Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ Глава 1. Товарна біржа як особливий об’єкт господарювання 1.1. Біржа, її суть функції і права 1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації 1.3. Біржовий товар 1.4. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі Глава 2. Ринок цінних паперів, фондові біржі та їх роль в господарській діяльності 2.1. Ринок цінних паперів, його структура і класифікація 2.2. Фондова біржа, її суть ознаки й операції 2.3. Цінні папери їх поняття, види і класифікація Висновки Список використаної літератури Вступ Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться в прямій залежності від постійно змінної ринкової середи. Одним з головних елементів є ринкова інфраструктура, яка являє собою систему підприємств і організацій, забезпечуючи рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів і т.п. До таких закладів відносять товарні та фондові біржі. Найбільш масштабнішим завданням економічної активності держави в слабкому нестабільному ринковому господарстві України є діяльність по стабілізації економічного розвитку суспільства. Формою її реалізації виступає фактичний образ діяльності держави , перетворений в економічну політику, яка охоплює усі сфери економічних відносин в країні. Одним із найважливіших напрямків її діяльності є регулювання збалансованості попиту і пропозиції на національному ринку України. Мета курсової роботи - найбільш ширше розкриття теми правового регулювання фондової та товарної бірж, бо існують деякі актуальні проблеми, пов’язані з регулюванням ринка. Їх корені - у відсутності сильної, розвиненої нормативної бази, та інших проблемах, які посилюються на складній, іноді провокуюче суперечливій політико-соціальній атмосфері нашого молодого демократичного суспільства, яке знаходиться під гнітом напівкримінальної ситуації політичних подій сьогодення, що підсилюється кризою державної влади. Важливість наукової розробки теми була помічена спеціалістами вчасно, тому мені було цікаво працювати з достатньою кількістю теоретичного матеріалу, представленого в підручниках господарського права для вищих начальних закладів, а особливо хочу виділити таких авторів: «Правове й организаційно-економічне регулювання господарської діяльності» за ред. Жука Л. А. та «Господарське право»: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.К. Неживець. При підготовці курсової роботи мою увагу захопив світовий досвід, накопичений промислово-розвиненими країнами у процесі становлення і розвитку фондової та товарної бірж як одного з найважливіших сегментів національного ринку. Була зроблена спроба розглянути аспекти діяльності бірж, їх сутність, значення, складові та їх місце в національному господарстві. Глава 1. ТОВАРНА БІРЖА ЯК ОСОБЛИВИЙОБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Біржа, її суть, функції і права Ефективне функціонування сучасного ринку знахо­диться в прямій залежності від постійного відтворен­ня ринкового середовища. Важливим його елементом с ринкова інфраструктура, які являє собою систему підприємств і організацій, що забезпечують рух това­рів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать товарна і фондова біржі.

Біржа — це постійно діючий ринок масових вза­ємозамінних товарів (цінних паперів, перевезень), що передбачає свободу товарного виробництва, кон­куренції і цін. Виникнення біржового співтовариства у нас пов'я­зано з необхідністю певної централізації операцій об­міну. Формування ринкових відносин посилило роль одного з елементів інфраструктури ринку — бірж. Поява біржі пов'язана розвитком таких форм оп­тового ринку, як базари (локальний ринок), ярмар­ки й аукціони. Локальний ринок — ринок, властивий даному місцю, що не виходить за визначені межі. Ярмарок — великий торг, якому характерні такі ознаки: організовується періодично, але, як правил, в одному і тому ж місці; гласність проведення торгів; покупцем виступає посередник, а не кінце­вий споживач. Аукціон — публічна торгівля товарами або май­ном у попередньо обумовленому місці, угода на аукціоні викладена в письмовій або усній формі, але з покупцем, який запропонував найбільшу ціну. Біржа — вища форма оптового ринку, що також має специфічні риси: наявність певної системи постійно діючих органів і правил. Це дозволяє вважати біржу організова­ним оптовим ринком; біржові торги відбуваються без пред'явлення тих товарно-матеріальних цінностей, що є предметом біржової угоди; регулярність поновлення торгів; біржа є барометром цін, на ній у результаті сфор­мованого співвідношення пропозиції та попиту формуються реальні ринкові рівноважні ціни; біржа — об'єднання торговців і біржових посеред­ників, які спільно оплачують витрати щодо організації торгів, установлюють правила торгівлі, ви­значають санкції за їх порушення; • абсолютна більшість бірж — це неприбуткові ор­ганізації, члени біржі отримують вигоду не від її функціонування, а від участі в торгах. Основне завдання біржі — не постачання економі­ки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти. Біржа (від лат. слова — гаманець) — установа, в якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів, валюти, масових товарів, що продаються за стандар­тами або зразками. Біржа має організаційну, економічну і юридичну основу. Біржа, з погляду організаційної основи — це добре обладнане ринкове місце, надане брокерам і диле­рам, тобто професіоналам біржової справи. З економічної точки зору — це організований у визначеному місці, регулярно діючий за встановле­ними правилами оптовий ринок, на якому відбува­ється торгівля цінними паперами, оптова торгівля за зразками і стандартами, за договорами і контрак­тами на їхнє постачання в майбутньому, а також продаж валюти і рідкісноземельних металів за ціна­ми, офіційно встановленими на основі попиту та пропозиції. З юридичного боку біржа с юридичною особою, що володіє відособленим майном вона може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському (третей­ському) державному суді. Згідно з Законом України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року, товарна біржа — організація, що поєднує юридичних і фізичних осіб, які займаються виробничою, комерційною й іншими вида­ми діяльності з метою надання послуг при укладанні біржових угод, установлення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям, яка є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комуналь­ні підприємства, установи та організації, що повніс­тю або частково утримуються за рахунок Державно­го бюджету України або місцевих бюджетів. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає поря­док її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодич­них внесків. Засновники сплачують пайовий внесок. Товарна біржа діє на підставі статуту, що затверджується засновниками біржі і не може займатися комерційним посередництвом, не має на меті одержання прибутку і здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін. На початку 90-х років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що складає 25% їх валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвинутою ринковою економі­кою товарні біржі здебільшого функціонують як без­прибуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі, пайові внески і відрахування організацій, що утворюють біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій. Товарна біржа України діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має своє майно, самостійний баланс, власні розрахункові, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням. Товарні біржі України не займаються комерцій­ним посередництвом, не отримують прибуток. Метою їх діяльності є надання послуг від свого імені. Регламентується діяльність товарної біржі Законом України «Про товарну біржу», чинним законодавством України, статутом біржі, правилами бір­жової торгівлі і біржовим арбітражем. Закон України «Про товарну біржу» спрямований на врегулювання відношень щодо створення і діяльності товар­них бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах. Функції товарної біржі: • організація ринку сировини за допомогою біржо­вого механізму. Біржа створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні; регулювання оптового товарообігу на основі рин­кових законів; забезпечення концентрації попиту та пропозиції в єдиному місці; товаропровідна функція, тобто купівля і продаж реального товару; здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями товарів; зближення продавців і покупців у просторі і часі; формування і регулювання біржових цін.

Судячи з реклами, представництва фрми "Б-Ай-Ем" працювали у Кив, Москв, Лос-Анджелес, Тель-Авв  Хайф. Звичайно, що не складно зробити аналз дяльност нших ЗМ¶, контрольованих об'днаними соцал-демократами. Але  так одне  безперечним - вс вони виконують функцю пропаганди в Укран поглядв та нтересв Г.Суркса  В.Медведчука, а в ход виборчих кампанй вдграють дуже важливу роль у вдповдному зомбуванн електорату. Бзнесово-полтична дяльнсть приносить В.Медведчуку чимал прибутки. Як свдчать подан ним декларац про доходи у 1997 роц сума його сукупного доходу становила 1 млн. 880 тисяч 308 гривень, до реч, дохд його друга Г.Суркса за цей же перод був майже дентичний  становив 1 млн. 895 тисяч 139 гривень. Цей факт може свдчити про те, що прибутки "чудесна смка", принаймн  лдери, длять у рвних долях. У 1999 роц сукупний дохд В.Медведчука становив уже 5 млн. 893 тисяч 195 гривень. У 1999 р. В.Медведчук придбав цнних паперв на суму 3 млн. 684 тисяч гривень, а на його особистих рахунках у банках знаходилось 3 млн. 806 тисяч гривень

1. Ринок цінних паперів

2. Ринок цінних паперів

3. Ринок цінних паперів

4. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

5. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

6. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
7. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку
8. Державне регулювання ринку цінних паперів

9. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

10. Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

11. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

12. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

13. Банки як учасники ринку ціних паперів

14. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

15. Ринок як форма функціонування товарного господарства

16. Товарный знак

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

18. Товарная характеристика макаронных изделий

19. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

20. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

21. Фондовая и товарная биржи

22. Товарные биржи
23. Товарная биржа (Доклад)
24. Товарная биржа

25. Товарная биржа

26. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

27. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

28. Изучение товарного рынка г.Кургана на примере пива

29. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

30. Товар и товарная политика в системе маркетинга

31. Разработка товарной политики предприятия

32. Товарная политика

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

33. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

34. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

35. Роль товарного производства в экономическом развитии общества

36. Анализ товарного ассортимента на предприятии

37. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

38. Формирование товарной политики предприятия
39. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
40. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

41. Товарно-инновационная политика

42. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

43. Регистрация товарного знака защищает предпринимателя от контрафакта

44. Мадридское соглашение как форма международной регистрации товарных знаков

45. Правовое регулирование товарных бирж

46. Развитием товарно-денежных отношений в России

47. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

48. Товарный знак - полиграфия или маркетинг?

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

49. Особенности товарных знаков на рынке СМИ

50. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

51. Ринок фінансових послуг

52. Затраты на получение товарного знака

53. Бухгалтерский учет товарных операций

54. География мировых товарных рынков
55. География мировых товарных рынков
56. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе

57. Конкурентность российских товарных рынков

58. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

59. Поняття та структура світового ринку

60. Ринок

61. Ринок овочів і баштанних в Україні

62. Ринок фруктів і ягід

63. Управление товарными запасами

64. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

66. Товарное производство

67. Товарная биржа.

68. Бухгалтерский учет операций по договору товарного кредита

69. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле и в целом по торговой организации

70. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак
71. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів
72. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе

73. Мариупольская Универсальная Товарная Биржа

74. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции

75. Учет товарных операций в оптовой торговле

76. Учет и анализ товарных запасов МТП «Находка»

77. Сказочный город Рио-де-Жанейро

78. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений

79. Хранение на товарном складе

80. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Экономическая жизнь товарного знака

82. Товарная биржа в системе оптового рынка

83. Учет неденежных форм расчетов по товарным операциям

84. Сервис в товарной политике предприятия

85. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

86. Місце товарної біржі в сучасній економіці
87. Основы биржевой торговли, товарная биржа
88. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

89. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

90. Ринок фінансових послуг

91. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

92. Страховий ринок

93. Страховий ринок України

94. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

95. Товарная биржа в системе оптового рынка

96. Товарные биржи: сущность и тенденции развития

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Фондовий ринок

98. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

99. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.