Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правова організація працевлаштування громадян

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Міжгалузевий інститут управління Кафедра цивільно-правових дисциплін КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : Трудове право на тему : Правова організація працевлаштування громадян Виконала : студентка IV курсу Групи ПД-4.1 Кіяніцина О. С. Перевірив : Професор Бура Н.А. Київ – 2006 План Вступ I.Поняття та організаційні форми працевлаштування.4 II.Нормативно-правові акти по працевлаштуванню громадян .6 III.Органи , які забезпечують зайнятість населення .9 IV.Порядок проведення працевлаштування громадян .16 V. Державні гарантії працевлаштування населення .28 Висновок Список використаної літератури Вступ Життя людини в суспільстві тісно пов’язане з її трудовою діяльністю , спрямованою на отримання й використання матеріальних благ . Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини . Тому таке важливе право, як право на працю знаходить своє формулювання у Конституції України . Зокрема статтею 43 Конституції України визначено, що кожен громадянин Ук­раїни має право на працю. Це означає наявність мож­ливості для кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджуєть­ся, можливості вільно обирати вид діяльності, про­фесію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і бажань. «Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-техніч­ного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.» Це положення Кон­ституції в загальних рисах визначає державну політи­ку в сфері забезпечення зайнятості і гарантій реалі­зації права громадян на працю. Правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України визначає Закон Украї­ни «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року зі змінами і доповненнями, інші законодавчі акти, прий­няті відповідно до цього закону, а також глава ІП-А Кодексу законів про працю «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників». I. Поняття та організаційні форми працевлаштування Поняття працевлаштування розрізняється в широкому і вузькому значеннях . Працевлаштування – це система організаційних, економічних, та правових заходів, направлених на забезпечення трудової зайнятості населення. У широкому значенні працевлаштування об’єднує всі форми трудової діяльності, що не суперечать законодавству , включаючи самостійне забезпечення себе роботою , в тому числі індивідуальну трудову діяльність, підприємство, фермерство. У вузькому значенні під працевлаштуванням розуміють такі форми трудової діяльності , які встановлюються при сприянні органів держави або недержавних організацій на основі ліцензування. Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством, у тому числі і не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Примушування до праці в будь-якій формі не допускається. Добровільна незайнятість громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності.

В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які проживають на її території на законних підставах. працюють за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном; громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підпри­ємців, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, які беруть участь у виробництві; обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в державних органах та об'єд­наннях громадяни; проходять службу в Збройних Силах, Службі безпеки, Прикордонних військах, військах внутрішніх справ і цивільної оборони, інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, альтернативну (невійськову) службу; направлені на виконання оплачуваних громадських ро­біт; проходять професійну підготовку, перепідготовку і підви­щення кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних середніх загальноосвітніх школах, професійних навчаль­но-виховних і вищих навчальних закладах; працюючі громадя­ни інших країн, які тимчасово перебувають в Україні, викону­ють функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств і місій. Цей перелік не є вичерпним , оскільки законодавством можуть передбачатись й інші категорії зайнятого населення1 . З норм трудового законодавства України можна визначити такі організаційно-правові форми працевлаштування громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства: а)укладення громадянами трудових договорів в індивідуальному порядку; б)укладення громадянами трудових договорів при організованому наборі; в)переведення працівників за їхньою згодою на інші підприємства, організації, установи; г)укладення трудового договору за направленням Державної служби зайнятості України; д) укладення громадянами трудових договорів за сприяння суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються посередництвом у працевлаштуванні громадян . Право кожного громадянина — розпоряджатися своїми здібностями до праці. Відносини між державою і громадянами з приводу зайнятості основуються на захисті і гарантуванні права кожного з них на працю. I. Нормативно-правові акти по працевлаштуванню громадян Трудові відносини за своєю природою є досить складними , а тому регулюються за допомогою численних нормативних актів як національного так і міжнародного права . У Конституції України , зокрема статтею 43 визначено, що кожен має право на працю , і держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відпо­відно до суспільних потреб . Наступним нормативно – правовим актом є Кодекс законів про працю, він визначає правові засади , гарантії здійснення громадянами України їх конституційного права на працю та розпоряджатись своїми здібностями до продуктивної праці . Окремі положення, які віднесені до законодавства про зай­нятість, містяться у главі ПІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників».

Основу національного законодавства про зай­нятість становить Закон України «Про зайнятість населення», який був прийнятий Верховною Радою України 1 березня 1991 року (з подальшими змінами та доповненнями). В ньому чітко вказані права та обов’язки державної служби зайнятості, державні гарантії права на вибір професії та виду діяльності , викладені основні принципи державної політики зайнятості населення, регулювання та організація зайнятості, визначення підходящої роботи та інші важливі питання . Суттєве значення для регулювання відносин зайнятості мають також підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, відповідні укази Пре­зидента України, постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни, нормативно-правові акти Міністерства праці та соціальної політики України та деяких інших цент­ральних органів виконавчої влади. Питанню працевлаштування багато уваги приділено і у міжнародно-правових актах , серед яких слід згадати Загальну декларацію прав людини прийнятою Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року , в якій сказано, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи та на захист від безробіття. У свою чергу, статтею 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, прийнятого Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, передбачено, що держави, які беруть участь у цьому пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки для забезпечення цього права. Заходи, яких повинні вжити держави — учасники цього пакту з метою повного здійснення такого права, включають програ­ми професійно-технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягнення продуктивної зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні й еко­номічні свободи людини. У свою чергу, Європейська соціальна хартія вста­новлює, що з метою здійснення права на працю її учасники зобов'язуються: вважати однією зі своїх найголовніших цілей і одним із найголовніших обо­в'язків досягнення і підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досяг­нення повної зайнятості; ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає; створювати безкоштовні служби пра­цевлаштування для всіх працівників або забезпечи­ти їх функціонування; забезпечувати належну про­фесійну орієнтацію, підготовку та перекваліфікацію або сприяти їм. Крім цього, сьогодні важко собі уявити законо­давство про зайнятість без таких міжнародно-право­вих актів, як конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці (МОП),які встановлюють міжнародні стандарти у сфері працевлаштування та зайнятості . Серед них можна згадати Конвенцію № 2 «Про безробіття» 1919 року, Конвенцію №29 «Про примусову чи обо­в'язкову працю» 1930 року, Конвенцію № 105 «Про ліквідацію примусової праці» 1957 року, Конвенція 1958 р. № 111 &l ;Про дискримінацію в галузі праці і зайнятості&g ;, Конвенцію № 122 «Про політику у галузі зайнятості» 1964 року, Конвенцію № 142 «Про професійну орієнтацію і про­фесійну підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» 1975 року, Конвенцію № 159 «Про профе­сійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» 1983 року, які ратифіковані Україною.

Висока мораль укранця, тверда вра в Бога давали йому силу жертвувати життям свом, але не життям нших людей. Щоб х порятувати, укранець мг погодитися на власну смерть, служити ворогов Московщин. Сво фзично смерт вн уже не боявся: божеволв, або накладав на себе руки. Або з великими душевними муками спускався до морально безодн, як П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, О. Корнйчук та нш. Свдомсть сво духовно смерт вбила творчий дух багатьох тичин. Москвини нстинктивно передчувають розпад СРСР  в розпуц хапаються за доноси, переврку, нагляд  кари. Московська мперя СРСР тисячократно збльшила кльксть полтично полц. За пдрахунком ¶нтерполу (Мжнародна Полцйна Органзаця) один полцай припада: в Англ на 400 громадян, у Франц на 347, у США на 340, у Захднй Нмеччин на 294, в ¶тал на 238, в Австр на 220. Мнстр полц в СРСР ¶. Щолоков писав у «Правде», що в СРСР один полцай припада на кожн 40 громадян. ГОСПОДАРСЬКА БЕЗПОРАДН¶СТЬ М. Салтиков-Щедрн писав: «Самодури дуже любили наводити всюди порядок

1. Правова організація працевлаштування громадян

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

3. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

4. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

5. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

6. Правове забезпечення організації лісового господарства
7. Суспільна організація життя слов
8. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

9. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

10. Організація праці менеджера

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Організація оплати праці на підприємстві

14. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

15. Організація обліку грошових коштів

16. Організація евакуаційних заходів

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

18. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

19. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

20. Організація банківської справи

21. Організація біржової торгівлі

22. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
23. Організація діяльності "ПриватБанку"
24. Організація кредитної роботи в комерційному банку

25. Організація та планування кредитування

26. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

27. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

28. Організація будівельного майданчика

29. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

30. Організація робочого місця бухгалтера

31. Рівні організації організму людини

32. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

33. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

34. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

35. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

36. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

37. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

38. Внутрішній аудит організації
39. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
40. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

41. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

42. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

43. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

47. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

48. Організація документування господарських операцій

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Організація і методика аудиту грошових коштів

50. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

51. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

52. Організація облікової політики підприємства

53. Організація обліку в магазині "Світанок"

54. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
55. Організація обліку доходів
56. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

57. Організація обліку на підприємстві

58. Організація обліку орендних операцій

59. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

60. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

61. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

62. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

63. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

64. Організація управлінського обліку

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

65. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

66. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

67. Ревізійні комісії підприємств і організацій

68. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

69. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

70. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
71. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
72. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

73. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

74. Організації (органи) господарського керівництва

75. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

76. Організація захисту державної таємниці в Росії

77. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

78. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

79. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

80. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

82. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

83. Організація баз даних

84. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

85. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

86. Військова організація Запорізької Січі
87. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
88. Поява робітничих організацій в Україні

89. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

90. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

91. Організація роботи шкільної їдальні

92. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

93. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

94. Інформаційне забезпечення діяльності організації

95. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

96. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

97. Організація маркетингових досліджень в туризмі

98. Організація обслуговування бенкету у кафе

99. Організація реклами в Інтернеті

100. Організація роботи підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.