Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» УДК КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРТОПЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕФЕКТІВ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ З НЕЗРОЩЕННЯМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, старший науковий співробітник Лабунець Василь Аксентійович, Державна установа „Інститут стоматології АМН України”, м. Одеса, завідувач відділу ортопедичної стоматології - доктор медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович, Державний вищий навчальний заклад „Івано-Франківський медичний університет” МОЗ України, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти - доктор медичних наук, професор Король Михайло Дмитрович, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Захист відбудеться 15 вересня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Державній установі «Інститут стоматології АМН України» за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут стоматології АМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11). Автореферат розісланий 13 серпня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Природжені незрощення верхньої губи та піднебіння є однією із тяжких вад розвитку зубо-щелепно-лицьової системи, і тільки комплексне лікування хворих з цією патологією може забезпечити задовільні функціональні і естетичні результати. За таких умов, поряд з хірургічним усуненням природженого дефекту верхньої губи та піднебіння, не менш важливого значення набуває профілактика і виправлення супутніх зубо-щелепних деформацій ортодонтичними та ортопедичними методами (Гранчук Г., 1987; Зернов А., 1997; Гулюк А.Г., 2002; Яковенко Л.М., 2004; ompso e al., 2000; Kozelj V., 2000; Lupa I., 2004). Незважаючи на те, що питаннями хірургічного лікування хворих з незрощеннями верхньої губи і піднебіння займаються біля двох сторіч, виправленню деформацій зубо-щелепної системи, а також їх ортопедичному лікуванню, приділено порівняно мало уваги, незважаючи на їх необхідність. Залишаються не систематизованими різновиди зубо-щелепних деформацій, не цілком з’ясовані причини і механізм їх утворення, не вироблені системні методи виправлення, профілактики та ортопедичної корекції (Мирза А.И., 1984; Мамедов А.А., 1997; Снеткова Т.В., 1998; Харьков Л.В. із співавт., 2000; Яковенко Л.М. із співавт., 2001; Гулюк А.Г., 2002; Яковенко Л.М., 2004; Гулюк із співавт., 2006 ). На сьогоднішній день переважна більшість хірургів притримується позиції оперативного закриття незрощень піднебіння у терміни від 1,5 до 5 років від народження дитини залежно від форм незрощень.

За необхідності оперативне втручання може бути поділено на декілька етапів, наприклад, пластика тільки м’якого піднебіння у ранні терміни з наступним закриттям залишкового дефекту твердого піднебіння у більш пізні терміни (Гоцко Е.В., 1985; Харьков Л.В., 2000; Гулюк А.Г., 2002; Яковенко Л.М., 2004). Така позиція з надання хірургічної допомоги дітям з незрощеннями є соціально обґрунтованою – дитина повинна піти до школи з відновленим піднебінням і з проведеним курсом логопедичної реабілітації. Сучасні хірургічні методи пластики незрощеної верхньої губи та піднебіння забезпечують задовільні естетичні і функціональні результати, але наявні зубо-щелепні деформації знижують цінність проведених оперативних втручань. Особливості анатомічних умов жувального апарата при незрощеннях верхньої губи і піднебіння, а також зміни, що відбуваються при цьому, вимагають застосування специфічної апаратури для повноцінного забезпечення харчування дитини, мовотворення, а також для виправлення зубо-щелепних деформацій. Ці питання залишаються також не до кінця вирішеними. Відсутні напрацювання та системні рекомендації щодо комплексного послідовного ортодонтичного та ортопедичного лікування хворих з природженими дефектами та деформаціями зубо-щелепної системи від народження до зрілого віку. Запропоновані до теперішнього часу методи, апарати, пристрої, протези та технології не забезпечують повноцінної реабілітації таких хворих і потребують або подальшого удосконалення, або напрацювання нових методик. Все вищевикладене визначає актуальність даної роботи, що присвячена вивченню проблеми деформацій щелепно-лицьової ділянки у хворих з природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, а також розпрацюванню специфічних ортодонтичних та ортопедичних методів та засобів з надання стоматологічної допомоги таким пацієнтам. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького &quo ;Розробка та вдосконалення технологічних процесів і методів попередження можливих ускладнень, які виникають у процесі ортопедичного лікування хворих з дефектами і деформаціями зубо-щелепної системи&quo ; (ДР № 0197U007132), де автор був безпосереднім виконавцем зазначеного фрагменту. Мета дослідження. Підвищення ефективності реабілітації хворих з природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння шляхом розпрацювання концептуальних основ та послідовності ортопедичної допомоги, що ґрунтуються на вивченні особливостей зубо-щелепних дефектів та деформацій у віковому аспекті та застосуванні нових і удосконалених методів діагностики та лікування. Завдання дослідження: Вивчити особливості формування зубних рядів у дітей з нормальним розвитком зубо-щелепної системи. Вивчити особливості будови профілю обличчя у дітей з нормогнатичним прикусом. Визначити загальні закономірності розвитку та формування зубо-щелепних деформацій у дітей із природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння. Вивчити особливості анатомічної та гістологічної будови надкомплектних зубів та визначити їх роль у формуванні зубо-щелепних деформацій.

Запропонувати нові прилади, апарати та методи для об’єктивізації діагностики зубо-щелепних деформацій та для покращення клінічних та технологічних процесів виготовлення ортодонтичних і ортопедичних апаратів. Розпрацювати низку пристосувань, апаратів та методів їх застосування та виготовлення для забезпечення роз’єднання ротової і носової порожнини у дітей з незрощеннями піднебіння та для формування і стимуляції відтвореного піднебіння після уранопластики, провести їх клінічне випробування. Обґрунтувати та довести необхідність послідовного, поетапного, комплексного підходу у наданні ортодонтичної і ортопедичної допомоги хворим із незрощеннями верхньої губи та піднебіння. Об’єкт дослідження – природжені незрощення верхньої губи та піднебіння; зубо-щелепні дефекти та деформації, що їх супроводжують. Предмет дослідження – закономірності виникнення та формування дефектів і деформацій зубо-щелепної системи хворих із природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння; методи їх ортодонтичного і ортопедичного лікування. Методи дослідження: Аналітичні – для визначення завдань і шляхів вирішення проблеми; клініко-діагностичні – для об’єктивного визначення ступеня деформацій зубо-щелепного комплексу хворих із природженими вадами (аналіз контрольних моделей зубних рядів, фотостатичний, стереофотографія, рентгенографічні методи тощо); математичні – для опрацювання вимірювань різних параметрів діагностичних моделей та їх співставлення з нормою; статистичні – для оцінки вірогідності отриманих результатів. Наукова новизна одержаних результатів. Уперше визначені концептуальні особливості деформацій верхньої і нижньої щелеп у хворих із зазначеною патологією до і після оперативного лікування. Розпрацьований комплекс діагностичних заходів та приладів для отримання об’єктивної інформації щодо визначення ступеня деформації зубо-щелепної системи. Уперше здійснено клініко-морфологічне вивчення надкомплектних зубів і дана їх клінічна класифікація. Уперше запропонована низка оригінальних апаратів, приладів та методів ортопедичного лікування хворих із природженими вадами зубо-щелепної системи. Уперше запропонований комплекс послідовних та безперервних заходів із надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги хворим із природженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння від народження до зрілого віку. Подальший розвиток дістало вчення про механізми розвитку деформацій зубо-щелепної системи у хворих з природженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння та методи їх ортопедичного лікування. Практичне значення одержаних результатів. Визначені особливості розвитку зубо-щелепного комплексу у дітей. Розпрацьовано комплекс апаратури та методики для об’єктивного вивчення деформацій зубних рядів дітей із природженими незрощеннями піднебіння. Запропонований математичний метод визначення профілю обличчя у біометричному полі. Розпрацьована морфологічна та клінічна класифікація виявів надкомплектних зубів. Запропоновані оригінальні технології та відповідна апаратура для виготовлення ортодонтичних апаратів і протезів з еластичними елементами, із захисним покриттям для знімних апаратів та для незнімних конструкцій у процесі лікування хворих із природженими вадами зубо-щелепної системи.

Одной из особенностей космической техники, отличающей ее от многих "традиционных" видов техники, является ее способность прямо или косвенно содействовать решению широкого диапазона задач, которым отводится высокое место среди национальных приоритетов государства. Космическая техника достаточно эффективно обслуживает внешнюю и внутреннюю политику государства как в условиях военного противоборства, так и в процессе позитивной перестройки международных отношений и перехода к широкому и равноправному сотрудничеству государств в решении актуальнейших национальных, региональных и глобальных проблем. Уникальные возможности космонавтики определили особое место космических программ в государственной политике, а также сделали необходимым постоянное совершенствование механизмов взаимодействия космической программы со всеми институтами государственной власти, с политическими партиями, экономическими группировками, средствами массовой информации, широкими кругами общественности. Долгосрочные перспективы выживания человечества настоятельно требуют, чтобы концептуальные основы всеобъемлющей безопасности одинаково воспринимались правительствами и общественностью, и в первую очередь государствами, обладающими совершенными потенциалами военной и космической техники

1. Концептуальные основы формирования теории маркетинговых решений

2. Концептуальные основы развития дополнительного профессионального образования

3. Философские концептуальные основы изучения олимпизма и олимпийского образования

4. Концептуальные основы экологического образования

5. Концептуальная основа современных знаний о природе Мирового океана

6. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
7. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами
8. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

9. Стратегическое управление: концептуальные основы и необходимость использования на современном этапе

10. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

11. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

12. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

13. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

14. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

15. Валютна система: України, світу, та Європи

16. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

17. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

18. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

19. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

20. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

21. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

22. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
23. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
24. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

25. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

26. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

27. Планування та фінансування заходів з охорони праці

28. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

29. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

30. Основи меліорації та ландшафтознавства

31. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

32. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

34. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

35. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

36. Тектоніка та корисні копалини Сумської області

37. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

38. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.
39. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами
40. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

41. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

42. Електроніка та мікропроцесорна техніка

43. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

44. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

45. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

46. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

47. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

48. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

50. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

51. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

52. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

53. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

54. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
55. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
56. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

57. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

58. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

59. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

60. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

61. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

62. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

63. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

64. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

66. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

67. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

68. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

69. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

70. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу
71. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування
72. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

73. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

74. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

75. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

76. Венна гіпертензія нирки. Варікоцеле. Клінічні прояви. Діагностика. Методи оперативного лікування

77. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

78. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

79. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

80. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

81. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

82. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

83. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

84. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

85. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

86. Політичне управління та його соціотехніка
87. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
88. Мозок та психіка

89. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

90. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

91. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

92. Символіка православних таїнств

93. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

94. Ділянка діагностики та ремонту ДВС у АТП на 350 автомобілів

95. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

96. Закони збереження та динаміка обертального руху

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

98. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

99. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.