Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальна політика

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Кафедра страхової та банківської справи КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни „Соціальна політика” Черкаси - 2008 Зміст1. Роль держави в реалізації соціальної політики. 2. Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно ак­тивного населення та нагальні проблеми, що потребують вирішення. 3. Правові засади й основні складові соціального захисту ін­валідів в Україні. 4. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій до­ходів населення. 5. Етапи впровадження стратегії подолання бідності. Список літератури 1. Роль держави в реалізації соціальної політики Соціальна політика — це система програм, служб та заходів, спрямованих на досягнення соціальних цілей (підтримання відповідного рівня доходу, рівня життя населення, зайнятості, забезпечення функціонування установ соціальної сфери, запобігання соціальним конфліктам). Мета соціальної політики: –забезпечення стабільного функціонування суспільства, –досягнення належного рівня життєдіяльності людей; забезпечення індивідуального розвитку; Суб'єкти соціальної політики, як і соціального управління взагалі, різняться домінуючим впливом. Багатогранна структура таких суб'єктів, складність їх взаємовідносин у процесі реалізації соціальної політики передбачають чіткий розподіл між ними завдань, функцій та компетенції. Суб'єкти соціальної політики потребують підтримання необхідного співвідношення між її складовими, застосовуваними формами та засобами впливу на об'єкт, а також узгодження зусиль державних, політичних, громадських, господарських та інших організацій, трудових колективів і єдності інституціональних та інших суб'єктів. Це потребує виокремлення в системі основного координуючого суб'єкта, який поєднував би зусилля і багатогранну діяльність інших учасників цього процесу. Серед інституціональних структур ( інституціоналізація — це процес впорядкування і формалізації соціальних зв'язків), які здійснюють соціальну політику в цій сфері, вирішальну роль відіграє держава. Держава є основним суб'єктом соціальної політики, що покликаний виконувати координуючу, організуючу роль у регулюванні процесів функціонування та розвитку соціального буття. За потенціалом держава як суб'єкт соціальної політики переважає можливості інших суб'єктів цього процесу. Тривалий час діяльність держави як суб'єкта соціальної політики в Україні була малоефективною, а іноді й деструктивною, що гальмувало повноцінний процес соціального розвитку. Основними проявами такої соціальної політики держави були ігнорування соціальних потреб людини, неврахування в соціальній політиці її інтересів; нав'язування людині таких правил соціальної поведінки та діяльності, що обмежували її автономію й унеможливлювали вільний вибір способів самореалізації власного соціального потенціалу; відтворення одноманітності суспільних — соціальних, економічних, політичних, духовних — відносин, що обмежувало, стримувало розкриття соціального, духовного потенціалу людини; формування соціального відчуження людини від повноцінного соціального буття. Логіці світових процесів суспільного розвитку відповідає тенденція зменшення впливу держави на різні сфери соціального буття, що зумовлюють самореалізацію соціального потенціалу людини й утвердження громадянського суспільства з властивими йому регулятивними механізмами, які сприяють розвиткові процесів саморегулювання.

Однак і за цих умов роль держави як суб'єкта соціальної політики залишається дуже вагомою, значною, тому що процеси об'єктивної саморегуляції мають як конструктивний, так і деструктивний характер, тобто не є абсолютно самодостатніми для розвитку суспільства. Проте в перехідний період, на етапі суспільної, соціальної трансформації роль держави в упорядкуванні соціальних процесів є головною: саме держава має створити основні способи та форми оптимального, ефективного соціального розвитку; саме цей суб'єкт соціальної політики має бути основним чинником на шляху об'єктивізації суб'єктивного; саме держава є основним чинником створення умов для формування процесів саморегуляції соціально-економічного буття. Тому процесові суспільних, соціальних перетворень в українському суспільстві відповідає тенденція посилення ролі держави в упорядкуванні процесів соціального розвитку, соціуму взагалі. У процесі суспільної трансформації, руйнування командно-адміністративних форм державного управління й поступового утвердження механізмів соціальної саморегуляції відмова держави від процесів регулювання соціальною сферою неминуче призведе до переважання стихійних чи навіть хаотичних механізмів саморегуляції, зниження діалектичної сталості процесів функціонування соціального буття, зростання соціальної напруженості. Тому перебіг процесів розвитку соціального буття, соціокультурного розвитку українського суспільства на сучасному етапі передбачає посилення ролі держави, державної соціальної політики, її впливу на соціальні відносини з метою створення умов для стабільних процесів соціодинаміки. Отже, нова філософія державної соціальної політики має полягати в тому, що не слід відмовлятися від держави як її суб'єкта, а докорінно змінити зміст і форми її діяльності в цій сфері суспільного буття. В основу такої філософії мають бути покладені вироблені державою загальні принципи та орієнтири щодо реалізації соціальної політики, які б забезпечували людині, соціальним спільностям право на повноцінний соціальний розвиток. Держава повинна не нав'язувати спущені &quo ;згори&quo ; форми, способи розв'язання соціальних проблем виходячи з якоїсь уніфікованої програми чи жорсткого шаблону, а раз і назавжди відмовитись від функції оперативного втручання в ті чи інші сфери життєдіяльності людини, функціонування соціального буття, що сприяють його збагаченню. Важливим у державному регулюванні процесів, що впливають на розвиток соціального, має стати принцип диференційованого підходу, який виходив би не з одноманітності, а з багатогранності, розмаїття життя певної соціальної спільності, ураховував неповторність кожної конкретної ситуації, проблеми, специфіку виникнення й прояву суперечності у певній сфері. Для держави, яка здійснює регулятивну діяльність із соціального розвитку, що відбувається на засадах загальних принципів, політика у сфері соціальних відносин має стати політикою людини, в основу якої покладено соціальну ініціативу, самодіяльність людини. Держава повинна створювати умови для найпродуктивнішої самореалізації такої ініціативи, творчості у сфері соціального самоутвердження.

Водночас державне регулювання досліджуваного процесу має враховувати, що та чи інша ініціатива &quo ;знизу&quo ;, соціальна самодіяльність, самореалізація поряд з прогресивними, творчими моментами містить деструктивні моменти. Істотним у діяльності держави як суб'єкта соціальної політики є створення нею для кожної людини, соціальної спільності, групи рівності способів життєдіяльності в освоєнні соціального буття, індивідуальних способів реалізації соціального потенціалу кожного. На практиці це означає створення державою на основі розроблених нею концептуальних принципів здійснення соціальної політики умов і надання прав для багатогранних, різноманітних способів соціальної людської життєдіяльності. Потрібно створити такі умови для соціального розвитку, які б ураховували різноманітні особливості людей, соціальних спільностей, груп, їх традиції, менталітет, регіональні особливості розвитку, етнічний склад населення. Важливо, щоб таке державне регулювання цим процесом будувалося не на імпульсивній імпровізації, а на чітких загальних принципах за допомогою індивідуальних засобів, демократичних засад, виключно ненасильницьких методів, з науковим обґрунтуванням тих чи інших питань, і метою державного регулювання має бути розв'язання специфічних соціальних проблем певної соціальної спільності, групи в поєднанні з інтересами народу загалом. Держава має здійснювати регулятивну діяльність, спрямовану на соціальний розвиток як безпосередньо, так і опосередковано, створивши відповідні економічні, соціально-політичні й духовні передумови для збагачення соціального потенціалу суспільства. Держава покликана бути головним знаряддям свідомого й планомірного розв'язання суперечностей процесу розвитку й функціонування соціальної сфери. Регулятивна діяльність має передбачати постійний пошук найраціональніших форм і способів поєднання прогресивних протилежностей з урахуванням інтересів людей, соціальних спільностей, насамперед соціальних класів, верств, груп, народу загалом, з використанням як основного регулятивного механізму власної зваженої соціально-економічної політики, державного прогнозування та координування. Тим самим держава буде здатна не лише створювати об'єктивні умови для свідомого й планомірного розв'язання суперечностей у сфері соціального буття, а й безпосередньо регулювати й розв'язувати ці суперечності. Процес суспільної трансформації поступово створює умови для того, щоб людина позбулася тотальної залежності від держави, від владних структур, які перетворювали її на слухняного виконавця команд, і долучилася до загальнолюдських соціальних цінностей, насамперед до її природних прав. Пріоритетним у цьому процесі є всебічний розвиток демократії, що забезпечувала б автономію і невіддільні соціальні права індивідуальності. Однак безперечні зрушення, що намітилися в суспільстві щодо розвитку демократії, стикаються з низкою суперечностей, проблем, що існують у суспільстві. Зокрема, є суперечність між потребою в розвитку демократичних засад щодо збагачення змісту соціального буття, створення умов для самореалізації соціального потенціалу людини і відсутністю в суспільстві глибоких демократичних традицій, наявними залишками тоталітаризму, командно-адміністративної системи, що звужує соціальний простір людини.

З другого ж боку, визнавши, що революця  буржуазна, силами працюючих кляс творити панування буржуаз, також виглядало нелоAчно, непослдовно. ¶ через це вся полтична акця ц теч була хистка, непевна, непослдовна. Визнавши основу громадського ладу, капталстичний лад непорушним, незмнним, визнаши соцальну нервнсть на дал стнуючою, признаючи законною владу буржуазних кляс, меньшевики-соцальдемократи й соцалсти-революцонери одночасно намагалися провадити таку полтику, яка була явно шкодливою для тих же самих буржуазних кляс. Наприклад, у сфер соцально полтики. Большевики, визнаючи революцю соцалстичною, змагаючись до знищення всяко нервности а надто соцально, цлком послдовно, лоAчно прямували по шляху цих домагань. ¶ з хнього штандпункту вимога робтничого контролю була першим етапом у цьому напрям. Знаючи, що така мра порушить усю сстему, весь характер капталстичного господарства, вони й домагалися робтничого контролю менно з цю метою. Меньшевики ж, не маючи на мет руйнувати сстему капталстичного господарства, цю мру все ж таки приймали, трохи  змнивши

1. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

2. Аналіз стану соціальної політики в Україні

3. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

4. Соціальна політика

5. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

6. Державне регулювання соціальної політики
7. Історія України. Соціально-політичні аспекти
8. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

9. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

10. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

11. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

12. Державна політика соціального страхування

13. Політика і етика: соціально-філософський аспект

14. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

15. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

16. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

20. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
23. Національна політика СРСР в роки перебудови
24. Соціальне становище Запорізького краю

25. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

26. Податкова політика України

27. Соціальні групи

28. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

31. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

32. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

33. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

34. Процентна політика комерційного банку

35. Інформаційна політика України

36. Соціальні проблеми у ЗМІ

37. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

38. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
39. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
40. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

41. Мораль і соціальне управління

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

44. Сутність і значення соціального страхування

45. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

46. Державна політика в галузі охорони праці

47. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

48. Організація облікової політики підприємства

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

49. Формування облікової політики підприємства

50. Соціальна інфраструктура України

51. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

52. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

53. Економіко- і політико-географічне положення України

54. Історія соціально-економічної географії світу
55. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
56. Державна соціальна допомога

57. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

58. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

59. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

60. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

61. Принципи розробки та оцінки державної політики України

62. Система соціального захисту в Україні

63. Соціальна захищеність дітей в Україні

64. Соціальна цінність права

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

66. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

67. Суть та принципи соціальної держави

68. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

69. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

70. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
71. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
72. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

73. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

74. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

75. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

76. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

77. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

78. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

79. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

80. Політика суцільної колективізації

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

81. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

82. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

83. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

84. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

85. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

86. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
87. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
88. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

89. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

90. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

91. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

92. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

93. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

94. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

95. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

96. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

98. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

99. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

100. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.