Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ДІКАЛ МАР’ЯНА ВІКТОРІВНА УДК 616.61-002.2:616-008.6 МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕФРИТІ МАЗУГІ (експериментальне дослідження) 14.03.04 –патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Роговий Юрій Євгенович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри фізіології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гоженко Анатолій Іванович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології доктор медичних наук, професор Кришталь Микола Васильович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, професор кафедри патологічної фізіології Захист відбудеться “20“травня“ 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України за адресою: 01024, м.Київ, вул. Богомольця, 4. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України за адресою:01024,м.Київ, вул. Богомольця, 4. Автореферат розісланий “18“квітня“ 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 доктор біологічних наук Сорокіна-Маріна З.О. Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Хронічний гломерулонефрит – це найбільш важке захворювання нирок, яке займає одне із перших місць серед причин розвитку хронічної ниркової недостатності. Сповільнення прогресування даного захворювання є однією із найбільш важливих проблем практичної нефрології (Лапчинська І.І., 2006; Смирнов А.В., 2002). У зв’язку з цим особливий інтерес викликає дослідження патогенетичних механізмів розвитку, прогресування хронічного гломерулонефриту, методи лікування та попередження розвитку і сповільнення прогресування хронічної ниркової недостатності (Корякова Н.Н., 2005; Мойсеєнко В.О., 2004). Серед механізмів прогресування хронічного гломерулонефриту важливе значення надається розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому, який характеризується первинним ураженням клубочків нирок з подальшим залученням до патологічного процесу канальців та інтерстиція (Чеботарева Н.В., 2006). Зміни, які відбуваються в канальцях нирок при більшості захворювань проявляються пошкодженням проксимального відділу нефрону, дисфункція якого носить універсальний характер (Вашурина Т.В., 2003; Шулутко Б.И., 2004). Значну роль у пошкодженні канальців та інтерстицію при хронічному нефриті Мазугі відіграють ряд факторів: ішемія тубулярного епітелія та інтерстиційних клітин, гіперамоніогенез із дифузією молекул H4 в тканини нирок, процеси пероксидного окиснення ліпідів (Команденко М.С., 2000; Синяченко О.В., 2006), утворення в канальцях вільних радикалів кисню, дифузія їх в інтерстицій і активація фібробластів, перевантаження канальців білком призводить до розвитку їх дисфункції (Шишкин А.Н

., 2005; Macki o В., 2005). Важливим фактором вважається протеїнурія, яка розвивається внаслідок порушення реабсорбції молекул білка через тубулярні клітини, які токсично впливають на клітини проксимальних канальців, порушуючи їх метаболізм та ушкоджуючи структуру з розвитком запалення, яке трансформується в патологічний процес інтерстицію (Gekle М., 2005; Iseki К., 2003). Продукція цитокінів пошкодженими нефронами, а саме фактора некрозу пухлин-a, трансформуючого фактора роста-b, активація макрофагів і стимуляція колагеногенезу, із розвитком нефросклерозу (Паунова С.С., 2005; Самусеева Е., 2005; Zha g C., 2005), активація ренін-ангіотензинової системи сприяє формуванню хронічного патологічного процесу (Синяченко О.В., 2006; A oi e А.М., 1997; Border W.A., 1998). Загальні закономірності патогенезу тубуло-інтерстиційного синдрому встановлені на прикладі моделі сулемової нефропатії в поліуричну стадію розвитку патологічного процесу (Роговий Ю.Є., 2000). Водночас особливості розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі на рівні кіркової, мозкової речовини та сосочка нирок з аналізом особливостей структурних, гістоензимохімічних змін нирок, виясненням ролі пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, фібринолізу, протеолізу, фактора некрозу пухлин альфа практично не досліджені. Це склало основу для проведення наших досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилася в рамках науково-дослідницької роботи кафедр медичної хімії та патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету “Дослідження порушень водно-електролітного обміну, закономірностей центральних стресіндукованих та ішемічних дисфункцій, паренхіматозно-стромального дисбалансу при ушкодженні внутрішніх органів за умов впливу екологічно несприятливих чинників з розробкою шляхів корекції виявлених патологічних змін” номер державної реєстрації 01.04 V 009029, IH. 09.00.001.04. Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми, в якій дослідила можливі механізми розвитку тубуло-інтерстиційного сидрому при експериментальному нефриті Мазугі, функціональний стан нирок, стан системи тканинного фібринолізу та протеолізу, пероксидне окиснення ліпідів, окиснювальну модифікацію білків, антиоксидантну систему, елементи сполучної тканини та цитокіни. Провела експериментальне патогенетичне обгрунтування застосування фібринолітичного препарату урокінази та імуномодулятора GA-40. Мета дослідження. З’ясувати механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому із патогенетичним обгрунтуванням лікування даного патологічного процесу при хронічному нефриті Мазугі. Завдання дослідження: 1. Вивчити функціонально-біохімічний стан нирок та взаємозв’язки між показниками функції нирок при хронічному нефриті Мазугі. 2. Дослідити роль пероксидного окиснення ліпідів, ферментів антиоксидантного захисту, окиснювальної модифікації білків, фактора некрозу пухлин-альфа, оксипроліну в патогенезі розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому за умов хронічного патологічного процесу нирок. 3. Вивчити значення необмеженого протеолізу, тканинного фібринолізу та енергообміну на моделі прогресуючої ниркової недостатності в механізмах розвитку поєднаної патології ниркових канальців та інтерстицію.

4. Вивчити морфологічну та гістоензимохімічну характеристику моделі прогресуючої ниркової недостатності при експериментальному хронічному нефриті Мазугі. 5. Дослідити патогенетичну роль урокінази та препарату GA-40 як засобів лікування тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі. Об’єкт дослідження: патогенез хронічної ниркової хвороби. Предмет дослідження: тубуло-інтерстиційний синдром за хронічного нефриту Мазугі. Методи дослідження: Експериментальні - моделювання тубуло-інтерстиційного синдрому; фізіологічні – функціональні показники діяльності нирок (діурез, кількість випитої рідини, екскреція креатиніну, іонів натрію, калію, білка, клубочкова фільтрація, проксимальна, дистальна реабсорбція іонів натрію, відносна реабсорбція води); біохімічні – визначення малонового альдегіду, дієнових кон’югатів, активності супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, окиснювальної модифікації білків, оксипроліну, білка за методом Лоурі; хімічні – визначення іонів натрію, калію; гістоензимохімічні – визначення активноті сукцинатдегідрогенази та лужної фосфатази; гістологічні – (забарвлення зрізів нирок: гематоксилін-еозин, PAS-реакція, Слінченко); імуно-ферментні - визначення фактора некрозу пухлин-a; статистичні – визначення середньої арифметичної, стандартної похибки, показника достовірності, кореляційний, регресійний та багатофакторний регресійний аналіз. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше встановлений патогенез тубуло-інтерстиційного синдрому як основи розвитку хронічного та швидко-прогресуючого патологічного процесу в кірковій, мозковій речовині та сосочку нирок за умов хронічного нефриту Мазугі. Вперше показано при розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі наявність фіброзної трансформації інтерстиційних клітин ІІ типу сосочка нирок. Вперше встановлено, що активація сукцинатдегідрогенази в дистальному відділі нефрону за хронічного нефриту Мазугі супроводжувалася адекватною тенденцією до зростання транспорту іонів натрію в цьому відділі ниркових канальців. За умов формування тубуло-інтерстиційного синдрому вперше біохімічно обгрунтовано розвиток вторинної деструкції сполучної тканини. Вперше показано, що хронічний гломерулонефрит Мазугі супроводжується зростанням концентрації фактора некрозу пухлин-альфа в плазмі крові і сечі, який при цьому негативно корелює з проксимальною реабсорбцією іонів натрію та супроводжується атрофією канальців нефрону, що пояснюється активацією процесів апоптозу за участю даного фактора. Вперше встановлено захисний вплив урокінази на розвиток тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі, що проявляється підсиленням протеолізу, фібринолізу плазми крові, зменшенням ступеня інтерстиційного фіброзу, зростанням проксимальної та дистальної реабсорбції іонів натрію, зниженням величини протеїнурії, поліпшенням кислотовидільних процесів у канальцях нефрону. Вперше показано, що препарат GA-40 в умовах розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі проявляє захистний вплив на збалансованість регуляторних процесів в кірковій речовині та сосочку нирок, що проявляється в попередженні розростання сполучної тканини в інтерстиції нирок, запобігає процесам обтурації на рівні ниркового сосочка та гальмує розвиток гломерулосклерозу.

Тимошенко - «Ангел Хранитель. Полтичний портрет». (Луцьк: Всник, 2002) та «Юля. Полтичний портрет Ю.В. Тимошенко» (Луцьк: Надстиря, 2005). Вн теж абсолютно розчарований у свой герон, а що чоловк писав! Порвнював звичайного авантюриста  пдступного провокатора з ангелом-охоронцем вс Украни. Розчарування  зневра охоплюють чи не всх, кому доводиться близько спвпрацювати з Ю. Тимошенко. Чому? Причин, мабуть, багато, але головними з них  нещирсть та неправда - якост, через як будь-яка справа не може бути мцною  надйною. XII. ¶нкубатор полтично шпани ¶з написаного у роздл «Вони свтла  справедливост» напрошуться висновок: у парламентському списку «Блоку Юл Тимошенко» бльшу його половину становлять представники великого бзнесу. Депутатський мандат да м доступ до важелв державного управлння  бюджетного фнансування. Вмло використовуючи депутатський статус та адмнстративн механзми, вони не лише захищають належний м бзнес, а й суттво збльшують сво каптали. ¶нш питання цкавлять бзнесменв менше всього

1. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

2. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

3. Міський бюджет: пріоритети та механізми

4. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

5. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

6. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
7. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів
8. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

9. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

10. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

11. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

12. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

13. Типи та механізми соціокультурної динаміки

14. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

15. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

16. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

18. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

19. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

20. Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром. Гемолітична хвороба новонароджених. Затримка внутрішньоутробного розвитку

21. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

22. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
23. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил
24. Основні засади інноваційного розвитку

25. Посттравматический синдром изнасилования

26. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

27. Синдром красного глаза

28. Синдром слабости синусового узла и мерцательная аритмия

29. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

30. Предменструальный синдром

31. Суставной синдром при деформирующем остеоартрозе

32. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

34. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

35. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

36. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

37. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

38. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
39. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
40. Особливості економічного розвитку Київської Русі

41. Історія розвитку криміналістики в Україні

42. Что такое "корешковый синдром"?

43. Нормальный менструальный цикл и гипоменструальный синдром

44. Синдром портальной гипертензии

45. Синдром избыточного бактериального роста при неспецифическом язвенном колите

46. Синдром хронической усталости

47. Бронхообструктивный синдром

48. Предменструальный синдром

Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Алкогольный абстинентный синдром

50. Синдром раздраженной толстой кишки

51. Гранулематоз (синдром) Вегенера

52. Гипервентиляционый синдром

53. ДВС-синдром

54. История болезни - терапия (синдром артериальной гипертензии)
55. Литература - Офтальмология (синдром белого глаза с быстрым снижением
56. Литература - Офтальмология (синдром красного глаза без снижения зрительной

57. Литература - Хирургия (кровотечения, синдром ДВС)

58. Отечный синдром

59. Предменструальный синдром

60. Синдром ;елудочно-кишечного кровотечения. Принципы диагностики и лечения

61. Синдром внезапной смерти

62. Терапия (СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА)

63. Синдром Марфана

64. Что такое метаболический синдром

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Острый холецистит. Постхолецистэктомический синдром. Холангит

66. Синдром недостаточности пищеварения

67. Лекции - Терапия (Невротический синдром)

68. ДВС-синдром

69. Злокачественный нейролептический синдром

70. Гудпасчера синдром
71. Геморрагический шок и синдром ДВС
72. Стан і перспективи розвитку СНД

73. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

74. Психологический портрет. Синдром неудачника

75. Психологический синдром

76. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

77. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

78. Синдром профессионального выгорания

79. Злокачественный нейролептический синдром

80. Синдром эмоционального выгорания

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв

82. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

83. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

84. Закони збереження в механіці

85. Філософія інформаційного суспільства

86. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
87. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
88. Господарський механізм

89. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

90. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

91. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

92. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

93. Механізм кредитування банками України

94. Процентна політика комерційного банку

95. Синдром гибридного дисгенеза у Drosophila melanogaster

96. Синдром Хорнера у собак

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

98. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

99. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.