Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Складання та подання фінансових звітів банку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі кафедра фінансового менеджменту та банківської справиРеферат на тему: &quo ;Складання та подання фінансових звітів банку&quo ;Виконав: Студент 3 курсу 31групи Шлома Роман ИгоревичМелітополь, 2009 План1. Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання 2. Складання балансової звітності 3. Методика складання звіту про фінансові результати 4. Методика складання звіту про рух грошових коштів 5. Допоміжна звітність 6. Примітки до фінансових звітів 1. Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та поданняЗавершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона складається як для потреб менеджменту, так і для зовнішніх користувачів. Як уже зазначалося, основною метою складання фінансових звітів є надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку. Повна фінансова звітність банку включає: балансовий звіт; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до фінансових звітів. Жоден із перелічених звітів окремо не може надати всієї потрібної користувачам інформації, а тому всі компоненти фінансової звітності слід інтерпретувати та аналізувати у комплексі. Насамперед фінансові звіти мають правдиво відображати фінансову інформацію щодо банку. Необхідною умовою правдивого відображення діяльності банку є подання інформації у певному форматі та за показниками, які забезпечують якісні характеристики фінансових звітів. Основні вимоги щодо форм фінансової звітності банку такі: &quo ;відповідність національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку; &quo ;складання на підставі даних бухгалтерського обліку; &quo ;оптимальність за кількістю і складом показників, що відображаються у фінансових звітах; • розкриття кількісних та якісних характеристик господарського факту, явища чи процесу, які відображаються у фінансовому звіті; &quo ;зручність форм фінансової звітності для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки інформації. Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації, що містять фінансові звіти. Виділяють такі якісні характеристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, достовірність і зіставність. Дохідливість - це якість інформації. . Доречність означає здатність інформації впливати на рішення, що приймаються. Для користувачів інформація є доречною, якщо вона дає їм змогу оцінити минулі, поточні події та зробити прогноз майбутніх подій і виходячи з отриманих висновків прийняти обґрунтоване економічне рішення щодо діяльності банку. Доречність інформації визначається її суттєвістю, своєчасністю та можливістю використання для прогнозування. 3. Достовірність інформації означає, що вона не містить помилок та похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

4. Зіставність інформації означає надання користувачам можливості порівнювати: 2. Складання балансової звітностіЗвітність – це процес надання комерційним банкам інформації про свою діяльність тим, хто її потребує для прийняття відповідних рішень. Метою звітності є забезпечення інформацією про фінансовий стан банку, його діяльність на валютному ринку та участь у виконанні окремих доручень уряду та Національного банку України. Користувачами звітності комерційних банків України є: інвестори, кредитори, клієнти, контрагенти, органи влади (у тому числі податкова адміністрація), громадськість, керівництво та працівники банку, Національний банк України, міжнародні фінансово – кредитні установи. Вони використовують звітність для того, щоб задовольнити свої різноманітні потреби в інформації. Комерційні банки складають звітність, різноманітну за формою та змістом. Фінансова звітність – це звітність комерційних банків, що відображає результати його фінансової діяльності. Нефінансова звітність – це звітність, що подається банками для задоволення потреб органів влади, податкових органів, на вимогу Антимонопольного комітету, організацій статистики. В залежності від вимог користувачів звітність можна згрупувати наступним чином: податкова; управлінська; нормативна (статистична). Інформація про фінансовий стан переважно наводиться в балансовому звіті, а також у звіті про прибутки та збитки. Інформація про зміни фінансового стану міститься у фінансових звітах у відокремленому вигляді. Складові частини фінансових звітів взаємопов’язані, оскільки вони відображають різні аспекти одних і тих же фактів господарської діяльності. Хоча кожен звіт надає інформацію, яка відрізняється від інших звітів, жоден з них не слугує лише для одної мети і не містить усієї інформації, необхідної для задоволення особливих потреб користувачів. За способом надання виділяють звітність, що направляється: електронною поштою (в електронному вигляді); поштою (на паперових носіях). Поштою надається звітність, що вимагає НБУ за запитом, філіями комерційних банків України, що знаходяться за кордоном, а також уповноваженими банками для визначення розміру зовнішнього боргу та складання платіжного балансу України. Класифікація за терміном передбачає надання комерційними банками звітності: щоденної; щотижневої; піврічної; річної; за запитом. Основною формою звітності є балансовий звіт, який має власну структуру, відмінну від простої копії залишків на рахунках, але побудовану відповідно до принципів і групувань, зазначених у плані рахунків. Нова форма балансового звіту передбачає групування операцій за економічною сутністю, дає чітке уявлення про їх вартість, рівень ліквідності. Основні елементи балансового звіту комерційних банків: актив – це ресурс, що контролюється банком як результат минулих подій, використання якого, ймовірно, сприятиме в майбутньому зростанню економічної вигоди; зобов’язання – це теперішнє зобов’язання банку, що виникає з його минулої діяльності, розрахунок за яким повинен закінчитися відтоком із банку ресурсів, які уособлюють економічні вигоди; власний капітал – це залишкова частка в активах банку після вирахування зобов’язань.

Капітал забезпечує банку резерви, достатні для адекватних дій у будь-яких непередбачених обставинах, і допомагає уникнути неплатоспроможності в процесі адаптації до змінних умов. Баланс є основною формою звітності комерційного банку, що показує стан активів, зобов’язань та капіталу банку на першу дату. Призначення балансу – дати повну картину обліку операцій комерційного банку. Ця форма звітності відповідає діючому плану рахунків для комерційних банків. Активи та пасиви балансового звіту груповані у статті за економічним змістом та в порядку зменшення ліквідності. Пасиви банку – зобов’язання та капітал. Балансові звіти складаються за агрегованими рахунками, які називають статтями. Кожна стаття балансового звіту - це агрегований об'єкт фінансового обліку. Виокремлення статей у балансовому звіті підпорядковане вимогам МСБО-30 &quo ;Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ&quo ; і насамперед залежить від суттєвості інформації, яка необхідна користувачам для прийняття економічних рішень. Сума статті обчислюється шляхом об'єднання певних бухгалтерських рахунків четвертого порядку, які відображені у щоденному балансі, за ознакою їх економічного змісту, відповідно до вимог стандартів з бухгалтерського обліку. Потрібно звернути увагу, що у річному балансовому звіті залишки за статтями показують за два звітні періоди: поточний та попередній. Обчислення значення статей балансового звіту здійснюється за методикою, затвердженою Національним банком України. В узагальненому вигляді техніка розрахунку суми кожної статті балансового звіту подана в таблиці &quo ;Кореляція статей балансового звіту з рахунками плану рахунків&quo ;. Розкриття економічного змісту інформації щодо окремих статей балансу надається у примітках, які включені до компонентів річного фінансового звіту банку. 3. Методика складання звіту про фінансові результатиЗвіт про фінансові результати призначений для обчислення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Вивчаючи параграф 1.2 розділу 1, ви вже ознайомилися з призначенням цього звіту та усвідомили, яке місце він посідає у системі фінансової звітності. Цей звіт є своєрідним ланцюгом між балансами початку та кінця звітного періоду. Головна мета звіту про фінансові результати - продемонструвати менеджерам та зовнішнім користувачам, які доходи отримав банк та які він мав витрати за певний звітний (обліковий період). Отже, зазначений звіт стосується лише певного періоду. Банки складають звіт про фінансові результати за такі звітні періоди: &quo ;місяць; • квартал; &quo ;рік. Місячний і квартальний звіти є проміжними, а річний Звіт про фінансові результати - кінцевим. Він демонструє остаточно одержаний банком за рік фінансовий результат від діяльності: чистий прибуток або збиток. Методика складання місячного звіту має певні відмінності від методики складання квартального та річного звіту про фінансові результати. Зупинимося на розгляді цих особливостей. Місячний звіт має назву &quo ;Звіт про прибутки та збитки банку&quo ;. Головна його особливість полягає в тому, що він складається за схемою бухгалтерських рахунків для обліку доходів та витрат, які передбачені в шостому та сьомому класах плану рахунків комерційного банку, наростаючим підсумком з початку року.

Особенно тому, кто не проводит часть своей жизни на кухне. Главное, мужчине этого понимать не надо. Надо просто помнить, что женщине ресторан, как мужчине эротические забавы. Просто помнить и делать женщине подарки в виде ужина в ресторане. Или завтрака, если кому нравится утренний секс А нет денег на ресторан, зайдите по пути в кафе, пусть ей там нальют соку в стаканчике невелика трата, а зачтётся. Полезная идея заключена в анекдоте. Если вы пригласили к себе домой девушку кормить аквариумных рыбок, а аквариума у вас отродясь не было, откройте хотя бы банку шпрот. Как правило, покрошив в банку немного хлеба, девушка начинает догадываться, зачем её позвали. Но если же после ресторана вы не побалуете женщину страстной ночью, то она вас не поймёт. g Картинка из прозы жизни.(Женщинам это читать совершенно незачем). Представьте себя с незнакомкой мы здесь сразу же пытаемся произвести хорошее впечатление. Доброжелательный взгляд. Улыбка. Поданная рука или другие знаки внимания. А как же та, кого мы любим? С ней мы это же делаем? К ней так же относимся? Ведите себя так, как будто ваша женщина вам незнакома

1. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

2. Методика і техніка складання фінансової звітності

3. Порядок складання фінансової звітності

4. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

5. Фінансовий менеджмент банка

6. Доходи та витрати комерційного банку
7. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні
8. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

9. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

10. Фінансова звітність в Україні

11. Аудит фінансової звітності

12. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

13. Особливості складання та оформлення актів

14. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

15. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

16. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

17. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

18. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

19. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

20. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

21. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

22. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
23. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
24. Оцінка фінансового стану комерційного банку

25. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

26. Фінансова стійкість комерційного банку

27. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

28. Аналіз доходів та витрат банку

29. Банки та їх функції

30. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

31. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

32. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

34. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

35. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

36. Аналіз та аудит фінансового стану

37. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

38. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги
39. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
40. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

41. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

42. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

43. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

44. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

45. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

46. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

47. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

48. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

50. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

51. Планування доходів та витрат в комерційному банку

52. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

53. Фінансова діяльність та політика держави

54. Фінансова санація та банкрутство підприємств
55. Фінансова санація та банкрутство підприємства
56. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

57. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

58. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

59. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

60. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

61. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

62. Фінансовий ринок та ризик

63. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Денежно-кредитная политика Банка Англии

66. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

67. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

68. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

69. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

70. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"
71. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
72. Банки и их роль в экономике Украины

73. Особенности проведения банком операций с векселями

74. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

75. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

76. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

77. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

78. Проектирование и разработка баз и банков данных

79. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

80. Полная история танков мира

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

82. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

83. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

84. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

85. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

86. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ
87. Банки
88. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

89. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

90. Платежные системы коммерческих банков

91. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

92. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

93. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

94. Риск ликвидности банка

95. Денежно-кредитная политика центральных банков

96. Валютные операции коммерческих банков

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

98. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

99. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.