Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1. Передатні функції імпульсних автоматичних систем Структурні зображення і передатні функції складають основу для інженерних розрахунків імпульсних автоматичних систем. Вони дозволяють у значній мірі полегшити рішення задач дослідження. Для дослідження динамічних властивостей системи в першу чергу необхідно визначити її передатні функції, що, як відомо, установлюють залежність між вхідним впливом і реакцією системи (ланки). Звичайно в розгляд уводять, як і при дослідженні безупинних систем, такі передатні функції: передатну функцію розімкнутої імпульсної системи і передатну функцію помилки. Передатною функцією розімкнутої імпульсної системи називається відношення зображень у смислі дискретного перетворення Лапласа вихідного і вхідного імпульсних сигналів при нульових початкових умовах: Аналогічно визначається ця передатна функція в смислі Z – перетворення: . Основне завдання полягає в тому, щоб визначити передатну функцію W(z) по відомій передатній функції приведеної безупинної частини системи W(p). Цю задачу вирішують у такій послідовності: 1. По передатній функції W(p) у результаті застосування зворотного перетворення Лапласа знаходять функцію ваги ПНЧ: 2. По функції ваги ПНЧ w( ) визначають аналітичне вираження для відповідної дискретної функції ваги w( ). Шукану передатну функцію W(z) одержують як Z - перетворення дискретної функції ваги ПНЧ: Основна передатна функція замкнутої імпульсної системи дозволяє обчислити реакцію замкнутої системи хВИХ(пТ) на вплив, що задає, Хвх(пт). Її визначають, як і в безупинних системах, відповідно до рівняння замикання через дискретну передатну функцію розімкнутої системи: . (1) Передатну функцію замкнутої системи завжди можна подати у вигляді відносини двох поліномів щодо перемінної z: . (2) Запишемо цей вираз в розгорнутому вигляді: . (3) Ліва частина цього рівняння (у дужках) є характеристичний поліном замкнутої імпульсної системи М(z). У результаті переходу від зображень до оригіналів у формулі (3) легко одержати відповідне різницеве рівняння системи М(z). Аналогічно можна одержати різницеве рівняння розімкнутої системи по передатній функції W(z). Передатна функція помилки визначається через передатну функцію розімкнутої системи за формулою . (4) Знаючи вплив, що задається, і цю передатну функцію, можна оцінити динамічну точність імпульсної системи – знайти дискретну функцію помилки &epsilo ;( ). Розглянемо конкретний приклад визначення передатних функцій імпульсної системи. Визначимо передатні функції системи, структурна схема якої зображена на рис. 1. Рисунок 1 – Структурна схема імпульсної системи Як видно з рисунка, у прямого ланцюзі системи є найпростіший імпульсний елемент (фіксатор) і безупинна частина (інтегруюча ланка). Передатна функція приведеної безупинної частини: . Дискретну передатну функцію розімкнутої системи знаходимо відповідно до методики, викладеної вище: . (5) Різницеве рівняння розімкнутої системи визначаємо, у разі потреби, безпосередньо з (5): Знаючи W (z), легко знайти основну передатну функцію замкнутої системи: . (6) Динамічні процеси в замкнутій імпульсній системі описуються таким різницевим рівнянням, отриманим з (6) шляхом переходу до оригіналів: .

2. Оцінка стійкості імпульсної автоматичної системи Необхідною умовою працездатності імпульсної системи є її стійкість. Відомі з попередніх лекцій основні визначення стійкості безупинних систем застосовні і до імпульсних систем, але з урахуванням ряду особливостей цих систем. Звернемося до основного формулювання умови стійкості: імпульсна система стійка, якщо її власний рух з часом загасає. Як уже відзначалося, на практиці часто обмежуються визначенням дискретної функції XВИХ( ) на виході системи. Це рішення можна одержати, наприклад, з формули (4) у вигляді суми вільної і змушеної складової: Таким чином, умову стійкості системи варто записати так: Оцінку стійкості імпульсної системи, як і безупинної, звичайно роблять на підставі дослідження характеристичного рівняння замкнутої системи, яке одержують з (3): (7) Це алгебраїчне рівняння має m коренів zi на площині z. Але, оскільки перемінна z з'явилася в зв'язку з підстановкою , то кожен корінь zi зв'язаний з коренями pi на площині p залежністю Легко помітити, що нульовому кореню, наприклад, p1=0, відповідає корінь zi=1, а кореням p з негативними дійсними частинами відповідають корені: Тепер можна дати формулювання математичної умови стійкості: імпульсна автоматична система стійка, якщо всі корені її характеристичного рівняння (7) лежать усередині кола одиничного радіуса, побудованого на початку координат комплексної площини z (рис. 1, точки z1, z2,z3, z4, z5 ). Якщо хоча б один з коренів лежить на колі з радіусом R = 1, то система знаходиться на межі стійкості (рис. 2, точка z6). За наявності коренів система хитлива (рис. 1, точка z7). Рисунок 2 – Комплексна площина Z Визначення коренів характеристичного рівняння (7) при m і 3 поєднано з відомими труднощами. Тому на практиці знаходять застосування непрямі оцінки — критерії якості, що дозволяють оцінювати стійкість імпульсних систем без визначення коренів. До імпульсних систем можна застосувати кожен з відомих критеріїв стійкості безупинних систем. Однак для цього попередньо необхідно зробити білінійне перетворення полінома М(z) у поліном М(w) за формулою . (8) Таке перетворення дозволяє відобразити одиничне коло площини Z (рис. 2) у ліву частину комплексної площини p, аналогічну області стійкості безупинних систем на площині p. До характеристичного рівняння М(w) = 0, що також має порядок т, застосовні алгебраїчні критерії стійкості І. А. Вишнєградского і Гурвіца. Оцінимо стійкість двох конкретних систем. Приклад 1. Імпульсна система першого порядку має характеристичне рівняння . Після підстановки (8) одержимо або Система першого порядку стійка, якщо коефіцієнти її характеристичного рівняння позитивні: . Досліджуємо стійкість імпульсної системи з передатною функцією (6) (рис.2). Характеристичні рівняння цієї системи Звідси одержуємо дві умови стійкості: . Друга умова розкриває важливу властивість досліджуваного класу систем: стійкість імпульсної системи залежить не тільки від загального коефіцієнта передачі в розімкнутому стані kv, як це має місце і у безупинних системах, але і від періоду дискретності Т: чим більше Т, тим складніше забезпечити стійкість системи, при незмінному kv.

Приклад 2. Характеристичне рівняння імпульсної системи другого порядку Після переходу до перемінного w одержуємо Система стійка, якщо коефіцієнти її характеристичного рівняння позитивні: Ці три нерівності дозволяють оцінити стійкість імпульсної системи. Досліджують стійкість систем третього і вищих порядків за допомогою критерію Гурвіца. 3. Якість процесів у лінійних імпульсних системах Основні показники якості процесів в імпульсних системах такі ж, як і в безупинних автоматичних системах: час регулювання p, величина перерегулювання і кількість перерегулювань (показники якості перехідного процесу); точність роботи систем у сталих режимах. У чому ж особливості дослідження якості імпульсних автоматичних систем? Оцінюють показники якості перехідного процесу роблять за імпульсною перехідною функцією системи h(пТ) — реакції на одиничну східчасту дискретну функцію Хвх(пТ) — 1(пТ). Зображення реакції системи в смислі Z-перетворення знаходять за (1) Оскільки зображення одиничної дискретної функції то зображення дискретної перехідної функції імпульсної системи Як видно з цієї формули, зображення можна подати в загальному випадку у вигляді відношення двох поліномів. Отже, для того, щоб знайти Н(z), досить знати передатну функцію замкнутої системи Ф(z). Далі, необхідно по зображенню знайти оригінал h ( Т), тобто здійснити операцію зворотного Z-перетворення. Цю задачу часто вирішують методом розкладання функції в степеневий ряд по негативних ступенях z (діленням полінома чисельника на поліном знаменника). Коефіцієнти отриманого ступеневого ряду дорівнюють дискретним значенням імпульсної перехідної функції в моменти часу — пТ. Інший метод вимагає розкладання Н (z) на прості дроби. Розглянемо на прикладі методику оцінки показників якості перехідних процесів імпульсної системи, зображеної на рис. 1, при різних значеннях її параметрів кv і Т. Зображення перехідної функції системи з урахуванням (8) . При kv=1,5 зображення перехідної функції системи У результаті ділення чисельника на знаменник знаходимо: . Коефіцієнти ступеневого ряду визначають такі значення дискретної перехідної функції-оригіналу: і т.д. Графік перехідної функції для цього випадку зображений на рис. 3, а. Аналіз графіка дозволяє визначити показники якості перехідного процесу: p = 5Т сек; s= 50%; п = 4. Очевидно, що для зменшення величини перерегулювання необхідно зменшувати добуток kv. Рисунок 3 – Перехідні функції імпульсної системи 2. При к v =1 зображення перехідної функції системи . Дискрети перехідної функції: h(0)=0; h( )=1; h(2 )=1. З графіка перехідної функції, поданого на рис. 1.б, видно, що при kv = 1 у системі має місце оптимальний по швидкодії перехідний процес, оскільки він завершується за один період дискретності Т без перерегулювання. 3. При kv =0,5 маємо: . Звідси знаходимо: Графік цієї функції, зображений на рис. 1, в, близький до експоненти. Час регулювання в цьому випадку p = 5Тсек. Проведений аналіз дозволяє зробити важливий висновок про те, що показники якості перехідного процесу імпульсної системи істотно залежать від величини добутку коефіцієнта передачі ку на період дискретності .

Некоторые из этих легендарных персонажей, например, Вьяли и Капали, принадлежат тантрическим традициям и входят в перечень 84 "магов", сиддхи. Мадхава проявляет сотерическую функцию алхимии. "Меркуриеву систему не следует рассматривать просто как похвалу этому металлу. Меркурий прямо ведет – через сохранение тела – к высшей цели, освобождению". Освобождение же есть единственная цель индийской философии и мистики; так подтверждается присутствие алхимии в одном ряду с этими духовными дисциплинами. В алхимическом трактате "Расасиддханта", который цитирует Мадхава, говорится: "Освобождение жизненного духа (джива) изложено в меркуриевой системе". В тексте же из "Расарнавы" и в тексте, который Мадхава не называет (anyatrapi), говорится, что в богоугодные поступки зачитывается созерцание ртути, точно так же, как поклонение фаллическим эмблемам Бенареса или любого другого святого места. Эти тексты недвусмысленны: алхимические операции, собранные под названием расаяна, суть скорее действа духовного порядка, чем лабораторные опыты

1. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

2. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

3. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

4. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

5. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

6. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
7. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
8. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

9. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

10. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

11. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

12. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

13. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

14. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

15. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

16. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

17. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

18. Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

19. Оцінка фінансового стану підприємства

20. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

21. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

22. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка
23. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
24. Оцінка майна з метою страхування

25. Економічна оцінка кредитного процесу

26. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

27. Екологія та поведінка плазунів

28. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

29. Економічна оцінка активу балансу підприємства

30. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

31. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

32. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

34. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

35. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

36. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

37. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

38. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
39. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
40. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

41. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

42. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

43. Оцінка доцільності правової охорони

44. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

45. Оцінка персоналу

46. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

47. Оцінка ефективності використання рухомого складу

48. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

50. Оцінка фінансового стану підприємства

51. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

52. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

53. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

54. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
55. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
56. Оцінка стану міської системи м. Рівного

57. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

58. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

59. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

60. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

61. Печінка. Її будова, функції та хвороби

62. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

63. Поняття, форма та функції Конституції України

64. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Роль та функції експресем у художньому тексті

66. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

67. Портфель цінних паперів - сутність та функції

68. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

69. Банки та їх функції

70. Виробнича травма та критерії її оцінки
71. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз
72. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

73. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

74. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

75. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

76. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

77. Правомірна поведінка та історичні типи держав

78. Вибори та види виборчих систем

79. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

80. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

82. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

83. Мікропроцесорна система та її функціонування

84. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

85. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

86. Властивості кальційактивованих та АТФ–індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci морської свинки
87. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.
88. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

89. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

90. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

91. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

92. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

93. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

94. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

95. Міжнародні валютні ринки та їх функції

96. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Кризове явище функціонування та розвитку організації

98. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

99. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.