Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство аграрної політики України СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Курсова робота з предмету “Статистика” на тему: "СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА" Виконав: студент Науковий керівник: доцент Курган Л.І. Суми 2000 р. ПЛАН:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Класифікація доходів підприємства 4 1.2. Фактори, що впливають на рівень доходів 9 2. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 11 2.1. Характеристика об”єкту дослідження 11 2.2. Динаміка доходів 12 2.3. Варіація доходів 14 2.4. Структура доходів 14 2.5. Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку 16 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 18 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 21 ВСТУП За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Перехід країни і окремих підприємств на “рейки” ринкової економіки посилює роль показників доходу та валового прибутку як одних з головних джерел і важелів регулювання зростання ефективності виробництва. Статистичний аналіз за допомогою різних прийомів, що витікають з основних принципів теорії статистики, дозволяє визначити основні тенденції в різних сферах соціально-економічних відносин і побачити проблеми, що вимагають уваги і вживання негайних заходів. Статистичний аналіз може з'явитися основою для отримання більш цілеспрямованого, конкретного і поглибленого дослідження. Правильність висновків статистичного аналізу залежить від правильно вибраної методики дослідження статистичної інформації. У цій роботі використані основні методи статистичного аналізу: табличний, графічний, кореляційно-регресний, а також зроблений монографічний. Однак, потрібно мати на увазі що це далеко не повний і не вичерпний перелік як самих прийомів аналізу, так і показників статистики доходів. Задачею даної курсової роботи є вивчення складу, динаміки, структури доходів (валового прибутку) підприємства. Об’єктом дослідження цієї курсової роботи стало товариство з обмеженою відповідальністю “що працює в місті Суми. Джерело даних – звітність об'єкта дослідження. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 Класифікація доходів підприємства Доход (прибуток) є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності. Порядок використання доходу (прибутку) визначає власник або власники підприємства. Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання доходів або прибутків підприємств здійснюється через податки, податкові пільги, а також через інші економічні санкції. Валовий доход підприємств сфери матеріального виробництва – це чиста продукція, яку на практиці визначають як різницю між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на її виробництво. Прибуток підприємств та організацій відбиває розміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю її виробництва.

Прибуток визначається шляхом зменшення суми валового доходу на: . суму валових витрат платника податку; . суму амортизаційних відрахувань. Для розрахунку розміру валового доходу та прибутку у промисловості та сільському господарстві використовують показники реалізованої товарної продукції, у будівництві – кошторисну вартість виконаних робіт. У галузях обігу розміри валового доходу відповідають показникам їх валової продукції, за винятком власних матеріальних витрат, а прибуток дорівнює різниці між валовою продукцією та загальною сумою власних витрат обігу. Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Прибуток від реалізації продукції – це різниця виручки від реалізації продукції та повної собівартості. Балансовий прибуток – сальдо прибутків та збитків усіх видів діяльності підприємства. Із прибутку здійснюють відрахування у державний та місцевий бюджети, централізовані фонди та ін. Залишковим називають прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після відрахувань. Валовий доход — загальна сума доходу підприємства від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. До валових доходів відносять: 1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації). 2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами. 3. Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди). 4. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді. 5. Доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої підприємством в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємству в звітному періоді; сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів; сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих підприємству згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті; сум штрафів та/або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського суду; сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).

Не включаються до складу валового доходу: 1. Суми акцизного збору, податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість. 2. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках, передбачених законодавством. 3. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством за рішенням суду (арбітражного суду) або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким підприємством в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі, якщо вони не були віднесені таким підприємством податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів. 4. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені підприємству з бюджетів якщо такі суми не були включені до складу валових витрат. 5. Суми коштів або вартість майна, що надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким підприємством, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи. 6. Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів. 7. Суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення, створених згідно з нормами Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ і організацій. 8. Кошти взаємного інвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більше як 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій. 9. Суми одержаного підприємством емісійного доходу. 10. Номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) підприємства як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким підприємством (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів). 11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані підприємством від інших підприємств, що оподатковані у порядку, встановленому Законом “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Управління утворенням прибутку підприємства

2. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

3. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

4. Формування прибутку підприємства. Права студента

5. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

6. Бізнес-план підприємства
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
8. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

9. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

10. Розробка підприємства LOMAPAK

11. Фінанси підприємства контрольна

12. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

13. Інноваційна діяльність підприємства

14. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

15. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

16. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

18. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

21. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

22. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
23. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
24. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

25. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

26. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

27. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

28. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

29. Облік основних засобів підприємства

30. Облік створення підприємства

31. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Попередній фінансовий аналіз підприємства

34. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

35. Формування облікової політики підприємства

36. Аудит доходів підприємства

37. Аудит установчих документів підприємства

38. Правовий статус приватного підприємства
39. Реєстрація приватного підприємства
40. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

41. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

42. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

43. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

44. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

45. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

46. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

47. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

48. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

49. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

50. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

51. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

52. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

53. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

54. Організація роботи підприємства
55. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
56. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

57. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

58. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

59. Управління ціновою політикою підприємства

60. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

61. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

62. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

63. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

64. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

66. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

67. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

68. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
71. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
72. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

73. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

74. Мотивація робітників промислового підприємства

75. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

76. Операційна система підприємства

77. Організаційна структура підприємства

78. Організація діяльності підприємства

79. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

80. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

82. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

83. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
87. Управління корпоративною власністю підприємства
88. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

89. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

90. Бізнес-план фото-підприємства

91. Аналіз господарської діяльності підприємства

92. Організаційна і виробнича структура підприємства

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

95. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

96. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.