Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Остапів Дмитро Дмитрович УДК: 636.2:631.147.611-013.11 ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В СТАТЕВИХ КЛІТИНАХ БУГАЇВ І КОРІВ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЮВАНОСТІ 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті біології тварин Української академії аграрних наук, м. Львів. Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор Чухрій Борис Миколайович, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН, головний науковий співробітник лабораторії відтворення стада. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Смолянінов Борис Вікторович, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин; доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Безуглий Микола Дмитрович, віце-президент Української академії аграрних наук; доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН Косенко Михайло Васильович, Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, заступник директора по організаційно-інформаційній роботі, завідувач відділом контролю якості ветеринарних препаратів при незаразних захворюваннях тварин. Захист дисертації відбудеться ”17 ” червня 2008 р. о 12 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, аудиторія №1. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50. Автореферат розісланий ” 14 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор ветеринарних наук, професор П. І. Головач ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Дослідженнями доведені відмінності у корів заплідненості, фізіологічних, морфологічних ознак ооцитів, у плідників – показників якості еякулятів, життєздатності сперміїв (Сірацький Й.З., 1992; Яблонський В.А. та ін., 1994; Гузеватий О.Є та ін., 1995; Krisher R.L., Bavis er B.D., 1999; Безуглий М. Д. та ін., 2000; Косенко М.В. та ін., 2005, 2007). У зв’язку з вказаним, важливого значення набуває розробка методів оцінювання фізіологічного стану статевих клітин, корекції їхнього метаболізму для підвищення запліднення i vivo та i vi ro. Серед маркерів відтворної функції самок і самців важливим є кисень-залежні процеси (Dalvi G. C. e al., 1995; Va Blerkom J. e al., 1997; Geshi M. e al., 2000). За певних обставин, вони забезпечують ресинтез АТФ і свідчать про запліднюючу здатність сперміїв (Звєрєва Г.В. та ін., 1989), визначають розвиток кумулюсного оточення та дозрівання ооцитів (Смирнова Т.А., Галиева Л.Д., 1998), індукують капацитацію сперміїв (Leclerc P. e al., 1996; Ma kovska І.M., Serebrovska Z.O

., 1998; Дутчак В.О. та ін., 2001), за інших – пригнічують синтез АТФ, активність ферментів, порушують цілісність клітинних мембран, знижують рухливість сперміїв, призводять до сповільнення мейозу (A reja S.K. e al., 1997; herie I. e al., 1998; Vorup-Je se . e al., 1999; Kim J.Y. e al., 2001). Рівновагу між окисними та відновними процесами забезпечують відповідні ферменти та антиоксиданти, зокрема, глутатіон і аскорбінова кислота, вміст яких в еякулятах впливає на життєздатність, стійкість до заморожування та запліднюючу здатність сперміїв, у фолікулах – компактність кумулюсу, дозрівання ооцитів, виживання та розвиток ембріонів i vi ro (Slаwe a R., Liaskowska Т., 1987; Jai M. C., Arora ., 1988; Yoshida M., 1993; Kodama P. H., Behrma H. R., 1999; Murray A.A. e al., 2001, Смолянінов Б. В., Кротких М. А., 2004). Отже, вивчення окисно-відновних процесів забезпечить встановлення оптимальних величин їх активності, виявлення біохімічних маркерів фізіологічного стану статевих клітин самців і самок, підвищення результатів штучного осіменіння корів та репродуктивної біотехнології, розроблення способів оцінювання якості і запліднювальної здатності сперміїв, ефективності вирощування ембріонів великої рогатої худоби i vi ro. Поглиблені знання з фізіології статевих клітин самців і самок виявлять фактори впливу на якість сперміїв та ооцитів, забезпечать оцінювання, відбір та прискорене накопичення високопродуктивного генетичного потенціалу для створення нових генотипів тварин. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в Інституті біології тварин УААН та Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН за завданнями ”Оцінка і прогнозування репродуктивної функції великої рогатої худоби за генетичними маркерами” (№ держреєстрації UA 01001641), „Розробити наукові основи підвищення репродуктивної функції корів і бугаїв новостворених генотипів чорно-рябої породи” (№ держреєстрації U 024406). Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягала у вивченні ролі окисно-відновних процесів у еякулятах бугаїв і фолікулах яєчників корів, їх впливу на капацитацію та дозрівання сперміїв і ооцитів поза організмом, розробленні способів корекції метаболізму статевих клітин, оцінювання їх фізіологічного, морфологічного стану і придатності для використання у практиці штучного осіменіння та репродуктивній біотехнології, підвищення запліднюючої здатності сперміїв, заплідненості ооцитів i vivo та i vi ro. Для реалізації мети вирішували наступні завдання: З’ясувати роль окисно-відновних та синтетичних процесів у статевих клітинах і еякулятах бугаїв, кореляції між біохімічними показниками та їх вплив на фізіологічні показники сперміїв. Розробити спосіб оцінювання якості та запліднюючої здатності сперміїв за інтенсивністю дихання і активністю окисних ферментів і vivo та і vi ro. Встановити значення окисно-відновних процесів у сперміях бугаїв за дії факторів капацитації та антиоксидантів. Розробити способи оцінювання капацитації сперміїв, підвищення їх життєздатності і запліднюючої здатності після кріоконсервації.

Вивчити окисно-відновні процеси у фолікулах яєчників корів, вплив біохімічних показників на якість яйцеклітин. Розробити спосіб оцінювання якісних характеристик ооцитів і vi ro. З’ясувати окисно-відновні та синтетичні процеси в ооцитах за дії субстратів ланцюга дихання та при культивуванні у синтетичних середовищах, удосконалити методи вирощування ембріонів корів i vi ro. Визначити інтенсивність окисно-відновних та синтетичних процесів у ембріонах корів при інкубації у поживних середовищах. Об’єкт дослідження: фізіолого-біохімічні процеси в еякулятах і сперміях бугаїв, фолікулах яєчників, ооцитах та ембріонах корів. Предмет досліджень: сперма бугаїв свіжоотримана і розморожена, спермії, яєчники, клітини гранульозного шару фолікулів, ооцити та ембріони корів. Методи дослідження: фізіологічні, біохімічні, цитоморфологічні, біотехнологічні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше доведено роль окисно-відновних процесів у забезпеченні високих значень фізіологічних показників і запліднювальної здатності сперміїв бугаїв i vivo та i vi ro, дозріванні ооцитів, їх заплідненні та розвитку ембріонів корів i vi ro. Вивчено перебіг і регуляцію окисно-відновних процесів при капацитації сперміїв та дозріванні ооцитів і, після їх запліднення, росту ембріонів. Встановлено фактори оптимальної рівноваги між процесами окиснення і відновлення у статевих клітинах та маркери їх інтенсивності. Вперше в спермі бугаїв установлено оптимальні рівні інтенсивності окисно-відновних процесів, межі яких забезпечують високі фізіологічні показники і запліднюючу здатність сперміїв у свіжоотриманих і розморожених еякулятах. Вивчено вплив аскорбінової кислоти і відновленої форми глутатіону на енергетичний та міжклітинний обмін, значення для фізіологічного стану сперміїв, характеристики напруженості окисних процесів та ефективність впливу антиоксидантів у розріджувачі сперми на запліднюючу здатність. Доведено вплив окиснення субстратів розріджувача та середовищ культивування на фізіологічний стан сперміїв і клітин гранульози, дозрівання ОКК, запліднення і розвиток ембріонів i vi ro. Встановлено зв’язок капацитації сперміїв бугаїв з придатка сім’яника зі споживанням кисню, відновною здатністю, активністю сукцинатдегідрогенази (СДГ) і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ), вмістом білків, морфологічними змінами в акросомі. Вивчено в яєчниках у зв’язку з їх фізіологічним станом динаміку антиоксидантів, білкових фракцій і глікопротеїнів, вплив на інтенсивність фолікуло- та оогенезу, якість ооцитів і придатність для використання в репродуктивній біотехнології; інтенсивність процесів окиснення і відновлення в ембріонах у зв’язку зі стадіями розвитку. Практичне значення отриманих результатів. Удосконалені способи оцінювання якості еякулятів бугаїв („Спосіб визначення кількості живих сперміїв у еякулятах бугаїв”), підвищення стійкості сперміїв до факторів зовнішнього впливу („Спосіб захисту сперміїв бугаїв при заморожуванні”), оцінювання якості та запліднюючої здатності сперміїв за активністю ферментів дихального ланцюга („Спосіб визначення сукцинатдегідрогенази в спермі бугаїв”).

Однажды утром я вышел, взяв с собой дробовое ружье Перде, чтобы провести весь день в поросшем вереском болоте. Я пошел бродить по древним, хорошо знакомым полям, но почему-то они показались гораздо меньше, чем я их помнил. Мой глаз привык к необъятным просторам степей Кении, а эти угодья, казалось, были не больше, чем шамба жителя Африки. Видневшиеся вдали холмы, которые представлялись мне когда-то огромными горами, чьи пики врезались в небо, теперь как-то съежились в сравнении с горами Кении и Килиманджаро. Кроме того, я уже не видел той дичи, которая во множестве водилась здесь раньше. Побродив сейчас целый день, редко встретишь косулю, зато хорьки и ласки водятся здесь в изобилии. Эти вредные зверьки захватили все. Затем до меня донесся зов шотландских куропаток, и я снова почувствовал себя мальчиком. Крики неслись из низинки, поросшей вереском. Чтобы добраться до нее, мне надо было перелезть через ворота и пересечь выгон для скота. Взобравшись на ворота, я увидел небольшое стадо коров, которые паслись в поле под наблюдением старого бугая

1. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

2. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

3. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі

4. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

5. Репродукція клітин.

6. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби
7. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ
8. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

9. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

10. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

11. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

12. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

13. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

14. Кора выветривания

15. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

16. Формулы по математике (11 кл.)

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Корь, краснуха, скарлатина

18. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

19. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

20. Место Северной и Южной Кореи в мировых экономических связях. Сравнительная характеристика

21. Маленькая война большой политики.СССР и США в войне в Корее 1950-1953

22. Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата
23. Три государства Кореи (Когурё, Пэкче, Силла)
24. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

25. Буддийская скульптура в Корее

26. Волновые процессы в зрительной коре мозга

27. Локализация функций в коре больших полушарий. Электрическая активность головного мозга

28. Корь, коревая краснуха

29. Процес управління та його основні стадії

30. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

31. Билатеральные комплексы бочонковых колонок первичной соматосенсорной коры мозга являются модулями восприятия пространства

32. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Монастырь св. Онуфрия в Яблечне над Бугом

34. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

35. Билеты по физике с решениями 11 кл

36. Финансовая система Кореи

37. Экономический рост Южной Кореи

38. Экономика Южной Кореи
39. Экономика Южной Кореи
40. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

41. Влияние повышенного и сниженного уровня моноаминов на функциональную организацию колонок C1 коры мозга крысы

42. Экономическое развитие Южной Кореи

43. Геодинамика докембрийской земной коры

44. Типы земной коры и проблемы их образования

45. Гипергенез и кора выветривания. Геологическая деятельность ветра

46. Миграция элементов в земной коре

47. Гравитационная модель коры и верхней мантии Северной Евразии

48. Круговороты подземных вод в земной коре

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Адвокат у кримінальному процесі

50. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

51. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

52. Клімат Криворіжжя

53. Волновые процессы в зрительной коре мозга

54. Увеличение радиуса Земли и геометрия земной коры
55. Молочная продуктивность коров в связи со стимуляцией их половой охоты
56. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

57. Процес банківського кредитування

58. Економічна оцінка кредитного процесу

59. Безпека праці технологічних процесів РЕА

60. Стратегии изучения зрительной коры

61. Кодирование сигнала в латеральном коленчатом теле и первичной зрительной коре

62. Віруси – неклітинні форми життя

63. Екологічний зміст процесу антропогенезу

64. анализ численности, продуктивности ивыход продукции молочного стада коров

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Влияние тимогена на показатели красной крови глубокостельных коров

66. Годівля та утримання корів

67. Использование препаратов биологически активных веществ нового поколения в кормлении высокопродуктивных коров и бычков на откорме

68. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

69. Кормление дойных коров

70. Оспа коров
71. Причины бесплодия и яловости коров
72. Профилактика и лечение коров при задержании последа

73. Профилактическая эффективность фитопрепаратов при патологии послеродового периода у высокопродуктивных молочных коров

74. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

75. Экономическая эффективность внутрихозяйственного производства и использования концентрированного органического удобрения "Агровит Кор" (на примере ОАО "Учхоз Зерновое")

76. Лечение коров с острой формой эндометрита

77. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

78. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

79. Молочная продуктивность и воспроизводительные способности коров

80. Морфофункциональная характеристика вымени чистопородных симментальских коров и их помесей разных поколений при скрещивании с айрширскими производителями в СХПК "имени 1 Мая" Курского района, Курской области

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Организация подсобного хозяйства. Разведение коров, свиней и уток

82. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

83. Кормление коров на сельскохозяйственном предприятии

84. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

85. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

86. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
87. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
88. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

89. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

90. Южный Буг

91. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

92. Вещественный состав земной коры

93. Гідрологічні процеси

94. Микроконтиненты. Описание типов разломов земной коры

95. Строение земной коры. Этапы формирования рельефа

96. Химический состав земной коры как фактор биосферы

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Экзогенные процессы в земной коре. Подземные воды и льды криолитозоны

98. Адміністративний процес

99. Докази в цивільному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.