Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТ Вступ. 1. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів. 1.1. Сутність поняття „ціннісні орієнтації” та їх роль у змісті освіти. 1.2. Особливості формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів. 1.3. Жанри української народної музики. 1.4. Виховний потенціал української народної музики. 1.5. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій в процесі вивчення творів української народної музики. Висновки до розділу 1. 2. Експериментальна робота по формуванню ціннісних орієнтації молодших школярів засобами української народної музики. 2.1. Критерії та рівні сформованості ціннісних орієнтацій. 2.2. Хід експерименту. 2.3. Аналіз результатів дослідження. Висновки до розділу 2. Загальні висновки Список літератури. Рівень сформованості ціннісної орієнтації залежить від наявності певного рівня знань, сформованості почуттєвої сфери і рівня образного мислення, інтелектуальних здібностей, навичок сприйняття, оцінки, вибору й творчого підходу до музично-практичної діяльності. Критерії сформованості ціннісних орієнтацій: загальна музично-естетична ерудиція у сфері музичного мистецтва (музичний тезаурус); наявність ціннісних переваг до різних жанрів української народної музики; вибірковість в характері оцінювання емоційно-образного змісту твору; прагнення до спілкування з високохудожніми музичними творами. Педагогічні умови: Врахування особливостей формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів. Виділення виразно-смислового змісту музичних творів. Активізація образного мислення, що забезпечує формування всіх умінь музично-оцінної діяльності молодших школярів. Актуалізація художнього змісту основних видів діяльності – забезпечує формування стрижневих умінь музично-оцінної діяльності. Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами української народної музики. Об’єкт – процес формування ціннісних орієнтацій. Предмет – педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами української музики. Завдання: 1. Визначити теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів. 2. Охарактеризувати сутність поняття «ціннісні орієнтації» та встановити їх роль у змісті освіти. 3. Визначити особливості формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів 4. Охарактеризувати жанри української народної музики та розкрити їх виховний потенціал. 5. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій в процесі вивчення творів української народної музики. Гіпотеза: Формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів засобами української народної музики буде більш ефективним за умов: 1) Врахування особливостей формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів. 2) Видалення виразно – смислового змісту музичних творів. 3) Активізації образного мислення. Вступ Соціальні зміни, перехід до ринкових відно­син, якими позначене наше сьогодення, відображаються не тільки на еконо­мічному розвитку держави, але і на суспільному становленні її громадян.

Одним із найважливіших завдань школи в умовах національного відродже­ння України постає виховання гармонійної, духовно багатої та національно свідомої особистості. У Державній національній програмі &quo ;Освіта (Україна ХХІ століття)'' наголошується, що без подолання девальвації загально­людських цінностей, нігілізму та відірваності освіти від національних джерел немислиме виховання справжнього громадянина. Актуальність теми зумовлена суспільними перетвореннями що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних і культурних перемін, які призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. У сучасному соціокультурному просторі особливої значущості набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості. На розв'язання цих завдань спрямовані важливі державні документи. Закони України &quo ;Про освіту&quo ; та &quo ;Про вищу освіту&quo ;. Національна доктрина розвитку освіти України, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, в яких наголошується, що успішна самореалізація молодої людини можлива тільки за наявності її особистої системи цінностей, яка має бути адекватною мінливим умовам сьогодення. У сучасній педагогічній літературі зазначається, що сутнісні сили людини формуються та розвиваються шляхом об'єктивної детермінації з боку суспільства і якщо природний історичний процес зумовлюється об'єктивними законами суспільного розвитку, то діяльність суб'єкта, реалізація ним своїх сутнісних ознак де термінується життєвими сенсами, цінностями, котрі орієнтують молоду людину на її певне ставлення до світу, культури, мистецтва. Формування ціннісних орієнтацій школярів є важливим чинником їхнього духовного розвитку. У зв'язку з цим провідного значення у формуванні духовно-моральних цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних орієнтацій. Гуманістична мораль, національна свідомість і самовідданість особистості зумовлюють усвідомлення найпріоритетніших цінностей життя, якими є Батьківщина, народ, культура. Фундаментальні духовні цінності людства - гуманізм, свобода, справедливість, національне примирення, збереження природи - у сучасній школі мають стати домінантою виховного процесу. „Найвищою цінністю&quo ; в сучасних умовах суспільство визнає „освіченість, вихованість, культуру&quo ;. Проблема ціннісних орієнтацій особистості відображена у філософській, соціально-психологічній, педагогічній і мистецтвознавчій літературі. Так, у філософських дослідженнях розкрито найважливіші характеристики цінностей: об'єктивність (Л.Столович), відносність (Н.Чавчавадзе), ієрархічність (М.Каган). Як визначається в роботах науковців, цінності суспільства складають зміст ціннісних орієнтацій особистості. У дослідженнях психологів Л.Божович, О.Леонтьєва, В.Мясишева, С.Рубінштейна, Д.Узнадзе розглянуто психологічні механізми формування ціннісних орієнтацій. Ціннісних орієнтацій особистості, мають визначену цілісність і виконують регулюючу, інтегруючу й світоглядну функції. У зв'язку з обґрунтуванням системного підходу до вивчення ціннісних орієнтацій, який відображено у дослідженнях В.А

лексеевої, Б.Додонова, О.Дробницького, А.Здравомислова, В.Ядова, та інших, визначена стійка структура, виділені компоненти - ціннісних орієнтацій - когнітивний, емоційний, поведінковий, що надало можливості у виховній практиці розвивати такі якості особистості, як духовна активність, вірність національній ідеї, гуманність, правдивість, щирість, гідність, самоповага, емпатія, емоційність. У педагогічній літературі проблема формування ціннісних орієнтацій досліджується у зв'язку з розвитком і вихованням конкретних цінностей, які мають бути особистісно прийняті в певній соціальній групі. Так, ціннісні орієнтації особистості аналізуються у взаємозв'язку з формуванням соціальної позиції особистості (Т.Мадьковська), вивчаються в контексті педагогічної діагностики (В.Петрушин), розглядаються у зв'язку з дослідженнями духовної культури, духовних потреб, інтересів, оцінок учнів і педагогів (Т.Баранова, В.Бутенко, В.Дзюба, Л.Коваль, З.Морозова, О.Рудницька, Ю.Соколовський та ін.). В умовах особистісно орієнтованого підходу до виховання, мета якого спрямовується до формування й розвитку в дитини особистісних цінностей (Ш.Амонашвілі, І.Бех, І.Зязюн, С.Карпенчук, Г.Сагач, Ю.Орлов, К.Чорна, К.Роджерс О.Сухомлинська та інші) процеси формування ціннісних орієнтацій набувають стрижневого значення. Вони обумовлені гуманістичною педагогікою з визначенням унікальності особистості в її духовному зростанні. З огляду на це важливим і актуальним є концептуальне осмислення процесу формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами мистецтва, яке перетворює суспільні цінності в їхнє внутрішнє надбання, особистісне ставлення до них. Якраз мистецтво забезпечує інтеріоризацію, привласнення ціннісних аспектів художніх образів в індивідуальні, особистісні утворення. У педагогічній літературі проблема формування ціннісних орієнтацій досліджується у зв'язку з розвитком і вихованням конкретних цінностей, які мають бути особистісно прийняті в певній соціальній групі. Так, ціннісні орієнтації особистості вивчаються в контексті педагогічної діагностики (В.Петрушин) розглядаються у зв'язку з дослідженнями духовної культури, духовних потреб, інтересів, оцінок учнів і педагогів (Т.Баранова, В.Бутенко, В.Дзюба, Л.Коваль, З.Морозова, О.Рудницька, Ю.Соколовський та ін.) І. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів. Система цінностей. Сенс життя, система цінностей особистості, активно впливає на вибір життєвих цінностей і зусилля особистості щодо їх досягнення. Крім того, у цьому процесі цінності виступають у якості внутрішньої життєвої &quo ;опори&quo ;, що додатково вказує на могутній потенціал аксіологічних орієнтирів. Необхідно відзначити і те, що життєві цілі і цінності безпосереднім чином взаємопов'язані, а досягнення життєвих цілей, здійснення цінностей підсилює сенс життя і висуває нові перспективи. Аксіологічна система в трактуванні І.Д.Беха, К.О.Абульханової-Славської розвивається в динамічно мінливих відносинах, орієнтованих на життєві цінності. На вищому рівні відносин реалізуються духовні цінності. У цих умовах затверджується цінність іншої людини.

Теоретичнi збори, мета яких полягала у поширеннi Герметичного знання, основою якого стали мiстичнi iдеї фiлософа Бьоме i «Пiдручник Теоретичних Братiв», переданий Шварцу в Нiмеччинi у 1781 р., коли вiн отримав ступiнь Теоретикуса вiд нiмецьких розенкрейцерiв… На чолi таємного загальноєвропейського ордену «Золотих Розенкрейцерiв» – Общини обраних – були «iмператор» i «вiце-iмператор», 77 «магiв», 2700 «верховних фiлософiв першого рангу», 3900 «вищих фiлософiв другого рангу», 3000 «молодших магiв», 1000 «адептiв»… Гете в своїх «Таємницях» натякав на те, що вiн був освiченим розенкрейцером i знав «таємницю Троянди та Хреста». У 1782 р. вiдбувся загальномасонський Конвент у Вiльгельмсбадi, в роботi якого взяли участь делегати з Росiї – Iван Шварц i герцог Брауншвейзький

1. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

2. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

3. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

4. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

5. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

6. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
7. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Теоретичні основи обліку та аудиту

10. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина

11. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

12. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

13. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

14. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

15. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

16. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

17. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

18. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

19. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

20. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

21. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

22. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
23. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
24. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

25. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

26. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

27. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

28. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

29. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

30. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

31. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

32. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Теоретичні основи електротехніки

34. Принципи, покладені в основу формування грошових агрегатів

35. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

36. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

37. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

38. Види трудової діяльності молодших школярів
39. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
40. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

41. Гра як метод виховання молодших школярів

42. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

43. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

44. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

45. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

46. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

47. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

48. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Розвиток мовлення молодших школярів

50. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

51. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

52. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

53. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

54. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
55. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
56. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

57. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

58. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

59. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

60. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

61. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

62. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

63. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

64. Корекція тривожності у молодших школярів

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

65. Особистісна тривожність молодших школярів

66. Прояви агресивності молодших школярів

67. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

68. Розвиток мовлення молодших школярів

69. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

70. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів
71. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв
72. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

73. Формування особистості в молодшому шкільному віці

74. Штукатурные работы с основами охраны труда

75. Экологические основы устойчивости растений

76. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

77. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

78. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

79. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

80. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

81. Финансовые и правовые основы полного товарищества

82. Правовые основы наследования в Российской Федерации

83. Основы конституционного права Франции

84. Основы конституционного строя Великобритании

85. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

86. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
87. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
88. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

89. Конституционные основы судебной власти

90. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

91. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

92. Основы местного самоуправления

93. Организационные основы проведения налоговых проверок

94. Основы делопроизводства (Контрольная)

95. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

96. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

98. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

99. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.