Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління трудовими ресурсами

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ Т.П.ЖИТНИК УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ методичні рекомендації (За редакцією доктора економічних наук, професора В.І.Перебийніса) Полтава -2007 Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами: Методичні рекомендації / За ред. В.І.Перебийніса. – Полтава: ПДАА, 2007. - 47 с. Методичні рекомендації розраховані на керівників і спеціалістів аграрних підприємств, органів державної влади і місцевого самоврядування, а також для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін “Менеджмент”, “Менеджмент персоналу”, слухачів закладів післядипломної освіти. Рецензенти: - доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук О.І.Сердюк. Рекомендовано до видання методичною радою спеціальності “Менеджмент організацій” Полтавської державної аграрної академії (протокол № від 2007 р.). ЗМІСТПередмова 1. Теоретичні основи ефективного використанням трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах 2. Сучасний стан та тенденції використання трудових ресурсів у сільському господарстві 3. Механізм управління використанням трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств 4. Державне регулювання використання трудових ресурсів сільського господарства Висновки Список літератури ПЕРЕДМОВА В системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку ви­робництва, організовує його, виробляє товари й надає послу­ги для свого життя та розвитку. Тому ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед виз­начається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. В сучасних умовах роль людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але й головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності підприємства. Якісне відтворення трудових ресурсів, формування трудового потен­ціалу та раціональне його використання залежить від рівня управлін­ня трудовими ресурсами на всіх рівнях. Серед основних соціально-економічних проблем села використання трудових ресурсів також займає вагоме місце. Обумовлено це тим, що вихід з економічної кризи значно мірою залежить від забезпеченості аграрних підприємств трудовими ресурсами та їх ефективного використання. Управління трудовими ресурсами, як галузь науки та практики, розглядає питання управління трудовими ресурсами як на дер­жавному рівні, так і за видами економічної діяльності. Зокрема, у сільському господарстві використання спеціалістів з питань управління трудовими ресурсами є важливою умовою врівноваження попиту і пропозиції робочої сили, забезпечення ефективного використання трудових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності підприємств, комплексного вирішення трудових проблем (продуктивність праці, її оплата і зайнятість) тощо. Місце і роль управління використанням трудових ресурсів сільського господарства визначаються зростанням значимості людського фактора у виробництві, посиленням залежності результатів діяльності сільськогосподарських підприємств від якості, мотивації та характеру використання робочої сили.

Завдання управлін­ня трудовими ресурсами, зокрема, полягає у вивченні якісних аспектів зайнятості, тобто відповідності фізичних, професійно-кваліфікаційних здібностей людини технічним характеристикам робочого місця і виконуваних нею функцій. До головних завдань системи управління людськими ресурсами належать: забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами; створення необхідних умов для ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників; удосконалення системи оплати праці і мотивації; підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу; надання працівникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації і професійного росту; стимулювання творчої активності; формування і збереження сприятливого морально-психологічного клімату; удосконалювання методів оцінки персоналу; управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою працівників; участь у розробці організаційної стратегії. Принципами побудови сучасної системи управління трудовими ресурсами є: ефективність відбору і розміщення працівників; справедливість оплати праці і мотивації; професійний ріст працівників відповідно до результатів праці, кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб підприємства; швидке й ефективне розв'язання особистих проблем. Сучасний зміст функцій управління трудовими ресурсами визначається відношенням до трудових ресурсів, як до основного ресурсу підприємства, джерела його конкурентної переваги. Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їхньої роботи з кадрами свідчить, що формування виробничих колективів, забезпечення високої якості кадрового потенціалу є вирішальними факторами забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Таким чином, успішність подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва і максимального використання трудового потенціалу села насамперед залежить від раціонального розподілу і ефективного використання трудових ресурсів. Адже високий рівень їх трудової активності і зацікавленості в результатах своєї праці забезпечить відродження аграрного сектору економіки, сприятиме підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції і загальному розвитку держави. Тому стратегічною метою державної політики зайнятості є сприяння забезпеченню ефективного використання трудових ресурсів у сільському господарстві, яке забезпечує баланс між попитом і пропозицією робочої сили, відповідність наявної кількості робочих місць професійно-кваліфікаційній робочій силі та зорієнтовано на скорочення ручної, непрестижної та важкої праці. Отже, якщо сільськогосподарське підприємство зацікавлене в підвищенні конкурентоспроможності, то це вимагає відбору як високоефективних технологій і техніки, так і найбільш здібних працівників. Управління ефективним використанням трудових ресурсів спрямоване на розв'язання принципово нових довгострокових завдань, підвищення економічної та соціальної ефективності роботи підприємства, підтримку його балансу із зовнішнім середовищем. Метою даних рекомендацій є виклад науково-теоретичних основ формування ефективного використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах та механізму управління ним.

Рекомендації розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів державної влади і місцевого самоврядування, на студентів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти. Теоретичні основи ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Соціально-економічна сутність категорії “зайнятість” та її характеристика В умовах ринкових відносин вимагаються більш досконалі підходи щодо кількісної характеристики праці, оскільки на зміну ідеології загальної зайнятості всього працездатного населення приходить концепція забезпечення бажаної зайнятості й вільного вибору форми та виду зайнятості. Сучасна концепція зайнятості на етапі соціально-економічної трансформації сформована на основі інтеграції ринкових і неринкових інститутів, спрямованих у соціально-трудову сферу. Шляхи розв’язання проблем зайнятості забезпечуються через поступове переосмислення процесів у сфері зайнятості та напрямків їх розвитку в умовах формування ринку праці. Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, “зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що приносить їм доход формі”. Виділяють три сфери зайнятості: - зайнятість працездатного населення (трудових ресурсів), яку розглядає законодавство України; - зайнятість економічно активного населення (робочої сили); - зайнятість населення на ринку праці (зайнятість найманою працею). Зайнятими економічною діяльністю вважаються особи у віці 15 - 70 років, які: - працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду; - працювали самостійно на власному підприємстві або у окремих громадян; - працювали впродовж 30 годин на тиждень безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-якому з членів домогосподарства або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, що вироблена внаслідок цієї діяльності; - особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце або власне підприємство, але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особистих обставин. З економічних позицій суспільства зайнятість являє собою діяльність працездатного населення, пов`язана зі створенням суспільного проду­кту або національного доходу. Вона визна­чає як економічний потенціал суспільства, так і рівень та якість життя населення в цілому, і добробут окремих громадян. Зайнятість з економічних позицій можна розглядати як продук­тивну зайнятість. Зайнятість з соціальних позицій розглядається як надання можливості всім бажаючим і здатним працювати займатися різними видами корисної діяльності. Тобто, соціальна суть зайнятості відображає потребу людини в самовираженні та задоволенні її матеріальних і духовних потреб. На формування зайнятості впливають демографічні, соціально-економічні, природнокліматичні, психологічні, організаційно-технічні, політичні і соціокультурні фактори. Концептуально виділяють повну, ефективну і раціональну зайнятість. Повна зайнятість означає створення матеріально-технічних, соціально-економічних і організаційних умов, які забезпечили б можливість працевлаштування трудових ресурсів.

Закопування живцем у землю, вирзування шматкв живо шкри, випкання очей так званими "помщицькими карателями" були цлком нормальними способами управлння народом. Будучи чужинцями в краю, великовласники брутально топтали нацональн права й здобутки нашого народу, ганьбили гднсть його державности, продавали й зраджували з такими жертвами й такою працею збудован державн форми. З боку революцйного правительства, постановленого народом, що в гнв й муках повстав проти цих гнобителв, було би злочинством супроти всього краю псля всього цього допустити ц кляси до участи в правлнню краною. Отже Директоря заявля: Кляси не трудов, експлуататорськ, як живляться й розкошують з прац кляс трудових, кляси, як нищили край, руйнували господарство й одзначили сво правлння жорстокостями й реакцю, не мають права голосу в порядкуванню державою. Директоря передасть сво права й уповноваження лиш трудовому народов самостйно Укрансько Народньо Республки. Директоря пропону: 1) трудовому селянству, що перше одгукнулось на поклик Директор й встало з зброю в руках до бою з панством, по всй Укран з'хатись у Aуберн й вибрати свох делеAатв на КонAрес Трудового Народу Украни

1. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

2. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

3. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

4. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

5. Оцінка природних ресурсів

6. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
7. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Оцінка стану менеджменту в організації

9. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

10. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

11. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

14. Управління фінансами України

15. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

16. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

18. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

19. Діяльність органів управління освітою

20. Організаційна структура управління персоналу підприємства

21. Організаційна структура управління підприємством

22. Організація управління персоналом підприємства
23. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
24. Персонал як об’єкт управління організації

25. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

26. Удосконалення управління персоналом організації

27. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

28. Управління людськими ресурсами

29. Управління ресурсами та запасами

30. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

31. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

32. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

34. Державні органи управління туристичною роботою

35. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

36. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

37. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

38. Статистика трудовых ресурсов
39. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район
40. Управление трудовыми ресурсами

41. Управление трудовыми ресурсами

42. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

43. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

44. Трудовые ресурсы предприятия

45. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

46. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

47. Как управлять человеческими ресурсами в быстро меняющемся мире

48. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Ділові взаємовідносини в апараті управління

50. Процес управління та його основні стадії

51. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

52. Управління запасами

53. Управління проектами

54. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
55. Миграция трудовых ресурсов в Россию
56. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

57. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

58. Международное перемещение трудовых ресурсов

59. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

60. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

61. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов

62. Планирование Трудовых Ресурсов

63. Трудовые ресурсы

64. Трудовые ресурсы мировой экономики

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

65. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда

66. Движение трудовых ресурсов

67. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами

68. Понятие занятости трудовых ресурсов

69. Анализ трудовых ресурсов

70. Управління утворенням прибутку підприємства
71. Країни Закавказзя
72. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

73. Акти державного управління

74. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

75. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

76. Мораль і соціальне управління

77. Методи управління банківськими ризиками

78. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

79. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

80. Анализ использования трудовых ресурсов РСПУП "Гомельская птицефабрика"

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

82. Трудовые ресурсы и производительность труда сельскохозяйственных предприятий

83. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

84. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

85. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

86. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
87. Організація управлінського обліку
88. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

89. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

90. Аудит состояния трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда

91. Характеристика природных ресурсов Красноярского края

92. Країни Азії

93. Країни південно-східної Європи

94. Население России. Трудовые и природные ресурсы

95. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

96. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

97. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

98. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

99. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.