Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1 Змалювання теми кохання у творах німецьких письменників кінця ХІХ - середини XX ст 1.1 Особливості творчої манери Т.Манна 1.2 Ранні новели Т.Манна. Зв’язок творчості раннього Т.Манна з філософією Ніцше та Шопенгауера 1.3 Зображення теми кохання в новелах &quo ;Трістан&quo ; та &quo ;Тоніо Крегер&quo ; Розділ 2 Кохання в англійській літературі 2.1 Дж.Р.Кіплінг – один із найвідоміших представників літератури Англії. Вплив Індії на формування поглядів письменника 2.2 Новаторство та особливості літературної манери Р.Кіплінга 2.3 Особливості зображення теми кохання у творах Дж.Р.Кіплінга (на матеріалі оповідань «Ліспет», «Саіс міс Йол», «За межею», «Без благословення церкви», «Через вогонь», «Стріли Амура») Розділ 3 Тема кохання в російській літературі 3.1 Феномен кохання у російській літературі та філософії 19 – 20 століть 3.2 О.І.Купрін – яскравий представник російської літератури кінця ХІХ – середини XX ст 3.3 Оспівування почуття кохання творі О.І.Купріна «Олеся» 3.4 Поєднання біблійних мотивів та мотиву вічного кохання у повісті «Суламіф» 3.5 Філософське осмислення кохання у творі О.І.Купріна &quo ;Гранатовий браслет&quo ;. Роль &quo ;музики кохання&quo ; (Largo Appassio a o) Людвіга Ван Бетховена у повісті Висновки Список використаних джерел Вступ Кохання – надзвичайно ємке та найбільш загадкове людське почуття. Кожен, хто пережив чи переживає це почуття, може сказати щось своє - яскраве та неповторне. Під час зародження кохання душа сповнена таємним, меланхолійним хвилюванням; усі предмети здаються привабливими, в голові та серці живе одна думка: постійно бачити кохану людину. Справжнє кохання робить людину духовно багатшою, добрішою, мудрішою, благороднішою. Кохання - одночасно і почуття-марево, почуття-омана, і почуття-передбачення, почуття, яке бачить людину в її кращих, ідеальних можливостях. Це поєднання засліплення та далекоглядності несе і яскраві надії, і гіркі розчарування. Досліджували та трактували феномен кохання відомі філософи, літературні діячі та критики. А характерною проблемою в літературі взагалі є проблема взаємовідносин людини з навколишнім світом. Особистість і середовище, індивідуум і суспільство - про це роздумували більшість письменників XIX ст. Помітно загострився Інтерес до цієї теми в кінці XIX - середини XX ст. Довести, що &quo ;тому, чем надлежит руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие книги, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь&quo ; , шмагалися митці художнього слова. &quo ;Только в любви и через любовь человек становится человеком. Без любви он неполноценное существо, лишенное подлинной жизни и глубины и не способное ни действовать эффективно, ни понимать адекватно других и себя. И если человек - центральный объект философии, то тема человеческой любви, взятая во всей ее широте, должна быть одной из ведущих в философских размышлениях&quo ; . Тема дослідження була обрана невипадково, оскільки &quo ;любовь у людей снизошла до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения&quo ; .

В нашому суспільстві зародилась і поширилась байдужість, апатія, заздрість, озлобленість. Все це говорить про гострий дефіцит кохання, звуження сфери його впливу. Сьогодні – чи це буде художня література, мистецтво, релігія чи філософія -потрібно, перш за все, пробуджувати в людині здібність кохати і бути коханою. Актуальність даної теми визначається тим, що саме кохання сприяє вияву кращих сторін людської душі. Це почуття було і є вічним. Феномен любові проходить через усе наше життя. До цього прекрасного почуття звертались митці усіх часів. Вони змальовували, прославляли та оспівували його у своїх творах. Саме кохання є духовним началом у всіх людських стосунках, тому тема ця завади залишається актуальною. Мета дипломної роботи: осмислити тему кохання на філософських засадах у творчості письменників к. ХІХ – серед. ХХ ст. - О.І.Купріна, Д.Р.Кіплінга та Т.Манна. Для досягнення цієї мети необхідним є вирішення в процесі дослідження конкретних завдань, головними серед яких є: дослідити феномен любові загалом у російській, німецькій та англійській літературі та філософії к.ХІХ - серед.ХХ ст.; з’ясувати &quo ;купрінське&quo ;, &quo ;маннівське&quo ; та &quo ;кіплінговське&quo ; поняття кохання на матеріалі їхніх творів; розглянути особливості творчої манері Д.Р.Кіплінга, Т.Манна та О.І.Купріна; визначити роль &quo ;музики кохання&quo ; у творах О.І.Купріна та Т.Манна. Наукова новизна роботи полягає у спробі з’ясувати особливості зображення теми кохання у російській /на матеріалі творчості О.І.Купріна/, німецькій /Т.Манн/ та англійській літературі /Д.Р.Кіплінг/ к.ХІХ -серед.ХХ ст., простежити їхню схожість, відмінність та своєрідність. Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріали можуть бути використані під час аналізу текстів художніх творів у вузі та школі, а також у курсі &quo ;Історія зарубіжної&quo ; (російської, англійської, німецької) літератури під час проведення практичних занять, спецкурсів, та спецсемінарів. Методи дослідження: описовий та зі ставно-порівняльний. Об’єкт дослідження: філософське осмислення кохання в творчості письменників к.ХІХ – серед.ХХ ст. Предмет дослідження: твори О.І.Купріна (&quo ;Гранатовий браслет&quo ;, &quo ;Суламіф&quo ;, &quo ;Олеся&quo ;), Т.Маша (&quo ;Маленький пан Фрідеман&quo ;, &quo ;Луїзхен&quo ;, &quo ;Трїстан&quo ;, &quo ;Тоніо Крегер&quo ;) та Д.Р.Кіплінга (&quo ;Ліспет&quo ;, &quo ;Саіс міс Йол&quo ;, &quo ;За межею&quo ;, &quo ;Без благословення церкви&quo ;, &quo ;Через вогонь&quo ;, &quo ;Стріли Амура&quo ;). Апробація: виступ на звітній науково-теоретичній конференції студентів, магістрів, викладачів РДГУ (квітень 2007 p.), підготовлена стаття до наукового студентського збірника &quo ;Філологічні витоки&quo ;. Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків та бібліографії. Теоретична база дослідження: У вирішенні поставлених завдань автор дипломної роботи спирається на роботи А.Волкова, П.Н.Беркова, О.Михайлова, В.Афанасьева, Б.Кисельова, Г.Честерсона, Миронова, Адмоні В. та Сїльмана Т., Русаковой А.В., Апта С.

та інших дослідників» Розділ 1 Змалювання теми кохання у творах німецьких письменників кінця ХІХ - середини XX ст. 1.1 Особливості творчої манери Т.Манна Т.Манн - один із найбільш відомих письменників XX ст. Все життя він тяжів до філософського осмислення дійсності, і в своїй творчості в якості головної проблеми вважав проблему &quo ;життя та мистецтво&quo ;. Творчість Т.Манна вражає своєю цілеспрямованістю та внутрішньою єдністю. Т.Манн – письменник філософського складу. Тематичні межі його творів - надзвичайно широкі. Не лише життя в його конкретних проявах виявляється безпосереднім об’єктом зображення митця, але й проблеми філософії та медицини, музикознавства та палеонтології І т.п. Біологічні та метафізичні категорії, поняття життя та смерті, здоров’я та хвороби, відносність протікання часу та здатність людської особистості до перевтілень - ці та інші загальні проблеми філософії та науки аналізуються на сторінках творів Т.Манна. Складно переплітаються вони в його творах, і зокрема в новелах. Риси творчості цього письменника розвиваються на основі досить суттєвих традицій німецької літератури, яка здавна тяжіла до філософських жанрів та намагалася вмістити в художню розповідь цілі розділи, які трактували питання науки. &quo ;Фауст&quo ; та пізніші романи Гете, твори Новаліса, проза Жан-Поля і Рейне - такими є витоки творчої спрямованості Т.Манна. Звернення до досвіду німецької літературі - частина загального прагнення Т.Манна сприйняти та продовжити гуманістичні традиції минулого. Намагання пояснити те реальне життя, яке він змальовує, виявляється у Т.Манна винятково інтенсивним з самого початку його творчості. В ранніх творах Т.Манна змальовується реальна картина життя, досить конкретного та достовірного, але дещо своєрідного та дивного. Внутрішні закономірності та сили мають або загальнобіологічний характер, або виступають у вигляді деяких метафізичних категорій, які поступово починають відігравати у Т.Манна все більшу роль. Поступово безпосереднім, прямим об’єктом змалювання у письменника стають загальні долі сучасної буржуазної культурі та мистецтва, суперечливість сучасної буржуазної ідеології та духовного життя людини в сучасному буржуазному суспільстві. Розкриття та оцінка цієї проблематики в значній мірі визначаються історичною дійсністю та реальними соціально-політичними силами, які з являються у більш пізніх творах Т.Манна. Широта світу, який змальований у творах письменника, виникав ще й за рахунок того, що ці твори, не дивлячись на свою незалежність, тісно пов’язані один з одним. З окремих романів та, новел створюється справжній епос німецького життя і навіть епос всього життя буржуазного світу в к.ХІХ та в XX ст. Цей епос є досить своєрідним - він не поєднаний ні загальними героями, ні певними сюжетними зв’язками, - його окремі ланки не утворюють єдиного циклу. Епічна єдність усіх творів Т.Манна, як зазначають В.Адмоні та Т.Сільман , полягає в тому, що вони, все глибше проникаючи в сутність дійсності, яка змальовується, варіюють все ті ж теми, відтворюють різновиди все тих же образів, які пояснюють та поглиблюють один одного.

Схоже, що це не хвилю Распутна, який десь у ншому мсц оплаку знищення природного середовища бля озера Байкал. Згдно з джерелами, вже до початку XVIII столття росйськ мисливц стотно зменшили запаси хутрових тварин у захдному  схдному Сибру. До 1700 р. було знищено три чверт хутрових ресурсв Великого СибруP33. Наполегливсть, з якою росяни експлуатували Сибр, вказу на те, що, ймоврно, росйськ кервники передбачали можливсть того, що з часом ц земл перестануть бути залежними вд Москви тому потрбно взяти вд них стльки, скльки можна, поки не стало запзно. У «Архпелаз Гулаг» Солженцин згаду вязнв, як добувають дорогоцнн метали для «¶мпер» десь на  пвнчно-схдних околицях. Характерно, що Солженцину взагал не спадало на думку, що вн говорить про подвйну експлуатацю. Вн залишався байдужим до того, що ц багатства добувались у колональних землях. Здаться, що вн був би задоволений, якби росйська держава примусила «вльних» селян з центрально Рос працювати в сибрських копальнях, подбно до того, як вона переселяла в XIX столтт цл села козакв на Кавказ для стримування мсцевих мешканцв. ¶ванв Денисовичв Солженцина засилали в колон

1. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

2. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

3. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIXпочатку XX ст.

4. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

5. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

6. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття
7. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття
8. Становище Чорногорії на початок XX століття

9. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

10. Українське кіно початку ХХ століття

11. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

12. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

13. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

14. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

15. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст.початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

16. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

18. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX начале XX века

19. Основные направления внешней политики конца XIX начала XX вв.

20. Земство в России в середине XIX - начале XX века

21. Рабочее движение в США, в конце XIX, вначале XX века

22. Империя и местное самоуправление: идеология реформ в русском Туркестане в конце XIX — начале XX вв.
23. Нищенство и борьба с ним в России в конце XIX-начале XX в.
24. Образ Британии в России XIX и XX столетий

25. Распространение технических знаний в России в XIX – начале XX вв. как предпосылка развития философии техники в Росcии

26. Монастыри в XIX - нач. XX вв.

27. Игорь Северянин, Оскар Уайльд и феномен эстетизма в мировой культуре конца XIX - начала XX века

28. Отношение к вопросу о хозяйственной деятельности в русской социально-философской мысли середины XIX начала XX вв.

29. Философия права в России во второй половине XIX начала XX века

30. Курс отечественной политэкономии середины XIX-начала XX в. о методе экономического исследования

31. Империя и местное самоуправление: идеология реформ в русском Туркестане в конце XIX — начале XX вв.

32. Модель физического воспитания детей и молодёжи кубанского казачества (середина XIX - начало XX вв.)

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

33. Философия права в России во второй половине XIX - начала XX века

34. Институт возмещения вреда в XIX - начале XX века

35. Внешняя политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX—начале XX вв.

36. Индийский фактор в британо-российском противостоянии на Востоке во 2-ой половине XIX - начале XX вв

37. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

38. Национально-освободительная борьба народов мира в конце XIX - начале XX века
39. Правовой статус студентов в конце XIX - начале XX века
40. Промышленный переворот и индустриализация в XIX — начале XX веков

41. Развитие предпринимательства в Сибири в конце XIX – начале XX вв.

42. Россия в XIX – начале XX века

43. С.Ю. Витте – ключевая фигура российской политики конца XIX–начала XX века

44. Социально-экономическое и политическое развитие Российской империи в конце XIX - начале XX века

45. Становище Югославії на початку XX ст.

46. Україна на початку XX ст.

47. Франция в XIX - начале XX века

48. Экономический подъем Германии (конец XIX – нач. XX ст.)

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Япония во второй половине XIX - начале XX века

50. Внешняя политика стран Скандинавии в конце XIX – начале XX в.

51. Культура России конца XIX - начала XX вв.

52. Литература и искусство в конце XIX – начале XX вв.

53. Развитие живописи в России конца XIX - начала XX века

54. Русское искусство конца XIX-начала XX века
55. Литература Кубани конца XIX – начала XX века
56. Начальное народное образование во второй половине XIX - начале XX века (сравнительный анализ церковно-приходской и земской школы)

57. Российское китаеведение XIX-начала XX вв.

58. Разработка теории империализма в конце XIX - начале XX века

59. Католическая церковь (XIX-начало XX веков)

60. Русская православная церковь в XIX - начале XX вв.

61. Топография г. Минска в XIX–начале XX вв.

62. Новые источники энергии в конце XIX - начале XX века

63. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

64. Философия естествознания конца XIX - начала XX вв.

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

65. Экономика Англии и Франции в XIX и XX веках

66. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

67. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

68. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

69. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

70. Архітектура України кінця ХVII століття
71. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
72. Наукова психологія XIX століття

73. Філософія ХХ століття

74. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

75. Мотив встречи с Пушкиным в русской поэзии XIX-XX веков

76. Родина в жизни и творчестве русских писателей XIX-XX веков

77. Философия любви в произведениях русской литературы XIX-XX века

78. Pоль иноcтpанного капитала в экономикe Pоccии на pyбeжe XIX - XX вeков

79. Русская религиозная философия XIX - XX веков (Контрольная)

80. Социальная политика в России на рубеже XIX – XX веков

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

81. Историко-филологическое направление на рубеже XIX - XX вв.

82. Развитие капитализма в России на рубеже XIX-XX веков

83. Русская культура XIX и начала XX в.

84. Французские заимствования в произведениях английских писателей XIX-XX веков

85. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

86. Музыкальная пушкиниана в отечественной культуре XIX-XX веков
87. Российская газетная реклама конца XIX - XX вв.
88. Концепция "племенизма" К.Н. Леонтьева в цивилизационной историософии XIX-XX веков

89. Роль иностранного капитала в экономике России на pyбeжe XIX - XX веков

90. Освоение наследия древнерусского искусства в архитектуре рубежа XIX-XX вв.

91. Эстетика русского декаданса на рубеже XIX - XX вв. Ранний Мережковский и другие

92. История государства и права Швеции в период с XIX в. по нач. XX в.

93. Быт женщины-дворянки во второй половине XIX века и начале XX века

94. Грецьке торговельне судноплавство в останній чверті XVIII - на початку XIX століть

95. Россия и мир на рубеже XIX-XX веков

96. Социально-экономическое развитие Казахстана во второй половине XIX века–в начале XX века

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Германия в XIX–XX веках

98. Ориентализм в России на рубеже XIX-XX веков

99. Українська культура XIX-XX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.