Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Перша стадія першого етапу здійснення ЗТО – маркетингове дослідження – передбачає вивчення комплексу характеристик та даних, які визначають властивості світового ринку або ринків окремих географічних регіонів чи певних країн, а саме: Вивчення ринкового підприємницького середовища на зовнішніх ринках (ЗР), яке передбачає аналіз демографічних, природних, економічних, науково-технічних, політико-правових, культурних та соціальних факторів розвитку світових ринків (СР). Саме умови підприємницького та ринкового середовища зарубіжних країн досліджуються у першу чергу при виборі найбільш перспективного ринку збуту своєї продукції або придбанні необхідних імпортних товарів. Вивчення вимог СР або ЗР до товару, тобто вимог покупців зарубіжних держав до споживчих властивостей продукту та відповідного набору послуг, які супроводжують продаж і споживання товару. Для українського продавця та виробника ці вимоги з боку покупців та споживачів товару є складовими його конкурентоспроможності. Тому слід приділяти особливу увагу визначенню рівня конкурентоспроможності продукції, яка випускається, та її відповідності характеру запитів конкретного ринку і його сегментів. Вивчення місткості та характеру ЗР, еластичності попиту на ньому. Саме ці показники визначають можливі перспективи збуту продукції, динаміки продажів та особливості маркетингових заходів, необхідних для успішного просування товарів. Спостереження за рівнем світових цін та тенденціями їх зміни. Для цього складаються таблиці руху цін та їх індексів, будуються графіки, екстраполюються тренди попередніх періодів на майбутній розвиток цінових рівнів, даються прогноз та оцінка рівня динаміки цін на роки вперед. Дослідження фірмової структури ринку та складу закордонних партнерів, а саме: споживачів, посередників, постачальників, конкурентів. Важливо виявити не тільки активних покупців товарів та послуг, а й потенційних фірм-нейтралів, які ще не виявили зацікавленості відносно даного товару, але можуть розглядатись як потенційні покупці і при належній організації ринкових дій продавця мають шанси стати його активними партнерами. Відносно кожної фірми залежно від її приналежності до тієї чи іншої групи проводяться дослідження ступеня її надійності, платоспроможності, конкурентних слабкостей та переваг тощо. Маркетинговий аналіз ступеня та характеру ринкової конкуренції, методів маркетингової роботи конкурентів, їх товарної, цінової, збутової політики, реклами та політики стимулювання продажів, кадрової політики. Дослідження форм роботи, які прийняті у торговій практиці по даному товару на даному ринку та його сегментах. Спеціалістів у сфері ЗЕД цікавить, прямо чи непрямо здійснюється більшість угод купівлі-продажу на даному ЗР, які форми посередницьких угод типові для нього, які види угод можна застосовувати на даному ринку, які форми торгівлі використовуються тощо. Визначення особливостей споживчих пріоритетів та психологія поведінки покупців даного товару на ЗР, основних причин, мотивів прийняття рішень іноземними споживачами про купівлю конкретних товарів (як наших, так і конкурентів).

Побудова схеми процесу прийняття рішення про покупку; характеристика національних особливостей проведення іноземними партнерами комерційних та технічних Вивчення зарубіжного ринкового середовища передбачає аналіз комплексу умов організації бізнесу за межами своєї країни у конкретному ринковому просторі – як у світовому або регіональному, так і в межах окремої іноземної держави. У сучасних умовах зарубіжне ринкове середовище відрізняється значною рухомістю, турбулентністю та не піддається активному впливу з боку окремої, тим більше невеликої за розмірами фірми. Аналіз зарубіжного ринкового середовища є важливим не тільки у процесі пошуку найбільш вигідних та оптимальних для бізнесу сегментів ринку, а й при розробці оперативних та стратегічних планів діяльності фірми на вже освоєних ринках. Існує 8 груп факторів (елементів) зовнішнього підприємницького макросередовища. Демографічні, які зв'язані з характеристикою населення відповідного ЗР або його сегмента. Вони включають такі показники: чисельність населення та його статевовікова піраміда; густота населення; рівень та темпи народжуваності і смертності населення; рівень старіння населення; рівень міграції населення; питома вага міського та сільського населення; зміни в уявленні про сім'ю та її характер тощо. Природно-географічні та екологічні, які представлені, головним чином, кліматичними і ресурсними умовами конкретного регіону. У цій частині ринкового середовища велике значення має завдання забезпечення не тільки оптимальних природних і ресурсних умов бізнесу, а й екологічного захисту при організації та веденні ЗЕД, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Економічні, які визначені темпами економічного росту та обсягами виробництва і торгівлі відповідних зарубіжних країн та регіонів, рівнем та розподілом поточних доходів, витрат та заощаджень населення, можливостями використання кредиту тощо. Науково-технічні, які формуються умовами розвитку НТП, включаючи: обсяги державних та приватних капіталовкладень у розвиток науки і техніки; кількість вчених, винахідників та обсяг запатентованих ними винаходів і вдосконалень; популярність та оснащеність науково-технічних інститутів і лабораторій тощо. Політичні, які включають: політичну стабільність або нестабільність; зміст урядових програм та програм провідних партій і політичних угруповань; основна спрямованість та характер державного регулювання економічного життя, експортно-імпортної діяльності та діяльності іноземних суб'єктів тощо. Правові норми, які регулюють підприємництво у рамках конкретного ринку та забезпечують: умови для економічних контактів з іноземними партнерами; захист національних інтересів; контроль за дотриманням стандартів якості та безпеки товарів; охорону навколишнього середовища тощо. Культурні, які визначають індивідуалізацію запитів представників закордонних фірм, зарубіжних споживачів відносно іноземних товарів та послуг і зв'язані з такими характеристиками: рівень освіти та професіоналізм; ступінь прихильності основним традиційним культурним цінностям; релігійні уявлення; відношення до світобудови, природи, суспільства; самооцінка; схильність до впливу субкультурних факторів та референтних груп; життєва позиція; стиль та спосіб життя тощо.

Соціальні фактори, які відображають ступінь полюсності або згладженості відмінностей у соціально-економічному стані окремих груп населення, рівень соціальної стабільності, характер соціальних конфліктів та соціальної боротьби тощо, і характеризуються: станом окремих соціальних прошарків зарубіжного суспільства; розподілом зарубіжного суспільства за приналежністю до різних класів та груп. До факторів зовнішнього підприємницького мікросередовища належать: Споживачі. Конкуренти. Посередники. Постачальники. Контактні аудиторії, під якими розуміються організації та установи, а також соціальні групи, які не є прямими партнерами по бізнесу, але представляють інтерес, оскільки можуть забезпечити підприємницький успіх самої фірми та здатні впливати на реалізацію поставлених нею цілей. До них належать: банківські та кредитні організації, фонди, страхові, інвестиційні та брокерські компанії; засоби масової інформації: телекомпанії, радіостанції, видавництва газет та журналів тощо; державні установи: уряд та його апарат, міністерства та відомства, такі як міністерство економіки, міністерство фінансів, міністерство юстиції, міністерство торгівлі, державні митні та податкові служби, державні санітарні установи тощо; громадські організації: політичні партії, товариство &quo ;зелених&quo ;, товариство захисту прав споживачів тощо; місцеві органи влади: мерії, префектури, апарати представників президента тощо; широка громадськість, точка зору якої, формуючи суспільний імідж та престиж фірми у цілому, здатна забезпечити успіх її діяльності. У зв'язку з цим для фірми важливо не тільки вивчати специфіку елементів ринкового середовища та забезпечити їх оптимальне сполучення, а й відповідно на нього впливати, у чому неабияку роль відіграє відділ по зв'язках з громадськістю, або публік рілейшнз, який надає належну інформацію про цілі та характер діяльності фірми. Вивчення вимог світового ринку або зовнішнього ринку до товару Знання споживчої вартості товару, тобто сукупності його властивостей, які задовольняють потреби покупця, дає можливість визначити місце товару у ряду споживчих пріоритетів: чи є товар, включаючи сировину, засобом виробництва або предметом споживання. Поділ товарів на 2 категорії – товари виробничого призначення та товари широкого вжитку – є ключем до розуміння особливостей попиту та пропозиції на конкретному ЗР та його сегментах, характеру коливань ринкової кон'юнктури, які особливо виявляються на різних фазах економічного циклу. Виробники повинні вміти оцінити товар з позицій покупців та споживачів, визначити плюси та мінуси продукції, що випускається. Слід з'ясувати, чим товар є у сприйнятті споживача. У зв'язку з цим особливого значення набуває не просто набір споживчих властивостей та характеристик товару, а розуміння того, як даний товар сприймається самим споживачем, якому передусім важливо, яким чином даний товар може допомогти задовольнити певну його потребу або розв'язати проблему, яка перед ним стоїть. Те, що потрібно конкретному кінцевому споживачу у сенсі властивостей та особливостей товару, для виробника та продавця складається у поняття конкурентоспроможності товару, і завдання продуцента – добитися її рівня, який би відповідав запитам конкретного ринку та конкретних споживачів.

Вони прагнуть знмати струм безпосередньо в активнй зон реактора, як  ранше, користуючись теплом, що в ньому видляться. Для цього тепловидляючий елемент треба зробити цилндричним,  вн виконуватиме роль катода «при нагрванн його поверхня випускатиме електрони. Електронний потк рушить до другого, зовншнього цилндра «анода,  виникне струм. Щоправда, анод теж нагрватиметься, а це нам стоятиме на завад. Потрбно позбутися ще й нших непримностей, наприклад, уламкв подлу, що потрапляють у мжелектродний простр. Не так легко налагодити й рух електронв вд катода до анода. Та вже перш дослди показали, що реактор-перетворювач, реактор-генератор струму, обладнаний простше за МГДГ, цлком реальний. Радянськ вчен вже створили реактор «Ромашка». За допомогою термоелементв одержане в активнй зон тепло зразу ж перетворються в ньому на електроенергю. Клька тисяч кремнйгерманвих стовпчикв, розташованих на пверхн реактора,  дають струм, що виника завдяки рзниц температур. Новий тип атомно електростанц займе в енергетиц майбутнього сво чльне мсце

1. Маркетингові дослідження

2. Маркетингові дослідження діяльності фірми

3. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

4. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

5. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

6. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
7. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
8. Дослідження харчування

9. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

10. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

11. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

12. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

13. Метеорологічні дослідження

14. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

15. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

16. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

17. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

18. Методика гідрогеологічних досліджень

19. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

20. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

21. Теорія і методологія дослідження управління

22. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
23. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
24. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

25. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

26. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

27. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

28. Дослідження методів інтерполяції

29. Дослідження методів чисельного інтегрування

30. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

31. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

32. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Медичні дослідження Герофіла

34. Дослідження активних фільтрів

35. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

36. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

37. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

38. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
39. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
40. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

41. Кабінетні методи маркетингових досліджень

42. Маркетингове дослідження

43. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

44. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

45. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

46. Характеристика маркетингового дослідження товару

47. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

48. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

49. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

50. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

73. Методи наукових і експериментальних досліджень

74. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

75. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

76. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

77. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

78. Організація патопсихологічного дослідження

79. Структура психологічного дослідження

80. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

82. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

83. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

84. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

85. Матеріали і методи дослідження

86. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

90. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

91. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

96. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Дослідження динаміки розвитку силових показників

98. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

99. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.