Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Структура й оцінка економічної інформації

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Інформаційні системи в менеджменті» &quo ;Структура й оцінка економічної інформації&quo ; Зміст 1. Структура економічної інформації 2. Класифікація інформаційних систем 3. Структура інформаційних систем 4. Перспективи розвитку Список використаної літератури 1. Структура економічної інформації Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп'ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській і фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) у зазначених установах має принципові особливості. Відомо, що як вид вхідного матеріального потоку визначає характер виробничого підприємства (нафто-чи цукрозавод, виробництво безперервне, серійне і т.ін.), так і специфіка вхідних інформаційних потоків визначає специфіку інформаційних систем. Для фінансово-кредитних установ, і для банківських насамперед, важливою особливістю є те, що об'єкт управління («основне виробництво») пов'язаний з виробленням і переробкою інформації. Адже основу діяльності таких установ в цілому становить робота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. У них автоматизація «основного виробництва» також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації. Першочерговість автоматизації операцій «основного виробництва» є специфічною вимогою при створенні АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ) і суттєво відрізняє ці АІС від автоматизованих систем управління (АІС) виробництвом. АІС у ФКУ не лише обробляють управлінську інформацію, а й автоматизують операції з основної діяльності. Термін «інформація» поширений не лише в усіх галузях науки, а й у повсякденному житті людей. Інформація супроводжує людину на кожному її кроці. Розглядаючи інформацію як подані певним способом повідомлення, що виникають під час здійснення певного виду людської діяльності, можна говорити про наукову, технічну, економічну, соціальну, політичну, військову та інші види інформації. Найбільший обсяг припадає на технічну та економічну (техніко-економічну) інформацію. Економічна інформація – ЕКІ – відбиває, очевидно, явища економічного життя суспільства. Отже, ЕКІ – це сукупність повідомлень економічного характеру, які можуть бути зафіксовані, передані, перетворені, збережені й використані для управління економічним об'єктом – ЕКО – та економікою в цілому. Виникають такі повідомлення під час підготовки до вироблення послуг чи їх надання, а також безпосередньо в кожному з цих процесів. Тут ідеться, по суті, про обробку, фіксування, передавання й зберігання повідомлень і нічого не говориться про їх новизну, тобто ЕКІ розглядається як сукупність економічних даних, що можуть бути оброблені з допомогою ЕОМ чи інших технічних засобів (ТЗ). Усі автоматизовані системи обробки інформації – АСОІ працюють із даними, тобто з такими повідомленнями, котрі можна зафіксувати й обробити, діставши нові дані, що становитимуть інтерес для користувача.

Коли інформація так чи інакше стосується фінансів або кредитів як економічних категорій, то вона вважається фінансово-кредитною інформацією – ФКІ. А оскільки фінанси та кредити – це елементи економіки, то й ФКІ є складовою економічної інформації. Спинимося на тих особливостях і характеристиках економічної інформації, які враховуються під час її обробки. Важливою особливістю ЕКІ (а також ФКІ) є те, що вона відбиває діяльність ЕКО через систему числових показників, має дискретну форму подання, може бути вміщена на матеріальних носіях і зображується, здебільшого, в алфавітно-цифровому вигляді в десятковій системі числення. Отже, ЕКІ потребує насамперед арифметичної та логічної обробки (упорядкування, вибірка, агрегування тощо), причому переважають логічні операції (понад 60%), що ж до арифметичних, то вони зводяться до чотирьох дій – додавання, віднімання, множення та ділення (« », «–», «х», «:»). ЕКІ характеризується тим, що її доводиться тривалий час зберігати й нагромаджувати у великих обсягах, а також повторюваністю й циклічністю її виникнення та обробки. Окрім того, первинні дані щодо ЕКІ виникають у багатьох низових точках економічного об'єкта, а тому існує проблема їх збирання. ЕКІ може також характеризуватися за стадіями її виникнення; технологією обробки даних; способом передавання; ступенем стабільності; участю в реалізації функцій управління. За стадіями виникнення розрізняють інформацію первинну і вторинну, або похідну. Первинна виникає безпосередньо в результаті виробничо-господарської діяльності ЕКО. Вторинна інформація створюється обробкою первинної інформації, первинної разом із вторинною або лише вторинної. За технологією обробки ЕКІ може поділятися на вхідну, проміжну та вихідну. Вхідна інформація – це первинні дані, подані у вигляді документів, даних на машинних носіях, сигналів із клавіатури, а також даних, які надходять від раніше виконаних перетворень і використовуються під час розв'язування розглядуваної задачі. Тобто вхідною інформацією (даними) може бути як первинна, так і вторинна інформація. Вихідна інформація являє собою результат розв'язування задачі з перетворення вхідних даних. Вона видається безпосередньо користувачеві або передається до інших систем. Під час обробки вхідних даних утворюється проміжна інформація, що призначена не для цілей управління, а відіграє допоміжну роль. Наприклад, показує кількість оброблених об'єктів, етап обробки і т.ін. За способом передавання розрізняють інформацію, яка передається кур'єром, поштою, телефоном, телетайпом, факсом, по каналах зв'язку. Спосіб передавання інформації часто визначає і форму її подання – паперовий чи електронний документ. За ступенем стабільності використання та зберігання ЕКІ можна поділити на постійну, умовно-постійну (якщо оновлення за період зберігання становить не більш як 10%), та змінну. Постійна та умовно-постійна – це так звана нормативно-довідкова інформація – НДІ. Завдяки зберіганню останньої стає можливим багато разів її використовувати у процесі автоматизованої обробки, увівши один раз. А це, у свою чергу, дає можливість скоротити обсяги вводу.

За участю у функціях управління розрізняють інформацію: фактичну, яка відбиває події, котрі вже сталися (що було); планово-договірну (що буде, що може бути, що має статися); нормативно-розрахункову, яка регламентує витрати і накладає обмеження під час розв'язування задач; довідкову, яка подається користувачеві до відома (дата, ім'я тощо). Особливості ЕКІ враховують, організуючи та реалізуючи її обробку. Вимірюють ЕКІ в таких одиницях: натуральних – число повідомлень, документів, рядків, показників, слів, символів; телеграфних – біти (кількість двійкових розрядів), байти (8 біт), кілобайти (1024 байт), мегабайти, гігабайти. Натуральні одиниці використовуються в разі обробки інформації людиною, а телеграфні – під час організації машинної, зокрема автоматизованої і автоматичної обробки інформації. У фінансово-кредитних установах – ФКУ – економічна інформація має свій специфічний зміст, оскільки пов'язана з роботою таких установ з обслуговування клієнтів, впливаючи на економічні показники останніх. Водночас ФКУ не може функціонувати без управління своєю діяльністю. Тому такій установі потрібна власна ЕКІ для прогнозування, планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання своєї діяльності. Згідно з цим у ФКУ слід розрізняти власну ЕКІ, пов'язану з її діяльністю, та інформацію, що стосується обслуговуваної клієнтури. Фінансово-кредитна інформація не обмежується інформацією, що циркулює лише у фінансово-кредитних установах: ФКІ як різновид (підмножина) ЕКІ, відокремлений за певною ознакою, може характеризувати діяльність не лише ФКУ, а й інших структурних елементів економіки. На практиці фінансова та кредитна інформація часто використовуються автономно, оскільки категорії фінансів і кредиту порівняно самостійні. Фінансова інформація домінує у фінансових органах і установах, а кредитна – у банках та інших кредитних установах. У системі підприємств і об'єднань, галузей та регіонів ФКІ є різновидом ЕКІ, роль і питома вага якого в загальному обсязі ЕКІ має тенденцію до зростання, хоча за абсолютною величиною її обсяги менші, ніж інших видів ЕКІ (скажімо, щодо матеріально-технічного забезпечення, зарплати тощо). З огляду на специфічні особливості задач фінансування й кредитування в автоматизованих системах обробки даних підприємств, об'єднань, галузей та регіонів виокремлюють підсистеми (комплекси) управління фінансами. У ФКУ (виходячи із їх головного призначення) необхідно розглядати всю інформацію, яка циркулює там. При цьому може йтися про підсистеми обробки безпосередньо лише кредитної або лише фінансової інформації і про комплекси автоматизації управління діяльністю установи. Структуризація економічної інформації Структуру ЕКІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які мають певний зміст і охоплюють не економічну інформацію взагалі, а її певні структурні одиниці. ЕКІ можуть бути різними за структурою, але пріоритет надається ієрархічному принципу виокремлення інформаційних сукупностей. Одиницею (структурним елементом) найвищого рангу можна вважати всю інформаційну множину деякого об'єкта (галузь, регіон, підприємство, цех, фірма, установа тощо), його інформаційну базу (ІБ).

Згодом вони перетворилися на нацональн агенц: «Гавас» у Франц (1835), «Ройтерс» в Англ (1851), «Вольф» у Нмеччин (1849), «Асошейтед Пресс» у США (1882). До певно мри «стандартизуючи» новини в рамках кожно нац, вони сприяли формуванню нацонально свдомост, оскльки народи кожно нац отримували нформацю про загальнонацональн под[275]. Що ж до нацоналстичних (нацональних) рухв, то газети, преса загалом стали найважлившими засобами поширення нацонально де. Можна й дал згадувати технчн вдосконалення й вдкриття Промислово революц, що створювали «технчну нфраструктуру» для поширення нацоналзму та нших доктрин, формування нацй. Проте усе це ми вже розглянули ранше. Звернемося до полтикоекономчних аспектв Промислово революц, що спричинилися до приходу «ери нацоналзму». Формування нацй вимагало внутршньо дност цих нових полтичних спльнот, дност, яка досягалася наявнстю диного уряду, полтичних нститутв, системи освти тощо. Водночас виникала проблема економчно дност, без яко полтична днсть ставала довол хиткою

1. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

2. Автоматизована система обробки економічної інформації

3. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

4. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

5. Економічна оцінка активу балансу підприємства

6. Інформаційні ресурси економічної діяльності
7. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
8. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

9. Економічна оцінка екологічних збитків

10. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

11. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

12. Оцінка природних ресурсів

13. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

14. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

15. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

16. Введення в курс “Основи економічної теорії”

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

18. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

19. Оцінка майна з метою страхування

20. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

21. Оцінка фінансового стану комерційного банку

22. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
23. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"
24. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

25. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

26. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

27. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

28. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

29. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

30. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

31. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

32. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

33. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

34. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

35. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

36. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

37. Цінова політика фірми та її оцінка

38. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів
39. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
40. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

41. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

42. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

43. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

44. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

45. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

46. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

47. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

48. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

49. Оцінка доцільності правової охорони

50. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

51. Оцінка персоналу

52. Поняття стратегічної інформації

53. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

54. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування
55. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
56. Оцінка ефективності використання рухомого складу

57. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

58. Оцінка фінансового стану підприємства

59. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

60. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

61. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

62. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

63. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

64. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

65. Оцінка стану міської системи м. Києва

66. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

67. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

68. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

69. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

70. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
71. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
72. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

73. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

74. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

75. Основні етапи еволюції економічної думки

76. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

77. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

78. Семінарське заняття з економічної теорії

79. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

80. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

81. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

82. Північно-Кавказький економічний район Росії

83. Інформаційна структура Російської Федерації

84. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

85. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

86. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
87. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
88. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

89. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

90. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

91. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

92. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

93. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

94. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

95. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

96. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

98. Эволюция, образование и структура Вселенной

99. Структура и функции клеточного ядра


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.