Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Суспільне виробництво та заробітна плата

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

смотреть на рефераты похожие на "Суспільне виробництво та заробітна плата" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Контрольна робота З предмету “Політекономія” На тему: 1) Суспільне виробництво. Елементи праці. Продуктивні сили суспільства. 2)Заробітна плата, її сутність. Почасова і відрядна заробітна плата. Тарифна система. Shura19@ya dex.ru Виконала: студентка курсу, групи , факультету “Психології і мистецтвознавства” спеціальності “Психологія” Рівне - 2003 Суспільне виробництво. Елементи праці. Продуктивні сили суспільства. Виробництво - це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей. У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця - людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Проте створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без безпосередньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління. Праця і виробництво - не тотожні поняття. Виробництво - це процес праці, яка має завершений, результативний характер. Така праця є продуктивною, а засоби її здійснення - засобами виробництва. Якщо вироблено продукт, процес виробництва відбувся. Може статися, що праця мала місце, але продукт із якихось причин не створено. Таке виробництво має незавершений характер. Процес праці здійснюється результативно, тобто з певною продуктивністю або ефективністю, яка залежить від того, як поєднуються його фактори і наскільки повно вони використані. При цьому важливе значення мають як кількісні та якісні параметри факторів виробництва, так і їхня майнова належність, від якої багато в чому залежить мотивація праці учасників процесу виробництва. Коли відомо, які 1 як використовуються фактори виробництва, кому вони належать, можна більш-менш об'єктивно визначити рівень процесу виробництва. Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. Воно послідовно проходить усі ці фази й одночасно перебуває в кожній з них у певний момент. Важливою характеристикою виробництва є його двоїстість. У кожний певний момент у процесі виробництва створюються блага, тобто має місце праця і здійснюються її витрати, і у такий спосіб відбувається формування вартості вироблюваних благ. З точки зору створення конкретних благ (корисностей) процес виробництва є продуктивною силою, яка сама себе створює. Коли він пов’язаний з формуванням вартості продукції, яка виявляє себе в обміні витратами праці, втіленими в різних благах з метою їх привласнення, цей процес виступає як розгортання певних економічних виробничих відносин (соціально- та організаційно-економічних). Процес виробництва - це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку.

Останній може бути як еволюційним, так і стрибкоподібним. Характерною рисою виробництва як процесу є також поєднання в ньому елементів розвитку і функціонування (тобто безперервного його повторення, в ході якого створюються передумови для розвитку). Нарощування кількісних змін під час функціонування виробництва робить можливим перехід на новий якісний рівень, на якому знову-таки забезпечується більш ефективне функціонування. Важливою особливістю процесу виробництва є створення не тільки матеріальних, а й нематеріальних благ та послуг, значення яких в сучасних умовах значно зросло. Суспільний поділ праці в еволюційному розвитку економічних систем відіграє вирішальну роль. Він визначає не тільки структуру та організаційну побудову продуктивних сил, комбінацію факторів виробництва, а й базові відносини, що виникають між суб'єктами господарювання. Це складне багатоаспектне економічне явище, яке виявляється у співіснуванні різних видів конкретної праці та характеризується певною структурою суспільної організації виробництва. Представлений в часі, суспільний поділ праці виступає як процес. Його характер і результати зумовлені двома взаємопов’язаними, хоча й протилежними за змістом, тенденціями. Перша, з погляду розвитку продуктивних сил суспільства, відбивається у відокремленні нових сфер виробництва та їх спеціалізації відповідно до якісних змін у матеріальних засобах виробництва та господарських функціях виробників, змісті процесу праці, а також у суспільних потребах. Друга характеризується усуспільненням виробництва, формуванням складнішої системи господарських зв'язків і відповідної комбінації суспільного виробничого процесу, а отже, пов'язана із розвитком економічних відносин. З огляду на складність генетичної природи суспільного поділу праці його однозначне теоретичне тлумачення неможливе. Про це свідчить розмаїття основних трактовок суспільного поділу праці як економічної категорії. Відповідно до них суспільний поділ праці є: V складовою частиною виробничих сил суспільства; V технологічною формою існування виробничих сил; V підсистемою економічних відносин суспільного виробництва; V формою організації взаємодії виробничих сил і економічних відносин; V способом функціонування економічних виробничих відносин. Принциповими для правильного розуміння категорії є два аспекти. По- перше, суспільний поділ праці - це комплексна категорія, яка пов'язує технологічний процес із суспільним процесом виробництва, тобто соціалізує технологічну будову виробництва, надаючи їй суспільних якостей. По-друге, суспільний поділ праці виступає як самостійна продуктивна сила, як фактор зростання суспільної продуктивності праці. Комплексний підхід до аналізу місця поділу праці в системі суспільного виробництва веде до розуміння того, що суспільний поділ праці як одна з фундаментальних економічних категорій належить до "стикових" категорій, які включають у себе елементи і продуктивних сил, і економічних виробничих відносин. Розвиток суспільного поділу праці за будь-яких соціально-економічних умов означає постійну наявність стійких особливостей у змісті і характері різних видів праці й окремих виробничих процесів.

Поділена праця виступає як сукупність видів спеціалізованої конкретної праці, кожен із яких має певні техніко-економічні ознаки. До основних ознак, що зумовлюють розбіжності у змісті та характері праці окремого конкретного виду, належать: певні знаряддя праці, які використовують у виробничому процесі; певні предмети праці, на які спрямовані дії виробника; специфічна технологія виробничого процесу; кваліфікація і професійна підготовка працівника; визначений результат виробничого процесу. Комбінація цих ознак формує стійкі галузеві особливості, що відрізняють, наприклад, працю шахтаря від праці будівельника чи хлібороба. Аналіз системи техніко-економічних ознак, спеціалізованої в масштабах суспільного виробництва праці, показує, що вони є й ознаками процесу виробництва. Через єдність цих ознак розкриваються специфіка змісту, характеру і результату виробничого процесу, його технічний рівень і ступінь прогресивності. Отже, з одного боку, їх якісний стан стосовно конкретної сфери виробничої діяльності є комплексною характеристикою ступеня її розвинутості. Зміна якісних ознак виробничого процесу є рушійною силою розвитку суспільного поділу праці, його кількісної та якісної динаміки. З другого боку, розвиток суспільного поділу праці стимулюється природною диференціацією суспільних потреб. Перший історичний поділ праці (відокремлення скотарства від землеробства) відбувся завдяки розвиткові виробничого досвіду членів общин та появі принципово нових видів засобів праці, а головне - нових потреб. Поступово разом із появою металевих знарядь праці, винаходом технології металообробки і підвищенням продуктивності праці формувалися передумови для другого великого поділу праці - відокремлення ремісництва. Виникнення гончарного виробництва, ткацтва, ковальського ремесла дало поштовх розвитку промисловості в цілому і швидко розширило сферу регулярного товарного обігу. Як наслідок, торгівля стала самостійною сферою господарювання, а купецтво відокремилося в самостійну професійну групу. Перехід від простої кооперації через мануфактуру до машинного будівництва супроводжувався революційними структурними змінами в організації безпосереднього і суспільного виробництва, різким піднесенням продуктивності праці, загальної ефективності економіки. Суспільний поділ праці може бути класифікований за вертикальними рівнями народногосподарської структури; основними організаційно- економічними формами реалізації; сферами суспільного виробництва; видами. За вертикальними рівнями народногосподарської структури суспільний поділ праці можна зобразити як триповерхову піраміду, в основі якої знаходяться численні економічно самостійні суб'єкти господарського життя - підприємства та підприємці. Це рівень безпосереднього виробництва чи одиничний рівень суспільного поділу праці. Над ним розташована розгалужена надбудова (галузевий або частковий рівень). Верхній поверх становить невелика кількість господарських галузей, об'єднаних загальним рівнем суспільного поділу праці. Рівні суспільного поділу праці окреслюють вертикальну структуру виробництва та його організації в масштабах народного господарства.

Веревський Андрй Михайлович 44-й номер у парламентському списку БЮТ ма Андрй Веревський, 31-ша за рвнем багатства людина Украни. Його власнсть, за пдсумками 2007 р., оцнили у 715 мльйонв доларв США (рк перед тим вона була втрич меншою - 250 млн.). Протягом усього часу А. Веревський перебував у Верховнй Рад Украни, був депутатом, йому нараховували належну зарплатню у сум 14 тисяч гривень щомсячно. Як вн примудрився потроти розмр свох активв - велика загадка. Проте спробумо придивитися до набуткв цього народного обранця крзь призму арифметики. Опублкован у прес цифри свдчать, що у 2006 р. пан депутат Веревський мав статкв на 250 млн., а через рк - 715 млн. доларв США. Рзниця становить 465 мльйонв. Длимо х на 365 (кльксть днв у роц) - виходить 1 мльйон 273 тисяч доларв. Саме на таку суму щоденно, сидячи у Верховнй Рад Украни, народний депутат Украни Андрй Веревський збльшував свй достаток впродовж одного року. Подлився б досвдом з виборцями, як такого можна досягти? Для довдки: середня заробтна плата в Укран у 2007 р. становила 1,6 тисяч гривень у мсяць. А

1. Суспільне виробництво

2. Виробництво та його роль в житті суспільства

3. Нарахування заробітної плати

4. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

5. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

6. Організаційні процедури аудиту заробітної плати
7. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
8. Право працівника на заробітну плату

9. Автоматизоване нарахування заробітної плати

10. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

11. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

12. Суспільна думка та політична філософія

13. Політика, як суспільне явище

14. Виробництво та експлуатація піноскла

15. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

16. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Аналіз виробництва та реалізації продукції

18. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

19. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

20. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

21. Сучасні форми і системи заробітної плати

22. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва
23. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі
24. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

25. Суспільна свідомість та її структура

26. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

27. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

28. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

29. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

30. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

31. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

32. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Громадянське суспільство та держава

34. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

37. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

38. Суспільно-політичне та культурне життя України
39. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів
40. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

41. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

42. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

43. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

44. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

45. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

46. Правова держава та громадянське суспільство

47. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

48. Виробництво макаронних борошнистих кондитерських виробів та рослинної олії

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

49. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

50. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

51. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

52. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

53. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

54. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
55. Суспільство споживання: за та проти
56. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

57. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

58. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

59. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

60. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

61. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

62. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

63. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

66. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

67. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

68. Плата за землю

69. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

70. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
71. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
72. Заработная плата

73. Организация заработной платы на предприятии

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

76. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

77. Современные системные платы

78. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

79. Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

80. Технология изготовления печатных плат

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

82. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

83. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

84. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

85. Трассировка печатной платы

86. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Учет труда и заработной платы

90. Расчет заработной платы

91. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы

92. Учёт и аудит заработной платы

93. Заработная плата в РФ

94. Анализ заработной платы на предприятии

95. Анализ теории заработной платы Адама Смита

96. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Регулирование заработной платы и политика доходов

98. Планирование труда и заработной платы

99. Теория заработной платы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.