Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Економічні ефекти фінансових методів торгової політики. ПЛАН. 3 Розділ 1. Міжнародна торгівля та торгова 5 1.2 Міжнародна торгівля та її 5 1.2 Торгова політика: сутність та основні інструменти її здійснення. 9 Розділ 2. Економічні аспекти торгової 15 2.1 Аналіз економічного ефекту від застосування тарифних методів торгової 15 2.2 Вдосконалення методів виміру тарифного ефекту. 21 2.3 Нетарифні методи торгової 23 Розділ 3. Світовий досвід напрацювання торгової політики. 25 3.1 Торгова політика країн з розвинутою ринковою економікою. 25 3.2 Торгова політика країн з перехідною економікою. 28 31 Список використаної 34 Вступ. & bsp; Актуальність теми. В даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство. Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин. Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави.  Експортний потенціал України визначається обсягами товарів і послуг, які можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю для країни. Як відомо, Україна завжди мала досить значний експортний потенціал. Маючи площу, що становить 0,4% світової суші, і чисельність населення близько 0,8% загальної його кількості, Україна виробляла у 1990 році 5% світової мінеральної сировини та продуктів її переробки. Розвідані запаси корисних копалин України оцінюються приблизно в 7 трильйонів, а за деякими даними – в 12-14 трильйонів доларів США. Участь України у світовому видобутку марганцевої руди становила 32 відсотки. Україна має також розвинену базу алюмінієвої сировини й експортувала свого часу до 30% глиноземів та 18% каолінів, що видобуваються у світі. Виробничі потужності металургійного комплексу становлять: у виробництві сталі – 54 млн т, чавуну – 52 млн т, готового прокату – 41,5 млн т. За цими показниками Україна посідає п’яте місце в світі після Японії, США, Китаю та Російської Федерації. На жаль, нині ці потужності сповна не використовуються, але відповідний потенціал поки що зберігся. Крім того, Україна має конкурентоспроможні технології аерокосмічної галузі, суднобудування, виробництва нових матеріалів, біотехнології, регулювання хімічних, біохімічних та біофізичних процесів. Великий експортний потенціал мають також агропромисловий та енергетичний комплекси країни. Вищенаведені факти дають підстави стверджувати, що Україна має можливості для поліпшення своїх позицій на світовій господарській арені і тому постає гостра необхідність вивчення фінансових аспектів на яких будується зовнішньоекономічна діяльність. Практична затребуваність такого роду наукових досліджень, не розробленість окремих, але в сучасних умовах дуже важливих питань теорії, методології і практики проведення зовнішньоекономічних операцій свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми курсової роботи.

Мета і завдання дослідження. Основною метою курсової роботи є дослідження економічного ефекту торгової політики країни Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; розкрити сутність і зміст міжнародної торгівлі та торгової політики; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; виявити вплив інструментів торгової політики на економічну ефективність її здійснення; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; вивчити світовий досвід напрацювань торгової політики. Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми формування торгової політики країни. Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є торгова політика держави. Теоретичною методологічною основою курсової роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії міжнародної торгівлі В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі проведення зовнішньоекономічної діяльності. Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії міжнародної торгівлі; матеріали наукових конференцій; періодичної преси. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Робота складається із вступу, трьох глав, висновку, списку використаної літератури, додатків в яких послідовно розкриваються основні завдання дослідження. Розділ 1. Міжнародна торгівля та торгова політика. 1.2 Міжнародна торгівля та її розвиток. Міжнародна (зовнішня) торгівля - стародавня і традиційна форма міжнародних економічних відносин. Відповідно до історичних досліджень, зовнішня торгівля є більш стародавня ніж ремесло і землеробство. На відміну від внутрішньої торгівлі, зовнішня торгівля забезпечує рух товарів між державами, що неминуче породжує визначені протиріччя і проблеми, що випливають із тривалих відстаней і фактора часу, розходження традицій, національних грошей і т.д. Роль зовнішньої торгівлі в міжнародних економічних відносинах постійно зростала. Ріст зовнішньої торгівлі не був рівномірним, але це не змінювало загальної тенденції її розвитку. Багато економістів установлюють причинно-наслідковий зв'язок між ростом зовнішньої торгівлі і зростанням світового виробництва і добробуту. Хоча ця точка зору не безперечна. Але порівняно недавно Світовий банк провів дослідження економічного росту 40  країн, що розвиваються, які були згруповані по торговій орієнтації. Результати дослідження підтвердили відзначений вище причинно-наслідковий зв'язок. У цілому за період з кінця XІ до початку XX ст. світова торгівля розвивалася досить швидкими темпами - у середньому 3,5% на рік. Розвиток зовнішньої торгівлі був припинений першою світовою війною. Після війни ріст відновився, але потім був перерваний періодом &quo ;Великої депресії&quo ; і другою світовою війною. Після другої світової війни зовнішня торгівля відновилася і стала розширюватися винятково швидко.

З 1947 по 1973 р.р. обсяг світового експорту щорічно зростав на 6%. На початку 80-х років був деякий застій у розвитку зовнішньої торгівлі, викликаний &quo ;нафтовим шоком&quo ;. З 1984 р. підйом зовнішньої торгівлі відновився і до 1990 р. темпи приросту світового експорту досягли 7% у рік. У цілому за останні 50 років відбувся різкий, &quo ;вибуховий ріст&quo ; експорту товарів: з 25 млрд. дол. у 1939 р. до 2500 млрд. дол. у 1987 р., тобто  в 100 разів! Якщо порівняти середньорічні темпи зростання світового виробництва і світового експорту товарів за останні 50 років, то темпи росту експорту в 1,5 рази перевищили темпи зростання виробництва. Таким чином, зовнішньоторговельна орієнтація світової економіки істотно зросла. Сьогодні частка імпорту в загальній пропозиції готових товарів на ринках збільшилася в 3 рази в порівнянні з 1950 р. і досягла в США більш 20%, у ФРН - 30%, Великобританії - 30%, Норвегії - більш 60%. В даний час економіка будь-якої країни світу, якщо вона не проводить політику штучної ізоляції від світового ринку, залежить від участі в зовнішньоторговельному обороті. Зовнішня торгівля оцінюється за допомогою базових понять експорту, імпорту і зовнішньоторговельного обороту. Експорт - це кількість товарів (у натуральному чи вартісному вимірі), вивезених із країни. Імпорт - це кількість товарів (у натуральному чи вартісному вимірі), завезених у країну через митний кордон. Уся сума експорту й імпорту країни представляє її зовнішньоторговельний оборот. Якщо позначити зовнішньоторговельний оборот - З, експорт - Е, імпорт -І, то формула обороту зовнішньої торгівлі З = Е І. При цьому варто пам'ятати, що оборот зовнішньої торгівлі країни розраховується у вартісних одиницях, оскільки включає різнорідні товари, не порівняні в натуральному вимірі. По окремих товарах можна вимірити експорт і імпорт у натуральних одиницях (штук, тонн, метрів). Дуже важливим поняттям є баланс зовнішньої торгівлі. Якщо позначити баланс зовнішньої торгівлі країни Б, то формула балансу зовнішньої торгівлі: Б = Е - І Баланс зовнішньої торгівлі може мати позитивну чи негативну величину, і рідко зводиться до нуля. Відповідно можна говорити про позитивне чи негативне сальдо торгового балансу країни. Негативне сальдо торгового балансу означає виникнення пасивного торгового балансу. І, навпаки, позитивне сальдо характеризує активний торговий баланс країни. Для аналізу розвитку такого багатогранного явища, як зовнішня торгівля, застосовується система показників. Деякі показники відбивають темпи росту світової торгівлі. До таких, наприклад, відноситься показник темпів росту світового експорту (Т): Т = (Е1 : Е0) 100%; де,     Е1 - експорт поточного періоду, Е0 - експорт базисного періоду. Крім того, застосовується ряд показників, що характеризують залежність економіки країни від зовнішньої торгівлі. До таких відносяться: експортна квота (Ке): Ке = (Е / ВВП) 100%, де,     Е - вартість експорту, ВВП - валовий внутрішній продукт країни за рік; імпортна квота (Кі): Кі = (І / ВВП) 100%, де,     І - вартість імпорту, ВВП - валовий внутрішній продукт країни за рік.

Сокольников на XV з'їзді ВКП(б), «ми не повинні думати, що зернові запаси селян — це ознака якоїсь куркульської війни проти пролетарської економічної системи й що ми повинні розпочати кампанію, щоб забрати їх. Якщо ми це зробимо, це означатиме лише повернення до реквізицій». Справі б могли зарадити правильне використання ринкових і фінансових заходів, а також певна міра обачливості. Однак комуністам бракувало і першого, і другого. Згідно з одним із авторів, загалом прихильним до режиму, «політика радянського уряду, який кожного року робив ставку на те, що цьогорічний урожай буде добрий, була відверто нереалістичною» (цит. за Р. Девісом). Словом, «режим поняття не мав, куди він прямує; рішенням, що їх він ухвалював, бракувало чіткості, й вони лише підривали сільське господарство» (за М. Левіним). На XV з'їзді ВКП(б) теж говорилося про це. Так, Камінський засуджував «коливання та непевність у цінах сільськогосподарської продукції», а як приклад навів офіційно встановлені ціни на льон, котрі змінювалися п'ять разів протягом двох років

1. Економічні чинники регіональної політики в Україні

2. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

3. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

4. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

5. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Економічна та торгово-політична роль митного збору
8. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

9. Суть фінансової політики держави

10. Фінансова політика

11. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

12. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

13. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

14. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

15. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

16. Національна політика СРСР в роки перебудови

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

18. Податкова політика України

19. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

20. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

21. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

22. Центральний банк і монетарна політика
23. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
24. Процентна політика комерційного банку

25. Інформаційна політика України

26. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

27. Кредитна політика комерційного банку

28. Інвестиційна політика банків в Україні

29. Державна політика в галузі охорони праці

30. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

31. Облікова політика як елемент культури бізнесу

32. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

34. Економічні райони України

35. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

36. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

37. Принципи розробки та оцінки державної політики України

38. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
39. Сучасна мовна політика України
40. Адміністративні і економічні реформи Петра I

41. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

42. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

43. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

44. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

45. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

46. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

47. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

48. Політика А. Гітлера

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

50. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

51. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

52. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

53. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

54. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
55. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"
56. Асортиментна політика підприємства

57. Маркетингова товарна політика

58. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

59. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

60. Управління ціновою політикою підприємства

61. Цінова політика фірми та її оцінка

62. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

63. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

64. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

65. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

66. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

67. Міжнародні економічні відносини

68. Міжнародні економічні відносини

69. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

70. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
71. Торговельна політика розвинутих країн
72. Україна та міжнародні економічні організації

73. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

74. Кадрова політика

75. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

76. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

77. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

78. Етнонаціональні відносини й національна політика

79. Лобізм як явище сучасної політики

80. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Політологія як наука і політика як суспільне явище

82. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

83. Політика великих держав на Близькому Сході

84. Політика та соціальний конфлікт

85. Політика, як суспільне явище

86. Влада як найважливіший атрибут політики
87. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
88. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

89. Політика трудової зайнятості інвалідів

90. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

91. Соціальна політика

92. Соціальна політика та соціальне партнерство

93. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

94. Митна політика України

95. Особливості проведення в життя митної політики

96. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Бюджетна політика

98. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

99. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.