Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні. На відміну від теорії &quo ;розподілу влади демократичних країн, у тоталітарних суспільствах цей принцип школи не визнавався навіть концептуально. Наприклад, В.І. Ленін вказував, що радянська система не визнає буржуазного поділу влади і виходить з єдності законодавчої та виконавчої діяльності при верховенстві Рад 17. &quo ;Зливаючи ту чи іншу владу, - писав Ленін, - Ради наближають державний апарат до трудящих мас.&quo ; . Ще донедавна на території СРСР та ,и в інших країнах соціалістичного табору, де при владі були комуністичні партії, мало в кого виникав сумнів у ненормальності ситуації, коли вся повнота влади в державі належала єдиному органові, причому, здебільшого, він не мав будь-якої конститущйної легітимності, оскільки був найвищим партійним статутним органом. Багато хто й досі пам'ятає, як у Радянському Союзі найважливішими постановами, що регулювали життя в країні, були спільні постанови Пленуму ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР. Це стосувалось і України, хоча за Конституцією УРСР вища державна влада належала зовсім іншому органові - Верховній Раді Української РСР. Фактично ж владу здійснювала КПРС на підставі ст. 6 Конституції, яка проголосила її ядром політичної системи, державних і громадських організацій19. Навіть у період перебудови кінця - 80-х років структура вищої влади СРСР у цьому аспекті залишалася незмінною. Створений квазіпредставницький орган - з'їзд народник депутатів СРСР - був вищим державним органом (законодавчим, розпорядчим і контрольним одночасно), який міг розглянути і ухвалити рішення з будь-якого питання. Всі інші державні органи (президент, уряд, суди) формувалися ним і були йому підзвітні. За всю історію Радянського Союзу в ньому ніколи не було органу конституційної юрисдикції. Місцеві ради вважалися органами державної влади на місцях, тобто місцеве самоврядування як таке було відсутнє. Усе це свідчило про не сприйняття розподілу або сегментації (розпорошення по горизонталі та вертикалі) публічної влади навіть у формально-правовому розумінні. 17 Ленев Л.П. Теоретические проблеми государственного управления -М.: Наука, 1974 - С. 8. 18 Ленін В.1. Повне зібрання творів. - Т. 38. - С. 93. ''Конституція (Основний Закон)., Української Радянської соціалістичної республіки. -К., 1978.-80с. Як бачимо, конституційне закріплення концентрації влади в одному органі, при засиллі однієї політичної партії, веде до повного підпорядкування всієї влади в країні владі партійній. А це прямий шлях до встановлення партійної диктатури. Хоча принцип розподілу державної влади був проголошений в Україні ще в 1990 р. у Декларації про державний суверенітет, реальне розмежування всіх гілок влади знайшло втілення лише в Конституції України, прийнятій в 1996 році. Вона не тільки сформулювала поділ влади як один із принципів конституційного ладу держави (ст. 6), а й закріпила його через перерозподіл повноважень між вищими владними інституціями. Це зроблено двома способами: 1. наділення гілок влади самостійними повноваженнями; 2. створення системи стримувань і противаг між суб'єктами владних відносин (Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Міністрів і Конституційним Судом).

Значення сегментації публічної влади для українського суспільства виражається в таких и завданнях: 1. Необхідність створення механізму стримувань і противаг для недопущення узурпації влади чи зловживання нею. 2. Утворення механізму співробітництва і взаємодії вищих органів влади на основі принципів їх взаємозв'язку та спеціалізації. 3. Обмеження (лімітування) державної влади як такої для становлення інститутів громадянського суспільства. 4. Відокремлення місцевого самоврядування від системи державних 20 органів, сприяння його становленню та розвитку . Розподіл влади - це не тільки юридичний і організаційний, але и соціально-політичний принцип, який дозволяє гармонійно поєднати такі аспекти соціального життя, як влада і свобода, закон і право, держава і суспільство під кутом зору 20 Лемак В.В. Нова конституційна модель розподілу влади в Україні// Матеріали конференції. -Ужгород, 1998,-С. 4-13. самоцінності людини та забезпечити і гарантувати належність влади народу. Оцінюючи двохсотлітню дію системи розподілу влади, американські автори констатували: &quo ;Незважаючи на те, що ця система стала причиною певної неефективності центрального уряду, вона була колосально успішною в досягненні мети, поставлено&quo ; творцями конституції, - уникнення тиранії21. Виходячи з вищенаведеного, спробуємо проаналізувати, наскільки нова конституційна модель розподілу влади в Україні відповідає потребам суспільства и держави, дотримуючись при цьому таких засад: - влада не повинна концентруватися в одному органі, тобто має бути розмежована (розподілена); - розмежування виражається в розподілі компетенції, взаємному контролі у виробленні системи стримувань і противаг, збалансованості, рівновазі через процес у ладнання та погодження. Сформований Конституцією механізм стримувань і противаг містить характерні ознаки президентсько-парламентської (змішаної) республіки, що передбачає переважання жорсткої моделі розподілу влади. На практиці така модель розподілу влади, по суті, спричиняє конкуренцію вищих органів держави, насамперед органів законодавчої та виконавчої влади. Особливістю практичної реалізації ідеї жорсткого розподілу влади з чіткою системою стримувань і противаг е доповнення у вигляді структури взаємодії та взаємообмежень вищих органів держави, а звідси - трьох розподілених влад. Тобто, розподіл влади - це не застиглий стан відокремлених структур, а працюючий, дійовий механізм, який досягає певного рівня єдності у складному процесі погодження і спеціальних правових процедур (передбачених, зокрема, і на випадок конфлікту та екстремального стану в суспільстві). У цьому зв'язку нагадаємо запропонований ще Ж.Ж. Руссо принцип трактування розподіленої, влади як особливі прояви єдиної державної влади, заснованої на суверенітеті народу, тобто тут &quo ;розподіл влади&quo ; набуває специфічного, функціонально-організаційного характеру. А Монтеск'є говорив не стільки про змістовий поділ самої влади, скільки про: 21 Верховенство права , Сб: Пер. с англ. - М., 1992.- C.I 15. 1) політичний поділ праці у керівництві державою; 2) розподіл владних повноважень між різними соціальними верствами.

Державна влада як здатність держави приймати обов'язкові рішення та домагатись їх виконання - явище цілісне, що інтегрує в собі прояви політичної волі народу як єдиного джерела (суверена) влади в державі22. У такому розумінні &quo ;розподіл влади&quo ; є звичайним дійовим поділом праці в державному механізмі з метою спрощення виконання державних функцій та ефективного контролю. Розподіляється не сама влада, а механізм п здіснення. Він структурується за функціональною та інституційною ознаками. Перша означає виділення основних функціональних видів державної діяльності законотворення, виконавчо-розпорядчої діяльності і правосуддя. Друга втілює організаційний устрій держави як сукупність різних державних органів (законодавчих, виконавчих, судових), наділених державно-владними повноваженнями (компетенцією). Тобто державна влада за своєю суттю єдина, а принцип &quo ;розподілу влади&quo ; є лише теоретичною доктриною, на основі якої здійснюється функціонування державного механізму. Як зазначав М.Драгоманов, розподіл влад - це насправді не що інше, як поділ пращ між органами державної влади 23. Але при цьому обов'язковою є одна умова: влада не може зосереджуватися в руках однієї особи або органу, інакше стануть неможливими взаємоконтроль, стримування, противага і, як наслідок, - розподіл влади і правова держава. Державна влада здійснюється через органи влади, державно-владні повноваження яких розподілені таким чином, що вони е самостійними у реалізації своєї компетенції у встановлених конституційних межах. Тому закономірним є виділення в Конституції не окремих гілок влади, а їх конкретних суб'єктів - державних органів та їх систем. Верховна Рада (законодавча гілка влади) приймає закони і контролює їх до держання; Кабінет Міністрів, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 22Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні-К.: 1н юре., 1997.-(Б-ка &quo ;Нова конституція України&quo ;). - С.5. 23 Драгоманов М. Политические сочиненния в двух томах. Т.2. - Париж, 1902. - С.59. адміністрації (виконавча гілка влади) організовують (у широкому розумінні виконання законів, у тому числі и шляхом видання підзаконних актів; діюча в країні система судових органів на чолі з Верховним Судом (судова гілка влади) -здійснює правосуддя; Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. При цьому слід врахувати, що класичний поділ на три гілки влади не охоплює всіх існуючих видів державних органів. Наприклад, прокуратура, яку неможливо віднести до якогось конкретного виду влади, чи глава держави, який посідає особливе місце в системі державної влади. Причому обсяг повноважень президента прямо залежить від існуючої выдержав форми правління: у президентських республіках він значно більший, ніж у парламентських. Можна сказати, що постать Президента в системі державної влади України має певний інтегруючий (об'єднуючий) характер щодо гілок влади з огляду на правовий статус - він не входить до жодної з них. На цьому наголошують і автори Коментарю до Конституції України, підготовленого інститутом законодавства Верховної Ради: &quo ;статус Президента України, як він визначений в цій статті Конституції (ст.

Навть саму дею тако влади витерти з договорного акту. Через це, насамперед, @енеральний Секретарат було названо @енеральним Секретаратом не Центрально Ради, не Украни, а Тимчасового Правительства. ПсхолоAя казуств  книжкових законникв очевидно припускала, що назва може зв'язати, з'обов'язати й перевернути дйсну суть справи. Але вони були консеквентн: @енеральний Секретарат ста орAаном влади Тимчасового Правительства на Укран. Джерело його повновластей уже не  укранська демократя, не з широких народнх мас вн дста силу, а вд Тимчасового Правительства. Отже, виходячи з цього, вс права належали тльки @енеральному Секретаратов. Центральна ж Рада мала бути при йому немов би якимсь дорадчим приватним орAаном. Вона могла соб обмрковувати проекти предположенй, вироблених @енеральним Секретаратом, але то някого значння мати не могло, бо т предположеня приймати чи одкидати мало право тльки Тимчасове Правительство. Дал компетенця. Вйськова справа, комункаця, мжнародн зносини, продовольча справа, почта й телеAраф, усе це виймалося з компетенц @енерального Секретарату

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

3. Декабристський рух та його поширення на Україні

4. Столипін та його аграрна реформа в Україні

5. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

6. Поняття принципу поділу державної влади
7. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
8. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

9. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

10. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

11. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

12. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

13. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

14. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

15. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

16. Інтрузивний магматизм та його продукти

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

18. Етикет та його національні особливості

19. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

20. Форма розподілу праці в цеху

21. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

22. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
23. Аудиторський ризик та його визначення
24. Населення та трудові ресурси України

25. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

26. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

27. Покарання та його види

28. Поняття національного доходу та його використання

29. Право водокористування та його види

30. Судова влада та органи, що її здійснюють

31. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

32. Іван Виговський та його державотворча програма

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

34. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

35. Нюрнберзький процес та його уроки

36. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

37. Суспільно-політичне та культурне життя України

38. Принципи мережевого аналізу та оптимізації
39. Романтизм та його значення в мистецтві
40. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

41. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

42. Види попиту. Поняття товару та його суть

43. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

44. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

45. Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

46. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

47. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

48. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

49. Геополітика та геостратегія України

50. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

51. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

52. Концепція підручника та його структуризація

53. Специфіка та типи уроку українського народознавства

54. Лобізм та його регулювання
55. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")
56. Політичне управління та його соціотехніка

57. Умовивід та його види

58. Вивчення законів нормального розподілу Релея

59. Туризм та його вплив на світову економіку

60. Валютний ринок та його регулювання

61. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

62. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

63. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

64. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

65. Ринок праці та його регулювання

66. Маржиналізм та його основні ідеї

67. Підсобні промисли та художні ремесла українців

68. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

69. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

70. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
71. Національний банк України та особливості його функціонування
72. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

73. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

74. Принципи розробки та оцінки державної політики України

75. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

76. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

77. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

78. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

79. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

80. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

83. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

84. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

85. Виникнення та формування українського етносу

86. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
87. Походження людини та її поява на території України
88. Історія держави та права України

89. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

90. Лекції з української та зарубіжної культури

91. Лідерство, вплив та влада

92. Соціал-демократична концепція держави та влади

93. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

94. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

95. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

96. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

97. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

98. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

99. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.