Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвиткуКурсова роботаПолтава ЗмістВступ Розділ 1. Науково-теоретичні основи формування мовленнєвої діяльності дітей із затримкою психічного розвитку 1.1 Історико-педагогічний аспект вивчення дітей із затримкою психічного розвитку 1.2 Особливості розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку 1.3 Особливості емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку Розділ 2. Методика 2.1 Діагностика емоційно-комунікативного стану дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку 2.2 Методи активізації емоційно-комунікативного розвитку 2.3 Ефективність розробленої експериментальної методики Висновок Література ВступДіти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам’яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності . Багаточисельні дослідження (Л. Виготський, В. Кузьмін, К. Лебединська, М. Певзнер та ін) підтвердили, що інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційно-вольової та комунікативної сфер, сприяє порушенням соціальної поведінки. Особливе загострення цих проблем відбувається у дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю нервової системи в період оволодіння новими знаннями. Зокрема, емоційно-вольова та комунікативна сфери дітей із затримкою психічного розвитку має свої особливості і багато в чому відрізняється від дітей з нормальним розвитком. Це проявляється у порушенні поведінки, пізнавальних процесів, розвитку уваги, нездатності контролювати та усвідомлювати власні переживання, розуміти емоційні стани інших людей регулюванні відносин з однолітками. . На основі науково-теоретичних й експериментальних досліджень в 70-х роках ХХ століття науковці Т. Власова, М. Певзнер, В. Лубовський прийшли до висновку, що діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціально організованих умов навчання і виховання та розробки й удосконалення методів, прийомів корекції пізнавальної та емоційно-вольової сфери, перш за все, формування мовленнєвої діяльності . В сучасних умовах, актуальність цієї проблеми зростає, оскільки Базовий компонент дошкільної освіти передбачає набуття мовленнєвої компетенції дітьми старшого дошкільного віку, як багатокомпонентного утворення, чинниками якого виступають лексична, фонетична, граматична, компетенції, тобто це вміння адекватно й доречно, практично користуватися українською мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення. У зв’язку з цим, найголовнішим завданням логопедів, дефектологів і батьків є активізація мовленнєвої діяльності, комунікативних здібностей у дітей із ЗПР, як однієї з умов формування мовленнєвої компетенції дошкільника з нормативним розвитком, а також умовою і засобом усунення затримки психічного розвитку та становлення особистості дитини в суспільстві.

Тому пошук методів активізації мовленнєвої діяльності дітей із затримкою психічного розвитку, що сприятимуть корекції пізнавальної діяльності, оволодінню умінь і навичок мовленнєвого спілкування, є актуальним і набуває в сучасних умовах особливого значення. Отже, реформування дошкільної освіти, гостра потреба в своєчасному опануванні основами рідної української мови і мовленням, недостатність науково-методичної розробленості проблеми в спеціальній педагогіці та наявність передумов для її розв’язання зумовили тему нашого дослідження: Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методики активізації емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР в умовах спеціально організованого навчально-виховного процесу. Об’єкт: емоційно-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Предмет: активізація емоційно-комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в процесі корекційно-педагогічної роботи. Задачі: Здійснити історико-педагогічний аналіз і синтез вивчення емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку з ЗПР, а також визначити особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Розробити методику діагностики емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР. Визначити критерії і показники емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. З’ясувати стан емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР. Розробити методику активізації емоційно-комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Підтвердити її доцільність та ефективність. Розділ 1. Науково-теоретичні основи формування мовленнєвої діяльності дітей із затримкою психічного розвитку 1.1 Історико-педагогічний аспект вивчення дітей із затримкою психічного розвиткуУ дитячому віці затриманий темп психічного розвитку зустрічається значно частіше, ніж психічний недорозвиток. Як правило, затримку психічного розвитку (ЗПР) діагностують до кінця дошкільного віку або при вступі у школу. Затримка психічного розвитку проявляється в малому обсязі запасу знань, в обмеженості уявлень, в недостатній інтелектуальній цілеспрямованості, затримці мовленнєвого розвитку, відповідно нормативно-вікових психофізичних показників розвитку. Клініко-психологічне вивчення дітей із затримкою психічного розвитку започатковано, порівняно, зовсім недавно . На початку ХХ ст. вчені і практики в галузі психіатрії, психології, педагогіки звернули увагу на дітей, які не були розумово відсталими, не мали яскраво виражених порушень слуху, зору, мови, проте відрізнялися від нормально розвинених однолітків загальмованим темпом психічного розвитку. Вони ніби займали проміжне становище між дітьми з нормальним розвитком та дітьми з явною патологією розумового розвитку . Вивчення дітей із ЗПР, як однієї з груп невстигаючих школярів, почалося в кінці 50-х років XX ст. Дослідженнями дітей цієї категорії почали займатися В. Кащенко, Т. Власова, М.

Певзнер, К. Лебединська, Г. Сухарєва. Науковці описували особливості психічного розвитку дітей з мінімальними ураженнями головного мозку . У зв’язку з цим, проблема психічного і клінічного вивчення дітей із затримкою психічного розвитку стала однією з найактуальніших у сфері дослідження порушень нервово-психічного розвитку у дітей, зокрема їх етіології, діагностування ступеня вираженості та визначення напрямів проведення корекційної роботи. У 60-тих роках з’явилися праці з клінічним описом дітей, які відстають у психічному розвитку і розглядалися в межах різноманітних резидуально-органічних станів (С. Мишкін, М. Певзнер, Є. Кириченко). Зокрема Ю. Дем’янов описав затримку психічного розвитку з проявами дислексії, дисграфії у дітей з церебрастенічним, невропатичним синдромом із явищами психофізичного інфантилізму .І. Марковська аналізує прояви цих дітей в межах затримки психічного розвитку церебро-органічного генезу із синдромами психофізичного інфантилізму, церебрастенічним, психопатоподібним, неврозоподібним та апатоадинамічним . Вагомий науково-теоретичний внесок в дослідженні дітей з порушеннями розвитку зробив Л. Виготський. Він зумів визначити провідні тенденції в попередженні та подоланні аномального дитинства, виявити, систематизувати і пов’язати їх із загальними закономірностями розвитку особистості нормальної дитини і суспільства. Л. Виготський розробив вчення про первинний і вторинний дефект, сформулював поняття „зона найближчого і актуального розвитку дитини”, виявив взаємозв’язок між психічним розвитком і навчанням, розробив ідею компенсаторних можливостей аномальної дитини . М. Певзнер вважала, що основним механізмом затримки психічного розвитку є порушення дозрівання та функціональна недостатність більш молодих і складних систем мозку, що відносяться до лобових відділів кори великих півкуль головного мозку і забезпечують здійснення свідомих актів поведінки й діяльності людини . Г. Сухарєва, спираючись на етіопатогенетичний принцип, виділила наступні форми порушення інтелектуальної діяльності у дітей із затриманим темпом розвитку: 1) інтелектуальні порушення, пов’язані з несприятливими умовами середовища і виховання або патологічною поведінкою; 2) інтелектуальні порушення при довготривалих астенічних станах, обумовлені соматичними захворюваннями; 3) порушення при різних формах інфантилізму; 4) вторинна інтелектуальна недостатність при порушенні зору, слуху, дефектів мови; 5) функціонально-динамічні інтелектуальні порушення у дітей на резидуальній стадії і віддаленому періоді інфекцій та травм центральної нервової системи . На основі патогенетичного принципу В. Ковальов всі граничні форми інтелектуальної недостатності умовно розділив на чотири групи, а саме: І. Дизонтогенетичні форми пограничної інтелектуальної недостатності. 1. Інтелектуальна недостатність в станах психічного інфантилізму: а) при простому психічному інфантилізмі; б) при ускладненому психічному інфантилізмі: при поєднанні психічного інфантилізму з психоорганічним синдромом, при поєднані психічного інфантилізму з цереброастенічним синдромом, при поєднанні психічного інфантилізму з невропатичними станами, при поєднанні психічного інфантилізму з психоендокринним синдромом.

Переломовий етап у розвитку революцйно-визвольного руху на захдноукранських землях закнчився добрим наслдком повним органзацйним, дйовим  дейним уодностайненням УВО-ОУН. Головн длянки тогочасно дяльности УВО бойов акц  вйськова виховно-вишкльна праця стали референтурами ОУН. Сталося це в 1933 роц. В Крайовй Екзекутив ОУН на захдньоукранських землях, вйськовим референтом призначено сл. п. Михайла Колодзнського, а псля його визду за кордон сл. п. Дмитра Грицая (ген. Перебийте). Бойовим референтом був сл. п. Роман Шухевич-Дзвн. Дальший розвиток подй пдтвердив правильнсть напрямку т теч, яку обстоював Роман Шухевич. Таке закнчення цього процесу дало нацоналстичному рухов на захдноукранських землях велику розгнну силу, допомогло розлитись широким рчищем вд визначних бойових актв до полтично-революцйних акцй, у яких брали активну участь широк народн маси, а одночасно поглибити дейно-полтичний змст та змцнити органзацйнодйову спаянсть. II. В останн роки перед початком друго свтово вйни ОУН на захдньо-укранських землях переживала нову кризу

1. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

2. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

3. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

4. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

5. Моральне виховання старших дошкільників

6. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності
7. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника
8. Види та причини порушень розвитку дітей

9. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

10. Історія розвитку методики орфоепії

11. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

12. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

13. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

14. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

15. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

16. Фізичне виховання в дошкільних установах

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

18. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

19. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

20. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

21. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів

22. Історія розвитку фізичного виховання в Україні
23. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
24. Билеты по методике обучения иностранным языкам

25. Теория и методика преподавания классического танца

26. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

27. Методика предупреждения орфографических ошибок

28. Методика расследования компьютерных преступлений

29. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

30. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

31. Общие положения методики расследования преступлений

32. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Методика расследования компьютерных преступлений

34. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

35. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

36. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

37. Методика организации тематических выставок в школе

38. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
39. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе
40. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

41. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

42. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

43. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

44. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

45. Книга- методика "Солнечная Медитация"

46. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

47. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

48. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Теория и методика физического воспитания

50. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

51. Гибкость как физическое качество и методика её развития

52. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

53. Организация и методика проведения общего аудита

54. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")
55. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
56. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

57. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

58. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

59. Методика стохастического экономического анализа

60. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

61. Слобожанщина - історія розвитку

62. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

63. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

64. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

65. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

66. Общие положения методики расследования преступлений

67. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

68. Теория и методика редактирования

69. Теория и методика телевизионной журналистики

70. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"
71. Розвиток рекламних агентств на Україні
72. Методика обучения по курсу математики за 3 года

73. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

74. Тенсегрити: методика "подзарядки" организма

75. Экспериментальные методики

76. Методика внутривенных инъекций и вливаний

77. Стан і перспективи розвитку СНД

78. Методика разработки бизнес-плана предприятия

79. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)

80. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов

82. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

83. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей

84. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

85. Экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года по предмету: Диагностика уровня психического развития при аномальном развитии личности

86. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения
87. Методика контактного взаимодействия воспитателя с родителями
88. Курс математики в средней школе и методика преподавания

89. Организация и методика производственного обучения

90. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

91. Методика использования электронного учебника на уроках физики

92. Методика преподавание темы Обыкновенные дроби в школьном курсе математики

93. Методика преподавания имени существительного

94. Методика преподавания процентов

95. Проектирование червячной передачи с разработкой методики преподавания в техникумах

96. Шпаргалка по методике естествознания

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

98. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта

99. Методика собеседования при приеме на работу

100. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.