Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік праці та її оплати

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Одеський державний аграрний університет Економічний факультет Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Ковбасюк Людмила Володимирівна Дипломна робота «Облік і аудит праці та її оплати в ТОВ “Агрофірма Мар'янівська” Ширяївського району Одеської області» Спеціальність -7.050106 «Облік і аудит» Освітньо – кваліфікаційний рівень – спеціаліст Керівник: к.е.н. доц. Цуканов О.Ю. асистент Шептиліс О.О. Консультанти: з економічної кібернетики : асистент Чижевська Н.В. з охорони навколишнього середовища : асистент Дрьомова Н.В. Допускається до захисту в ДЕК 2006 р. Зав.кафедри к.е.н. доц. Цуканов О.Ю. Одеса 2006 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку праці та її оплати Наукові основи обліку праці та її оплати Поняття, види та форми оплати праці Сучасний стан обліку праці та її оплати в господарстві Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” Ширяївського району Одеської області Первинний облік затрат праці та її оплати Синтетичний та аналітичний облік праці та розрахунків по її оплаті Аудит обліку праці та її оплати Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві Організація і методика проведення аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці Автоматизація обліку праці та розрахунків по її оплаті Охорона навколишнього середовища Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП В умовах ринкової економіки, завдяки специфічним властивостям заробітна плата відіграє значну роль у розвитку всіх галузей народного господарства. Основним її функціональним призначенням є стимулювання продуктивності праці, відтворення робочої сили та вирішення соціальних потреб суспільства. Ми поділяємо думку деяких економістів про те, що в усьому світі ще не знайдено більш універсальнішого засобу залучення людей до праці, ніж заробітна плата. Однак, як свідчать спостереження, в Україні оплата праці не виконує свого функціонального призначення, особливо в аграрному секторі, де рівень її найнижчий. В умовах ринкових відносин в сільському господарстві великого значення набуває поліпшення системи оплати праці і матеріального стимулювання. Найбільш помітними недоліками цієї системи є, по-перше, перевищення темпів зростання оплати праці над її продуктивністю і, по-друге, помітне зниження матеріальної зацікавленості більшості трудівників села у досягненні високих кінцевих результатів. Зауважимо, що дані недоліки мають загальну соціально-економічну базу і не ізольовані один від одного. Об`єктом дослідження є ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” Ширяївського району Одеської області. Основними завданнями написання дипломної роботи є: Вивчення і узагальнення діючих П(С)БО, інструктивних матеріалів, наукових розробок вчених-економістів з обліку праці та її оплати; Надання короткої характеристики природних умов і сучасного стану економіки підприємства; Вивчення сучасного стану обліку праці та її оплати в господарстві; Вивчення порядку проведення аудиту обліку праці та її оплати; Визначення напрямків удосконалення обліку праці та розрахунків по її оплаті.

Шляхи удосконалення обліку праці та її оплати дадуть змогу розробити конкретні, обгрунтовані та змістовні висновки і внести пропозиції щодо поліпшення організації обліку праці та її оплати в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Мар’янівська” Теоретичною передумовою для написання дипломної роботи послужили Закони України, Постанови уряду, наукові розробки вчених економістів та економістів-практиків. Практичними матеріалами послужили дані річних звітів за 2003-2005 роки, а також дані первинного, аналітичного, синтетичного обліку по рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”. 1 Теоретичні основи обліку праці та її оплати 1.1 Наукові основи обліку праці та її оплати В умовах ринкової економіки оплата праці базується на двох головних принципах – економічній свободі ринкових суб`єктів та їх повній відповідальності за результатами своєї діяльності. Тому дедалі гострішою стає проблема заробітної плати працівників, яка має повністю залежати від єфективності роботи виробничої одиниці, матеріально зацікавити її в кінцевих результатах своєї праці. Згідно з статтею 1 Закону “Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку згідно трудовому договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу . Основними завданнями обліку праці та її оплати є: точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати праці відповідно до кількості та якості затраченої праці; правильне нарахування оплати праці кожному працівниуові відповідно до діючих положень; дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку; повний і своєчасний розрахунок з працівниками по оплаті праці; своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності по оплаті праці. Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва . Згідно зі статтею 115 КЗпП зароітна плата повинна виплачуватись робітникам регулярно в робочі дні в терміни, установлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. У випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається зі святковим, неробочим і вихідним днем, заробітна плата повинна виплачуватися напередодні . Умови і порядок преміювання визначаються і закріплюються в Положенні про преміювання працівників установи. На преміювання працівників, надання їм матеріальної допомоги, а також на стимулювання їх творчої праці і педагогічного новаторства в кошторисах передбачаються кошти в розмірі не менше 2% планового фонду заробітної плати. На здійснення матеріального заохочення може бути використана також і економія по фонду заробітної плати, яка склалася в процесі використання коштів, виділених на заробітну плату. Максимальний розмір премії працівникам не обмежується. Він може дорівнювати розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) щомісяця, якщо на зазначене в бюджеті знайдуться відповідні кошти і йе буде обумовлене у Положенні про преміювання .

Досягнутий рівень продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві України не відповідає ні наявним природним та матеріально-технічним ресурсам, ні сучасним вимогам. Маючи найсприятливіші можливості для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, Україна навіть у найкращі роки значно поступалась іншим країнам за рівнем продуктивності праці. На думку видатних економістів України, оплата праці у сільськогосподарських підприємствах в останні роки перестала виконувати свої основні функції – стимулюючу і відтворювальну. Останнім часом у сільськогосподарських підприємствах набула поширення відрядна оплата праці. За даними проведених досліджень, відрядну систему оплати праці використовують близько 80% господарств. Менш поширеними є акордно-преміальна оплата праці, виплата від валового доходу, оплата праці в умовах орендних відносин за залишковим принципом “орендна плата – заробітна плата” із застосуванням середньореалізаційних цін орендаря . На думку Ігнатенко М.С., відрядна оплата праці не спонукає працівників краще працювати, оскільки в цьому випадку відсутній зв`язок між кількістю і якістю вкладеної праці з кінцевими результатами. Вона не сприяє вихованню в трудівника почуття господаря на землі, появі зацікавленості у збільшенні виробництва продукції, підвищенню продуктивності праці, економії ресурсів та є несприйнятною для умов ринкових перетворень . Недоліком акордно-преміальної оплати праці є те, що вона є протизатратною, оскільки не враховує матеріаломісткість продукції, а отже, на націлена на досягнення високих кінцевих результатів, включаючи фінансові . Погоджуючись з думкою Ігнатенко М.С., Бутко М. Та Білокур Р. підтверджують, що для забезпечення економічного обґрунтованого співвідношення темпів зростання продуктивності й оплати праці при визначенні диференційованих акордних розцінок оплати за продукцію необхідно за кожний процент підвищення продуктивності праці заробітну плату збільшувати на 0,6-0,9% залежно від конкретних умов виробництва. Якщо продуктивність праці зростає за рахунок скорочення втрат робочого часу шляхом раціоналізації виробничих процесів, підвищення кваліфікації працівників, поліпшення якості роботи, використання внутрішніх резервів виробництва, то таке підвищення повинно проводитись до відповідного зростання оплати праці . В окремих сільськогосподарських підприємствах застосовують оплату праці від валового доходу. При цій системі розцінки оплати праці встановлюють з розрахунку на 100 грн валового доходу, який визначають, як різницю між вартістю валової продукції та вартістю матеріальних виробничих витрат . Оплата праці від валового доходу, на думку Чепурної Л.І., має значні недоліки, оскільки при визначенні нормативу фонду оплати праці від валового доходу виходить, що чим більший валовий дохід, тим вище і фактична заробітна плата, що є абсурдом. Автор називає аспекти проявлення цього недоліку: по-перше, при плануванні намагаються занизити виробництво продукції і збільшити матеріально-грошові витрати; по-друге, допускаються великі прорахунки в технологічних картах, що призводить до заниження або завищення розцінок за продукцію чи валовий дохід; по-третє, тарифні ставки і оклади містять у собі елементи зрівнялівки, оскільки не відображають кількості і якості продукції окремих працівників та їх колективів.

Стаття 56 Неповний робочий час За угодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятт на роботу, так  згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагтно жнки, жнки, яка ма дитину вком до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, в тому числ таку, що знаходиться пд  опкуванням, або здйсню догляд за хворим членом см' вдповдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата прац в цих випадках провадиться пропорцонально вдпрацьованому часу або залежно вд виробтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працвникв. Стаття 57 Початок  закнчення роботи Час початку  закнчення щоденно роботи (змни) передбачаться правилами внутршнього трудового розпорядку  графками змнност у вдповдност з законодавством. Стаття 58 Робота змнами При змнних роботах працвники чергуються в змнах рвномрно в порядку, встановленому правилами внутршнього трудового розпорядку

1. Основи побудови обліку праці та її оплати

2. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

3. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

4. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

5. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

6. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Охорона праці та техніка безпеки

9. Виробничі запаси - облік та аналіз

10. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

11. Облік та аудит

12. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

13. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

14. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

15. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

16. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

18. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

19. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

20. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

21. Ринок праці та капіталу

22. Сучасні форми та системи оплати праці
23. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
24. Економічна сутність та форми оплати праці

25. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

26. Державне і договірне регулювання оплати праці

27. Організація оплати праці на підприємстві

28. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

29. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

30. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

31. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

32. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

34. Гудвіл та його облік

35. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

36. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

37. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

38. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
39. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
40. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

41. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

42. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

43. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

44. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

45. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

46. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

47. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

48. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

49. Система та процес бухгалтерського обліку

50. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

51. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

52. Оплата праці

53. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

54. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
55. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
56. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

57. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

58. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

59. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

60. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

61. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

62. Форми і системи оплати праці

63. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

64. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

66. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

67. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

68. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

69. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

70. Оплата праці
71. Статистика оплати праці
72. Основи організації оплати праці

73. Полная история танков мира

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

77. Конституцiя США та реальнi права громадян

78. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

79. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

80. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

81. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

82. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

83. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

84. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

85. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

86. Полная история танков мира
87. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
88. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

89. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

92. Учет финансового результата от реализации по оплате

93. Аудит труда и его оплата

94. Аудит оплаты труда

95. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

96. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

98. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

99. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.