Особливості функціонування фінансових ринків
24. Функціонування валютного ринку в Україні

25. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

26. Ринок як форма функціонування товарного господарства

27. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

28. Функции денег, практическое значение

29. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

30. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

31. Бюджет и его значение для страны

32. Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Детская субкультура: содержание, функции, значение в культуре

34. Значення державного боргу в державному бюджеті

35. Основные функции и правовое значение неустойки

36. Причини виникнення держави, її функції і ознаки

37. Знаходження значення функції за допомогою інтерполяційної формули Бесселя

38. Анализ поведения функций при заданных значениях аргумента
39. Вычисление наибольшего, наименьшего значения функции в ограниченной области
40. Функції держави

41. Экономическое содержание и функции бюджета государства

42. Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук

43. Функции белков в организмах живых существ

44. Теоретическое значение антропологии

45. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

46. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

47. Строение и функции клетки

48. Кораллы. Разнообразие и значение

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

50. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

51. Бюджет Украины на 1997 г.

52. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

53. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

54. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
55. Государственный бюджет Украины
56. Государственный долг и государственный бюджет РФ

57. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

58. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

59. Расходы бюджета

60. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

61. Финансирование из бюджета жилищно-коммунального хозяйства

62. Сущность, функции и классификация налогов

63. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

64. Направления расходования средств федерального бюджета

Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы

65. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

66. Значение срока в Гражданском праве

67. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

68. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

69. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

70. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.
71. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства
72. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

73. Референдум и его социальная функция

74. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

75. Уголовное преследование как функция государства

76. Функции государства

77. Учет расчетов с бюджетом по налогам

78. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

79. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

80. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

82. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

83. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

84. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

85. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

86. Функции государства
87. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
88. Структура и функции государственного аппарата

89. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

90. Понятие и значение государственного кредита

91. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

92. Глагол "to have" со значением "иметь"

93. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

94. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

95. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

96. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)

98. Культура, её значение в жизни человека и общества

99. Поэзия природы: средства изобразительности и функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.