Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Завдання до розрахункової роботи Розрахункова робота полягає в оцінці кредитоспроможності підприємства з метою вирішення питання про можливість надання йому кредиту банком, оскільки головною умовою забезпечення повернення кредиту є фінансовий стан позичальника. Фінансовий стан підприємства характеризують такі основні показники: обсяг реалізації (товарооборот – для торгових підприємств); показники майнового стану; коефіцієнти фінансової стійкості; показники ділової активності; коефіцієнти ліквідності; відносні показники прибутковості. Для розрахунків використовуються показники, які дають уявлення про фінансову діяльність підприємства-позичальника і якими оперують переважно банки. Розрахунки виконуються згідно з методиками, що викладені на теоретичних заняттях під час вивчення курсу. Необхідні вихідні дані для розрахунків заносяться в таблицю 1 згідно даних джерел їх одержання – ф №1 «Баланс підприємства» та ф №2 «Звіт про фінансові результати підприємства», які додаються до розрахункової роботи у Додатках А та Б відповідно. Після таблиці 1 подають розрахунок показників за звітний та базовий період згідно з наведеною методикою розрахунку. Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до таблиці 2 на основі, якої визначатиметься рейтингова оцінка підприємства. Покращення розрахункового рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників). Якщо є можливість розрахувати усі двадцять показників, то рейтингова оцінка кожного показника становитиме 5%. Якщо певні показники неможливо розрахувати через відсутність даних у звітних матеріалах досліджуваного підприємства, то рейтингову оцінку розрахованих показників необхідно буде скоригувати виходячи із фактичної кількості розрахованих показників. Окрім того, якщо величина значеннь деяких розрахункових показників незміна, або їх значення погіршується, то рейтингова оцінка таких показників становитиме 0%. Набрана сума відсотків сумується. Потім відповідно до набраної суми відсотків підприємству-позичальнику присвоюється рейтинг згідно рейтингової системи наведеної в таблиці 3. Макимальне значення рейтингової оцінки – 100%. Відповідно до отриманих результатів потрібно зробити висновок про можливість надання кредиту підприємству-позичальнику банківською установою, або припинення кредитних відносин з клієнтом на основі таблиці 3. Методичні вказівки та розрахунки 1. Визначається ріст / / або зниження /-/ виручки від реалізації товарної продукції (товарообороту) за звітній період порівняно з попереднім періодом: ∆ЧДр = ЧДрзв – ЧДрб, (1) ∆ЧДр=20966,0–15155,1=5810,9 де ЧДрзв, ЧДрб – чистий дохід від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) відповідно за звітній та попередній період, тис. грн. 2. Визначається коефіцієнт зносу основних засобів – характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості: КЗн = Зн / ПВОЗ, (2) КЗнб=6233,7/248,4=25,1 КЗнз=6745,3/2,2=3066,04 де Зн – вартість зносу основних засобів, тис. грн.; ПВОЗ – первісна вартість основних засобів, тис. грн. 3. Визначається тип фінансової стійкості за звітний та попередній періоди: а) абсолютна стійкість, коли для забезпечення запасів достатньо власних обігових коштів, тобто платоспроможність гарантована: З &l ; ВОК, (3) ВОК=ВК-НА (4) де З – виробничі запаси, тис.

грн.; ВОК – власний оборотний капітал, тис. грн. б) нормальна стійкість, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики, тобто платоспроможність забезпечена: З &l ; ВОК КД, (5) де КД – довгострокові кредити та позики, тис. грн. в) нестійкий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики, тобто платоспроможність порушення, але є можливість її відновити; З &l ; ВОК КД КК, (6) де КК – короткострокові кредити та позики, тис. грн. г) кризовий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів не вистачає «нормальних» джерел їх формування, тобто підприємству загрожує банкрутство: З &g ; ВОК КД КК (7) Б. 5406,4–5307,4=99 З. 6670,1–7305,4= -635,3 Б. 1283,7&g ;99 З. 1603,9&g ;-635,3 4. Визначається коефіцієнт загальної ліквідності – показує можливості погашення поточних зобов’язань за рахунок усіх оборотних активів: Кзл= ОА / ПЗ, (8) Кзлб=4051,0/3894,8=1,04 Кзлз=6726,3/7325,9=0,92 де ОА – сума всіх оборотних активів, тис. грн.; ПЗ – поточні зобов'язання, тис. грн. 5. Визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує наскільки швидко поточні зобов’язання можуть бути погашені швидколіквідними грошовими коштами: Кал = (Гк Во ПФІ) / ПЗ, (9) Калб=18,9/3894,8=0,005 Кал=15,3/7325,9=0,002 де Гк – сума грошових коштів та їх еквівалентів, тис. грн.; Во – векселі одержані, тис. грн.; ПФІ – поточні фінансові інвестиції, тис. грн. 6. Визначається коефіцієнт концентрації власного капіталу – характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність: Кк = ВК / ВБ, (10) Ккб=5406,4/9475,5=0,57 Ккз=6670,1/14031,7=0,48 де ВК – власний капітал, тис. грн.; ВБ – валюта балансу, тис. грн. 7. Визначається коефіцієнт фінансової залежності – обернена величина до коефіцієнта концентрації. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Кз = ВБ / ВК (11) Кзб=9475,5/5406,4=1,75 Кзз=14031,7/6670,1=2,10 8. Визначається коефіцієнт маневреності власних коштів – показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яка капіталізована: Км = ВОК / (ВК КД) (12) Кмб=99/(5406,4 0)=0,02 Кмз= -635,3/(6670,1 0)= -0,1 9. Визначається коефіцієнт структури довгострокових вкладень – дає уяву про те, яку частину основних коштів та інших необоротних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства: Кдв = ДЗ / НА, (13) Кдвб=174,3/5307,4=0,03 Кдвз=35,7 7305,4=0,005 де ДЗ – довгострокові зобов'язання, тис. грн.; НА – необоротні активи, тис. грн. 10. Визначається коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів – характеризує структуру капіталу, його зростання в динаміці показує, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів: Кдз = ДЗ / (ДЗ ВК) (14) Кдзб=174,3/(174,3 5406,4)=0,03 Кдзз=35,7/(35,7 6670,1)=0,005 11. Визначається коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів – характеризує залежність підприємства від його кредиторів: Кс = (ДЗ ПЗ) / ВК (15) Ксб=(174,3 3894,8)/5406,4=0,75 Ксз=(35,7 7325,9)/6670,1=1,10 12.

Визначається коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами: Кзо = ВОК / ОА (16) Кзоб= 99/4051,0=0,02 Кзоз= -635,3/6726,3= -0,09 13. Визначається коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів – характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами: Кнв = НА / ВК (17) Кнвб=5307,4/5406,4=0,98 Кнвз=7305,4/6670,1=1,10 14. Визначається коефіцієнт стійкості економічного зростання – показує якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення додаткового акціонерного капіталу: Ксез = (ЧП – Д) / ВК, (18) Ксезб =1391,2/6670,1=0,21 Ксезз = 1263,7/5406,4=0,23 де ЧП – чистий прибуток підприємства, тис. грн.; Д – дивіденди, що виплачуються акціонерам. 15. Коефіцієнт фінансового ризику – показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу: Кр = ЗК / ВК, (19) ЗК= ДЗ ПЗ (20) Б. ЗК=174,3 3894,8=4069,1 З. ЗК=35,7 7325,9=7361,6 Крб=4069,1/5406,4=0,75 Крз=7361,6/6670,1=1,10 де ЗК – залучений капітал, тис. грн. 16. Запас фінансової стійкості – показує суму виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства: ЗФС = ЧДр – ПВ/ПВМД, (21) ПВ=Ав Вз (22) ПВМД=(ПВ Пр)/ЧДр (23) де ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн.; ПВМД – питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації, частки одиниць 17. Визначається рентабельність основної діяльності – характеризує прибутковість виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг): Рос = Пр / (Ср Ав Зв), (24) де Пр – прибуток від реалізації продукції, тис. грн.; Ср – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.; Ав – адміністративні витрати, тис. грн.; Зв – витрати на збут продукції, тис. грн. Росб Росз 18. Визначається рентабельність продажу продукції: Рпр = Пр / ЧДр (25) Рпр = 16935,7/15155,1=1,12 Рпр = 23476,6/20966,0=1,12 19. Визначається тривалість одного обороту оборотних засобів – характеризує час у днях необхідний для здійснення всіх стадій кругообороту. Прискорення оборотності сприяє вивільненню оборотних засобів, а сповільнення – додатковому їх залученню: Тоб = 365 ОАн / ЧДр, (26) Тобб=365 (1283,7 195,6)/15155,1=35,6 Тобз=365 (1603,9 127,1)/20966,0=30,1 де Оан – сума нормованих оборотних активів, тис. грн. 20. Визначається період погашення дебіторської заборгованості – характеризує час у днях необхідний для погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: Тобдз = 365 ДЗт / ЧДр, (27) Тобдзб=365 167,8/15155,1=4,04 Тобдзз=365 178,6/20966,0=3,11 де ДЗн – сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, тис. грн. Таблиця 1 – Дані для оцінки кредитоспроможності приватного підприємства ВАТ «Будівельні матеріали» Показник Джерело Фактичне значення показника Базовий період Звітній період 1. Чистий дохід від реалізації товарної продукції, тис. грн. Ф. №2 15155,1 20966,0 2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Ф. №2 11965,8 16931,0 3. Адміністративні витрати, тис. грн. Ф. №2 1054,2 1472,9 4. Витрати на збут, тис. грн. Ф. №2 196,2 209,7 5. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. Ф. №2 18186,1 25159,2 6. Чистий прибуток, тис.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Оцінка фінансового стану підприємства

2. Оцінка фінансового стану підприємства

3. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

4. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

5. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

6. Економічна оцінка активу балансу підприємства
7. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
8. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

9. Аналіз фінансового стану підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

12. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

13. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

14. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

15. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

16. Фінансовий стан підприємства

Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

18. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

19. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

20. Покращення фінансового стану підприємства

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

25. Попередній фінансовий аналіз підприємства

26. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

27. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

28. Оцінка стану менеджменту в організації

29. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

30. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

31. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

32. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

33. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

34. Фінансова діяльність підприємства

35. Фінансова санація та банкрутство підприємства

36. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

37. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

38. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
39. Оцінка стану міської системи м. Києва
40. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

41. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

42. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

43. Аналіз фінансового стану підприєсвта

44. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

45. Фінансова санація підприємства

46. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

47. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

48. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

50. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

51. Інформаційні системи і технології підприємства

52. Планування діяльності підприємства

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

54. Корпоративні підприємства
55. Планування діяльності підприємства
56. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

57. Фінанси підприємства контрольна

58. Інноваційна діяльність підприємства

59. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

60. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

61. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

62. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

63. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

64. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Управління утворенням прибутку підприємства

66. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

67. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

68. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

69. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

70. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
71. Оцінка майна з метою страхування
72. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

73. Економічна оцінка кредитного процесу

74. Автомазація виробничих процесів підприємства

75. Експертна оцінка земель

76. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

77. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

78. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

79. Витрати підприємства

80. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Облік активної частини балансу підприємства

82. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

83. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

84. Організація і методика аудиту доходів підприємства

85. Організація обліку власного капіталу підприємства України

86. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
87. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
88. Аналіз та аудит фінансового стану

89. Аудит підприємства

90. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

91. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

92. Правовий статус приватного підприємства

93. Реєстрація приватного підприємства

94. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

95. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

96. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

98. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

99. Структура й оцінка економічної інформації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.