Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України НУВГП Кафедра економічної теорії Реферат З Історії економічних учень на тему: „Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології. Економічна теорія прав власності Р. Коуза” Рівне – 2008 ЗМІСТ Вступ 1. Неоінституціоналізм - пошуки альтернативи пануючої ортодоксії 2. Економічна теорія прав власності Р. Коуза Висновки Список використаної літератури ВСТУП Після другої світової війни відбулось відродження інституціоналізму на дещо інших засадах. Якщо неокласики і кейнсіанці сперечались щодо межі вручання держави в економіку, то інституціоналісти знайшли нові об’єкти дослідження: місце і роль в економічному житті НТР, інформації, влади, політики та ін. Неоінтитуціоналізм – це соціально-інституціональний напрям економічної теорії нашого часу. Тема неоінституціоналізму є актуальною, хоча він і наслідує ідеї старого інституціоналізму, пояснюючи економічні явища проявом звичаїв, традицій, правових і етичних норм тощо, його специфіка полягає в тому, що основне значення надається таким «інституціям», як держава, профспілки, союзи підприємців, правові угоди, але особливо – науково-технічний прогрес і технологія. Суттєвого значення ще зовсім недавно надавалось і існуванню двох світових економічних систем – ринкової і планової. Все це накладало особливий відбиток на інституціональні теорії новітнього часу. Водночас, незважаючи на велику кількість інституціональних досліджень нового часу, неоінституціоналізм продовжує залишатись в «тіні» двох провідних течій сучасної економічної думки – кейнсіанства і неокласичної теорії. Неоінституціоналізм не має загальної теоретичної основи, але водночас його напрямки мають чимало спільних рис. Неоінституціоналізм як особлива економічна теорія отримав визнання у 80-90-х роках. Це виразилось у присудженні Нобелівської премії з економіки його найвидатнішим представникам Рональду Коузу у 1991 році – за роботи з проблем трансакційних витрат і прав власності, Дугласу Норту і Роберту Фотелю у 1993 році – за роботи з економічної історії. Ідеї яких послужили джерелом серйозного зрушення у сучасному економічному аналізі, стимулювавши появу нових напрямків теоретичної думки. 1. НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ – ПОШУКИ АЛЬТЕРНАТИВИ ПАНУЮЧОЇ ОРТОДОКСІЇ Неоінституціоналізм – сучасний соціально-інституціональний напрям, представлений численними теоріями різноманітного інституційного спрямування. Немарксистські противники неоінституціоналізму схильні довільно, необгрунтовано взагалі вилучити його з кола сучасних самостійних напрямів світової економічної думки. Насправді ж після другої світової війни він поширився не лише в США, а й в країнах Західної Європи. Це було пов'язано з помітним посиленням тенденцій до монополізації і дер-жавного втручання в економіку, пошуками рекомендацій урядам, специфікою внутрішніх процесів розвитку економічної науки. Найбільш відомі представники неоінституціоналізму - У. Ростоу, Дж. К. Гелбрейт, Р. Хейлбронер, А. Тоффлер (США), Ж. Еллюль, Ф. Перру, П. Массе (Франція), Г. Мюрдаль, Ж. Акерман (Швеція), Р. Дарендорф (Німеччина) та ін. Засновником неоінституціоналізму вважається Р.

Коуз, якого у 1991 році удостоєно Нобелівської премії за «відкриття і роз’яснення значення вартості укладання угод та майнових прав для інституціональної структури економіки та її функціонування» - так записано в рішенні Шведської королівської академії наук. Як «прорив у розумінні» інституціональної структури економіки охарактеризували вчені дослідження Р. Коуза. Учений продемонстрував, що точність і сила аналізу можуть підвищитись, якщо здійснити його, оперуючи правами на використання товарів, а не самими товарами. Ці права, які називаються майновими, можуть охоплювати повну власність, різні види прав користувачів або права, обмежені певними пунктами контрактів і внутрішніми правилами організацій. Р.Коуз доходить висновку, що визначення майнових прав і їх розподіл між людьми на основі закону, положень контрактів тощо безпосередньо впливають на економічні рішення та їх результат. Більше того, майнові права являють головний компонент в аналізі інституціональної структури економіки. У своїй нобелівській лекції Р. Коуз ставить у докір традиційній теорії її відірваність від життя: «Те, що вивчається, є системою, яка живе в уяві економістів, а не в дійсності. Я назвав цей результат «економічною теорією класної дошки». Свою ж заслугу Р.Коуз вбачає у «доведенні важливості для роботи економічної системи того, що може бути названо інституційною структурою виробництва». У кожній із основних країн сучасної ринкової економіки неоінституціоналізм набув свого виду, який сформувався і розвивається під впливом особливостей національного історичного досвіду і менталітету, традицій філософської та економічної науки тощо. Однак існують корінні, конституючі ознаки, які визначають суть цього напряму і разом з тим його специфіку порівняно з іншими. Визначальна риса неоінституціоналізму - критичне ставлення до неокласичної теорії і практики ринкового господарювання. Він претендує не на доповнення, а на заміну традиційного економічного аналізу. Неокласична система &quo ;прийнятна як описання суспільства, яке колись існувало, - вважає визначний теоретик неоінституціоналізму Дж. К. Гелбрейт. - І як відбиття тієї частини економіки, яку в подальшому ми будемо називати ринковою системою, вона також є до певної міри задовільною&quo ;. Однак вона не описує сучасну реальність як систему корпорацій, що визначає характер і спосіб функціонування сучасного індустріального суспільства. У галузі методології неоінституціоналісти піддають критиці погляди представників ортодоксії на предмет і метод дослідження. Вони відкидають ортодоксальний підхід, згідно з яким предмет економічної теорії зводиться до розподілу обмежених економічних ресурсів серед альтернативних користувачів з метою максимізації задоволення їх потреб, обмежується чисто ринковими відносинами. Замість цього пропонується широкий підхід, в основу якого покладена взаємодія &quo ;інститутів&quo ;. До &quo ;інститутів&quo ; належать різноманітні категорії базисного і надбудовного характеру (держава, підприємництво, власність, капітал, гроші, кредит, сім'я, профспілки, політичні партії, звички, інстинкт, традиції тощо).

Тому дослідження повинні стосуватись як економічних, так і неекономічних явищ і процесів, під впливом яких складаються відносини між господарськими агентами в економічній системі. Таке розуміння предмета дослідження тісно пов'язане з прагненням до інтеграції економічної теорії й інших суспільних наук (соціології, психології, антропології, юриспруденції тощо) або з вірою в переваги &quo ;міждисциплінарного підходу&quo ;. Це одна з визначальних рис методології як інституціоналізму XIX ст., так і неоінституціоналізму. В дусі традицій старого інституціоналізму сучасні інституціоналісти протиставляють &quo ;методологічному індивідуалізму&quo ; неокласики (тобто аналізу індивідуальних дій господарських агентів) дослідження &quo ;колективних дій&quo ; і &quo ;колективних інститутів&quo ; - корпорацій, профспілок, політичних партій тощо. Неоінституціоналісти висловлюють незадоволення абстрактно-дедуктивним методом неокласики, недостатнім рівнем її емпіризму, особливо статичним характером досліджень. Вони відзначають також відірваність неокласичної теорії від практики управління як сфери основного застосування теорії. На противагу висунуті: історичний підхід до аналізу економічних явищ та процесів; емпіричний, описовий метод дослідження, який спирається на використання широкого статистичного і фактичного матеріалу; розгляд механізму управління як основного застосування економічної теорії. Статичному підходу представників неокласичного напряму неоінституціоналісти протиставили вивчення економіки в розвитку, в історичній послідовності. Наголошуючи на &quo ;феномені розвитку&quo ;, тобто на змінах, що відбуваються в суспільстві, неоінституціоналісти вивчають динаміку соціально-економічних процесів, втілюють у дослідженнях принцип еволюційного підходу до реальності. В цьому відношенні особливо помітний генетичний зв'язок між історичною школою і неоінституціоналізмом. Відмітні риси неоінституціонального напряму - критична спрямованість замість відвертого вихваляння приватнопідприємницького суспільства, ідея соціального контролю замість упередженого захисту конкурентної ринкової економіки. Представники неоінституціоналізму звертають увагу на суттєві недоліки сучасного ринкового господарства (економічні кризи, масове безробіття, різку соціальну диференціацію, бідність значної частини населення, контрастний розподіл обмежених економічних ресурсів), а також на соціальні і глобальні проблеми (екологічні, демографічні, расові, багатих і бід-них країн тощо). Соціальний контроль над економікою неоінституціоналісти покладають на державне втручання в механізм відтворення. Звідси практична спрямованість на розробку рекомендацій щодо економічної політики, альтернативної монетаризму і економіці пропозиції. В цілому неоінституціоналісти, як і їх попередники, не виходять за межі реформізму. Характерна риса сучасного інституціоналізму - всебічна розробка різних концепцій трансформації суспільства, дослідження фаз (етапів, ступенів) розвитку людської цивілізації. Найбільш відомі серед них - концепції індустріального суспільства (Дж. К. Гелбрейта та ін.)

Проте Генеральний Секретаріат не знає, на яку ступити: «Ми вступили в ту зону, де стираються межі двох влад — моральної і публично-правової»; Секретаріат безсильний вирішити, в «якій саме половині більше, чи менше стоїмо». Не зважаючи на те, що сам же Секретаріат визнає факт «довір'я до кінця, в всіх сферах, як національного, так і економічного і політичного й державного життя», яким наділив український народ своїх вибранців, секретарі не почувають в собі досить сили, щоби творити, не оглядаючись на Петербург, бо «легше довіритись, чим справдити чиєсь довір'я». Генеральні секретарі сміливо підписуються за українську націю: «тут нема ворожнечі до Петербурга», а є тільки «цілковита байдужість». Зазначивши, що нібито має забагато вже довір'я, Секретаріат дальше зазначає, що тільки здобувши собі довір'я і в гнобителів української нації та від їх агентів на Україні (т. зв. «національні меньшости»), зможе закінчити «процес перетворення в публично-правову, повновластну владу зі всіма властивими їй компетенціями, функціями і апаратами»

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

4. Економічні системи

5. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

6. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
7. Економічні злочини
8. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

9. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

10. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

11. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

12. Міжнародні економічні відносини

13. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

14. Економічні та правові основи управління організацією

15. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

16. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

18. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

19. Інституціональні аспекти ринкового господарства

20. Соціально-економічні наслідки монополії

21. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

22. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція
23. Інституційні чинники розвитку національної економіки
24. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

25. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

26. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

27. Регіональна економіка сільського господарства України

28. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

29. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

30. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

31. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

32. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Конкурентоспроможність національної економіки

34. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

35. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

36. Екологічні аспекти економічного розвитку

37. Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

38. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
39. Економічна рівновага і циклічність
40. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

41. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

42. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

43. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

44. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

45. Циклічність економічного розвитку

46. Циклічні коливання економічного розвитку

47. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

48. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Как не стать жертвой преступления

50. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

51. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

52. Быть или не быть книге (интернет против книг)

53. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

54. Д.И.Менделеев: не наукой единой
55. Ялтинская конференция 1945 года и обсуждение на ней вопроса о зонах оккупации Германии и управлении большим Берлином
56. Быть или не быть книге (интернет против книг)

57. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

58. Чужого горя не бывает...

59. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

60. Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

61. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

62. Економічна теорія предмет і методи вивчення

63. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

64. Сущность рыночной экономики. Пути к ней России

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

65. Почему в России не уважают законы

66. Историк России, которого не было

67. Чужого горя не бывает

68. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

69. Національна політика СРСР в роки перебудови

70. ОАО ГАЗ не только автомобили
71. Христианство - не значит пацифизм
72. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

73. Североафриканская кампания во второй мировой войне и роль в ней фельдмаршала Эрвина Роммеля

74. Пойти и не вернуться. Быков В.

75. Миссия компании – не декларация, а инструмент для работы

76. Островский: Не все коту масленница

77. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

78. Полуфабрикаты из рыбы и блюда из нее

79. Эстетика «Не-Х»

80. Дев на борт не бери…

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Тот, кто "не в ногу"

82. Мне видеть не дано, быть может...

83. "Ничто не проходит бесследно..." (по повести Чехова "Моя жизнь")

84. Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

85. Анализ стихотворения Тютчева "Не то, что мните вы, природа..."

86. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» В Г.Белинский
87. "Я любви искала и не нашла" (А. Н. Островский)
88. "Мы живем, под собою не чуя страны..."

89. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"

90. В чём не сомневался Николай Ростов

91. "Сами звёзды, только сердца не сжимавшие"

92. "Природа не терпит пренебрежения к себе и не прощает ошибок"

93. Принцип не совсем обманутых ожиданий

94. «Как прекрасна земля и на ней человек!»

95. Сон "есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас" (по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание")

96. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. "Отчего люди не летают так, как птицы?"

98. «Любовь – это когда хочется того, чего нет, и не бывает» (по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна)

99. Сочинения на тему "Ни за что бы не подумал, что я..."


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.