Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

23 Специфіка газ. жанрів Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими способом освоєння життєвого мат-лу. Традиційна клас-ція жанрів: 1)Інф. жанри: а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч. з-ка, критична, з-ка-подяка, фотозамітка, рекламна з-ка). Лаконічне повідомлення про актуальні, нові події і явищя соц. практики, які зачіпаюить сусп. інтереси. Цільова установка – орієнтувати читача шляхом латентного оцінювання подій. Зміст орг-ся шляхом контамінації аналіт-ного, репродуктивного або описового стилів. Структура тексту: лід (зачин) з основним фактом повідомлення, далі – факти, що розкривають головний факт і висновок. Мова зрозуміла, не насичена спец. термінами та поняттями. б)звіт (хронікальний, прямий інф-ний, аналітичний) – детальний виклад ходу дебатів під час наради або конференції. Пояснення сусп. значення прийнятого конкр. рішення і визначення компетентності обговорення. в)інтерв’ю (і-ю-звіт, протокольне, суто інф-не, портретне, проблемне)– розгорнуте повідомлення, яке в драматургічній формі передає процес спільного пошуку ж-том і співбесід-ком пояснення суті явища, події тощо. г)Репортаж (р-ж-замальовка, звітний р-ж, р-ж-роздум, проблемний) – розгорнуте повідомлення інф. х-ру, в якому відтворюються події в їх просторово-часовій послідовності, чим створюється ефект присутності читача. Динамічна образна розповідь, яка не позбавлена літ-стиліст. засобів (епітети, метафори, порівняння тощо). Дає оцінку подіям. д)Кореспонденція (інф., аналітична) – розгорнуте повідомлення про події з аналізом. Мета – корекція деяких часткових моментів соц. практики шляхом пояснення сусп. значення аналізованої ситуації і пропозиція способів її рішення. Літ-стиліст. прийоми: пейзажні описи, діалоги, авт. ремарки, яскраві факти. 2)Інф-аналітичні жанри: а)стаття – в розгорнутій формі аналізуються явища соц. практики, на основі чого виділяються тенденції розвитку реальних процесів. б)огляд (м н, літ-ний, екон., листів, культ. подій, преси) – оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу. В основі – осмислення, зіставлення, оцінка фактів у просторово-часових рамках. Риси публіцистичності. в)рецензія – кваліфікований аналіз конкр. мистецького твору і показ його місця в системі духовних цінностей народу. Містить позит. і негативні зауваження. 3)Інф-художні: а)нарис (пробл, портретний, подорожній, подієвий, критич. і т.д.) У художній формі узаг-нює і типізує вихід з певних проблемних ситуацій, створює образи реальних людей згідно з соц. уявленнями сус-ва. Мета – сформувати в свідомості читача ідеальний образ певних соц. ролей. б)лист 4)Сатиричні: а)фейлетон – агітка у смішній формі, у якій засобамигумору активізується воля і думка читача на боротьбу з носіями негативних рис. Худ. обробка фактів, літ-стліст. прийоми. Розгортається навколо типових явищ. б)памфлет – має гостре викривальне соц. спрямування. Створення еталонних образів смішного і мерзотного, що було б практично придатним для усвідомлення і оцінювання тіньових сторін життя. Емоційність, сарказм, гротеск.

Об’єкт часто – ідейний чи політич. супротивник. Структура визначена темою. 37 Види описів Опис – це елементарний тип твору в межах описового иетоду відтворення реальної дійсності, якмй передбачає її відтворення у предметно-чуттєвих вмявах ч з відбір характерних деталей, які можна почути і побачити. Включає виражену лексич. засобами оцінку відображеного. В описі такі структурні змістові зв’язки: -рух погляду спостерігача по об’єктові опису, його складових (зліва направо, знизу вгору тощо) -маршрут -рух об’єкта -класифікаційний принцип з різною основою для поділу на частини (за досліджуваним об’єктом, за методом досл-ня, за структурою об’єкта і т.д.) -збільшення або зменьшення ознаки 2 види опису: 1)Репортажний включає в себе деталі, які свідчать про те, що ж-т спостерігав 2)Реконструктивний – розгорнутий на основі уявлення про ту інф-цію, яка отримана від свідків. Правила опису: 1)Відбір деталей для відтворення має бути скерованим підзавданнями матеріалу, тобто служити розкриттю теми та ідеї. 2)Треба притримуватися відчуття міри – відбирати лише необхідне 3)Для реконструктивного опису – спеціально встановити межі реальності, перевірити справжність відібраних деталей, доцільно вказати джерела інф-ції, на основі яких розгортається опис. 4)В репортажному описі – позначити прикмети авторської присутності в ситуації. Ред. прака опису залежить від жанру конкретного твору. 38 Роздум: ос-ті і викорис-ня Роздум – це елементарний тип твору в межах відповідного методу відтворення реальної дійсності. Метод роздуму (міркування) – метод пред’явлення елементарних зображальних засобів фактологічного ряду, спрямований на виявлення сутності тієї чи іншої реалії дійсності, її значення, перспективи. Міркування представляють не лише результат розумової роботи ж-та, а і її процес. Будується як послідовність певних логічних операцій, в ході яких факти включаються у ланцюг інших зображальних засобів, завдяки чому вдається розглянути їхні соц. зв’язки і встановити значення, зміст. Часто використовується запитання як форма вираження думки. Стуктурні змістові зв’язки роздуму: а)структура умовиводу в доказі або запереченні (від тези до аргументів і навпаки) б)певна закономірність пізнавального руху по досліджуваному об’єкту (від явища до суті, від фіксованих змін до аналізу їх причин, від розгляду якісних хар-к до кількісних, від елементів до їхніх зв’язків тощо) в)рух від конкретного до абстрактного і навпаки, одиночне-загальне, частина-ціле, відоме-невідоме, старе-нове тощо. Обов’язково, щоб міркування приводили до нового розуміння реалій і переконували в авторському відкритті. Правила роздуму: цілеспрямованість, логічна бездоганність, новизна оборотів думки, переконл-сть, афористичність підсумкового висновку автора (вищий рівень узагальнення). Широке використання роздуму наявне в аналітичних творах (стаття, рецензія, огляд, латентно – у нарисі) 39 Робота редактора над фактичним матерілом Фактологічне забезпечення твору є матеріальною основою для утворення теми, розробка якої власне пов’язана з вибором фактів, утворення фактолог.

системи твору, розташуванням фактів (розробкою композиції). Факт – відображені у свідомості сторони дійсності різного рівня узагальнення і різного предметного змісту. Критерієм поділу змісту на факти є поняття-тема. Оскільки будь-яке поняття є ієрархічно організованою системою ознак-понять, то система фактів твору теж має ієрархічну орг-цію. Ф-ти 1 рівня – ілюструють ознаки, які становлять основу поняття-теми. Кожне поняття-ознака може мати свої ознаки, які забезпечуються ф-тами 2 рівня і т.д. Кожен факт має якісну хар-ку (правдивість, типовість, соц-політ. значимість, ідейність, точність, доречність). Важливий також обсяг фактажу – кожна тема для її розкриття вимагає певної кількості фактів. За функціями факти: 1)вхідні – в основі теми, 2)деталізуючі (ілюстрат-вні і аргументативні) – уточнюють зміст 3)вихідні – результат автор. міркувань 4)посилкові – на які автор посилається в примітках. Логіка темат. відбору фактів залежить від: 1)ред-ого завдання, поставленого перед автором - виробничої мети в конкр. ред. ситуації; 2)комунікативного завдання – комунік. мети, залежної від соц. ситуації, тобто місця і часу написання і поширення твору, потенційної аудиторії. Основою фактологічної структури (елемент її – факт) твору є логіко-поняттєві й асоціативні зв’язки між фактами. Ф. стр-ра – відносна річ, оскільки те, що для автора – факт, для читача може і ні. Членування змісту на факти залежить від об’єктивних факторів (видільна роль рубрики, заголовка, ахітектонічні елементи, мовні засоби тощо), і суб’єктивних: читач вважає фактом щось цікаве для нього, хоча в тексті це не виділено як факт. Критерії виділення фактолог. стр-ри: 1)темат. однорідність фактол. членування змісту – виділення фактів, які стосуються теми; 2)логічно-категоріальна однорідність членуванняу межах заданої теми – факти мають бути одного рівня узагальнення. Методи фактол-ного аналізу 1)м-д фактол. членування – визначення теми-поняття і його компонентів, поділ змісту згідно з визначеними рвнями системи компонентів; 2)м-д системно-цільового аналізу для перевірки якості системи фактів – об’єднання виділених фактів на осн. теми-поняття. Вимоги: достатня для розкриття теми кількість ф-тів, інтенціональна зумовленість тематичної системи ф-тів. 3)м-д зіставлення ф-тів – поєднання ф-тів між собою поза контекстом твору 4)м-д тлумачення термінів – для оцінки достовірності і точності ф-тів шляхом включення їх у природну систему ф-тів. 5)м-д ранжирування ф-тів –редактор розташовує ф-ти у різному порядку щоб зафіксувати можливе порушення логіки ф-тів. 6)м-д експлікації логіч. зв’язків – простеження і пояснення логічних зв’язків між поняттями. 7)м-д підрахунків перевірка цифрових даних 8)м-д індукції змісту (утворення висновків на основі певних фактів-аргументів) і дедукції (розгортання змісту положень, тез, висновків) 9)м-д семантичного аналізу мовних одиниць різних рівней, які є носіями логіч. зв’язків у творі. Ще: м-д перспективи і семант. зондування, м-д тлумачення термінів, м-д рубрікації, м-д схематизації композиційних зв’язків, м-д образної інтерпретації темат.

Двойное отношение четырёх точек является инвариантом Д.-л. ф. Иными словами, если Д.-л. ф. переводит x1 в y1, x2 в y2, x3 в у3 и x4 в y4, то   Лит.: Маркушевич А. И., Краткий курс теории аналитических функций, 3 изд., М., 1966; Привалов И. И., Введение в теорию функций комплексного переменного, 11 изд., М., 1967.   С. Б. Стечкин. Дробный анализ Дро'бный ана'лиз, метод качественного химического анализа, позволяющий обнаруживать в растворе отдельные ионы без их предварительного последовательного разделения. Д. а. основан на применении высокочувствительных селективных реагентов, при помощи которых искомый ион может быть обнаружен в присутствии других. Для проведения Д. а. применяют небольшие количества раствора; продолжительность анализа невелика. Метод отличается весьма высокой чувствительностью: открываемый минимум искомых ионов может достигать 0,05—0,001 мкг. Д. а., созданный в результате развития капельного анализа, детально разработан Н. А. Тананаевым.   Лит.: Тананаев Н. А., Капельный метод, 6 изд., М.—Л., 1954

1. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

2. Шпаргалки по теории государства и права

3. Круговорот ресурсов в организации, или очень краткий курс теории экономики

4. Аспекти журналістської професії

5. Решение задач по курсу теории вероятности и математической статистики

6. Теория Эволюции (шпаргалка)
7. Шпаргалка по общей теории права
8. Теория государства и права (Шпаргалка)

9. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

10. Теория государства и права (шпаргалки)

11. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

12. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

13. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

14. Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

15. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

16. Теория и практика применения метода интервью в социологии

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

18. Задачи и методы теории знания

19. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)

20. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

21. Теория экономического анализа (Шпаргалки)

22. Экономическая теория (Шпаргалка)
23. Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)
24. Экономическая Теория (шпаргалка)

25. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

26. Шпаргалка по курсу всемирной истории

27. Шпаргалка по курсу "Культурология"

28. О курсе “Элементы теории Галуа”

29. Шпаргалка по курсу естествознания

30. Теория государства и право (полный курс)

31. Методы построения эмпирического знания в теории и методике физического воспитания

32. Курс отечественной политэкономии середины XIX-начала XX в. о методе экономического исследования

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

33. Предмет и метод курса "международная экономика"

34. Предмет и метод основ экономической теории

35. Предмет, задачи и методы теории перевода

36. Введення в курс “Основи економічної теорії”

37. Метод АВИ в математической теории переноса вредных веществ в гетерогенных средах

38. Предмет и метод теории государства и права
39. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права
40. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

41. Разработка компьютерного лабораторного практикума "Теория оптимизации и численные методы"

42. Динаміка ліричного почуття у творчості Лесі Українки

43. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

44. Математические методы в теории принятия решений

45. Процессные теории мотивации и методы их использования

46. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

47. Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения курса "Физическая география материков и океанов"

48. Теоретические методы познания в школьном курсе физики

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

49. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

50. Методы теории социальной работы

51. Методы познания экономической теории

52. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

53. Предмет, функції і методи економічної теорії

54. Архитектура (шпаргалки)
55. Теория развития Вселенной
56. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

57. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

58. Методы исследования в цитологии

59. Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)

60. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

61. Шпаргалки по биологии

62. Динозавры. Факты и теории

63. Методы психогенетики

64. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

65. Шпаргалки по ботанической географии

66. Теории зарождения жизни на Земле

67. Теория Дарвина

68. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

69. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

70. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
71. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
72. Шпаргалки к экзамену по ОБЖ (Брянск)

73. География: 9 класс (Шпаргалка)

74. Картография (шпаргалка)

75. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

76. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

77. Методы и модели демографических процессов

78. Гамма – каротаж. Физические основы метода

79. Метод Бокового каротажа

80. Методы выделения мономинеральных фракций

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

82. Основні методи боротьби з інфляцією

83. Шпаргалки по налогам зарубежных стран

84. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

85. Предмет, метод, источники Административного права

86. Административная юстиция (шпаргалка)
87. Методы осуществления государственной власти
88. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

89. Шпаргалка по банковскому праву

90. Гражданское право (Шпаргалка)

91. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

92. Предмет и метод гражданского права

93. Шпаргалки по гражданскому праву

94. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

95. Гражданский процесс (Шпаргалка)

96. Шпаргалка по гражданскому процессу

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Исполнительное производство в РФ (шпаргалка)

98. Земельное право (шпаргалка)

99. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.