Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Ефективність праці і її показники

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Предмет: Менеджмент персонала Тема: Ефективність праці і її показники 1. Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань по створенню національної економіки можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залежить ступінь задоволення потреб її громадян і місце в світовому співтоваристві. Тому вже сьогодні необхідні кардинальні зрушення для зростання ефективності праці. Середньорічні темпи падіння продуктивності праці тільки за останні роки становили більш 8, а в сільському господарстві – 12%. Погіршалася трудова і виробнича дисципліна, зменшилася зацікавленість працівників у розвитку майстерності. Така ситуація вимагає практичних дій в цьому напрямку. Основною проблемою економічної теорії і господарської практики є аналіз співвідношення результатів і витрат, що в загальному випадку називаємо ефективністю. В економічній науці й господарській практиці для характеристики результативності трудової діяльності людей і оцінки її рівня протягом багатьох років використовувалася категорія &quo ;продуктивність праці&quo ;. Однак в сучасному економічному і соціальному житті суспільства відбуваються зміни, які вимагають нового підходу до розуміння цієї економічної категорії і використання категорії &quo ;ефективність праці&quo ;. Суттєвою особливістю категорії &quo ;ефективність праці&quo ; є те, що вона характеризує результативність живої праці як діяльності людей, усіх її видів і всєї сукупності праці суспільства, а також усіх її складових. Рівень ефективності праці в ринковій економіці має характеризуватися системою взаємопов’язаних і доповнюючих один одного натуральних і вартісних показників, кожен з яких відбиває результат праці з того чи іншого боку і може використовуватись у господарському механізмі ринкової економіки. В галузях матеріального виробництва такими показниками можуть бути: вид продукту, номенклатура і асортимент продукції, загальна кількість продукції і її кількість в розрахунку на одиницю часу, обсяг продукції в грошовому виразі, затрати праці на виробництво одиниці продукції. В сфері нематеріального виробництва такими показниками являються вид і обсяг результату, його наукова або художня цінність, актуальність, своєчасність, а також обсяг діяльності в грошовому виразі. Вимір ефективності всієї сукупної праці суспільства здійснюється за таким показником, як валовий національний продукт. Продуктивність праці – це відношення кількості продукції, зробленою системою (у даному випадку під системою розуміється підприємство, галузь, фірма і т.ін.), за певний період, до кількості ресурсів, спожитих для виробництва визначеного виду продукції. Продуктивність праці є узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили. Підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства являється однією з стратегічних задач національної економіки. Тому вже сьогодні необхідні кардинальні зрушення для зростання ефективності праці. Щоб показати значення росту продуктивності, досить нагадати, що збільшення реального продукту і доходу може здійснюватися двома способами: шляхом залучення великого обсягу ресурсів і за допомогою більш продуктивного їхнього використання (рис.

1). Реальний обсяг виробництва визначається як трудовитрати (у людино-годинах), помножені на продуктивність праці (реальний годинний виробіток на одного зайнятого). Зниження темпів росту продуктивності праці приводить до негативних наслідків в економіці. Ці наслідки найбільш очевидні для таких категорій, як рівень життя, інфляція і світовий ринок. Чисельність зайнятихСередня кількість відпрацьованих годин Трудовитрати (відпрацьовані години) Технічний прогресОбсяг капіталовкладеньУтворення і профпідготовкаЕфективність розміщення ресурсівІнші фактори Продуктивність праці (середнє годинне вироблення) Рис. 1. Фактори, що визначають динаміку реального продукту Рівень життя. Ріст продуктивності праці є основою прискорення темпів росту реальної заробітної плати і поліпшення рівня життя. Інфляція. Продуктивність праці може компенсувати ріст номінальної заробітної плати і тим самим зм'якшити наслідки інфляції, обумовленої ростом витрат. За інших рівних умов зниження темпів росту продуктивності праці спричиняє швидке зростання питомих трудових витрат і прискорення інфляційних процесів. Світовий ринок. Відставання від своїх основних торгових партнерів за темпами росту продуктивності праці веде до зниження конкурентноздатності й ослабленню позицій виробників на світовому ринку. На зниження продуктивності праці впливають такі фактори: інвестиції, фондоозброєність праці, технічний прогрес, якість праці, організація виробництва. Провідна роль продуктивності праці в збільшенні національного багатства і підвищенні добробуту кожного члена суспільства будь-якої країни незалежно від її економічного пристрою є загальновизнаною. Нові умови соціального й економічного розвитку суспільства вимагають відповідного відображення продуктивності праці в теорії економіки праці, відновленню її термінів і понять. На думку одних авторів, продуктивність праці – гранично широка економічна категорія, що відбиває уявлення про те, в що повинна реалізовуватися продуктивна праця. Вона охоплює більшість сторін підсумкової діяльності господарчих суб'єктів (рис. 2). Якість Результативність Ефективність Задоволення працівника Задоволення потреб Кількість Рис. 2. Продуктивність праці як узагальнююча категорія підсумкової діяльності підприємства Дане поняття продуктивності праці багатогранно характеризує виробничий процес. Але тому що для свого кількісного уявлення вимагає декількох показників, то його важко реалізувати в практичній діяльності. Інші фахівці думають, що продуктивність праці – один із оціночних показників. Такого погляду дотримувалась більшість фахівців-економістів радянського періоду, а також деякі закордонні вчені (П. Друкер, Д.С. Сінк та ін.). Основне практичне призначення продуктивності праці – сприяти підвищенню ефективності управління. Продуктивність праці розраховується за формулою: Продуктивність праці (1) Витрати визначаються розміром використаних економічних ресурсів - трудовий потенціал, компоненти природних ресурсів (земля та сировина), компоненти засобів виробництва (фізичний капітал). Результати характеризуються обсягами та вартістю виробленої і реалізованої продукції, розмірами доданої вартості, прибутку, а також показниками конкурентноздатності, якості життя, екології тощо.

Найчастіше результати виражаються обсягами продукції або розміром прибутку. Якщо в розрахунку ефективності результати характеризуються обсягом продукції, то ми маємо показники, які називаються продуктивністю, а якщо результати характеризуються розміром прибутку, то такі показники ефективності називаються рентабельністю (прибутковістю). Систему показників продуктивності праці можна побудувати на основі визначення функціонального навантаження кожного з них з врахуванням як його власних властивостей і можливостей, так і властивостей і можливостей інших показників. Показники продуктивності праці класифікуються за способом виразу результатів: вартісному, натуральному і трудовому (табл. 1). Натуральні показники можливо і доцільно застосовувати для характеристики продуктивності праці в бригадах, на ділянках і на індивідуальному робочому місці. Метод оцінки простий, наочний і достовірний, коли випускається однорідна продукція. Однак найчастіше виробляється хоча й однорідна продукція, але властивості її різні. У цих випадках доцільно застосовувати умовно-натуральний показник продуктивності праці, при якому один вид продукції чи роботи прирівнюється до іншого (переважного) за відносною трудомісткістю. Показники в трудовому вимірі можна застосовувати у випадках, коли на робочих місцях, у бригадах і на ділянках виробляється велика кількість різноманітної продукції, асортимент якої часто змінюється. При цьому вироблення визначається в незмінні годинах (обсяги робіт збільшуються на відповідні норми часу, і результати підсумовуються). Такий показник має ряд недоліків (недостатнє обґрунтування та нерівна напруженість норм, їхні часті перегляди і т.ін.), що не сприяє об'єктивній оцінці рівня і динаміки продуктивності праці навіть на окремих робочих місцях і в бригадах. Вартісні показники доцільно використовувати на рівні підприємств, галузей і економіки в цілому. Так, усі види й обсяги продукції, робіт і послуг виражаються в одному грошовому показнику – у гривнях, що визначається шляхом множення об'ємних показників на відповідні ціни. Виробіток також обчислюється в грошовому вираженні. Найбільш прийнятним вартісним показником результатів виробництва, що забезпечує зведення їх за рівнем управління, відображення внеску в кінцеві результати діяльності й у кінцевий суспільний продукт є обсяг доданої вартості. Показник обсягу доданої вартості за економічним змістом відповідає поняттю умовно-чиста продукція. Його величина визначається підсумовуванням валового випуску продукції і послуг у цілому по країні, податків на продукцію, чистих податків на імпорт із наступним виключенням проміжного споживання. Цей показник виключає повторний рахунок результатів при їхньому зведенні і на відміну від національного доходу (чистої продукції), що представляє знову створену вартість тільки в галузях матеріального виробництва, включає і невиробничу сферу. На основі показника доданої вартості можуть розраховуватися показники сукупної продуктивності і окремі показники праці, капіталу і всіх його складових. Таблиця 1 Методи визначення обсягу виробництва і трудових витрат Назва методу Метод виміру Переваги методу Недоліки методу Методи виміру обсягу виробництва Натуральний метод Кількість зробленої в одиницю часу продукції, метри, штуки, тонни Точність, наочність, вірогідність Неможливість застосовувати при великому асортименті продукції Трудовий метод Кількість трудовитрат на одиницю продукції, нормо-година Вироблення визначається в незмінних годинах Недостатнє обґрунтування норм, різнонапруженість норм, частий їхній перегляд В А Р Т І С Т Н И ЙМ Е Т О Д вартість валової продукції Єдині оптові ціни Наочність, простота Включає вартість минулої праці - матеріали, сировину, вартість НЗВ вартість товарної продукції підприємства Не враховує вартість незавершеного виробництва Включає вартість минулої праці нормативна вартість обробки Нормативні витрати живої праці Відсутні витрати минулої праці Не враховує усієї вартості обробки, а тільки її нормативні значення вартості чистої продукції Заробітна плата з нарахуваннями плюс прибуток Не впливають витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, амортизація Залежить від рівня ринкової ціни, в тому числі монопольних цін умовно чиста продукція Заробітна плата з нарахуваннями плюс прибуток, плюс амортизація.

Початкове й основне світло тільки всередині себе самого. Немає отчого світильника всередині — немає й тебе! Якщо ж всередині є той каганець, то він здатен зруйнувати темряву і народити мудрість. Але щоб світло вийшло назовні, слід зруйнувати агресивну інформаційну оболонку, яку формують за допомогою інформаційної зброї. За якістю інформації інформаційна зброя може бути класифікована таким чином: 2.1. Концептуально-методична зброя До неї належить світоглядна, філософська, методологічна інформація, що дає змогу бачити загальний стан речей. Наприклад, сприйняття Всесвіту як процесу триєдності: матерія, інформація та їх зміни в міру розвитку. Проте філософи поділили Всесвіт на матерію і свідомість, а потім почали безкінечну суперечку про первинність їх. Може, це випадковість? А якщо ні, то викривлення на першому рівні призводить до збочень на наступних рівнях і врешті-решт уможливлює світовим залаштункам оволодіти життям цілих цивілізацій. На підґрунті концептуальної доктрини формуються методологічні стереотипи, що забезпечують ефективність концептуальної зброї

1. Продуктивність і ефективність праці

2. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

4. Інтегральна ефективність діяльності

5. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

6. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
7. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

11. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

12. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

13. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

14. Виробництво зерна, його економічна ефективність

15. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

16. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

18. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

19. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

20. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

21. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

22. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
23. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
24. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

25. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

26. Якість і ефективність управлінських рішень

27. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

28. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

29. Економічна ефективність туризму

30. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

31. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

32. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

33. Економічна ефективність організації виробництва пальто

34. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

35. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

36. Ефективність використання ресурсів підприємства

37. Ефективність виробництва та фактори її зростання

38. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
39. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
40. Продуктивність праці персоналу підприємства

41. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

42. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

43. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

44. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

45. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

46. Економічна сутність та форми оплати праці

47. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

48. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

50. Продуктивність, мотивація та оплата праці

51. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

52. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

53. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

54. Сучасні форми та системи оплати праці
55. Інвестиційна діяльність страхових компаній
56. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

57. Життя і творчість Івана Франка

58. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

59. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

60. Критеріі ефективності труда менеджмера

61. Організація праці

62. Поняття та сутність менеджменту

63. Відповідальність за порушення податкового законодавства

64. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

65. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

66. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

67. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

68. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

69. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

70. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
71. Філософська культура особи та її суспільна значущість
72. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

73. Інноваційна діяльність підприємства

74. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

75. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

76. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

77. Облік робочого часу працівника

78. Рентабельність підприємства

79. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

80. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

81. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

82. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

83. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

84. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

85. Облік витрат на оплату праці

86. Основи побудови обліку праці та її оплати
87. Поняття сущність та ознаки держави
88. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

89. Хімічна промисловість України

90. АПК, його галузева структура і необхідність формування

91. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

92. Античність у поетичних творах Яра Славутича

93. Життя та діяльність І.П.Котляревського

94. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

95. Легка промисловість України укр

96. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

98. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

99. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.