Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Чтение и анализ сказок

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка Кафедра методыкі выкладання беларускай мовы Курсавая работа Чытанне і аналіз казак на ўроках літаратурнага чытання Члены камісіі: студэнткі 301 гр. факультэта ПіМПН завочнага аддзялення Барысевіч Наталлі Мікалаеўны кіраўнік: Верашчака Г.І. Мінск 2003 Тэма. Чытанне і аналіз казак на ўроках літаратурнага чытання. Мэта. Даказаць, што вывучэнне казак з выкарыстаннем розных прыемаў і заданняў павышае ўзровень іх успрымання. Задачы: - разгледзець шляхі ўзнікнення казкі і далейшае яе развіццё; - удакладніць класіфікацыю казак; - вывучыць асаблівасці чытання і аналізу казак; - вызначыць жанравыя і кампазіцыйныя асаблівасці казак; - сістэматызаваць прыёмы і заданні для выкарыстання іх на ўроках літаратурнага чытання; - эксперыментальна праверыць эфектыўнасць выкарыстання творчых заданняў. Аб’ектам даследвання з’яўляецца працэсс чытання і аналізу казак на ўроках літаратурнага чытання. Прадметам даследвання з’яўляюцца разнастайныя заняткі як сродак павышэння ўзроўню ўспрымання казак. Гіпотэза. Выкарыстанне творчых заданняў пры вывучэнні казак садзейнічае павышэння ўзроўню іх успрымання. Метады даследвання: вывучэнне псіхолага – педагагічнай і метадычнай літаратуры, назіранне, канстатуючы зрэз, эксперымент, аналіз работ. Змест Уводзіны. Глава 1. Беларуская казка. Шляхі развіцця. Класіфікацыя. § 1.1 Шляхі развіцця беларускай казкі. Класіфікацыя. § 1.2 Паходжанне казак пра жывел. § 1.3 Развіцце чарадзейных казак. § 1.4 Узнікненне сацыяльна – бытавык казак. Глава 2. Вывучэнне казак з улікам жанравай спецыфікі. Разнастайнасць заняткаў. § 2.1 Асаблівасці вывучэння казак розных жанраў. § 2.2 Ад разнастайнасці заняткаў да рэалізацыі мэт. § 2.3 Эксперыментальнае навучанне. Заключэнне. Дадатак. Літаратура. Уводзіны Галоўная мэта школьнага навучання – фарміраванне асобы вычня. Чытанне як вучэбны прадмет мае ў сваім распаражэнні такі моцны сродак уздзеяння на асобу, як казка. Яна нясе ў сабе вялікі развіваючы і выхаваўчы патэнцыял: далучае дзіця да маральнага вопыта чалавецтва, развівае яго мысленне. Чым глыбей і паўней успрынята чытачом тая ці іншая казка, тым большае ўздзеянне на асобу яна аказвае. Пагэтаму ў якасці з вядучых задач навучання чытанню праграма вылучае задачу навучання успрыманню мастацкага твора. Вывучэнне эпасу ў школе пачынаецца з казак. Гэта мэтазгодна, маючы наувазе вучэбна – выхаваучыя задачы, якія рашае настаўнік на уроках літаратурнага чатання. Казкі адпавядаюць імкненню дзяцей да гераічнага, да усяго яркага і незвычайнага, іх здольнасці здзіўляцца, перабольшваць, фантазіраваць. Казачныя сітуацыі і канфлікты не толькі даступныя і зразумелыя дзецям, яны глыбока закранаюць іх пачуцці. У казках станоўчы герой трапляе ў вельмі складаныя сітуацыі, на яго шляху шмат перашкод і выпрабаванняў, але ён іх адольвае.У казцы зло караецца, справядлівасць аднаўляецца.Усім сваім паэтычным ладам казка вучыць дзяцей пасцігаць народнае ўяўленне пра добрае і злое; высокае, сумленнае і агіднае, нізкае; гуманнае і жорсткае.Прычым у казцы гэта паказана “буйным” планам. Менавіта на прыкладах простых, даступных твораў, якімі з’яўляюцца казкі, дзеці вучацца разумець змест твора, яго асноўную думку, знаёмяцца з галоўнымі дзеючымі асобамі, іх характарамі і ўчынкамі,ацэньваюць гэтыя ўчынкі.У

элементарнай форме дзеці атрымліваюць уяўленне пра выяўленчыя сродкі мовы мастацкага твора. Але дастаткова часта дзеці, чытаючы твор, успрымаюць апісанае няправільна, недакладна. Гэта звязана з тым, што настаўнік на ўроках літаратурнага чытання не працуе над здольнасцю аналізаваць твор мэтанакіравана. Як паказвае практыка, мала выразна чытаць і аналізаваць твор, неабходна яшчэ ўмела спалучаць гэтыя віды работы з разнастайнымі прыёмамі і заняткамі, якія дапамагаюць дзецям глыбей разумець прачытанае, садзейнічаюць развіццю мовы, логікі мыслення і выхаванню пачуццяў. Грунтоўнае вывучэнне методыкі работы над казкай, кампазіцыйных і жанравых асаблівасцей, разгляд і сістэматызацыя заняткаў, выкарыстоўваемых на ўроках літаратурнага чытання, - адным словам павышэнне прафесійнага ўзроўню і стала прычынай выбару дадзенай тэмы курсавой. “На кожны твор, - пісаў К. ДЗ. Ушынскі, - мы павінны глядзець як на акно, праз якое мы можам паказаць дзецям той ці інша бок жыцця.” А каб нешта даць іншым, трэба гатым валодаць самому. Глава 1 §1.1 Шляхі развіцця беларускай казкі. Класіфікацыя. Сярод апавядальных жанраў вуснапаэтычнай творчасці беларусаў пераважнае месца займаюць казкі. Фальклорныя творы гэтага жанру даволі разнастайныя па свайму паходжанню, мастацкіх асаблівасцях і ідэйна – тэматычнаму зместу. У сувязі з гэтым значэнне гэтага фальклорнага жанру можна было б сфармуляваць наступным чынам. Казка – гата мастацкае, вуснае, у пераважнай большасці празаічнае апавяданне сацыяльна – прававога, фантастычнага, або навелістычна – авантурнага зместу, якое адлюстроўвае рэчаіснасць пры дапамозе мастацкай выдумкі і заключае ў сабе дыдактычна – павучальны сэнс. (Па Чычараву У.І.) Казкі адносяцца да старажытных відаў фальклору. Некаторыя іх жанры ўзніклі яшчэ ў першабытным грамадстве, але, відаць, пасля з'яўлення першых нескладаных песенных відаў, у прыватнасці працоўных песень. У класавым грамадстве былі выкліканы да жыцця новыя казачныя жанры. Некаторыя з іх працягваюць сваё развіццё і ў цяперашні час. Народныя казкі прайшлі працяглы і складаны шлях развіцця, які яскрава адлюстраваў эвалюцыю і паступовы рост самасвядомасці людзей. Першапачаткова казкі былі цесна звязаны з міфалагічнымі поглядамі і ўяўленнямі, з анімізмам, татэмізмам (абагаўленнем жывёлы, раслін і нават прадметаў, якія лічыліся апекунамі, а то і сародзічамі людзей), магіяй і іншымі відамі першабытнай ідэалогіі, з поглядамі далёкіх нашых продкаў і іх наіўнымі ўяўленнямі аб прыродзе і грамадстве. Гэтыя погляды і ўяўленні выліваліся ў міфалогію. Найстаражытнейшыя міфы ўсходніх славян да нашага часу не захаваліся. Яны яшчэ на ранніх зтапах класавага грамадства ў асноўным страцілі сваю язычаскую сутнасць дакладных расказаў і да нас дайшлі ў форме міфалагічных казак — казак аб жывёлах, цудадзейных (чарадзейных) казак і казак-былічак, якія вызначаюцца фантастычнасцю. Такі пераход ад «дакладных» міфаў да фантастычных казак звязан з паступовым падзеннем веры ў цудоўнае. Фантастыка старажытных народных казак цесна пераплецена з выдумкай, якая выражаецца іменна ў фантастычнай форме. Фантастычная выдумка гэтых казак мае пазнавальнае значэнне, у іх «перш за ўсё павучальная «выдумка» — цудоўная здольнасць нашай думкі заглядваць далёка ўперад факта».

Сапраўды, «аб каўрах-самалётах фантазія казачнікаў ведала за дзесяткі стагоддзяў да вынаходніцтва аэраплана, аб вялікіх скарасцях руху ў прасторы прадбачыла задоўга да паравоза, да газа- і электраматора». Гэта сведчыць аб тым, што казкі народжаны перш за ўсё працоўнай дзейнасцю людзей і іх барацьбой за лепшае жыццё. У дакласавым грамадстве былі пераважна фантастычныя казкі — аб жывёлах, цудадзейныя (чарадзейныя) і казкі-былічкі. Праўда, на вышэйшых этапах дакласавага грамадства, а іменна пры радавым ладзе, з'явіліся і казкі новага тыпу, у якіх гаварылася аб выдатных падзеях, у асаблівасці ваенных подзвігах, і героях народа. Гэта былі зачаткі гістарычных паданняў, легенд і казак, а таксама бытавых паданняў і казак. Аднак яны ў дакласавым грамадстве часцей за ўсё мелі таксама фантастычны характар. Толькі ў класавым грамадстве фантастыка казак набыла іншы сэнс. Гэта абумоўлена ростам свядомасці мас, развіццём пазнання законаў прыроды і грамадства. У гэты час фантастыка паступова страціла сваю непасрэднасць у адлюстраванні рэчаіснасці і стала ўмоўна мастацкім прыёмам народнай творчасці, які выкарыстоўваецца з мэтай адлюстравання з'яў жыцця. З гэтым складаным працэсам цесна звызана і пераасэнсаванне старажытных казачных сюжэтаў і вобразаў у плане прыстасавання іх да рэчаіснасці класавага грамадства. Пры гэтым робіцца ўпор на сацыяльныя з'явы, а таму матывы барацьбы старажытных казак з грознымі з'явамі прыроды і грознымі жывёламі паступова пераўвасабляліся ў матывы сацыяльна-грамадскага характару, сталі адлюстроўваць новае жыццё і класавыя адносіны. Гэтым тлумачыцца таксама і тое, што многія казкі, якія ўзніклі ў дакласавым грамадстве, пазней набылі алегарычны (іншасказальны) сэнс. Усё ж жыццё класавага грамадства не магло знайсці поўнага адлюстравання ў старых казачных жанрах. Сама рэчаіснасць выклікала з'яўленне гістарычных паданняў, легенд і казак і яшчэ ў большай ступені рэалістычных казак сацыяльна-бытавога зместу. З'яўленне легенд рэлігійна- хрысціянскага характару, якія некалькі адасоблены ад іншых казачных відаў, таксама абумоўлена новай гістарычнай рэчаіснасцю феадальнага і часткова капіталістычнага грамадства, у прыватнасці ўзнікненнем і развіццём хрысціянства. У Беларусі аж да Кастрычніка народныя казкі мелі для свайго развіцця спрыяльную глебу. Не малаважную ролю адыгралі параўнальна марудныя тэмпы рэзвіцця краіны, якая многія стагоддзі цярпела прыгнёт захопнікаў, а таксама трываласць старажытных фальклорных традыцый. Сукупнасць гэтых умоў садзейнічала развіццю беларускай казачнай творчасці. Невыпадкова знаўца ўсходнеславянскіх казак С. У. Саўчанка адзначаў, што «па жывасці і харастве расказа беларускія казкі не маюць сабе роўных». Народныя казкі, як і песні, адносяцца да масавых відаў фальклору. Усё ж у стварэнні і распаўсюджванні іх вялікую ролю адыгралі народныя майстры- казачнікі, якімі Беларусь заўсёды была багата. 3 таленавітых казачнікаў дакастрычніцкай Беларусі вызначаюцца Рэдкі і Аземша, ад якіх А. Сержпутоўскі запісаў многа цудоўных народнапаэтычных твораў («Сказки и рассказы белорусов-полешуков». Спб.,

После обсуждения проводится сравнительный анализ сказок «Царевналягушка» и «Марья Моревна прекрасная королевна», посредством которого выявляются гендернотрадиционные и нетрадиционные действия, умения и качества героев. Вот примерная схема анализа. 1.PО чем эти сказки? 2.PЧто в них показалось вам необычным? 3.PНасколько типично поведение мужских и женских героев этих сказок? В чем именно заключается их стереотипное и нестереотипное поведение? 4.PКакими личностными чертами обладают главные персонажи? Какие преимущества они им дают? Где и когда мешают? 5.PЧто, на ваш взгляд, ценного в этих сказках? По результатам анализа необходимо помочь студентам осмыслить возможности проявления представленных в этих сказках гендерных моделей поведения в условиях современной действительности. Для этого с ними можно также провести упражнение «Воображаемый образ», суть которого заключается в размышлении над следующей проблемой: «Если бы герои этих сказок оказались нашими современниками, как могла бы сложиться их жизнь? Насколько они были бы социально успешными?»

1. Экзаменационные билеты по предметам Анализ финансовой деятельности и Анализ хозяйственной деятельности - первый семестр 2001 года

2. Сравнительный анализ развития рынков: оценка, анализ и прогонозирование спроса и предложения, цен и их динамики

3. Анализ макросреды и SWOT-анализ предприятия

4. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

5. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

6. Анализ сказки "Дикий помещик" Салтыкова-Щедрина
7. Список задач к билетам по экзамену по предмету Анализ хозяйственной деятельности предприятия
8. Биография А.А. Милна и анализ сказки-повести Винни-Пух

9. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановок проблемы и актуальные направления социальной политики

10. Познание как предмет философского анализа

11. Анализ уголовного дела с точки зрения предмета теории доказывания

12. Стилистический анализ произведения А.П. Боголюбова "Бой русского брига с двумя турецкими кораблями" из фонда Государственного художественного музея Алтайского края

13. Литературный анализ сказки "Конёк Горбунок"

14. Сознание как предмет философского анализа

15. Понятие, предмет и метод экономического анализа

16. Предмет, содержание и задачи экономического анализа

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

18. Клонирование и анализ генов легких цепей иммуноглобулинов стерляди

19. Генетический анализ при взаимодействии генов

20. Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации

21. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

22. Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие
23. Анализ демографической ситуации Ивановской области
24. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

25. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

26. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

27. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

28. Либерализм и марксизм: сравнительный анализ

29. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

30. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

31. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

32. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

34. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

35. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

36. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

37. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

38. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации
39. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты
40. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

41. Анализ стихотворения John Donne

42. Грамматический анализ субстантивированных прилагательных и причастий

43. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

44. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

45. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов

46. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения

47. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

48. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

49. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

50. Анализ новгородской иконы "Спас нерукотворный"

51. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"

52. Анализ авторской пунктуации в художественном тексте

53. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

54. Анализ новеллы "Измена" из произведения Бабеля "Конармия"
55. Анализ рассказа Блока "Потомки солнца"
56. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Фонтану Бахчисарайского дворца"

57. Анализ стихотворения Владимира Маяковского "Послушайте!"

58. Арбузов: биография, анализ творчества, пьеса "Иркутская история"

59. Морфемный анализ слов со скрытым j (й)

60. Сопоставительный анализ русских слов ошибка, заблуждение, ляпсус и французских faute, erreur, lapsus

61. Схема анализа литературно-художественного произведения

62. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"

63. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

64. Анализ стихотворения А.А. Блока "Плачет ребенок. Под лунным серпом ..."

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Анализ стихотворений Ахматовой

66. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

67. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"

68. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

69. Фадеев "Разгром". Анализ характеров героев. Краткое содержание романа

70. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"
71. Сопоставительный анализ стихотворений Мандельштама "Заблудился я в небе - что делать?..."
72. Перевод и анализ стихотворения Эдгара По "Fairy Land"

73. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

74. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

75. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

76. Россия на окраине Европы. Исторический анализ событий и времен начала 20-го века

77. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

78. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети

79. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

80. Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг.

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Сравнительный анализ и оценка возможностей НГМД и НЖМД

82. Системный анализ

83. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

84. Разработка и анализ перспектив развития предприятия

85. Анализ пакетов обработки экспериментальных данных SABR и BOOTSTRAP

86. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.
87. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология
88. Информационные системы маркетингового анализа

89. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

90. Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.

91. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

92. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

93. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

94. Нестандартный анализ

95. Основы теории систем и системный анализ

96. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Шпаргалки по математическому анализу для 1-го семестра в МАИ

98. Числа Фибоначчи: технический анализ

99. Кластерный анализ в портфельном инвестировании

100. Дисперсионный анализ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.