Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Недостатки закона о выборах народных депутатов Украины

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

За­кон Укра­ї­ни &quo ;Про ви­бо­ри на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни&quo ; при­йня­тий Вер­хо­в­ною Ра­дою Укра­ї­ни 24 ве­ре­с­ня 1997 р. і від­по­ві­д­но до стат­ті 55 цьо­го За­ко­ну та Стат­ті 94 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни на­би­рає чин­но­с­ті з дня опу­б­лі­ку­ван­ня. Цей За­кон є не­кон­с­ти­ту­цій­ним, оскіль­ки він не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Ві­до­мо­с­ті Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни (ВВР) 1996, № 30, ст. 141), зо­кре­ма та­ким її по­ло­жен­ням: Стат­тя 22. Пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на, за­крі­п­ле­ні ці­єю Кон­с­ти­ту­ці­єю, не є ви­чер­п­ним. Кон­с­ти­ту­цій­ні пра­ва і сво­бо­ди га­ран­ту­ю­ть­ся і не мо­жуть бу­ти ска­со­ва­ні. При при­йня­ті но­вих за­ко­нів або вне­сен­ні змін до чин­них за­ко­нів не до­пу­с­ка­є­ть­ся зву­жен­ня змі­с­ту та об­ся­гу іс­ну­ю­чих прав і сво­бод. Стат­тя 36. Ні­хто не мо­же бу­ти при­му­ше­ний до всту­пу в будь-­яке об'єд­нан­ня гро­ма­дян чи об­ме­же­ний у пра­вах за на­ле­ж­ність або не­на­ле­ж­ність до по­лі­тич­них пар­тій або гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій. Стат­тя 38. Гро­ма­дя­ни ма­ють пра­во бра­ти участь в упра­в­лін­ні дер­жа­в­ни­ми спра­ва­ми, у все­ук­ра­їн­сь­ко­му та мі­с­це­во­му ре­фе­рен­ду­мах, ві­ль­но оби­ра­ти і бу­ти об­ра­ни­ми до ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня. Стат­тя 71. Ви­бо­ри до ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня є ві­ль­ни­ми і від­бу­ва­ю­ть­ся на ос­но­ві за­галь­но­го, рі­в­но­го і пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва шля­хом та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня. Стат­тя 76. Кон­с­ти­ту­цій­ний склад Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни - чо­ти­ри­ста п'ят­де­сят на­род­них де­пу­та­тів, які оби­ра­ю­ть­ся на ос­но­ві за­галь­но­го, рі­в­но­го і пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва шля­хом та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня стро­ком на 4 ро­ки. 1. За­кон не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Стат­ті 71, 76) в ча­с­ти­ні про­ве­ден­ня ви­бо­рів на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни на ос­но­ві &quo ;рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва&quo ;. За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни що­до ви­су­нен­ня кан­ди­да­том у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­дер­жа­в­но­му і од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чих окру­гах. Як­що при ви­су­нен­ні в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі пра­во гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни на ви­су­нен­ня ре­а­лі­зу­є­ть­ся як че­рез пар­тії, бло­ки пар­тій, так і шля­хом са­мо­ви­су­нен­ня, то ви­су­нен­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­дер­жа­в­но­му окру­зі мо­ж­ли­ве, від­по­ві­д­но до Стат­ті 22 За­ко­ну, ли­ше че­рез пар­тії, бло­ки пар­тій. Ме­ха­нізм ви­су­нен­ня не­за­ле­ж­них кан­ди­да­тів, по­за пар­ті­я­ми, бло­ка­ми пар­тій, са­мо­ви­су­нен­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі від­су­т­ній. Тобто, ви­су­нен­ня кан­ди­да­тів у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі поста­в­ле­но в за­ле­ж­ність ви­клю­ч­но від рі­шень пар­тій. Це не тіль­ки дис­кри­мі­нує аб­со­лю­т­ну біль­шість гро­ма­дян Укра­ї­ни, які не ма­ють жо­д­но­го від­но­шен­ня до пар­тій, у ре­а­лі­за­ції їх кон­с­ти­ту­цій­но­го пра­ва &quo ;ві­ль­но.

бу­ти об­ра­ним до ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди&quo ; (Стат­тя 38 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни), оскіль­ки обу­мо­в­лює її рі­шен­ня­ми пар­тій, бло­ків пар­тій, а й є фа­к­ти­ч­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­ної за­бо­ро­ни об­ме­жен­ня гро­ма­дян у пра­вах у зв'яз­ку з не­за­ле­ж­ні­с­тю до пар­тій (Стат­тя 36 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни). Не­рі­в­но­цін­ний, не­рі­в­но до­сту­п­ний, не­од­на­ко­вий по­ря­док ви­су­нен­ня кан­ди­да­тів у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му і од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­гах, а та­кож не­рі­в­ні пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни у зв'яз­ку з їх від­но­шен­ням до пар­тій, бло­ків пар­тій на ви­су­нен­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му є оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни). За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни в ба­ло­ту­ван­ні в кіль­кох ви­бор­чих окру­гах. Один, від­по­ві­д­но до п.3 Стат­ті 21 За­ко­ну, мо­же ба­ло­ту­ва­ти­ся од­но­ча­с­но в двох окру­гах - ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­дер­жа­в­но­му і од­но­ман­да­т­но­му, а ін­ший - ли­ше в од­но­му, од­но­ман­да­т­но­му. Адже як­що гро­ма­дя­ни­на не ви­су­ну­то в кан­ди­да­ти в де­пу­та­ти в спи­с­ку пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку, то він має мо­ж­ли­во­с­ті ви­су­ну­ти­ся (шля­хом, зо­кре­ма, са­мо­ви­су­ван­ня) ли­ше в од­но­му од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, оскіль­ки не іс­нує ме­ха­ні­з­му ви­су­нен­ня до ба­га­то­ман­да­т­но­го за­галь­но­на­ці­о­наль­но­го окру­гу не­за­ле­ж­них кан­ди­да­тів, по­за пар­ті­я­ми, са­мо­ви­су­нен­ня. Од­но­ча­с­не ба­ло­ту­ван­ня од­них кан­ди­да­тів ли­ше в од­но­му ви­бор­чо­му окру­зі (без мо­ж­ли­во­с­ті ба­ло­ту­ва­ти­ся в двох), а ін­ших - од­но­ча­с­но в двох ви­бор­чих окру­гах (тобто, з &quo ;під­ст­ра­хов­кою&quo ;) є оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни). За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­не пра­во для гро­ма­дян укра­ї­ни бу­ти об­ра­ним у ме­жах од­но­го спи­с­ку кан­ди­да­тів від пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку. При од­на­ко­вій кіль­ко­с­ті го­ло­сів ви­бор­ців за цей спи­сок кан­ди­да­тів в ці­ло­му - що­до, по су­ті, ко­ж­но­го кан­ди­да­та в спи­с­ку (без жо­д­но­го ди­фе­ре­н­ці­ю­ван­ня або ад­ре­су­ван­ня цих го­ло­сів), - кан­ди­да­ти, які за­йма­ють рі­з­ні мі­с­ця в по­ряд­ку роз­та­шу­ван­ня кан­ди­да­тів у спи­с­ку по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку пар­тій, ма­ють рі­з­ні мо­ж­ли­во­с­ті одер­жан­ня ман­да­та до вста­но­в­ле­но­го Стат­тею 43 За­ко­ну по­ряд­ку по­ру­шен­ня кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни) стає оче­ви­д­ним, ко­ли по­рі­в­ня­ти &quo ;рі­в­ність&quo ; прав на об­ран­ня де­пу­та­том у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі кан­ди­да­тів, які роз­та­шо­ва­ні під № 1 і № 225 од­но­го пар­тій­но­го спи­с­ку. За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні пра­ва для гро­ма­дян укра­ї­ни що­до вра­ху­ван­ня їх­ньо­го во­ле­ви­я­в­лен­ня при роз­по­ді­лі ман­да­тів у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі.

Вста­но­в­ле­но п.6 Стат­ті 43 За­ко­ну 4% - на ме­жа для уча­с­ті спи­с­ків кан­ди­да­тів пар­тій, бло­ків пар­тій у роз­по­ді­лі ман­да­тів фа­к­ти­ч­но по­ді­ляє го­ло­си ви­бор­ців, від­да­ні за той чи ін­ший спи­сок, на дві ка­те­го­рії з не­рі­в­ним спо­со­бом їх вра­ху­ван­ня. Од­ні го­ло­си (що скла­ли біль­ше 4% го­ло­сів за спи­сок від за­галь­ної кіль­ко­с­ті го­ло­сів) вра­хо­ву­ю­ть­ся і да­ють під­ста­ви для одер­жан­ня про­по­р­цій­ної кіль­ко­с­ті ман­да­тів, а ін­ші го­ло­си (ме­н­ше 4% го­ло­сів за спи­сок від за­галь­ної кіль­ко­с­ті го­ло­сів) не тіль­ки не да­ють пра­ва на одер­жан­ня про­по­р­цій­ної кіль­ко­с­ті ман­да­тів, а біль­ше то­го, фа­к­ти­ч­но ви­ко­ри­с­то­ву­ю­ть­ся (че­рез ме­ха­нізм пе­ре­роз­по­ді­лу ман­да­тів, вста­но­в­ле­ний п.п.10-12 Стат­ті 43 За­ко­ну) для роз­по­ді­лу ман­да­тів між спи­с­ка­ми кан­ди­да­тів, які ці го­ло­си не отри­му­ва­ли. Тобто, будь-­який про­цен­т­ний ба­р'єр для вра­ху­ван­ня го­ло­сів ви­бор­ців і ме­ха­ні­з­ми пе­ре­роз­по­ді­лу &quo ;за­ли­ш­ко­вих&quo ; ман­да­тів є оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни). За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни як ви­бор­ців що­до одер­жан­ня ін­фор­ма­ції про кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в од­но­ман­да­т­них і ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чих окру­гах. а) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, окру­ж­на ви­бор­ча ко­мі­сія пу­б­лі­кує по­в­ні ві­до­мо­с­ті про за­ре­є­с­т­ро­ва­них кан­ди­да­тів (п.6 Стат­тя 25 За­ко­ну), то в ін­шо­му ви­пад­ку, в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, - Цен­т­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія пу­б­лі­кує ли­ше &quo ;спи­сок кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти&quo ; (п.4 Стат­ті 24 За­ко­ну). б) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, окру­ж­на ви­бор­ча ко­мі­сія ви­го­то­в­лює за ра­ху­нок ко­ш­тів Дер­жа­в­но­го бю­джета ви­бор­чий пла­кат у кіль­ко­с­ті 2000 при­мі­р­ни­ків, де крім пе­ред­ви­бо­р­ної про­гра­ми обо­в'яз­ко­во вмі­щу­є­ть­ся на 2 сто­рін­ках ав­то­бі­о­г­ра­фія кан­ди­да­та (п.п.1-3 Стат­ті 34 За­ко­ну), то в ін­шо­му ви­пад­ку, в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, - Цен­т­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія ви­го­то­в­лює за ра­ху­нок ко­ш­тів Дер­жа­в­но­го бю­джета ви­бор­чий пла­кат у кіль­ко­с­ті по­над 150000 при­мі­р­ни­ків, де вмі­щу­є­ть­ся ли­ше текст, по­го­дже­ний з по­лі­тич­ною пар­ті­єю, без ви­мо­ги пу­б­лі­ка­ції ві­до­мо­с­тей про кан­ди­да­тів спи­с­ку по­лі­тич­ної пар­тії (п.п.1, 3 Стат­ті 33 За­ко­ну). в) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, до ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня вно­ся­ть­ся по­в­ні ві­до­мо­с­ті про ко­ж­но­го кан­ди­да­та (п.4 Стат­ті 40 За­ко­ну), то в ін­шо­му ви­пад­ку, в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, - та­кі ві­до­мо­с­ті вно­ся­ть­ся до ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня ли­ше що­до п'я­ти кан­ди­да­тів з 225-ти, вне­се­них до спи­с­ка (п.3

Поэтому УС должен будет принять на себя функции высшей государственной власти, выбрав из своего состава законодательную, утвердив исполнительную и проведя реформу судебной власти. При этом сам УС должен стать исключительным, «одноразовым» органом власти, основная цель которого подготовка или принятие Конституции России. Его роль исчерпывается с проведением выборов по новой Конституции. 4.PПоэтому самым приемлемым для выборов самого УС из современных российских законов будет являться либо закон о выборах народных депутатов России 1990Pг., либо акт, составленный на его основе. Основные причины: депутаты, избираются непосредственно народом, а не в результате партийных махинаций (что не препятствует выдвижению кандидатов от партий), максимально широкое представительство, лучшая защищенность выборного процесса от влияния СМИ, репутация единственных честных выборов, проведенных в современной России. Разумеется, организация каких-либо голосований нынешним Центризбиркомом недопустима в принципе: его превращение из директивного в статистический орган и создание системы децентрализованных временных избирательных комиссий главное условие честных выборов в России. 5.PВторое условие: при нынешней предельно коррумпированной судебной системе России проведение политической реформы и, в частности, разрешение выборных противоречий невозможно

1. Народные депутаты Украины

2. Народное хозяйство Украины

3. «Народный депутат»

4. История народного хозяйства Украины и зарубежных стран

5. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

6. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій
7. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года
8. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

9. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

10. Создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

11. Порядок действия Закона Украины «Об охране труда»

12. Закон Украины Про милицию

13. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

14. Закон Украины о разрешённой деятельности в сфере использования ядерной энергии

15. Украина ХХІ века: верховенство права или верховенство закона

16. Организационно-правовые формы предприятий в Республике Беларусь: сравнительный анализ преимуществ и недостатков; выбор и обоснование

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

18. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

19. Билеты по географии Украины за 11 класс

20. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

21. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

22. Флора и фауна Украины
23. Топливно-энергетический комплекс Украины
24. Пищевая промышленность Украины

25. Социально-экономическое развитие современной Украины

26. Бюджет Украины на 1997 г.

27. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

28. Государственный бюджет Украины

29. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

30. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

31. Финансы Украины

32. Частная собственность /Украина/

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Адвокатура на Украине

34. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

35. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

36. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

37. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

38. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины
39. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
40. Украина

41. Формирование многопартийности в Украине

42. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

43. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

44. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

45. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

46. Банки и их роль в экономике Украины

47. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

48. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

50. Регламент Верховного Совета Украины

51. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

52. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

53. Развитие лизинга на Украине

54. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран
55. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине
56. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

57. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

58. Современная законодательная база Украины в области страхования

59. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

60. Конституция - основной закон государства

61. Порядок выборов Президента Российской Федерации

62. Конституция, как Основной Закон РФ

63. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

64. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

66. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

67. Право коллективной собственности на Украине

68. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

69. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

70. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/
71. Развитие малого бизнеса на Украине
72. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

73. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

74. Апелляционный суд в судебной системе Украины

75. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

76. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

77. Наследование по закону согласно римскому частному праву

78. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

79. Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

80. Право и закон: грани соотношения

Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая

81. Проблемы законности в Российской Федерации

82. Охрана труда (лекции, Украина)

83. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

84. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

85. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

86. Народные традиции в современном костюме
87. Специфика народного орнамента русских
88. Культура на Украине в 40-50-ые годы

89. Специфика народного орнамента русских

90. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)

91. Украинские народные думы

92. Этический выбор литературного поколения 60-х

93. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"

94. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

95. Министр просвещения граф С. С. Уваров. Самодержавие, Православие, Народность

96. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

97. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

98. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

99. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.