Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План1. Предмет і система дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” та її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами 2. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності в Україні 3. Правоохоронні та правозахисні органи в Україні: загальне поняття та види 4. Основні напрямки правоохоронної діяльності 5. Законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що регламентують правоохоронну діяльність в Україні Література 1. Предмет і система дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” та її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами В межах навчальної дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” вивчаються основні питання щодо організації і діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів держави, а саме: їх завдання, структура, принципи побудови, основні засади діяльності, повноваження тощо. Ця навчальна дисципліна вивчається, як правило, у перший рік навчання в усіх юридичних вищих навчальних закладах та на юридичних факультетах. Дана дисципліна є своєрідним вступом до успішного вивчення та засвоєння інших профілюючих юридичних дисциплін, матеріальних та процесуальних галузей права нашої держави. Без опанування цієї дисципліни і отримання відповідних знань щодо організації діяльності судових органів, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митної служби, податкової служби та інших, без вивчення їх завдань та повноважень неможливо успішно засвоїти порядок їх діяльності, застосування ними норм права та зрозуміти порядок їх взаємовідносин при вирішенні ними загальнодержавних завдань щодо забезпечення законності та правопорядку у державі. Предмет будь-якої навчальної дисципліни визначається колом тих питань і проблем, які вивчаються в її межах. До таких питань і проблем в межах цієї дисципліни належать: характеристика судової влади і правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють правоохоронну діяльність та реалізують судову владу, їх структуру та компетенцію. Отже предметом дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” є відомості (положення) про основи організації, систему, завдання, функції, повноваження і принципи діяльності судових та правоохоронних органів, а також статус посадових осіб, що працюють у цих органах. Система будь-якої навчальної дисципліни складається з відповідних навчальних тем, які вивчаються в межах цієї дисципліни. Система дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” складається з тем, в яких розглядаються питання, пов’язані із поняттям, змістом і порядком реалізації судової влади, а також із поняттям правоохоронної діяльності, характеристикою органів, що її здійснюють, основними засадами їх побудови та функціонування. Як вже зазначалося вище, дисципліна ”Судові та правоохоронні органи України” дає вихідні знання про судову владу, правоохоронну діяльність та органи, що їх реалізують та здійснюють. Ці знання перебувають у тісному взаємозв’язку зі знаннями, які студенти юридичних спеціальностей отримують в процесі подальшого вивчення профільних юридичних дисциплін і утворюють фундамент для їх успішного засвоєння.

Ця навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими юридичними дисциплінами та галузями права як: ”Теорія держави і права”, ”Конституційне право України”, ”Адміністративне право України”, ”Кримінальне право України”, ”Кримінально-процесуальне право України”, ”Цивільне процесуальне право України”, ”Господарське процесуальне право України”, ”Прокурорський нагляд” та багатьма іншими. Зокрема у нормах конституційного права закріплено побудову механізму всієї нашої держави і, зокрема таких важливих її інститутів як судова система, прокуратура, Вища рада юстиції. Курс розглядуваної дисципліни тісно пов’язаний із загальною теорією держави та права, яка є теоретичною базою для всіх правових наук, оскільки вивчає походження, сутність держави та права, поняття та зміст законності та правопорядку, методи їх забезпечення, в тому числі й через систему правоохоронних органів . Розвиваючи ці положення загальної теорії держави і права дисципліна ”Судові та правоохоронні органи України” вивчає вже конкретні правоохоронні органи держави та їх місце у механізмі нашої держави. Дисципліна ”Судові та правоохоронні органи України” тісно пов’язана також з адміністративним правом України, одне із завдань якого полягає у вивченні закономірностей організації та функціонування органів державного управління. Наприклад такі правоохоронні органи як Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України (і цілий ряд інших) та підпорядковані їм органи і установи здійснюють функції державного управління. Пов’язана дана дисципліна і з кримінальним правом України, яке виконує функцію охорони найбільш важливих суспільних правовідносин від суспільно-небезпечних посягань на них. кримінальне право вивчає норми закону про кримінальну відповідальність, а також практику застосування цих норм правоохоронними органами та судом. В свою чергу кримінальне право для правоохоронної діяльності має виключно важливе значення як система правових охоронних норм, що є напрямком спрямування правоохоронної діяльності. Дуже тісно дисципліна ”Судові та правоохоронні органи України” пов’язана з такими навчальними дисциплінами як “Кримінально-процесуальне право України”, ”Цивільне процесуальне право України”, ”Господарське процесуальне право України”, оскільки без успішного засвоєння знань щодо організації діяльності судової системи України, її структури, принципів її побудови та повноважень судів з розгляду відповідних категорій справ, студентам буде дуже важко засвоїти навчальний матеріал щодо регламентації діяльності судів загальної юрисдикції з розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ. Значення курсу дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” полягає в тому, що знання отримані студентами при вивченні цієї навчальної дисципліни створюють основу для вивчення в подальшому цілої низки профільних юридичних дисциплін.

Неможливо глибоко і всебічно засвоїти діяльність судових і правоохоронних органів, вивчаючи окремі галузі права і маючи попередніх знань щодо їх побудови та організаційної структури. Лише зрозумівши устрій судових і правоохоронних органів, можна глибоко та правильно засвоїти їх діяльність із застосування норм права, забезпечення законності та правопорядку. 2 Поняття та ознаки правоохоронної діяльності в Україні Серед різноманіття функцій, що покликана здійснювати держава, чільне місце посідає правоохоронна функція. Діяльність держави, що спрямована на реалізацію цієї функції носить назву правоохоронної. Правоохоронна діяльність здійснюється державою через систему спеціально уповноважених на те органів. Основним завданням правоохоронної діяльності є охорона найбільш важливих суспільних відносин від будь-яких протиправних посягань. Особливе місце в межах цього завдання посідає діяльність щодо забезпечення охорони та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. Від інших видів діяльності держави, правоохоронна відрізняється тим, що їй притаманні особливі ознаки, а саме: – правоохоронна діяльність має владний характер і здійснюється від імені та за дорученням держави відповідними органами та посадовими особами, приписи яких є обов’язковими до виконання їх адресатами; – здійснення правоохоронної діяльності покладається лише на уповноважені на те органи, які, як правило спеціально створюються державою з цією метою; – правоохоронна діяльність здійснюється не будь-яким способом, а лише із застосуванням юридичних заходів впливу до правопорушників. До таких заходів впливу належать заходи державного примусу і стягнення; – застосування відповідних юридичних заходів впливу повинно здійснюватися у суворій відповідності з вимогами закону, що регламентує як підстави так і процедуру їх застосування; – правоохоронна діяльність має особливий, правозастосовчий характер рішень, що приймаються. Особливість правоохоронної діяльності полягає в тому, що, органи держави, які уповноважені її здійснювати не створюють нових норм права, а застосовують норми чинного законодавства до відповідних суб’єктів, що в свою чергу тягне за собою створення, зміну, захист, підтвердження або припинення прав та обов'язків останніх. З огляду на викладене вище, можна дати наступне визначення цьому виду діяльності держави. Правоохоронна діяльність – це вид діяльності, який має за мету забезпечення охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави в цілому, здійснюється уповноваженими на те органами шляхом застосування відповідних заходів юридичного впливу у суворій відповідності з вимогами закону. 3. Правоохоронні та правозахисні органи в Україні: загальне поняття та види Органи, які утворюються для забезпечення правоохоронної функції держави називають правоохоронними. Правоохоронні органи – це державні та недержавні органи, що здійснюють правоохоронну та правозастосовчу діяльність, основним завданням яких є здійснення боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також держави в цілому від протиправних посягань.

Але поки що спостерігався відносний добробут. В умовах непу, який надав селянинові економічну свободу, зруйноване село міцно ставало на ноги. Загалом це був момент, яким можна було тільки захоплюватися. Вперше в історії майже вся земля та все, що на ній вирощувалося, належали тим, хто її обробляв. А селяни-українці з точки зору реалізації своїх національних потреб перебували в найліпшому становищі за весь період від часу — півтора століття тому — зникнення решток давньої Української держави: тепер, принаймні, їхня мова та культура розвивалися вільно. Цей національний момент ми розглянемо далі, а зараз обмежимося аспектами, спільними для селянства в минулому та сучасному. Історія селянства відзначається складністю й варіюванням деталей у різних місцевостях, — зокрема, існуванням різних типів землеволодіння та звичаєвого права, часто настільки заплутаними й ускладненими, що в них практично неможливо було розібратися. Але нам досить розкрити — в загальних рисах — лише головні моменти в життєдіяльності українських хліборобів

1. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

2. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

3. Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання

4. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

5. Звичаї та обряди на Україні

6. Культура та побут населення України
7. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
8. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

9. Населення та трудові ресурси України

10. Засади судочинства та судова система

11. Правові засади фінансової діяльності держави

12. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

13. Особливості козацького життя та діяльності

14. Суспільно-політичне та культурне життя України

15. Поезії та поеми Лесі Українки

16. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

18. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

19. Обрання та функції Президента України

20. Підсобні промисли та художні ремесла українців

21. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

22. Правові засади митного права та страхової діяльності
23. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
24. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

25. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

26. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

27. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

28. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

29. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

30. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

31. Виникнення та формування українського етносу

32. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Походження людини та її поява на території України

34. Декабристський рух та його поширення на Україні

35. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

36. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

37. Лекції з української та зарубіжної культури

38. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
39. Загальна характеристика конституції України
40. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

41. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

42. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

43. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

46. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

47. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

48. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

50. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

51. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

52. Українська та зарубіжна культура

53. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

54. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
55. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
56. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

57. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

58. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

59. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

60. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

61. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

62. Історія діяльності товарних бірж в Україні

63. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

64. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

65. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

66. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

67. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

68. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

69. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

70. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
71. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
72. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

73. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

74. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

75. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

76. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

77. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

78. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

79. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

80. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

82. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

83. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

84. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

85. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

86. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні
87. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
88. Основи діяльності прокуратури України

89. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

90. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

91. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

92. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

93. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

94. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

95. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

96. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

98. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

99. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.