Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ З КУРСУ: Податкова політика НА ТЕМУ: „ Аналіз нормативно – правової бази по податку на прибуток підприємства” Виконала: Перевірив: ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства 1.1 Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємства 1.2 Узагальнення результатів дослідження нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємств ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Податок на прибуток підприємств, поряд з іншими податками, є елементом податкової системи України й інструментом перерозподілу національного доходу. Даний податок – є прямим, і тому його кінцева сума повністю залежить від кінцевого результату господарської діяльності підприємств і організацій. В Україні система оподаткування прибутку підприємств характеризувалася частою зміною об`акта оподаткування на початку 90 – х років. У структурі бюджету України податок на прибуток підприємств становить вагому частину за 2007 рік дохід від податку на прибуток підприємств становив 24811,0 млн.грн. при доходах Державного бюджету 140290 млн. грн. Актуальність теми пояснюється змінами у перебігу процесів становлення і розвитку нової системи господарювання, що обумовлюють необхідність перегляду теоретичних підходів до оподаткування прибутку підприємств, пошуку шляхів активізації його впливу на результати фінансово – економічної діяльності підприємств. Податок на прибуток є джерелом формування бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оподаткування прибутку підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання. Серед найбільш суттєвих розробок теоретичної основи системи оподаткування прибутку підприємств українськими вченими слід назвати праці В.Л.Андрущенка, М.Я.Азарова, О.І.Барановського, Б.М.Бордюка, С.А.Буковинського, О.Д.Василика, В.І.Грушко, А.І.Даниленка, О.Д.Данілова, В.М.Литвина, П.В.Мельника, С.В.Онишко, В.М.Опаріна, О.М.Пилипченка, А.М.Поддєрьогіна, О.С.Редькіна, А.М.Соколовської, М.І.Сивульського, І.Г.Ткачука. Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних засад оподаткування прибутку підприємств, визначення впливу податку на прибуток на стан і розвиток підприємств України, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення нормативно – правової бази, механізму функціонування податку на прибуток, підвищення його регулюючої і стимулюючої ролі. Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: провести аналіз теоретичних основ оподаткування прибутку, принципів функціонування податку на прибуток на основі аналізу діючої нормативно – правової бази ; надати пропозиції, щодо вдосконалення оподаткування прибутку суб’єктів; Об’єктом дослідження виступає система оподаткування прибутку підприємств, в тому числі діюча нормативно – правова база з прибуткового оподаткування підприємств.

Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають у процесі справляння податку на прибуток підприємств в умовах ринкової трансформації за діючого законодавства. Методологічною основою є системний підхід до аналізу фінансових явищ і процесів. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні теоретичних основ функціонування податку на прибуток у системі оподаткування використано метод наукової абстракції; методи спостереження, групування, узагальнення в процесі визначення впливу податку на прибуток на фінансові показники підприємства, економічного аналізу, синтезу, порівняння. Тендорний аналіз надає змого порівняти основні економічні показники на макро та мікрорівнях. Дозволяє простежити залежність обсягів цих показників один від одного. Інформаційною основою роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених – економістів, закони України, нормативно – правові акти державних органів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики. Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретико – методологічних підходів щодо оподаткування прибутку підприємств, виявленні взаємозалежності між порядком справляння податку на прибуток та фінансово – економічними результатами діяльності підприємств, дослідженні проблем податкового законодавства, Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо податку на прибуток в умовах наближення до прийняття Податкового кодексу. Розділ 1. Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства 1.1 Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємства Слід відзначити, що податок на прибуток в структурі бюджету – є бюджетоформуючим, його частка в структурі бюджету є значна. Якщо звернутися знову до тендорного аналізу ВВП і податку на прибуток у дохідній частині бюджету можна побачити прямо пропорційну залежність криві змінюються паралельно, чим краще працюють підприємства тим більший буде обсяг надходжень від податку на прибуток додаток В Трендовий аналіз ВВП та податку на прибуток підприємств. Саме тому, що даний податок є таким важливим для наповнення бюджету потрібно більше приділяти уваги його адмініструванню, а саме контролю за ним. даний податок повинен виконувати не тільки фіскальну, але і регулюючу та стимулюючу функції. А це можливо досягти лише за допомогою законодавства, яке нажаль не визначає багатьох важливих нюансів. Так, наприклад, ні в одному законодавчому акті і навіть у майбутньому Податковому кодексі не зазначається ні однієї умови за якої суб'єкта, який користується пільгою можна було б позбавити права користування нею за нецільове і неефективне її використання. Але дуже важливо адже більшість підприємств, які добилися права на використання пільги використовують її не за призначенням і більшість з яких навіть не потребують її реально. Поряд з цим сумлінні платники податку, як наприклад базове підприємство, яким дійсно потрібні такі пільги для розширення виробництва, закріплення на ринку, розширення номенклатури, залучення інвестиційно – інноваційних ресурсів, не можуть її отримати і змушені гнутися під значним податковим тиском.

Податкове законодавство виступає однією з найдинамічніших галузей законодавства України. Його зміни виокремлюються по декількох напрямках. Перш за все, це деталізація та розвиток існуючих податкових механізмів, введення нових інструментів до чинних податкових конструкцій. На відміну від країн ЄС податкова система України не стала інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяла зростанню економічної активності суб’єктів господарювання. Необхідно доповнити: Податкова система України сприяла суттєвому зростанню тіньових оборотів і масштабному поширенню корупції, подальшому розшаруванню суспільства не бідних і багатих. Незважаючи на численні зміни, що перманентно вносяться до податкового законодавства і спрямовані на вдосконалення податкової системи України, вона не позбавлена серйозних недоліків. Значна частина змін, що вносилися до податкового законодавства, була спрямована на лобіювання інтересів тих чи інших структур, галузей, і навіть, окремих субєктів господарювання. Податкова система України є дорогою в адмініструванні. Витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно із доходами бюджету, що забезпечуються за рахунок їх справляння. Податкова система України є надскладною, що породжує і підтримує високий рівень корупції, створює штучну зайнятість бухгалтерів і податківців, знижує загальні показники ефективності праці, нерівномірний розподіл податкового навантаження, в результаті чого найбільше податкове навантаження несуть законослухняні платники, позбавлені податкових пільг. Завдяки цьому та враховуючи високий рівень податкових ставок, чесний бізнес програє в конкуренції, бо має менше обігових коштів, менше ресурсів для інвестицій, втрачає висококваліфікованих працівників. Це призводить до зменшення частки чесного бізнесу на ринку, і відповідно, до зменшення платежів до бюджету. В цілому оцінка недоліків податкової системи досить виважена і відповідає дійсності. Метою реформування податкової системи є приведення її у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку, сприяння сталому економічному зростанню на основі виваженої інвестиційно – інноваційної політики, забезпечення достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, виходячи з проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову перспективу. Стратегічними цілями податкової реформи є: забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків; впровадження інформаційно – аналітичної системи державної податкової служби в національному масштабі; автоматизація процесів оподаткування із застосуванням сучасних технологій; реформування державної податкової служби. Стратегічними цілями податкової реформи є: забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків, при цьому трудовитрати платників повинні бути мінімальними; забезпечення можливості для суб'єктів господарювання і фізичних осіб працювати чесно, сплачуючи всі податки, і отримувати при цьому адекватний умовам України прибуток; забезпечення умов за яких окремі особи і суб'єкти господарювання не зможуть отримувати надприбутки, майнові права, не сплачуючи при цьому відповідних податків і інших платежів до бюджету, не зможуть розкрадати бюджетні кошти.

Осуществление специальных внутренних и внешних мер защиты ценных информационных систем должно возлагаться на специально подготовленных лиц. С этой целью предприниматель может обращаться за помощью к частным детективным фирмам, специализирующимся на сыске и охране собственности. Могут создаваться и собственные службы безопасности. Так как защитные мероприятия требуют значительных затрат, предприниматель сам должен решить, что ему выгоднее: мириться с утечкой информации или привлекать специализированные службы для ее защиты. Вопросы для обсуждения 1.PКакие угрозы внешние или внутренние оказываются более существенными для информационной безопасности нашего общества и вас лично? Почему? 2.PОщущаете ли вы в своей повседневной жизни отставание России в разработке и внедрении информационных систем разного уровня? Приведите примеры. 3.PРешаются ли все проблемы информационной безопасности человека и общества созданием соответствующей нормативно-правовой базы и внедрением современных информационных технологий? 4.PОщущаете

1. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

2. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента

3. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи

4. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

5. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

6. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
7. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
8. Аналіз господарської діяльності підприємства

9. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

12. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

13. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

14. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

15. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

16. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши

17. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

18. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

19. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

20. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

21. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

22. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
23. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
24. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

25. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

26. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

27. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

28. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

29. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

30. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

31. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

32. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

34. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

35. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

36. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

37. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

38. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
39. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
40. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

41. Аналіз активів підприємства

42. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

43. Аналіз діяльності підприємства

44. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

45. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

46. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

47. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

48. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

50. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

51. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

52. Нормативно-правовые акты

53. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

54. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
55. Бізнес-план підприємства
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

57. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

58. Правовая база МСУ

59. Действие нормативного правового акта в пространстве

60. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

61. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

62. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

63. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

64. Розробка підприємства LOMAPAK

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

66. Нормативно-методическая база

67. Фінанси підприємства

68. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

69. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

70. Інноваційна діяльність підприємства
71. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
72. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

73. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

74. Рентабельність підприємства

75. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

76. Нормативноправовое регулирование договоров

77. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

78. Управління утворенням прибутку підприємства

79. Нормативно-правовой акт

80. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

82. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

83. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

84. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

85. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

86. Витрати підприємства
87. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
88. Економічна оцінка активу балансу підприємства

89. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

90. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

91. Організація і методика аудиту доходів підприємства

92. Організація облікової політики підприємства

93. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

94. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

95. Формування облікової політики підприємства

96. Аудит підприємства

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

98. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

99. Дія нормативно-правових актів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.