Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ПЛАН Вступ3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системиError: Refere ce source o fou d 1.1 Державний бюджет в економічній системі державиError: Refere ce source o fou d 1.2 Поняття бюджетної системи9 1.3 Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в УкраїніError: Refere ce source o fou d Розділ 2. Особливості бюджетної системи України15 2.1 Державний бюджет України: підходи до формування та розподілу15 2.2 Місцеві бюджети як складова частина бюджетної системи України22 Розділ 3. Перспективи розвитку бюджетної системи УкраїниError: Refere ce source o fou d 3.1 Проблеми функціонування бюджетної системи України та можливі шляхи їх подолання25 3.2 Альтернативні шляхи наповнення доходної частини державного бюджету УкраїниError: Refere ce source o fou d ВисновкиError: Refere ce source o fou d Список використаної літературиError: Refere ce source o fou d Вступ Економічний зміст бюджетної системи розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджетної системи в управлінні економікою. Актуальність теми дослідження обумовлюється не тільки потребами практики державного будівництва, а й необхідністю всебічного наукового дослідження бюджетної системи та бюджетного процесу в цілому. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, передбачуваних та довгострокових доходних джерел бюджетів. Особливості функціонування бюджетної системи досліджено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, І.Д'яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, А.Покритана, В.Протасова, І.Радіонової, І.Сала, В.Сумарокова, В.Суторміної, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та ін. Основна мета курсової роботи полягає у дослідження особливостей функціонування бюджетної системи України та дослідження основних можливих векторів її розвитку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити теоретичні підвалини існування бюджетної системи; проаналізувати особливості функціонування бюджетної системи України; напрацювати можливі шляхи оптимізації бюджетного процесу в Україні. Предметом дипломного дослідження є економічні відносини які виникають у процесі взаємодії між суб’єктами бюджетної системи України. Об’єктом дослідження виступає бюджетна система України. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження.

Основна частина присвячена дослідженню визначеної проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсової роботи. Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи 1.1 Державний бюджет в економічній системі держави Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснен­ня фінансової політики держави. У доходах бюджету відоб­ражається податкова політика держави, а у видатках — прі­оритетні напрями вкладень коштів. Держава використовує бюджет для здійснення територі­ального, внутрішньо - і міжгалузевого розподілу і перерозпо­ділу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного ви­робництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин бюджетна систе­ма має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлен­ня і демонополізації галузей господарства, забезпечення со­ціального захисту населення. Основні напрями бюджетної політики визначаються Вер­ховною Радою України в спеціальній постанові, яка має назву бюджетної резолюції. З державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севасто­поля може передаватись частина доходів у вигляді процент­них відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на цій території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджу­ється Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Президен­та України з урахуванням економічного, соціального, при­родного і екологічного стану відповідних територій. До проекту Закону про Державний бюджет України Ка­бінет Міністрів України додає техніко-економічне обґрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій бюджетам Автоном­ної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України. Збалансованість бюджетів, які входять до складу бюд­жетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики. Перевищення доходів над видатками становить надлишок, перевищення видатків над доходами — дефіцит бюджету. При визначенні розміру дефіциту бюд­жету кредити і позики в джерело доходів не враховуються. Граничний розмір дефіциту і джерела його покриття визна­чаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радами народних де­путатів під час затвердження відповідних бюджетів. Дефі­цит бюджету покривається за рахунок внутрішніх держав­них позик, позик іноземних держав та інших фінансових інституцій. Рішення про залучення позик до державного бюджету України в кожному конкретному випадку приймає Верховна Рада України. У цілому частка загальнодержавного бюджету в держав­ному бюджеті України досить значна. Це дає підстави гово­рити про високий рівень централізації в розподілі та перероз­поділі фінансових ресурсів. У зв'язку з цим зростає актуаль­ність проблеми подальшого пошуку оптимального співвідно­шення між загальнодержавним і місцевими бюджетами. Бюджетний устрій України визначається за­кріпленим Конституцією України державним ладом України та її адміністративно-територіальним поділом.

Під бюджетним устроєм розуміють організацію і принципи побудови бюджетної системи, її структуру, взаємозв'язок між її окремими ланками. Державний бюджет України, республіканський бюд­жет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети утворюють бюджетну систему. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, складає зведений бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічним і соціальним ро­звитком України. Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес­публіканський бюджет та бюджети районів і міст респу­бліканського підпорядкування цього регіону. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, рай­онні в містах, селищні і сільські бюджети. Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюд­жети районів і міст обласного підпорядкування. До складу бюджету району входять районний бюд­жет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. Селищні і сільські бюджети ство­рюються за рішенням районних чи міських рад народ­них депутатів за наявності необхідної фінансової бази і визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській чи районній у місті раді народних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, то бюд­жети цих міст, селищ, сіл об'єднуються відповідно у бюджеті міста або у бюджеті району в місті. Бюджетний устрій ґрунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостій­ності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Принцип єдності означає існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною пра­вовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інфор­мації з одного рівня бюджету іншому. Принцип повноти полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів і видатків. Принцип достовірності вимагає формування бюджету на основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюд­жету тільки тих доходів і видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків. Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання. Принцип наочності обумовлює відображення показ­ників бюджетів у взаємозв'язку із загальноекономічними показниками в Україні та за її межами шляхом викори­стання засобів максимальної інформативності щодо ре­зультатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку. Головним ланцюгом бюджетної системи України є Державний бюджет, з якого фінансуються заходи за­гальнодержавного значення в галузі господарського, культурного будівництва, оборони держави, утримання органів державної влади і управління. Через Державний бюджет провадиться перерозподіл частини загальнодер­жавних доходів між Автономною Республікою Крим та областями у вигляді субвенцій, субсидій та дотацій з ме­тою економічного вирівнювання регіонів.

Это привело к усилению несбалансированности между возложенными на территориальные бюджеты финансовыми обязательствами и реальными возможностями по их выполнению, и главной проблемой территориальных органов власти стало обеспечение текущих расходов социальных объектов, а на второй план ушло финансирование капитальных расходов. В устранении диспропорций бюджетной системы, имеющих место на субфедеральном и местном уровнях, важную роль призвана сыграть проводимая в последние годы реформа межбюджетных отношений, которая направлена на совершенствование управления общественными финансами на основе принципа оптимальной децентрализации функций управления бюджетными средствами. С 2005Pг. основные новации вводимой системы межбюджетных отношений состоят в следующем: 1)Pв соответствии с реформой местного самоуправления вводятся два уровня (типа) местных бюджетов, т.Pе. бюджетная система РФ становится четырехуровневой; 2)Pвводятся четкие правила разграничения расходных обязательств по уровням бюджетной системы РФ; 3)Pпредусматривается определенное расширение налоговой автономии субнациональных властей; 4)Pустанавливается закрепление нормативов отчислений от федеральных налогов в бюджеты субъектов РФ Бюджетным кодексом РФ, а не ежегодными законами о бюджете; 5)Pвводятся новые формы и принципы распределения межбюджетных трансфертов; 6)Pзаконодательно устанавливаются единые принципы построения межбюджетных отношений в субъектах РФ при обеспечении самостоятельности региональных властей в их конкретной реализации

1. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

2. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

3. Бюджетная система РФ

4. Бюджетные системы (Шпаргалка)

5. Бюджетная система Российской Федерации

6. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год
7. Бюджетная система
8. Бюджетная система Российской Федерации

9. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

10. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

11. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

12. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

13. Бюджетная система

14. Бюджетная система России и принципы ее построения

15. Бюджетная система

16. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство РФ

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

18. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

21. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

22. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва
23. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
24. Бюджетная система Удмуртской Республики

25. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

26. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

27. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

28. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

29. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

30. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

31. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

32. Бюджет - центральное звено бюджетной системы

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

33. Бюджетна система

34. Бюджетна система України

35. Бюджетная система

36. Бюджетная система Германии: особенности и проблемы

37. Бюджетная система как механизм государственного регулирования

38. Бюджетная система Республики Беларусь
39. Бюджетная система Российской Федерации
40. Бюджетная система Российской Федерации: принцип организации и структура

41. Бюджетная система РФ

42. Бюджетная система РФ

43. Бюджетная система РФ

44. Бюджетная система РФ

45. Бюджетная система Украины

46. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой

47. Доходная часть бюджетной системы Российской Федерации

48. Особенности бюджетной системы России

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

49. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

50. Перспективы развития налоговой системы России

51. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

52. Принципы устройства бюджетной системы Российской Федерации

53. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

54. Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в бюджетной системе РФ
55. Состав и структура расходов бюджетной системы на оборону и обеспечение безопасности государства
56. Финансово-бюджетная система США

57. Экономическая сущность бюджета и бюджетной системы

58. Бюджетная система России

59. Бюджетный федерализм и региональные проблемы бюджетной системы РФ

60. Понятие бюджетной системы, ее становление и развитие в Украине. Межбюджетные трансферты

61. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

62. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

63. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

64. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

65. Россия и Царство Польское: механизмы бюджетно-финансовых отношений в имперской системе (1815-1866)

66. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

67. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

68. Региональное управление образованием как система: опыт, проблемы, перспективы

69. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма

70. Формирование денежно-кредитной системы ЕС и перспективы развития интеграционных связей с Россией
71. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
72. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат

73. Бюджетно-налоговая система РФ

74. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы

75. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

76. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

77. Банковская система России: проблемы и перспективы развития

78. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

79. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

80. Разработка информационной системы бюджетного процесса финансового управления Новоегорлыкского сельского поселения

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

81. Анализ современного состояния и перспективы развития системы дошкольного образования в Красноярском крае

82. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

83. Система роботи з розвитку мовлення в першокласників

84. Перспективы развития системы повышения квалификации в Республике Казахстан

85. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

86. Налоговая система России: проблемы и перспективы
87. Система государственных расходов. Смета бюджетного учреждения
88. Сущность бюджетного федерализма в РФ и перспективы его развития

89. Банковская система Республики Беларусь - проблемы, перспективы, развитие

90. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

91. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

92. В поисках системы мира

93. Малые тела Солнечной системы

94. Происхождение Солнечной системы

95. Строение солнечной системы

96. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Перспективы телескопии

98. Строение солнечной системы

99. Солнечная система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.