Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ГЛАВА 1. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище 1.1.Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. Банкiвська система сьогоднi -- це одна з найважливiших та невiд'ємних структур ринкової економiки. Iсторично розвиток банкiв та товарного виробництва, обiгу йшли поруч i тiсно переплiтались. Банки при цьому формувались як фiнансовi посередники, що залучають капiтали, заощадження населення та iншi грошовi засоби, котрi вивiльнюються в ходi господарської дiяльностi, i надають їх у тимчасове користування iншим агентам, що потребують додаткового ресурсного капiталу. Ставши iнституцiєю фiнансового перерозподiлу вартостi, у даний час комерцiйнi банки можуть запропонувати клiєнтам до 200 видiв рiзноманiтних банкiвських продуктiв та послуг. Проте є наявний визначений базовий перелiк, без якого банк не може iснувати та нормально функцiонувати. До таких фундаментальних операцiй банку властиво вiдносять: - приймання депозитiв; - здiйснення грошових платежiв та розрахункiв; - надання кредитiв. Законодавством України встановлено, що банки -- це установи, функцiєю яких є кредитування суб'єктiв господарської дiяльностi та громадян за рахунок залучення коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, населення та iнших кредитних ресурсiв, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та iнших банкiвських операцiй, передбачених Законом України &quo ;Про банки i банкiвську дiяльнiсть&quo ;. Розглянемо детальнiше основу активної дiяльностi комерцiйного банку -- надання позичальнику кредиту, позаяк найбiльша частина активiв банку вкладається саме у кредитнi операцiї. Кредит -- це позичковий капiтал банку у грошовiй формi, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченостi, повернення, строковостi, платностi та цiльового характеру використання. Дане визначення кредиту випливає iз самої мети банкiвського бiзнесу, тобто отримання зиску за рахунок вмiлого, рацiонального та безпечного вкладення банкiвського капiталу. Принцип забезпеченостi надання кредиту означає наявнiсть у банку права для захисту власних iнтересiв, недопущення збиткiв вiд можливого неповернення боргу позичальником через його неплатоспроможнiсть. Принцип тимчасового користування, повернення та строковостi має на увазi те, що кредит повинен бути повернутий банку позичальником не пiзнiше обумовленого при наданнi позики термiну. Принцип платностi за кредит передбачає право банку справляти плату у виглядi процента за користування позикою, котра власне є основним джерелом традицiйних доходiв комерцiйного банку й складає змiст банкiвського бiзнесу. Принцип цiльового використання кредиту визначає вкладення позичкових коштiв у конкретнi цiлi дiяльностi позичальника. З iншого боку, кредит -- це економiчнi вiдносини мiж юридичними (у данiй роботi ми розглядаємо вiдносини, коли юридичною особою, що надає кредит, є банк), фiзичними особами та державою з приводу перерозподiлу вартостi на вищевказаних засадах. Загалом кредит застосовується у таких формах: 1) банкiвський кредит -- основна форма кредиту, що надається суб'єктам кредитування усiх форм власностi на певний строк, пiд забезпечення, з нарахуванням процентiв за користування кредитом; 2) комерцiйний кредит -- характеризує кредитну угоду мiж двома суб'єктами господарської дiяльностi щодо реалiзацiї товарiв та послуг з вiдстрочкою їх оплати.

Банк приймає участь у данiй угодi шляхом надання кредиту векселедержателю пiд акцептованi платником векселi; 3) лiзинговий кредит -- вiдносини, якi виникають у випадку оренди майна (форма майнового кредиту). Банк придбаває певне майно та згiдно договору оренди передає його клiєнту (з можливим наступним викупом клiєнтом цього майна). Орендна плата складається з двох величин: вартостi майна та комiсiйної винагороди банку за лiзинговi послуги, котра дорiвнює проценту за кредит; 4) iпотечний кредит -- надається пiд заставу нерухомого майна; 5) споживчий кредит -- його можуть отримати фiзичнi особи тiльки у нацiональнiй грошовiй одиницi на придбання товарiв тривалого користування та повертати банку у розстрочку; 6) бланковий кредит -- винятковий вид кредиту, що надається особливо надiйним позичальникам без забезпечення кредиту пiд вищу процентну ставку; 7) консорцiумний кредит -- надається кiлькома банками. Якщо кредитором є комерцiйний банк, то можна виокремити наступнi види економiчних вiдносин, пов'язаних iз кредитом: 1. Найпоширенiшi -- кредитнi вiдносини мiж банком з одного боку та пiдприємствами, господарськими органiзацiями i товариствами з iншого. Саме такi вiдносини найкраще вiдповiдають умовам розвинутих товарно-грошових вiдносин, що мають мiсце у ринковiй економiцi. 2. Кредитнi вiдносини мiж банками та державою. У даний час комерцiйнi банки беруть непряму участь у кредитуваннi держави, купуючи облiгацiї державних позик у її генерального агента -- Нацiонального банку України, тобто шляхом iнвестування капiталу у державнi цiннi папери. 3. Кредитнi вiдносини мiж банком та населенням для придбання фiзичними особами споживчих товарiв тривалого користування та послуг. 4. Мiжбанкiвськi кредитнi вiдносини. Зазвичай цей вид кредитних вiдносин використовується банками для пiдтримання необхiдних нормативiв та показникiв банкiвської дiяльностi, а також негайного виконання своїх зобов'язань перед iншими кредиторами. Комерцiйнi банки можуть надавати кредити всiм суб'єктам господарської дiяльностi незалежно вiд їх галузевої належностi, статусу, форм власностi у разi наявностi в них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати вiдсоткiв (комiсiйних) за користування кредитом. Комерцiйний банк у залежностi вiд потреб та можливостей позичальника, а також iнтересiв самого банку може надавати кредити на рiзних умовах. Тому на практицi iснує подiл банкiвських позик за рiзноманiтними ознаками та критерiями, тобто класифiкацiя кредитiв для полегшення контролю та управлiння кредитним портфелем банку: - за призначенням та характером використання позикових коштiв; - за наявнiстю та видом (характером) забезпечення кредиту; - за строками використання кредиту; - за методами надання та способами повернення кредиту; - за характером та способом сплати процента; - за числом кредиторiв; - за ступiнню ризику тощо. Кредитнi операцiї є найважливiшим джерелом прибутку банку, проте у зв'язку зi збiльшенням в останнi роки випадкiв неповернення кредитiв данi операцiї складають пiдвищену небезпеку для стiйкостi та стабiльностi банку в цiлому.

Прикладом щодо цього можуть слугувати долi ряду банкiв України, краху котрих сприяла ризикована кредитна полiтика. Кредитнi вiдносини мiж комерцiйними банками та позичальниками будуються на пiдставi кредитних договорiв (угод). У практицi дiяльностi банкiв розрiзняється кредитування пряме й опосередковане. При прямому кредитуваннi договiр на позичку укладається безпосередньо мiж банком-кредитором i позичальником. Опосередковане кредитування вiдбувається при купiвлi банком фiнансових зобов'язань (як правило, векселiв) позичальника. Кредитний договiр мiж банком та позичальником укладається тiльки у письмовiй формi, в якому визначаються взаємнi зобов'язання та вiдповiдальнiсть сторiн. Договiр може бути укладений як шляхом складання одного документа, так i способом обмiну листами та зверненнями. Вiдповiдно до принципiв кредитування кредитний договiр передбачає такi основнi засади: 1. Визначення призначення кредиту та його розмiр. 2. Визначення строку користування позичальником кредитом. Датою надання кредиту вважається дата виникнення заборгованостi на позичковому рахунку позичальника. 3. Визначення форми надання кредиту та виду позичкового рахунку. 4. Визначення виду забезпечення кредиту. 5. Визначення плати (процентiв) за користування кредитом. 6. Визначення порядку погашання кредиту та процентiв за надану позику. 7. Права i вiдповiдальнiсть сторiн щодо надання i погашення кредиту. 8. Контрольнi та iншi заходи банку щодо повернення наданого кредиту. У разi прийняття рiшення про продовження спiвпрацi з потенцiйним позичальником пiсля укладання кредитного договору йому надаються позичковi кошти залежно вiд обраного методу кредитування. Загалом методи кредитування банками суб'єктiв господарювання є складовою частиною кредитного механiзму. Зворотнiй рух кредиту визначається такими факторами, як безпосереднiй процес виробництва та обiгу, а також змiна залишку забезпечення (наприклад, кредитованих цiнностей чи витрат), котра є прямим наслiдком названого процесу. Беручи це до уваги, вирiзняють методи кредитування за оборотом i за залишком, а також оборотно-сальдовий метод. Данi особливостi зворотнього руху кредиту проявляються через окремi елементи методiв кредитування: вид позичкового рахунку, порядок надання кредиту, способи його повернення та органiзацiя банкiвського контролю за дотриманням принципiв кредитування, наведених вище. Власне змiст кредитних операцiй комерцiйних банкiв полягає в укладеннi та виконаннi договорiв щодо надання кредиту мiж банком та позичальником, якi супроводжуються записами за банкiвськими рахунками з вiдповiдним вiдображенням у балансах контрагентiв кредитного договору, тому значення вказаних елементiв вiдiграє суттєву роль у визначеннi та виборi банком методу кредитування суб'єкта. Кредити надаються суб'єктам господарської дiяльностi у безготiвковiй формi шляхом сплати платiжних документiв з позичкового рахунку як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника (в окремих випадках можливе також надання кредиту у готiвковiй формi для розрахункiв iз здавачами сiльськогосподарської продукцiї).

70 Процентнi витрати 700 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд Нацiонального банку Украни 7000 А Процентнi витрати за коштами до запитання, отриманими вiд Нацiонального банку Украни 7002 А Процентнi витрати за коштами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни за операцiями РЕПО 7003 А Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни 7004 А Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку Украни 7005 А Процентнi витрати за короткостроковими депозитами, що отриманi вiд Нацiонального банку Украни 7006 А Процентнi витрати за довгостроковими депозитами, що отриманi вiд Нацiонального банку Украни 701 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд iнших банкiв 7010 А Процентнi витрати за коштами до запитання iнших банкiв 7011 А Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 7012 А Процентнi витрати за короткостроковими депозитами iнших банкiв 7013 А Процентнi витрати за довгостроковими депозитами iнших банкiв 7014 А

1. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

2. Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

3. Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа

4. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

5. Соціальне середовище та соціалізація особистості

6. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки
7. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
8. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

9. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

10. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

12. Цивільний та арбітражний процес

13. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

14. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

15. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

16. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

18. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

19. Полная история танков мира

20. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

21. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

22. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
23. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
24. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

25. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

26. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

29. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

30. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

31. Виникнення та формування українського етносу

32. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

34. Люблінська та Берестейська унії

35. Перша світова війна. Причини та характер

36. Походження людини та її поява на території України

37. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

38. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
39. Історія держави та права України
40. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

41. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

42. Центральна рада: досягнення та прорахунки

43. Методи та способи підключення до мережі Internet

44. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

45. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

46. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

47. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

48. Лекції з української та зарубіжної культури

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

49. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

50. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

51. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

52. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

53. Сестринська етика та деонтологiя

54. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
55. Аналіз та удосконалення оперативного управління
56. Лідерство, вплив та влада

57. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

58. Поняття та сутність менеджменту

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

60. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

61. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

62. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

63. Соціал-демократична концепція держави та влади

64. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

66. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

67. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

68. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

69. Поняття та форми державного устрою

70. Побудова та розкрій жіночої сукні
71. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
72. Форми співучасті та види співучасників у злочині

73. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

74. Суспільна свідомість та її структура

75. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

76. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

77. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

78. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

79. Моніторинг навколишнього середовища

80. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Інфляція та антиінфляційні заходи

82. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

83. Міжнародна економічна система та її головні елементи

84. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

85. Поняття та структура світового ринку

86. Проблеми та перспективи малого бізнесу
87. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
88. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

89. Суспільне виробництво та заробітна плата

90. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

91. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

92. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

93. Суть та види відтворення

94. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

95. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

96. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Вооружение танков и БМП

98. Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання

99. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.