Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Сучасний стан сільского господарства України

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст. 1. Форми господарювання у сільському господарстві 1.1.Сільське господарство і особливості його розвитку 1.2. Види форм господарювання у сільському господарстві 1.3. Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК 2. Типи ефективності виробництва та фактори їх зростання 2.1. Характеристика основних типів ефективності виробництва 2.2. Основні фактори зростання ефективності .виробництва 2.3. Характеристика ресурсів виробництва 2.4. Економічні показники ефективності виробництва 2.5. Соціальні показники ефективності виробництва 2.6. Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі 2.7. Ефективність виробництва продукції тваринництва та перспектива розвитку галузі 3. Аграрні аспекти вступу України до СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Висновки Список використаної літератури Вступ Необхідність прийняття державної програми розвитку сільського господарства, здається, вже ні в кого не викликає сумнівів. Однак ситуація на селі настільки важка і тривожна, що заходами тільки державного впливу неможливо в оптимальні строки виправити її. Це завдання має стати загальнонаціональною справою, оскільки природний потенціал сільського господарства — найбільше багатство країни і його неповне використання спричиняє величезні втрати для всієї економіки. Недовиробництво в сільському господарстві, кричуща бідність у країні, масове безробіття на селі, виїзд за кордон найбільш продуктивної частини працівників — усе це взаємопов’язаний ланцюг проблем. Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм. ці особливості значною мірою залежать від природних факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. Так, наприкінці ХХ ст. з 6 млрл. населення земної кулі у слаборозвинутих країнах світу голодує близько 1 млрд. чол. Проблема нормального забезпечення продуктами харчування гостро стоїть для сотень мільйонів населення в різних куточках нашої планети, в т.ч. в Україні. Сільське господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров`я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо. Мета теми — з`ясувати особливості сільськогосподарського виробництва, сутність рентних відносин та основні шляхи радикальних перетворень власності у сільському господарстві України, провести аналіз відносин власності та АПК і визначити ефективність та особливості ринкових відносин в аграрному секторі України. Форми господарювання у сільському господарстві Колгоспи і радгоспи до аграрних перетворень, зокрема у сфері власності і форм господарювання на селі, як відомо, не могли бути господарствами послідовно підприємницького типу. Реорганізувати КСП можна в такі підприємницькі організаційно-правові структури, які не суперечать чинному законодавству України, зокрема передбачені цим законодавством.

Насамперед, мова може йти про господарські товариства, передбачені Законом України «Про господарські товариства». Це — товариства з обмеженою, додатковою і повною відповідальності, командитні і акціонерні товариства (закриті й відриті), орендні підприємства, особисті товарні господарства, фермерські господарства. Товариства з обмеженою, додатковою та повною відповідальністю. У товаристві з обмеженою відповідальністю кожний його учасник по зобов'язан­нях товариства перед кредиторами за несплачені борги та по інших зобов'язаннях відповідає лише своєю часткою у статутному фонді товариства. На особисте майно ця відповідальність не поширюється. У товариствах з додатковою відповідальністю сплата боргів може здійснюватися частково і власним майном — у випадках, коли для цього не вистачає вартості статутного фонду. В товариствах з повною відповідальністю до сплати боргів може бути залучене і все особисте майно учасника. Безперечно, товариства з додатковою і повною відповідальністю ризикованіші, але вони прийнятніші для кредиторів, і їм вони віддають перевагу перед товариствами з обмеженою відпо­відальністю. Відповідальність особистим майном за борги .зобов'язує бажаючих отри­мати кредити підходити до визначення потреби в них, їх розмірів та строків повер­нення більш зважено і відповідально. В умовах ринкових відносин роль кредитів у здійсненні підприємницької діяльності надзвичайно велика. Необхідність мати пере­ваги в одержанні кредитів перед іншими позичальниками коштів і змушує підприємців ставати на шлях створення товариств (підприємств) з додатковою і повною відпові­дальністю. Командитні товариства Дещо специфічними є командитні товариства (підприємства), в яких певна кількість учасників повністю бере на себе прийняття рішень щодо всіх питань підприємниць­кої діяльності товариства, відповідаючи при цьому за борги підприємства як своїми частками у статутному фонді, так і особистим майном. А інші учасники такого това­риства відповідають за його борги лише частками у статутному фонді. Виходячи з цього вони не беруть участі в управлінні підприємством. На зборах учасників вони мають право лише дорадчого голосу. Відповідальність за борги особистим майном нерідко відстрашує потенціальних учасників спільної підприємницької діяльності від створення товариства з додатковою і повною відповідальністю, а також командитних товариств. Але при цьому треба мати на увазі, що 1члени даних товариств, оскільки основною їхньою діяльністю є сіль­ськогосподарське виробництво, мають певні пільги в цьому плані. З них не може бути стягнуто за борги житло з господарськими будівлями, корова, якщо вона одна (при відсутності корови, відповідно, одна телиця чи коза, вівця, свиня), корми для худоби, насіння для посіву, сільськогосподарський інвентар, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, інструменти, книги тощо, одяг, взуття, речі домашнього вжитку. Отже, відповідальність працівників сільськогосподарського виробництва за борги осо­бистим майном, порівняно з іншими громадянами, основною діяльністю яких не є сільськогосподарське виробництво, суттєво обмежена, що дає змогу без особливо підвищеного ризику формувати товариства з додатковою і повною відповідальністю, а також командитні товариства.

Акціонерні товариства Серед законодавче визначених видів господарських товариств дещо відособле­ними від інших є акціонерні товариства, їхні статутні фонди формуються за рахунок коштів від продажу акцій їх учасникам. Тому акціонерні товариства від інших това­риств відрізняє те, що вийти з них можна тільки шляхом продажу акцій. На підвищену увагу заслуговують особливості акціонерних товариств. Такі гос­подарські товариства, зокрема їх назва, найвідоміші серед населення, у тому числі й сільського, мабуть, через те, що цей вид товариств найчастіше зустрічається в про­мисловості та інших несільськогосподарських секторах економіки. Головна особли­вість їх полягає в тому, що будь-яке майно і земля, передані акціонерному това­риству в сплату за акції, стають власністю товариства. Акціонер, який бажає вийти з товариства, не може вимагати від нього повернення йому переданого ним майна і землі. Вихід з акціонерного товариства можливий єдиний — шляхом продажу акцій. Товариство і його акціонери мають пріоритетне право на купівлю акцій товариства, що продаються, але не зобов'язані цього робити. Вони можуть їх купити, а можуть і не купити. При цьому треба мати на увазі, що ціна акції при продажу визначається не її номінальною вартістю, а прибутковістю акціонерного підприємства. В сучасних умовах низької рентабельності сільськогосподарських підприємств ринкова ціна акції буде низькою, а тим більше при збиткових результатах господарювання. Отже, за таких умов акції акціонерних сільськогосподарських підприємств у переважній біль­шості випадків можуть бути продані за безцінь. Розглянута особливість акціонерних товариств зумовлює необхідність застере­ження щодо доцільності їх створення в процесі реорганізації КСП і особливо — у випадках оплати акцій не лише майновими паями, а й земельними частками. З часом може виявитися немало бажаючих вийти з акціонерних товариств, створених на базі КСП, з метою, наприклад, організації селянських (фермерських) господарств, чи всту­пу до якогось іншого господарського товариства аграрного профілю тощо. Ці свої задуми вони не зможуть реалізувати, оскільки не мають ніякого права вимагати від товариства повернення їм ні земельної частки, якщо вона була внесена до статутного фонду акціонерного товариства, ні виділення якихось засобів виробництва для здій­снення виробничої діяльності. Це треба добре усвідомити всім, хто хоче стати на шлях створення на базі КСП акціонерних товариств. Фермерські господарства Фермерських господарств в Україні створено більше 35 тис, у їхньому користуванні знаходиться 835 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 765 тис. га ріллі що складає біля 1,8% від сільськогосподарських земель та 2,3% від площ орних земель (станом на початок 1997 р.). Середня площа їх землекористування — близько 24 га сільськогосподарських угідь. Активніше селянські (фермерські) господарства створювалися в перші роки проведення аграрної реформи (1991—1993 рр.). В наступні роки цей процес загальмувався, що зумовлено рядом при­чин. Головна з них полягає у відсутності у бажаючих створити фермерські господар­ства власних і кредитних коштів на придбаний необхідних засобів виробництва і у обмеженості можливостей у держави надати їм у цьому допомогу.

Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской Центральной Рады.P М., 2007. 288 с.; Зарецька Т. Юзеф Плсудський  Украна.P К., 2007. 288 с.; Федюшин О. Украинская революция. 19171918. М., 2007. 334 с.; Полтична система для Украни: сторичний досвд  виклики сучасност. К., 2008. С. 391404; Красвський О. Укрансько-польськ взамини в 19171923 рр.P К., 2008. С. 14255. 1105 108 Див., напр.: Яневський Д. Назв. праця.P С. 347441; Тимощук О. В. Охоронний апарат Укрансько Держави (квтень рудень 1918 р.).P Харкв, 2000. 462 с.; ґфменко Г. Г. Взамовдносини Кремля та Радянсько Украни: економчний аспект (19171919 рр.).P К., 2008. 230 с. 1106 109 Див., напр.: Земзюлна Н. ¶. Селянське питання в Укран 19171918 рр. (сторографя проблеми). Дис канд. ст. наук.P К., 1998. С. 3638. 1107 110 Величквський М. Сльське господарство Украни  колональна полтика Рос. НьюЙорк, 1957. С. 1213; Borys J. The Sovietization of Ukraine 19171923; Communist Doctrine and Practice of National Self-Determination.P Edmonton, 1980. P. 280; Скоропадський П. Спогади.P С. 284285 та н. 1108 111 Див.: Михайлюк О. В

1. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

2. Роль і значення АПК для господарства України

3. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

4. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

5. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

6. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
7. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
8. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

9. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

10. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

11. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

12. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

13. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

14. Первісна культура на терені сучасної України

15. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

16. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

17. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

18. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

19. Сучасна митно-тарифна політика України

20. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

21. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

22. Водні ресурси України. Їх стан і охорона
23. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
24. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

25. Атомна енергетика України і РПС

26. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

27. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

28. Політичні права і свободи громадян України

29. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

30. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

31. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

32. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

33. Історія України

34. Історія соборності України

35. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

36. Походження людини та її поява на території України

37. Історія держави та права України

38. Культура України в 30-х рока
39. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
40. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

41. Економічне районування України

42. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

43. Основні напрямки зовнішньої політики України

44. Господарське право України

45. Конституційний суд України

46. Цивільне право України

47. Суверенітет України

48. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

49. Проект кримінального кодекса України

50. Бюджетна ситема України

51. Державний бюджет України і бюджетне право

52. Сбалансованість бюджета України

53. Фінансова система України

54. Організаційна система управління природокористуванням України
55. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
56. Машинобудування України

57. Використання трудових ресурсів Західної України

58. Міжнародний ринок туристичних послуг України

59. Машинобудівний комплекс України

60. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

61. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

62. Грошовий обіг України

63. Органи внутрішніх справ України

64. Грошові розрахунки в господарському обороті України

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

66. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

67. Закон україни про міліцію

68. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

69. шпори з цивільного права України

70. Заповідники України
71. Культура та побут населення України
72. Легка промисловість України i транспорт

73. Чорна i кольорова металургія України

74. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

75. Законодавство України про військову службу

76. Діяльність уряду України в галузі екології

77. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

78. Легка промисловість України укр

79. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

80. Верховна Рада України в системі органів влади

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Ґрунти України

82. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

83. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

84. Етикет України та Росії

85. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

86. Національний банк України
87. Національний банк України та особливості його функціонування
88. Проблеми функціонування фінансових бірж України

89. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

90. Структура страхового законодавства України

91. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

92. Фондовий ринок України

93. Формування та розвиток банківської системи України

94. Банки на валютному ринку України

95. Банківська система України

96. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

97. Законодавча база України про охорону праці

98. Мохоподібні України

99. Чинники процесу антропогенезу на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.