Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Доходи та витрати комерційного банку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський інститут імені Св. Миколая Міжрегіональна Академія Управління Персоналом КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: “Політична економія” На тему: “Доходи та витрати комерційного банку” Виконала: Кіровоград 2007 З М І С Т ВСТУП . .3 1. Теоретичні основи формування ДОХОДІВ ТА витрат комерційного банку .5 1.1. Використання показників доходів та витрат .9 2. МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ .18 2.1. Основні методики оцінки доходів . 20 2.2. Оцінка витрат . .23 3. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ . .24 3.1. Оцінка витрат . .24 3.2. Аналіз доходності банку . . . .26 ВИСНОВОК .30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . .32ВСТУП Ринкова економіка вимагає від українських комерційних банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів. Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту. Відомо, що, коли в банку будуть клієнти, то й банк у такому разі буде процвітати, і навпаки. Але у той же час, якщо банк переживатиме скрутне фінансове становище і не зможе вчасно і повністю виконувати свої зобов'язання, то клієнти такого банку так само можуть істотно постраждати, бо вони зберігають свої кошти на різних банківських рахунках. Варто також окремо виділити населення країни, чиї заощадження є одним із самих зручних видів банківських ресурсів (тому що це ресурси довгострокового характеру і порівняно недорогі, що сприяє одержанню банком порівняно високого прибутку). Тому держава, будучи за Конституцією України гарантом стабільності в країні (зокрема й у грошово-кредитній сфері), піклується про міць банківської системи. На це спрямовано діяльність такого державного органу як Національний банк України (НБУ), однією з функцій якого і є забезпечення стабільності банківської системи країни. Актуальність теми даної курсової роботи полягає в стабільності економіки країни, яка в значній мірі залежить від стабільності банківських установ. Фінансова стабільність банків стає питанням їх виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банків має значення не тільки для самих банків, а й для всієї країни в цілому, і, навпаки, банкрутство банків спричиняє збитки їх клієнтів (депонентів): підприємств і населення.

Крім випадків кримінальних фінансових операцій, банкрутство банків звичайно є результатом банкрутства промислових і торгових підприємств (клієнтів банку), що у свою чергу викликає руйнування інших промислових і торгових підприємств, оскільки їхні кошти зберігаються на поточних та інших рахунках у банках. Наявність подібних випадків (банкрутств банків) негативно позначається на господарській діяльності всіх економічних суб'єктів, що врешті-решт відбивається і на добробуті суспільства (тому що це супроводжується падінням багатьох макроекономічних показників, таких як валовий внутрішній продукт, життєвий рівень населення країни тощо). Для визначення надійності (стабільності) комерційного банку, перш за все, аналізують його доходи і витрати, які являються основними показниками результативності фінансової діяльності банку. Адже, чим більшими є доходи і меншими витрати – тим більшим є прибуток банку і, звісно, більш стабільнішим є банк. Метою даної роботи є узагальнення і систематизація теоретичних знань щодо існуючих методик аналізу доходів та витрат комерційних банків, а також їх практичне застосування. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Вся господарська діяльність комерційного банку – здійснення банківських угод має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від комерційного банку значних витрат, але крім витрат виникають доходи, як результат діяльності комерційного банку. Витрати – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді, у формі вибуття або використанні активів чи збільшення забов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу за винятком розподілу капіталу між учасниками (акціонерами) чи його вилучення. Зростання банківських витрат, які неузгодженні зі збільшенням його прибутку може істотно погіршити фінансовий стан навіть крупному та авторитетному комерційному банку. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов`язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів. Валовий дохід комерційного банку складається з валового операційного доходу. Він залежить від: норми прибутку та активні операції розміру плати за надані послуги величина та структура активів Результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків. Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій. Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій. Валові доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні.

До процентних доходів банку відносяться: нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому виразі; нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті. Структура процентних доходів банку може бути подана також у вигляді: процентних доходів, отриманих по міжбанківських позичках; процентних доходів, що надійшли по комерційних позичках. Непроцентні доходи складають: доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи від участі в спільній діяльності підприємств і організації й ін.); доходи від валютних операцій; доходи від отриманих комісій і штрафів; інші доходи. Процентні витрати складають: • нараховані і сплачені відсотки в гривнях; • нараховані і сплачені відсотки у валюті. До непроцентних витрат відносять: операційні витрати: сплачені комісійні по послугах і кореспондентських відносинах; витрати по операціях із цінними паперами; витрати по операціях на валютному ринку; витрати по забезпеченню функціонування банку: витрати на утримання апарата управління; господарські витрати; інші витрати: штрафи, пені, неустойки сплачені; відсотки і комісійні минулого років і т.д. Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати: • по виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах; • пов'язані з виплатою комісійних іншим банкам і іншим фінансово- кредитним заснуванням за надані послуги; • по утриманню й експлуатації будинків і устаткування; • на заробітну плату персоналу; • на створення спеціальних резервів. У останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкурентної боротьби і по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі притягнутих коштів. Банки, що виконують міжнародні розрахункові операції, сплачують комісійні банку, що виконує доручення на здійснення операцій (акредитивних, інкасових і ін.). Але кінцевим платником виступає клієнт банку, із доручення якого проведена операція. Банк у повному обсязі списує з його рахунку сплачену їм комісію. Видатки банку на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять щодо постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі видатків банку дуже значний. Визначена частина коштів банка витрачається на створення резервів. Інші видатки в рахунку прибутків і збитків банку показуються по статті «Інші операційні видатки». Це внески, видатки на рекламу, інвентар і матеріали, на оплату послуг аудиторських фірм, судові і транспортні витрати, а також деякі види податків. Зріст операційних видатків не тільки відбиває несприятливий стан кон'юнктури ринку, на якому банк залучає ресурси, але і може свідчити про погіршення менеджменту. Особлива увага заслуговує оцінка двох груп статей: видатки, пов'язані з забезпеченням функціонування банку (особливо адміністративно-господарські) і видатки, пов'язані з підвищенням ризикованості банківської діяльності (створення обов'язкових і інших страхових резервів). Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту робітників банку і т.д

Отдельные руководители этих стран были при этом вынуждены верно придерживаться курса международных банкиров или же из заменяли другими фигурами. Международные банкиры, как Вы видите, получают доход от эмбарго, многократно превышающий потери. Сначала в рамках соглашения со странами ОПЭК, потом доход от нефтяных концернов, подчиняющихся банкам, процентные доходы по займам, предоставленным странам так называемого Третьего Мира, и, наконец, влияние, оказываемое на последние через их долги. Конечно, средства массовой информации во всем обвиняют злых арабов, и никто никогда даже не упоминает о подлинных виновниках, о международных банкирах, заключивших соглашения с арабскими странами производителями нефти. К счастью, существуют также и отдельные независимые газеты, как, например, «Прожектор» в США и «Новая солидарность» в Германии, которые по крайней мере пишут об Иллюминатах больше, чем остальные» (Х.5). БИОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА И.PВ. Хельзинг пишет: «Что практически каждый хоть однажды что-то слышал о биологической войне

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

5. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

6. Ризик кредитних операцій комерційного банку
7. Процентна політика комерційного банку
8. Кредитна політика комерційного банку

9. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

10. Фінансова стійкість комерційного банку

11. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

12. Облік та аудиту комерційних банках

13. Планування доходів та витрат в комерційному банку

14. Комерційні банки та їх види

15. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

16. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

18. Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

19. Кредитний механізм в комерційних банках

20. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

21. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

22. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
23. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
24. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

25. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

26. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

27. Сутність витрат та методи їх зниження

28. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

31. Совершенствование доходов и расходов Национального банка Украины

32. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Валютні операції банку та валютні ризики

34. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

35. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

36. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

37. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

38. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України
39. Комерційна таємниця
40. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

41. Предмет та методологія інформаційного права України

42. Строки та судові витрати

43. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

44. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

45. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

46. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

47. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

48. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

50. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

51. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

52. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

53. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

54. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
55. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
56. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

57. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

58. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

59. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

60. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

61. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

62. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Государственное регулирование доходов населения на Украине

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

65. Денежно-кредитная политика Банка Англии

66. Коммерческие банки Великобритании

67. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

68. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

69. Правовой статус Центрального Банка РФ

70. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
71. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках
72. Цивільний та арбітражний процес

73. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

74. Конституцiя США та реальнi права громадян

75. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

76. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

77. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

78. Налоги на доходы физических лиц

79. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

80. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

82. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

83. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

84. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

85. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

86. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
87. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])
88. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

89. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

90. Доходы и расходы государственного бюджета РФ

91. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

92. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

93. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ

94. Банки

95. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

96. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Платежные системы коммерческих банков

98. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

99. Роль коммерческих банков в кредитной структуре


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.