Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Розгорнутий план до теми курсової роботи: “Особисті немайнові відносини, як предмет цивільно-правового регулювання” Вступ Поняття особистих немайнових прав у цивільному законодавстві України Зміст особистого немайнового права Здійснення особистих немайнових прав Обмеження особистих немайнових прав Види особистих немайнових прав 2.1Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 2.2Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи Захист особистих немайнових прав 3.1Законодавчій захист Судовий захист Адміністративний захист Висновок Список використаної літератури Вступ Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві нормою повсякденного життя. Організація Об`єднаних Націй визначає права людини як “права, які притаманні нашій природі і без яких ми на можемо жити як люди”. Їх справедливо називають також “спільною мовою людства”. Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що ідеї рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним. Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Україна намагається гармонізувати своє законодавство до загальноєвропейських стандартів, основні з яких містяться в Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р., Міжнародному пакті про громадянські та полтичні права від 16 грудня 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р., Декларації глав держав – учасниць Співдружності незалежних держав про міжнародні зобов`язання у сфері прав людини і основних свобод від 24 вересня 1993 р., Законі України “Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 1997 р., інших міжнародних договорах, що прийняті Організацією Об`єднаних Націй, Організацією по безпеці та співробітництву в Європі, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями. Закріплюючи особисті немайнові права в конституції, держава забезпечує їхнє правове регулювання комплексно, тобто за допомогою норм ряду галузей права. У рамках комплексного регулювання особистих немайнових прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв’язку з цим у теорії були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав. Довгий час панувало уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові права. Проте правове регулювання й охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин. Роль і можливості цивільно-правового регулювання особистих немайнових прав визначаються предметом цивільного права.

Цивільне право поряд із майновими відносинами (що складають ядро цивільного права) регулює пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими. I.Поняття особистого немайнового права Особисті немайнові права можна визначити як права специфічні. Специфіка їх полягає в тому, що вони не несуть в собі економічного змісту, не мають гро­шової оцінки. Це випливає з їх назви — немайнові права. Індивідуалізація особистості — ще одна важлива ознака особистих немайно­вих прав. Це дає змогу відрізняти суб'єктів права від інших, визначаючи їх своє­рідність, самобутність, а іноді і неповторність. При індивідуалізації немайнові права мають переваги над майновими. Особисті немайнові правовідносини займають вище місце ніж хрестоматійні для цивільного права майнові відносини і це підкреслює важливість даного виду відносин у цивільно – правовій системі. Аналізуючи статтю 269 ЦК України, слід зазначити, що особисті немайнові права – це юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній фізичній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистістю. Для характеристики особистих немайнових прав особи слід керуватися такими ознаками: Дане право належить кожній особі – це означає, що воно належить усім без винятку особам (фізичним і юридичним) за умови, що наявність цього права в особи не суперечить її сутності. При цьому всі особи рівні у можливості реалізації та охорони цих прав; Дане право належить особі довічно – це означає, що воно належить фізичній особі до моменту смерті, а юридичній особі – до моменту припинення; Дане право належить особі за законом – це означає, що підставою його виникнення є юридичний факт (подія або дія), передбачений законом. Переважна більшість особистих немайнових прав виникає в особи з моменту народження (створення), наприклад, право на життя , здоров`я, свободу та особисту недоторканість, ім`я (найменування) тощо. Однак окремі види особистих немайнових прав можуть виникати в осіб з іншого моменту, передбаченого законом, наприклад, право на донорство особа має лише з моменту досягнення повноліття, а право на зміну імені має особа, яка досягнула 16 років, тощо; Дане право є немайновим – це означає, що в ньому відсутній майновий (економічний) зміст, тобто фактично неможливо визначити вартість цього права, а відповідно і блага, що є його об`єктом, у грошовому єквіваленті; Дане право є особистісним – це означає, що воно не може бути відчужене (як примусово, так і добровільно, як постійно, так і тимчасово) від особи – носія цих прав та / або передане іншим особам. Що стосуєть правової природи особистих немайнових прав, то на сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не оспорюється. Однак окремими авторами особистим немайновим правам приписується крнституційно – правова природа. В Конституції України, зокрема в розділі другому, закріплюються основні особисті права громадян, однак у ній неможливо та й недоцільно передбачити основні способи реалізації та охорони цих прав. Зміст особистого немайнового права Стаття 271 ЦК України: “Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя”.

Зміст будь-якого цивільного права складає сукупність повноважень (правомочностей), котрі має носій цього права. До повновжень, які складають загальний зміст особистих немайнових прав ЦК відносять можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого особистого (приватного) життя. Однак з огляду на те, що загальні повноваження, які складають зміст будь-якого суб`єктивного права можуть бути згруповані за трьома напрямками: а) повноваження на власні дії, тобто можливість здійснювати носію даного права певні передбачені законом активні діяння, що спрямовані на реалізацію свого права; б) повноваження вимагати певних дій з боку інших осіб, тобто можливість задля реалізації свого права вимагати певної поведінки вцд інших осіб; в)повноваження вимагати захисту свого порушеного права, тобто можливість застосусати передбачені законом засоби впливу на особу, яка порушила, створила загрозу порушення, оспорює чи не визнає відповідне право, - слід зауважити, що стосовно особистих немайнових прав ЦК не виділяє конкретних загальних активних повноважень. Це кваліфіковане умовчення законодавця є цілком виправданим, оскільки з огляду на неоднорідність даної категорії прав неможливо сформулювати повноваження, які б носили універсальний характер для всіх без винятку особистих немайнових прав. І тому ЦК обмежився лише загальною вказівкою, більш детально конкретизуючи її щодо кожного конкретного права окремо. Аналізуючи зміст особистих немайнових прав, слід також зауважити, що фізична особа не просто має повноваження визначати власну поведінку в сфері свого приватного життя, а вчиняти це вона може вільно та на власний розсуд. Це означає, що при визначенні своєї поведінки фізична особа користується тільки доброю волею та власними інтересами. І тому у випадку, коли поведінка зумовлюється іншими мотиваційними чинниками, наприклад, насильством, погрозою, обманом, або ж буде вчинятися не на власний розсуд фізичної особи, наприклад, під впливом наркотичного, алкогольного чи іншого сп`яніння, то така поведінка може бути визнана неправомірною та такою, що не складає зміст особистиго немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи підпорядковується загальним правилам стосовно здійснення цивільних прав, встановленим ст. 12 ЦК. Крім того, важливим є те, що здійснен­ня особистих немайнових прав — це одна із стадій їх реалізації, під час якої фізична особа, вчиняючи юридичне значимі діяння (дії або бездіяльності) безпосередньо або через інших осіб трансформує об'єктивно існуюче право, у вигляді норми права, в право суб'єктивне, у вигляді створених для себе прав та обов'язків. Фізична особа повинна сама вчиняти юридичне значимі дії, які спрямовані на реалізацію відповідних особистих немайно­вих прав. Однак в окремих випадках, фізична особа внаслідок тих чи інших обставин, які переваж­но пов'язані з недостатнім життєвим досвідом чи станом здоров'я, не здатна самостійно реа­лізовувати особисті немайнові права. І тому ЦК передбачає спеціальні випадки, коли можливе здійснення особистих немайнових прав фізич­них осіб іншими особами.

Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. А. И. Зубкова. - М., 1997, с. 65-66. 3 См: Рябинин А. А. Основы исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) права Российской Федерации. - М., 1995, с. 15. 4 См: СУ РСФСР, 1919, в"-- 66, ст. 590. 5 См: Воспитание и правопорядок. - М., 1992, в"-- 1-2, с. 51. 6 ЦГА РФ, ф. 4042, оп. 40, д. 73, лл. 19-37. 7 См: Комсомольская правда, 1997, 11 октября. 8 См: Уголовно-исполнительное право России. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. А. И. Зубкова. - М., 1997, с. 94. 1 См: Михлин А. Эволюция законодательства о применении смертной казни.// Законность. - М., 1997, в"-- 4, с. 35. 2 См: Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк. - М., 1996, с. 452. 3 ЦГА РФ, ф. 1574, оп. 1, д. 232, л. 1-5. 4 См: СУ РСФСР, 1920, в"-- 13, ст. 83. 7 Раздел III. Уголовно-исполнительные органы и учреждения современной России (1991-1999 гг.) 1991 г. Научные работники ВНИИ МВД и ВНИИ Прокуратуры приступили к разработке проекта нового Уголовно-исполнительного кодекса

1. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

2. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс РФ - противоречия и пробелы

3. Договір зберігання за цивільним законодавством України

4. Основные изменения в праве новейшего времени

5. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

6. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)
7. Русская Правда - кодекс древнерусского права
8. Гражданский Кодекс РСФСР 1922г. (вещное, обязательное, наследственное право)

9. Русская Правда - кодекс древнерусского права

10. Русская Правда - кодекс древнерусского права

11. Геополитика европейских "новых правых"

12. Государство и право США в новое время

13. Государство и право в Германии в новое и новейшее время

14. Государство и право в Великобритании в новое время

15. Налоговый кодекс (новый)

16. Новый гражданский кодекс и земельное законодательство

Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток

17. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

18. Цивільне право України

19. Новый гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования

20. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

21. Волейбол, история, новые правила на 2001-2004

22. Защита вещных прав по гражданскому кодексу
23. шпори з цивільного права України
24. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

25. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

26. Государство и право Соединенных Штатов Северной Америки в новое время

27. Дисциплина труда в трудовых правоотношениях по новому Трудовому кодексу Российской Федерации

28. История государства и права Великобритании в новейшее время

29. История государства и права Италии в Новое время

30. История государства и права США новейшего времени

31. История государства и права Японии в новейшее время

32. Метод цивільного права

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. О необходимой обороне в новом Уголовном Кодексе Республики Молдова

34. Основы уголовного права. Уголовный Кодекс Украины

35. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

36. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

37. Права і свободи особистості

38. Право власності на житло за новим ЦК
39. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)
40. Практика применения нового Трудового кодекса РФ в вопросах регулирования режима труда

41. Представництво в цивільному праві

42. Развитие уголовного права в Новейшее время

43. Самозахист у цивільному праві

44. Спадковий договір в цивільному праві України

45. Суб’єкти цивільного права

46. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

47. Цивільне право

48. Цивільні процесуальні правовідносини

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Цінні папери як об’єкти цивільного права

50. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

51. Економічний спад і нові правила маркетологів

52. "Новые правые" в современной геополитике

53. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

54. Новые и сверхновые звезды (Доклад)
55. Новый подход в понимании преадаптации
56. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

57. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

58. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

59. Новая Зеландия

60. Новая Зеландия

61. Новые индустриальные страны мира

62. Налоговая система России в новом правовом поле

63. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

64. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Административное право

66. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

67. Административное право (шпаргалка)

68. Государственное и административное право (Контрольная)

69. Проблемы избирательного права современной России

70. Административное право
71. Предмет, метод, источники Административного права
72. Граждане как субъекты международного права

73. Административно право (шпаргалки)

74. Административное право РФ

75. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

76. Арбитражное процессуальное право

77. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

78. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

79. Банковское право (Контрольная)

80. Учебник по банковскому праву

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

81. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

82. Гражданское право

83. Гражданское право - сделки

84. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

85. Авторское право

86. Авторское право
87. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
88. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

89. Гражданское общество и право по Гегелю

90. Гражданское право (Контрольная)

91. Гражданское право (Контрольная)

92. Гражданское право (Шпаргалка)

93. Гражданское право РФ

94. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

95. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

96. Гражданское право

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Гражданское, торговое и международное частное право

98. Защита прав потребителя

99. Место обязательственного права в системе гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.